Quantcast

ДС руши Г17 плус

gost 186118

Veoma poznat
Poruka
10.118
БЕ­О­ГРАД/НО­ВИ САД – Де­мо­крат­ска стран­ка по­че­ла је са при­до­би­ја­њем чла­но­ва Г17 плус, али не са­мо да би обез­бе­ди­ла по­треб­ну ве­ћи­ну у Скуп­шти­ни, не­го да би пот­пу­но рас­пар­ча­ли стран­ку Мла­ђа­на Дин­ки­ћа, са­зна­је „Прав­да“.

– По­ку­шај ру­ше­ња Г17 плус по­чео је још пре скла­ња­ња Дин­ки­ћа са ме­ста ми­ни­стра еко­но­ми­је и пот­пред­сед­ни­ка Вла­де. Пре­ми­јер Мир­ко Цвет­ко­вић је са­мо спро­вео зах­тев ДС-а. Кре­ну­ли су са рас­пар­ча­ва­њем та­ко што су чел­ни љу­ди ДС-а раз­го­ва­ра­ли са вр­ло ути­цај­ним чла­но­ви­ма Г17 плус око њи­хо­вог пре­ла­ска у ре­до­ве де­мо­кра­та. Ве­ли­ки тран­сфе­ри ће се до­го­ди­ти по­што бу­ду уки­ну­те блан­ко остав­ке. За са­да, све остав­ке код се­бе др­жи Дин­кић. Г17 плус ће би­ти до­дат­но осла­бље­на ти­ме што ни­јед­ну од­лу­ку Дин­ки­ће­ви ми­ни­стри не­ће мо­ћи да спро­ве­ду без од­лу­ке Вла­де, од­но­сно без са­гла­сно­сти ми­ни­ста­ра из дру­гих стран­ка. Та­ко ће Г17 плус оста­ти пот­пу­но бло­ки­ра­на – на­во­ди из­вор „Прав­де“.

По­след­ња де­ша­ва­ња, пре­ла­зак ше­фа по­сла­нич­ке гру­пе Уни­је ре­ги­о­на Ср­би­је у Скуп­шти­ни Вој­во­ди­не и јед­ног до осни­ва­ча Г17 плус Алек­сан­дра Ра­до­њи­ћа у ДС-а, са­мо су по­твр­да ак­ци­је ко­ју спро­во­де де­мо­кра­те, ка­же наш са­го­вор­ник.

Ра­до­њић је ре­као да ње­го­ва од­лу­ка да иза­ђе из Г17 плус ни­је ве­за­на за од­но­се са ДС-ом на ре­пу­блич­ком ни­воу.

– Стран­ку на­пу­штам због не­сла­га­ња са по­ли­ти­ком ко­ја се во­ди у Вој­во­ди­ни. Од­лу­ка је на­ста­ла због ор­га­ни­за­ци­о­них и по­ли­тич­ких про­ме­на у стран­ци Г17 плус, ни­сам ви­ше мо­гао да сле­дим те про­ме­не – из­ја­вио је Ра­до­њић.

Ка­ко са­зна­је „Прав­да“, ве­ћи број чла­но­ва ру­ко­вод­ства Дин­ки­ће­ве стран­ке у Но­вом Са­ду и Вој­во­ди­ни при­пре­ма слич­не ко­ра­ке, а раз­лог је пре све­га не­сла­га­ње са од­лу­ком ли­де­ра стран­ке да На­род­на пар­ти­ја Ма­је Гој­ко­вић, ко­ја је ушла у УРС, бу­де ко­ор­ди­на­тор и прак­тич­но пре­у­зме ру­ко­во­ђе­ње УРС-ом у Вој­во­ди­ни.

Ра­до­њић је по­твр­дио да стра­нач­ко ру­ко­вод­ство же­ли да УРС пре­пу­сти Ма­ји Гој­ко­вић.

– Ми­слим да је иро­нич­но да ми она са­да прак­тич­но бу­де шеф, иако сам је као град­ски од­бор­ник и по­кра­јин­ски по­сла­ник же­сто­ко кри­ти­ко­вао док је са СРС-ом др­жа­ла власт у Но­вом Са­ду – на­вео је он.

На­ме­ра де­мо­кра­та је, ка­же наш из­вор, ви­ше не­го ја­сна: да се сма­њи реј­тинг УРС-а што је ви­ше мо­гу­ће пред пред­сто­је­ће из­бо­ре, ка­ко по­сле из­бо­ра не би мо­ра­ли са њи­ма да де­ле власт.

– За раз­ли­ку од СПС-а, чи­ји је реј­тинг и углед ДС чвр­сто кон­тро­ли­сао, Дин­кић се при­чом о ре­ги­о­ни­ма отр­гао о кон­тро­ли. И пр­ви ре­зул­та­ти УРС-а по­ка­за­ли су ре­зул­тат – се­ти­мо се са­мо Бо­ра где је Дин­кић до та­да био нај­о­мра­же­ни­ји по­ли­ти­чар, а са УРС-ом је осво­јио не­ве­ро­ват­них 25 од­сто. С дру­ге стра­не, ни­је тај­на да Дин­кић ни­је мно­го „лак“ парт­нер за са­рад­њу, да би ДС ра­ди­је бу­ду­ћу вла­ду пра­вио без њих и у то­ме је глав­ни мо­тив за по­кре­та­ње овог ра­та – до­да­је наш из­вор.

Г17 плус: Вра­ти­те нам ман­дат

По­кра­јин­ски од­бор Г17 плус за­тра­жио је да са­да већ бив­ши по­сла­ник те стран­ке у Скуп­шти­ни Вој­во­ди­не Алек­сан­дар Ра­до­њић вра­ти ман­дат и као при­мер до­бре прак­се на­во­ди слу­чај Сло­бо­да­на Ма­ра­ша, ко­ји је на­кон пре­ла­ска у Г17 плус оста­вио по­сла­нич­ко ме­сто ЛДП-у.

– Очи­глед­но је да је очу­ва­ње ман­да­та ста­вље­но из­над мо­ра­ла и прин­ци­па. Сва­ко има пра­во да ме­ња сво­је по­ли­тич­ко ми­шље­ње или стран­ку, па и Ра­до­њић. Ка­да на­пу­шта­те стран­ку за­хва­љу­ју­ћи ко­јој сте и иза­бра­ни у по­кра­јин­ски пар­ла­мент, са­свим је ло­гич­но да вра­ти­те ман­дат – на­во­ди се у са­оп­ште­њу ПО Г17 плус.
 

RaniMraz

Zainteresovan član
Poruka
431
Maja kako je krenula ima da razhebe URS ... ge17 plusovci u Vojvodini je ne podnose i masovno tvrde da je ekstremista i fasista.
Doduse lako je njoj, ima gde da se vrati kad URS pukne.
Mladja je ispao glup kad je sa njom uzeo tikve da sadi :mrgreen:

A i Tadic im se nakacio ... ima da satru Mladju kako su krenuli.
 
Poslednja izmena:

gost 186118

Veoma poznat
Poruka
10.118
Maja kako je krenula ima da razhebe URS ... ge17 plusovci u Vojvodini je ne podnose i masovno tvrde da je ekstremista i fasista.
Doduse lako je njoj, ima gde da se vrati kad URS pukne.
Mladja je ispao glup kad je sa njom uzeo tikve da sadi :mrgreen:

A i Tadic im se nakacio ... ima da satru Mladju kako su krenuli.
Мају сам јако цјенио прије него што је отишла са Г17. Искрено се надам да ће разрушити тај блок, који грађанима Србије ништа конкретно ни не нуди.
 

mar_comm

Elita
Poruka
24.447
.....

Г17 плус: Вра­ти­те нам ман­дат

По­кра­јин­ски од­бор Г17 плус за­тра­жио је да са­да већ бив­ши по­сла­ник те стран­ке у Скуп­шти­ни Вој­во­ди­не Алек­сан­дар Ра­до­њић вра­ти ман­дат и као при­мер до­бре прак­се на­во­ди слу­чај Сло­бо­да­на Ма­ра­ша, ко­ји је на­кон пре­ла­ска у Г17 плус оста­вио по­сла­нич­ко ме­сто ЛДП-у.

Очи­глед­но је да је очу­ва­ње ман­да­та ста­вље­но из­над мо­ра­ла и прин­ци­па. Сва­ко има пра­во да ме­ња сво­је по­ли­тич­ко ми­шље­ње или стран­ку, па и Ра­до­њић.
Ка­да на­пу­шта­те стран­ку за­хва­љу­ју­ћи ко­јој сте и иза­бра­ни у по­кра­јин­ски пар­ла­мент, са­свим је ло­гич­но да вра­ти­те ман­дат – на­во­ди се у са­оп­ште­њу ПО Г17 плус.

:hahaha::hahaha::hahaha::hahaha:

А јел то важи само за Покрајински
или и за Републички ????


И да ли важи само за Г17(-1) или за све ????

:rotf::rotf::rotf::rotf::rotf::rotf:
 
stanje
Ova tema je zatvorena zbog neaktivnosti. Molim objavite novu temu i pridružite se diskusiji.

Top
  Blokirali ste reklame
Dragi prijatelju, nemojte da blokirate reklame - isključite Ad Blocker na Forumu, jer će tako mesto vaših susreta na Krstarici ostati besplatno za korišćenje.