zadaci iz programskog jezika C

jocikakg

Veoma poznat
Poruka
12.914
Da li moze neko da uradi zadatke iz programskog jezika C (ali samo C a ne C++)?hitno mi trebaju

1. Napisati program kojim se unose vrednosti dva cela broja nad kojima se primenjuju 4 osnovne racunske operacije i stampaju njihovi rezultati.
2. Napisati program kojim se racuna zbir i prosecna vrednost celih brojeva unetih sa tastature. Program prvo resiti naredbom za ciklus WHILE, a zatim naredbom FOR
3. Napisati program koji pretvara broj ucitan sa tastature (dekadni brojni system) u broj koji odgovara brojnom sistemu baze koja se takodje definise sa tastature. Na primer: broj 23 u dekadnom brojnom sistemu (osnova 10) treba prikazati u binarnom brojnom sistemu (osnova 2).
4. Napisati program kojim se izracunava suma elemenata matrice ANxN ispod glavne dijagonale i proizvod elemenata matrice ANxN iznad glavne dijagonale.
5. Napisati program koji odredjuje i prikazuje na ekranu zbir, razliku, proizvod, kolicnik i ostatak pri deljenju dva broja uneta sa tastature, pri cemu je prvi broj tipa REAL, a drugi broj tipa INT.
 
Kod:
#include <stdio.h>
int main(){
 int a, b;
 scanf("%d", &a);
 scanf("%d", &b);
 printf("%d + %d = %d\n", a, b, a+b);
 printf("%d - %d = %d\n", a, b, a-b);
 printf("%d * %d = %d\n", a, b, a*b);
 printf("%d / %d = %d\n", a, b, a/b);

 return 0;
}

eto prvi, za ostale sedi pa uradi domaci. isplatice ti se nekad ;)
 
Evo ti i drugi


Sa while:

#include "c:\TC\INCLUDE\stdio.h"

int main(){


float zbir;
int n;
int i;
float prosek;
int brojevi[20];

system("cls");

scanf("%d",&n);
i=0;
zbir=0;
prosek=0;

while (i<n)
{
scanf("%d",&brojevi);
zbir=zbir+brojevi;
i=i+1;
}

prosek=zbir/n;

printf("%.1f \n",zbir);
printf("%.2f",prosek);

system("pause");


return 0;

}Sa for:

#include "c:\TC\INCLUDE\stdio.h"

int main(){


float zbir;
int n;
int i;
float prosek;
int brojevi[20];

system("cls");

scanf("%d",&n);
i=0;
zbir=0;
prosek=0;

for (i=0; i<n; i++)
{
scanf("%d", &brojevi);
zbir=zbir+brojevi;
}

prosek=zbir/n;

printf("%.1f \n",zbir);
printf("%.2f",prosek);

system("pause");


return 0;
}
 
U drugom zadatku nizovi nisu potrebni. Najbolje bi bilo zameniti:
Kod:
int x;
while (i < n)
 {
  scanf("%d", &x);
  zbir += x;
  i++; // i += 1
 }
Ovako, rešiću ti samo treći zadatak, jer su preostala dva laka.
Recimo da imamo broj N[SUB]10[/SUB] koji želimo da zapišemo u osnovi K - odnosno, želimo da napišemo N[SUB]K[/SUB].
Broj N[SUB]K[/SUB] ima određen broj cifara, recimo q. Tada bi se on mogao zapisati kao c[SUB]q-1[/SUB]c[SUB]q-2[/SUB]...c[SUB]1[/SUB]c[SUB]0[/SUB]. Vrednost tog broja određuje se na sledeći način:
Krećemo sa desne strane. Množimo c[SUB]0[/SUB] * k[SUP]0[/SUP], a tome dodajemo c[SUB]1[/SUB] * k[SUP]1[/SUP] itd. (∑ (c_i * k ^ i ) ) Taj zbir je broj u dekadnom brojnom sistemu!
Da bismo iz dekadnog brojnog sistema dobili broj u osnovi K, neophodno je da nađemo najveći stepen broja K koji nije veći od N. Nazovimo taj broj M.
N delimo sa M i taj količnik je prva cifra. Tada ostatak pri ovom deljenju postaje nova vrednost N, a M se smanjuje K puta, tj. ako je M = K[SUP]t[/SUP], sada će M biti K[SUP]t - 1[/SUP]. Proces se ponavlja sve dok je M pozitivan broj (M >= 1).
N = 23, K = 2
23 / 16 = 1
7 / 8 = 0
7 / 4 = 1
3 / 2 = 1
1 / 1 = 1
10111 je rešenje.
Takođe, u sistemima osnove veće od 10 koriste se slova A (10), B (11) ... Z (35). ASCII (CP437) kod za 'A' je 65. Prema tome, ukoliko je količnik c >= 10, treba ispisati karakter koda koji je za 55 veći od c.
Takođe postoji slučaj kada je K > N. Tada će se broj ispisati sa nulom na početku, pa i to mora da se ispravi.
Kod:
#include <stdio.h>

main ()
 {
  int k, m, n, c;
  scanf ("%d %d", &n, &k);
  m = k;
  if (n >= m)
   while (m * k <= n)
    m *= k;
  else
   m = 1;
  while (m >= 1)
   {
    c = n / m;
    n %= m;
    m /= k;
    if (c < 10)
     printf ("%d", c);
    else
     printf ("%c", c + 55);
   }
 }

P.S.
Kod:
 printf("%d / %d = %d\n", a, b, a/b);
Šta ako je b = 0? :)
 
Poslednja izmena:
Kod:
#include "stdio.h"

int main()
 {
  float zbir = 0, prosek = 0;
  int n, i = 0, x;
  scanf ("%d", &n);
  while (i < n)
   {
    scanf ("%d", &x);
    zbir += x;
    i++;
   }
  prosek = zbir / n;
  printf ("%.1f \n", zbir);
  printf ("%.2f", prosek);
 }

Kod:
#include "stdio.h"

int main()
 {
  float zbir = 0, prosek = 0;
  int n, i, x;
  scanf ("%d", &n);
  for (i = 0; i < n; i++)
   {
    scanf ("%d", &x);
    zbir += x;
   }
  prosek = zbir / n;
  printf ("%.1f \n", zbir);
  printf ("%.2f", prosek);
 }
 
Znate li jos koji od preostalih?? Ja sam bas pocetnik, tako da veze nemam... :(
I zna li ko da resi ovu zadacinu???
. Automobil trosi 7,8 litara na 100 km u gradskoj voznji, 5,9 litara na 100 km tokom voznje na otvorenom putu brzinom od 90 km/h I 6,5 litara na 100 km tokom voznje na otvorenom putu brzinom od 120 km/h. Sastaviti program na jeziku C koji racuna ukupnu potrosnju goriva na osnovu predjenog puta u odredjenim rezimima voznje koji se unose preko tastature.
 
Znate li jos koji od preostalih?? Ja sam bas pocetnik, tako da veze nemam... :(
I zna li ko da resi ovu zadacinu???
. Automobil trosi 7,8 litara na 100 km u gradskoj voznji, 5,9 litara na 100 km tokom voznje na otvorenom putu brzinom od 90 km/h I 6,5 litara na 100 km tokom voznje na otvorenom putu brzinom od 120 km/h. Sastaviti program na jeziku C koji racuna ukupnu potrosnju goriva na osnovu predjenog puta u odredjenim rezimima voznje koji se unose preko tastature.

Nemam nameru da ispisujem kod - ipak sam treba da rešiš ove zadatke, ali ću ti dati osnovnu ideju.

4. Matrica se obično prikazuje kao nekakva tabela:
Kod:
n = 5;
5 2 3 6 8
3 7 1 9 2
1 2 0 7 3
7 2 3 1 2
6 1 5 2 3
Ovaj zadatak se sastoji iz dva dela: određivanja zbira i određivanja proizvoda. Sada ću boldovati područja koja treba da se sabiraju, tj. množe.
Kod:
5 2 3 6 8   5 [B]2 3 6 8[/B]
[B]3[/B] 7 1 9 2   3 7 [B]1 9 2[/B]
[B]1 2[/B] 0 7 3 i 1 2 0 [B]7 3[/B]
[B]7 2 3[/B] 1 2   7 2 3 1 [B]2[/B]
[B]6 1 5 2[/B] 3   6 1 5 2 3
Dakle, rešenja su 3 + 1 + 2 + 7 + 2 + 3 + 6 + 1 + 5 + 2 = 32 i 2 * 3 * 6 * 8 * 1 * 9 * 2 * 7 * 3 * 2 = 217728 :eek:.
Osnovna ideja je ta da sve vreme dajemo nove vrednosti promenljivama sum i prod. Sum je zbir, a prod je proizvod. Neophodne su dve FOR petlje koje će da proveravaju svaki član matrice. Ali, kako se određuje da li treba trenutni prod da dobije vrednost proizvoda prod i broja na kome smo sada ili treba li dodati promenljivoj sum taj broj?
Drugim rečima, ako koristimo dva brojača, x i y (0 <= x, y < n), kako određujemo da li A [x][y] (A[SUB]x, y[/SUB]) pripada proizvodnom ili zbirnom skupu? Pokušaj da uporediš x i y!

5. Ovo mi je malo nejasno - da li je u pitanju celobrojna ili realna deoba?
Ovo ti je skoro potpuno isto kao i prvi zadatak. Međutim, postoji jedan problem - ostatak. % (ostatak) ne može da se koristi u x % y ako jedan od njih nije ceo broj. Sama ideja ostatka pri deljenju kod realnih brojeva mi je čudna - zašto je koristiti?
Nego, ono što bi ovde trebalo uraditi, ako je x tipa float, a y int, realni ostatak bi se odredio kao x - (int) (x / y). Taj deo je loše postavljen, mada je zadatak prilično lak.

6. Recimo da su ti putevi s[SUB]1[/SUB], s[SUB]2[/SUB] i s[SUB]3[/SUB]. Na putu s[SUB]1[/SUB] potrošnja goriva je 7.8 l / 100 km. Označimo to kao neki broj k. Na tom delu puta važi za svako x (pređeni put) i z (potrošnja goriva) da je k = z / x. (Ovo je slično kao kod formule za konstantnu brzinu, tj. v = s / t.)
Šta bi bilo kada bi sada zamenio x sa s[SUB]1[/SUB]? Tada dobijaš z iz formule k * s[SUB]1[/SUB]. Ponovi to za preostala dva dela i odredi zbir tih rešenja (dobija se s[SUB]1[/SUB] * 7.8 / 100 + s[SUB]2[/SUB] * 5.9 / 100 + s[SUB]3[/SUB] * 6.5 / 100). Brzine su beskorisne pri rešavanju ovog problema i služe samo da zbune.
 
radio sam zadatke u pascalu, c, c++,basicu, c#.........i nikada nisam dosao za zadacom na forum da molim nekoga da mi uradi.......... msm da ocakvim temam nije mesto na forumu i da admini treba da rade svoj posao..........zadace se rade a ne kace na forum...............mozete me banovat' al to je moj stav........zadace nebi trebalo biti...........sedi i uradi.....isplatice ti se nekad.....kao sto peruzzi kaze........!!!!
 
1. Napisati algoritam koji za ucitana dva prirodna broja m, n (m>=n) sa ispisuje njihov proizvod koristeci samo operacije sabiranja i oduzimanja.
2. Napisati algoritam koji za ucitana dva nenegativna cela broja sa ulaza ispisuje na izlaz njihov kolicnik i ostatak koristeci samo operacije sabiranja i oduzimanja. voditi racuna o deljenju sa 0.
3. Napisati algoritan koji za ucitane koeficiente jednacina dve prave (oblika y=ax+b) ispisuje njihov presek ili poruku da su prave paralelne ili se poklapaju. Voditi racuna odeljenju sa 0.

pa volj' algoritam volj' funkcija ili kratak opis toka, ...
 

Back
Top