Јеремић напушта странку?

gost 186118

Veoma poznat
Poruka
10.118
Из­бо­ри у Де­мо­крат­ској стран­ци, одр­жа­ни у су­бо­ту, ни­су до­не­ли ни­ка­ква из­не­на­ђе­ња, али би се она мо­гла де­си­ти у на­ред­ним да­ни­ма. На­и­ме, до­бро оба­ве­ште­ни кру­го­ви уну­тар ДС-а го­во­ре о мо­гућ­но­сти да Вук Је­ре­мић, ко­ји ни­је про­шао за јед­но од пет ме­ста за пот­пред­сед­ни­ка стран­ке, на­пу­сти ДС.

Пре­ма зва­нич­ним ре­зул­та­ти­ма, Бо­рис Та­дић иза­бран је за пред­сед­ни­ка са 2.543 гла­со­ва. Осим пет пот­пред­сед­ни­ка, за чла­но­ве Пред­сед­ни­штва иза­бра­ни су Зо­ран Алим­пић, Оли­вер Ду­лић, Ми­ло­рад Ђу­рић, Ми­ло­ван Мар­ко­вић, Ми­о­драг Ђи­дић, Са­ша Па­у­но­вић, Бо­шко Ри­стић, Вла­ди­мир Јо­ва­но­вић и Го­ран Бог­да­но­вић. Иза­бра­ни су и чла­но­ви Ста­ту­тар­не ко­ми­си­је, Над­зор­ног од­бо­ра и 40 чла­но­ва стал­ног са­ста­ва Глав­ног од­бо­ра.

На­кон из­не­над­ног ква­ра елек­трон­ског си­сте­ма, пре­шло се на руч­но гла­са­ње што је Је­ре­ми­ћу би­ло сум­њи­во па се, на­вод­но, по­жа­лио но­ви­на­ри­ма ка­ко је у пи­та­њу из­бор­на кра­ђа.

Ана­ли­ти­чар Де­јан Вук Стан­ко­вић сма­тра да је очи­глед­но да Је­ре­мић ни­је имао од­го­ва­ра­ју­ћу по­др­шку за сво­ју кан­ди­да­ту­ру у ДС-у, али и да би ње­гов од­ла­зак из стран­ке на­нео гу­бит­ке и ње­му и де­мо­кра­та­ма.

– Ако се ово не раз­ја­сни, на гу­бит­ку ће би­ти и ДС и Је­ре­мић. Не тре­ба за­бо­ра­ви­ти да Је­ре­мић, ма ко­ли­ко био у цен­тру ме­диј­ске па­жње, баш и не­ма иза се­бе не­ке ве­ли­ке и зна­чај­не ре­зул­та­те. Иако је ја­ко по­пу­ла­ран у јав­но­сти, иако је био Та­ди­ћев нај­бли­жи са­рад­ник, он је имао до­ста по­ли­тич­ких про­ма­ша­ја. Суд­би­на Је­ре­ми­ћа је ис­кљу­чи­во у ње­го­вим ру­ка­ма. За ње­га би би­ло штет­но, а и по­ли­тич­ки не­ко­рект­но да он са­да кре­не да ру­ши Скуп­шти­ну стран­ке и ДС – сма­тра Стан­ко­вић.

Стан­ко­вић про­це­њу­је да се ДС-у не ис­пла­ти да ис­те­ра Је­ре­ми­ћа, да би од та­квог отво­ре­ног су­ко­ба има­ли са­мо ште­те, па да се пре­ма то­ме то не­ће ни де­си­ти.

– ДС би мо­гао да из­гу­би чо­ве­ка ко­ји има од­ре­ђе­ну те­жи­ну у би­рач­ком те­лу. Ни он сам ви­ше не­ће би­ти оно што је био, јер је свој имиџ гра­дио на осно­ву по­др­шке пред­сед­ни­ка Ср­би­је и свих др­жав­них ин­сти­ту­ци­ја. Уко­ли­ко би кре­нуо да пра­ви сво­ју стран­ку мо­рао би да кре­не од ну­ле и пи­та­ње је ко­ли­ко он има ен­ту­зи­ја­зма, енер­ги­је, ис­ку­ства и зна­ња – твр­ди Стан­ко­вић.

Уред­ник НСПМ-а Ђор­ђе Ву­ка­ди­но­вић сма­тра да су це­ло­куп­на стран­ка али и сви функ­ци­о­не­ри по­на­о­соб, по­сле ових из­бо­ра, иза­шли сла­би­ји не­го ра­ни­је.

– Ни­је згод­но да не­ко ко је нај­по­пу­лар­ни­ји у јав­но­сти бу­де по­след­њи. Је­ре­мић оста­је не­ка вр­ста уну­тра­шњег ди­си­ден­та. Пи­та­ње је да ли ће он за­др­жа­ти тај по­ло­жај уну­тра­шње опо­зи­ци­је, или мо­жда по­же­ле­ти да сво­ју сре­ћу тра­жи из­ван ДС-а. То је оно што ни­ко за са­да не зна, па ве­ро­ват­но ни сам он. Ако Је­ре­мић бу­де се­део и ћу­тао, си­гур­но га ни­ко не­ће ди­ра­ти са ми­ни­стар­ске функ­ци­је – сма­тра Ву­ка­ди­но­вић.

С дру­ге стра­не, сла­жу се са­го­вор­ни­ци „Прав­де“, Дра­ган Ђи­лас је не­дво­сми­сле­ни по­бед­ник из­бо­ра у ДС-у. Ђи­лас је, сма­тра Стан­ко­вић, за не­ко­ли­ко го­ди­на свог стра­нач­ког и по­ли­тич­ког ан­га­жма­на ус­пео да па­тен­ти­ра је­дан но­ви при­ступ по­ли­ти­ци.

Опширније у штампаном издању…

...................................
Главно питање је да ли ће ДС евентуалним одласком Јеремића бити уздрман. Доста је популаран међу грађанима али нисам ни сам сигуран која циљна група бирача подржава Јеремића, као и то да ли унутар садашњег ДС има савезнике које би привукао на своју страну. Видећемо који ће бити даљи његови кораци...
 
Sad bi mu bio najgluplji momenat za tako nešto. Tom logikom ispada da ih je abolirao za sva sra'nja napravljena do juče i bio spreman da bude jedan od čelnih ljudi te stranke a sad, kad nije izabran, ide jer se duri a ne zato što vidi da je njihova politika bila pogrešna (osim prema njemu lično). Neka se strpi malo :lol:
 
Na sledecim izborima DS ne treba pobediti. Treba je RAZBITI u paraparcad, pretvoriti je u prah i pepeo da se vise nikad, nikad ne oporavi. Kao SPO.
Ruku na srce i oni sami zdusno rade na tome.Sve sto vredi, marginalizuju, a sto je nesposobno ,to stavljaju na celo, kao Tadic i Sutanovac.
Dakle sledeci izbori bi trebalo da budu, sahrana DS.
 
Na sledecim izborima DS ne treba pobediti. Treba je RAZBITI u paraparcad, pretvoriti je u prah i pepeo da se vise nikad, nikad ne oporavi. Kao SPO.
Ruku na srce i oni sami zdusno rade na tome.Sve sto vredi, marginalizuju, a sto je nesposobno ,to stavljaju na celo, kao Tadic i Sutanovac.
Dakle sledeci izbori bi trebalo da budu, sahrana DS.
Слажем се да следећи избори морају бити дефинитиван крај ДС. Рецимо ја међу пријатељима не лобирам ни за једну странку али увек доста критички говорим о ДС. То нека буде мој мали допринос њиховом дефинитивном краху и одласку са политичке сцене.
 
Na sledecim izborima DS ne treba pobediti. Treba je RAZBITI u paraparcad, pretvoriti je u prah i pepeo da se vise nikad, nikad ne oporavi. Kao SPO.
Ruku na srce i oni sami zdusno rade na tome.Sve sto vredi, marginalizuju, a sto je nesposobno ,to stavljaju na celo, kao Tadic i Sutanovac.
Dakle sledeci izbori bi trebalo da budu, sahrana DS.U 100 evra da na sledecim izborima ubedljivo pobedjuju patriotske stranke,

a DS opet formira vlast?!
:think:
 
Слажем се да следећи избори морају бити дефинитиван крај ДС. Рецимо ја међу пријатељима не лобирам ни за једну странку али увек доста критички говорим о ДС. То нека буде мој мали допринос њиховом дефинитивном краху и одласку са политичке сцене.

ako sundjer bob dobije sut u dupe bota ce ponovo imati moj glas:ok:
 
Рецимо ја међу пријатељима не лобирам ни за једну странку али увек доста критички говорим о ДС. То нека буде мој мали допринос њиховом дефинитивном краху и одласку са политичке сцене.

Тачно тако... Мада више ни не требаш да лобираш, сви виде да је ова власт најгоре нешто што је могло да се деси Србији...
 
Тај ако иоле има части, напусти ће ту странку.
Иначе, вероватно код Томе.

tolke godine je u DS-u, kao ministar in poslova zna sve, pa je opet tu, i ne samo tu nego se i bori za prevlast, gotovo sigurno glasajuci za tadica.

obracun mafijasa, sto se vise poubijaju bolje za normalne ljude nase otadzbine
 
Уко­ли­ко би кре­нуо да пра­ви сво­ју стран­ку мо­рао би да кре­не од ну­ле и пи­та­ње је ко­ли­ко он има ен­ту­зи­ја­зма, енер­ги­је, ис­ку­ства и зна­ња – твр­ди Стан­ко­вић.
U mom selu se ovo zove autogol, samo što je naš narod suviše neuk da prepozna propagandnu manipulaciju.
O čemu se ovde zapravo radi. Implicira se da je Vuk Jeremić neiskusan, mlad, nezreo, da nema dovoljno energije i znanja, itd., kako bi se javnost (čitaj: glasači DS-a) pripremila da mu ne da nikakvu podršku.
Međutim, ako je sve to tačno, ko ga je onda postavio na najvažnije mesto za Srbiju u ovom trenutku, na mesto ministra inostranih poslova, funkcionera koji ima najveći uticaj na stav međunarodne zajednice o raznim pitanjima koja tište Srbiju?
Ako je Jeremić, po DS-u, već neiskusan, koji je onda rukovodstvo DS-a tek neiskusno, kada jednog takvog čoveka postavlja na vrlo bitnu funkciju?
 

Back
Top