Митинг крајем јануара, испред парламента

gost 186118

Veoma poznat
Poruka
10.118
Митинг крајем јануара, испред парламента
7. децембар 2010. | 19:08
--------------------------------------------------------------------------------

Про­тест­ни скуп Срп­ске на­пред­не стран­ке би­ће одр­жан у цен­тру Бе­о­гра­да у по­след­њој сед­ми­ци ја­ну­а­ра, ве­ро­ват­но на пла­тоу ис­пред До­ма На­род­не скуп­шти­не, на­ја­вио је ли­дер те стран­ке То­ми­слав Ни­ко­лић.

– По­сле тог ми­тин­га Вла­да би тре­ба­ло да уви­ди да не мо­же да во­ди др­жа­ву иг­но­ри­шу­ћи во­љу по­ло­ви­не гра­ђа­на Ср­би­је. Оче­ку­јем да ће власт си­ћи са обла­ка и од­лу­чи­ти да раз­го­ва­ра са они­ма ко­ји дру­га­чи­је ми­сле. Да сам на ме­сту Бо­ри­са Та­ди­ћа, ја бих ма­ло па­жљи­ви­је ослу­шки­вао шта се го­во­ри у на­ро­ду – ре­као је Ни­ко­лић.

Пред­сед­ни­штво стран­ке да­нас ће усво­ји­ти ко­нач­ни текст пи­сма ко­јим ће пред­сед­ни­ка Ср­би­је Бо­ри­са Та­ди­ћа и пре­ми­је­ра Мир­ка Цвет­ко­ви­ћа по­зва­ти на раз­го­вор о број­ним дру­штве­ним и по­ли­тич­ким те­ма­ма. Глав­не те­ме тог раз­го­во­ра, ка­же Ни­ко­лић, би­ће ван­ред­ни пар­ла­мен­тар­ни из­бо­ри, про­да­ја „Те­ле­ко­ма“, уре­ђи­вач­ка по­ли­ти­ка јав­них ме­ди­ја и ра­све­тља­ва­ње уби­ства Ран­ка Па­ни­ћа.

Ка­да је реч о са­рад­њи опо­зи­ци­је, Ни­ко­лић је ре­као да је и да­ље отво­рен за раз­го­во­ре са Де­мо­крат­ском стран­ком Ср­би­је, и да у Ср­би­ји по­сто­ји про­стор са­мо за два по­ли­тич­ка бло­ка – је­дан око СНС-а и дру­ги око Де­мо­крат­ске стран­ке.

Аг

Извор-дневне новине Правда.

Моје лично мишљење је да до пада власти може доћи или међусобним конфликтима изнутра (тешко остварљиво, поготово јер власт блиско сарађује са ЛДП, а ПУПС и Г17 ће тешко изаћи из владајуће већине) или исказивањем народног незадовољства кроз митинг/е.
Будући да од прве варијанте нема ништа, лично верујем да би једино неки масованији митинг могао довести до расписивања избора и пораза ДС.
Ценим да би неки митинг од 100.000 присутних учесника био довољан показатељ да грађани Србије желе промене. Но, опет и у случају масовног митинга, поставља се питање, да ли ДС уопште намерава да одржи изборе пре пролећа 2012-е.
 
Тома строго нека води рачуна да се митинг одржи
кад буде највећа хладноћа.....


attachment.php
 
Извор-дневне новине Правда.

Моје лично мишљење је да до пада власти може доћи или међусобним конфликтима изнутра (тешко остварљиво, поготово јер власт блиско сарађује са ЛДП, а ПУПС и Г17 ће тешко изаћи из владајуће већине) или исказивањем народног незадовољства кроз митинг/е.
Будући да од прве варијанте нема ништа, лично верујем да би једино неки масованији митинг могао довести до расписивања избора и пораза ДС.
Ценим да би неки митинг од 100.000 присутних учесника био довољан показатељ да грађани Србије желе промене. Но, опет и у случају масовног митинга, поставља се питање, да ли ДС уопште намерава да одржи изборе пре пролећа 2012-е.

Ja se secam jako velikih mitinga, pa nisu uspeli da skinu Milosevica....
 
:hahaha1::rotf::hahaha1::rotf::hahaha1::rotf::hahaha1::rotf::hahaha1:
:hahaha1::rotf::hahaha1::rotf::hahaha1::rotf::hahaha1::rotf::hahaha1:
:hahaha1::rotf::hahaha1::rotf::hahaha1::rotf::hahaha1::rotf::hahaha1:

ШОМИ!
Само да знаш да је збрањена страначка промоција!:mrgreen::mrgreen::mrgreen:

П.С.
Да ли у Србији постоје још неке "опозиционе" новине сем Правде!?
:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Друге опозиционе дневне новине не постоје, Постоје недељници и месечници.
Узгред, није страначка промоција јер није преузето са страначког сајта већ из дневних новина...:) :D
 
Друге опозиционе дневне новине не постоје

И ШТА ТИ ТО ГОВОРИ!?:think::think::think:

Постоје недељници и месечници.
Узгред, није страначка промоција јер није преузето са страначког сајта већ из дневних новина...:) :D

ЗНАМ ШТА СИ И ОДАКЛЕ СИ ПОСТАВИО!
БАШ ЗАТО САМ ТИ И РЕКАО!
:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
 
Ценим да би неки митинг од 100.000 присутних учесника био довољан показатељ да грађани Србије желе промене..A šta je sa milion potpisa? To nije bio "dovoljan pokazatelj"?:lol:

Fino je što će napredni dovesti svoje pristalice u januarsku zimu i kaljugu.
 
Промена је неопходна па таман и са Томом. Да су у понуди Пол Пот и Борис Тадић не бих се нимало двоумио.

Е видиш
ја се исто тако секунде не бих двоумио да су и питању ТОМА ИЛ' ПРСОСРПСКИ ПРЕШЈЕДНИК,

ИЗАБРАО БИХ ОРИГИНАЛ!
 
И

Ценим да би неки митинг од 100.000 присутних учесника био довољан показатељ да грађани Србије желе промене. Но, опет и у случају масовног митинга, поставља се питање, да ли ДС уопште намерава да одржи изборе пре пролећа 2012-е.
Zar vise od 1.000 000 potpisanih gradjana da zele promenu vlasti,nije vise nego alarmantno?:mrgreen:
 
Zar vise od 1.000 000 potpisanih gradjana da zele promenu vlasti,nije vise nego alarmantno?:mrgreen:

ЈЕСТЕ!
И ШТА ЈЕ ГОСПОДИН ЊУЕВОРУПЕЈАЦ УРАДИО СА ТИМ ГЛАСОВИМА!?
ИЗВАДИО ЖИВАДИНА
ЦВЕТКО ЈЕ НА ОДМОРУ! :hahaha1::rotf::hahaha1::rotf::hahaha1:
И БЛАГО РЕЧЕНО
ПОПИШАО СЕ НА СВЕ ТО!
 

Back
Top