Quantcast

Autohtonističke crtice

Mrkalj

Buduća legenda
Moderator
Poruka
25.578
Ovde će biti izneti prilozi koji podupiru teze o srpskoj višemilenijumskoj postojanosti na Slovenskom Jugu (vulgarno nazvanom Balkan). Mogli bismo ih podeliti u nekoliko osnovnih grupa:

1. lingvističke teze,

2. istoriografske teze,

3. genetičko-genealoške teze,

4. obrazloženja teza o zaveri germanske društveno-humanističke nauke,

5. obrazloženja teza o zaveri rimokatoličke društveno-humanističke nauke,

6. arheološke teze,

7. druge (etnološke, demografske itd.) logičke teze.
 

Mrkalj

Buduća legenda
Moderator
Poruka
25.578
Ova grupa teza ide pod broj 4. -

Indogermanistička arijevska dogma iliti die Hitlerschule

Eduard Meyer, nemački istoričar, (1855–1930):
--------------------------------------------------------------------------------

„Ako jednog dana neka od slovenskih zemalja bude postigla politički ili kulturni uticaj u Evropi, celokupna stara istorija – moraće da se piše iznova“.
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
"Dr. Edward Meyer, University of Berlin" (fig. 21). Eduard (Spalding misspelled the name) Meyer (1855–1930) knew more about the whole field of ancient history than any other man who ever lived. He was the greatest scholar since Scaliger, and it would be hard to think of some way in which his learning might have been more extensive than it was, or more productive—though he himself declared at the end of his life that his generation of scholarship has erred sorely in trying to be so everlastingly "scientific" about everything instead of trusting more to their intuition and instincts. Because of his whole-hearted and single-minded dedication to the documents of the past which from childhood he was determined to search thoroughly and systematically, Meyer's judgments often seemed to smack of almost prophetic insight.30
--------------------------------------------------------------------------------


"Edvard Majer, vrhunski autoritet za antičku istoriju i istoriju religije": http://www.zoominfo.com/people/Meyer_Edward_127892903.aspx

http://farms.byu.edu/publications/bookschapter.php?chapid=288


Geopolitika - razlog postojanja BB-istoriografijskog matriksa

Nekoliko se puta ovde provuklo pitanje motivacije BB-istoriografije za prikrivanje slovenskog starosedelaštva u dobrom delu Evrope. Današnja zvanična istoriografija drži mentaliet svih Slovena u stanju podstanara, držeći ga podalje od mentalitata gazde - vlasnika stana u kojem drugi gostuju. Takav mentalitet čuva sadašnji geopolitički poredak, u kojem su Sloveni niža evropska klasa, i sprečava ideološka previranja, jer se zna da je ideologija osnovni pokretač Slovena i njihovog duha.Stavite se u položaj Nemca koji pogledom na ovoj karti gleda Slovene. On ih vidi kao lavinu snega nad sopstvenom glavom koja preti da ga zatrpa.

Dakle, ako se stavite u poziciju Nemca ili drugog Germana koji gleda ovu mapu, uz to znajući da su i na prostoru Austrije, Mađarske i Rumunije prethodili Sloveni, onda postaju jasne političke, ideološke, istoriografske tendencije koje su projektovane u nemačkim naučnim društvima. To su logične tendencije za suzbijenje dominacije dominantnog na bazi osnovnih ljudskih instinkata.

Kada bi istoriografija otvoreno rekla da su Sloveni prethodili Nemcima u istočnoj Nemačkoj, da ne idemo do prostora severne i srednje Italije, Veneta, Etruraca, Gala i Velšana, došlo bi do stalne pretnje germanskoj i romanskoj Evropi, a time i katoličkoj Evropi, od potencijalnih zapadno- ekspanzionističkih slovenskih ideologija.

To što sam napisao očigledna je činjenica koju niko normalan ne bi pokušao da spori.
BB-ovci treba da dokažu ad hoc hipotezu koju su uložili u temelj svoje istoriografske piramide, koja geopolitički prati ideologiju, odnosno ideološki prati i podupire politiku tzv. germanskog svetog rimskog carstva. Naravno da nije teško moju tvrdnju (ne pretpostavku) oboriti kada postoji višestoletni istoriografski sistem koji je od početka razvijan na hipotezi da sve počinje od Romana i Germana. Dakle - da, u Austriji je nemoguće i (nene)ophodno sakriti slovenstvo, jer se lako tumači kao pojava koja se širi iz prvog susedstva, mada se ni tom slovenstvu ne daje autohtonost već mu se daje podstanarstvo. Ono što je sigurno jeste da BB-ovska istoriografska ideologija za sada uspeva da drži na dogmatskom pijedestalu tvrdnju da predromanski stanovnici Balkana, Apenina, Francuske, Dakije, pa čak i predgermanski stanovnici istočne Nemačke, Lužice, itd. nisu bili Sloveni. Možda bi na ovom istočnonemačkom primeru bilo najlakše uhvatiti BB-ovce sa prstima u pekmezu. I - ako ih tu uhvatiš, sve bi trebalo da im je - ništa. Ali, kao da se do sada takvi lomovi nisu dešavali, takvi se pokušaji svode na ubeđivanje hrišćana da Hrist nije Bog, a to se može, kako nas (zvanična) istorija uči, samo ognjem i mačem, a ne argumentima.
 
Poslednja izmena:

Mrkalj

Buduća legenda
Moderator
Poruka
25.578
4. (nastavak) obrazloženja teza o zaveri germanske društveno-humanističke nauke koja se naziva indogermanistika (kasnije i indoevropeistika)

Među mahinacijama, kojima se služila Austro-Ugarska monarhija u politici, omiljeno sredstvo njeno bilo je stvaranje zbrke u narodnosnim pojmovima, stvaranje novih narodnih imena. Da ne idemo dalje, spomenuću samo klasično delo austrijske politike, stvaranje rutenskog naroda.


Naučenjaci su nesvesno uvlačeni u službu tih političkih ciljeva austrijskih. Hrvatski naučenjaci su, svakojako nesvesno, jer su to inače po izbor čestiti i rodoljubivi sinovi svoga naroda, poslužili mnogo austrijskoj politici, kad su uveli u običaj, da u svojim delima Srbe prikazuju tvorevinom propagande i da, pišući o prošlim stolećima, u celoj Hrvatskoj i Slavoniji ne nalaze ni jednog jedinog Srbina, nego mesto Srba nalaze samo Vlahe. Srbijanci, koji nisu pobliže poznati sa istorijografskim delima hrvatskim, jedva će verovati ovo što ću im sada reći. Hrvati imaju na hiljade knjiga i studija o prošlosti Hrvatske i Slavonije i u svim tim istorijskim delima govori se o prošlosti Hrvata i Vlaha. Ta dva naroda stanuju u tim zemljama, a Srbi, prema tim knjigama hrvatskim, ne postoje i nisu nikad ni postojali u Hrvatskoj i Slavoniji.http://www.antikvarne-knjige.com/magazin/o-srpskom-i-hrvatskom-imenu-aleksa-ivic
 

Mrkalj

Buduća legenda
Moderator
Poruka
25.578
Bečko-berlinska istoriografska paradigma u svom sirovom obliku kod Fausta Vrančića Šibenčanina (16. stoleće, stoleće štampanja Porfirogenitusovog DAI):
Napisaću i transkripciju da se ne muče čitaoci.

Faust Vrančić Šibenčanin.

Nije većega jezika na Svitu ‒ koliko se može znati od naas od slovinskoga, jerebo dobar dijl Europee, i Ažijee zauhićuje, kako i stari kosmografi pišuu, i mij sada vidimo. Onuu zemlju koju mi sada Ruskuu ili Moskvu zovemo, starij Latini i Garci zvali jesu Sarmaciju Asijatiku, a ovu drugu, koju mij sadaa Poljačkuu zovemo, oni jesu zvali Sarmaciju Europeju. Iz Rusijee ili ti Moskvee (tomu jest većjee od tisućja godišćaa) izašal jest jedan narod, i prišadši priko Dunaja, obujaal (zauzeo, prim. Mrkalj) jest od Garkow Traciju koju do sadaa uživaa. Tij se zovuu Bulgari jerebo došli jesu od Volgee rikee, kojaa utičee u Persianskoo Moore, od Latinow zove se Mare Caspium. Iz poljačkee zemljee tolikoje izašli jesu trij veliki narodi:

1. Parvoo, pokole (budući da su, prim. Mrkalj) Vandali, od primorja Polunoćnjega (Severnoga prim. Mrkalj) nimačkee zemljee prognani od Gotusev, prošli jesu u Galiju i potole u Hispaniju, a odonlee ća u Afriku, u vrime Svetoga Augustina, na njihovo misto ulizli jesu Slovinji mnogo škodee Nimcem učinili, ono Pomorjee ća do Danijee obvladali, za too se i današnji dan ona zemlja Pomeranija zovee; Napokon od cesarov nimskih Karola Velikoga, i od trijuu Othokarow podloženi, veru karsćjansku u jazik, i ćjuud nimačku vazeli, veće su za Nimci daržani.

2. Drugij narod slovinskij obujel jest, ovuu zemlju, koja se sada Češkaa, Lužačkaa, Šleskaa, i Moravskaa jimenujee, kojij, budući u nimačkoj zemlji, uzdaržal jest, svoj vlastiti jazik slovinjskij, jerebo nimačka zemlja, kako pišuu starij kosmografi, dosigala jest ća do Vislee rikee, koja tečee poli Krakova gradaa, u kome kralj poljačkij sidij.

3. Tretij narod dilivši se iz poljaške zemlje, priko goree koja se Karpath zovee, obujaal jest Panoniju, potom prošadši većjekraat Dunaj, Savu, i Dravu rikee ća do Moora Poludnjega (Južnoga, prim. Mrkalj), velike škode i sramote jest učinil Rimskomu Vladanjuu, plineći i robeći Macedoniju i Dalmaciju i ostalee one strane napo[k]on [-]obujal jest svu Dalmaciju i sada ju daržij od Ištrijee do Macedonijee i od Moora do Dr(ir)ave rikee. To se jest počelo u vrime Svetoga Grgura Papee, kakono on sam pijšee, i drugij pisci.

Toli(k)o da od tisuća godišćjaa Slovinjci vladajuu onu zemlju, i uzdaržuju svoj jazik, koji jest vele čistiji nego jest sada poljaškij ali moskovskij, kako može suditi svakij koji ovi jazici razumij ako ga svoj vlastiti ne prihinij (ne prevari, prim. Mrkalj), jerebo jazik dalmatijskij, harvatskij, sarbskij, illi bosanskij, (jere ovo sve jedan jazik jest) jimaa ričij ili slovaa dluga, koja se lahko izgovaraju, i svakojko prigibljuju. A starij jazik dalmatijskij, sasvima jesu zatarli kakono i Rimljani u Galiji i u Hispaniji jesu učinili, toliko da ti ovo vrime nijest človika, koji bi umijl povidat, kako se jest parvoo togaa u Dalmaciji, Galiji i Hispaniji govorilo.

U Pragu, na dan očišćenja Blaženee Divee Marijee. 1605.


* * *


Faust Vrančić Šibenčanin.

Nije većega jezika na Svitu ‒ koliko se može znati od nās ‒ od slovinskoga, jerebo dobar dīl Europē, i Ažijē zauhićuje, kako i stari kosmografi pišū, i mī sada vidimo. Onū zemlju koju mi sada Ruskū ili Moskvu zovemo, starī Latini i Garci zvali jesu Sarmaciju Asijatiku, a ovu drugu, koju mī sadā Poljačkū zovemo, oni jesu zvali Sarmaciju Europeju. Iz Rusijē ili ti Moskvē (tomu jest većjē od tisućja godišćā) izašal jest jedan narod, i prišadši priko Dunaja, obujāl (zauzeo, prim. Mrkalj) jest od Garkow Traciju koju do sadā uživā. Tī se zovū Bulgari jerebo došli jesu od Volgē rikē, kojā utičē u Persianskō Mōre, od Latinow zove se Mare Caspium. Iz poljačkē zemljē tolikoje izašli jesu trī veliki narodi:

1. Parvō, pokole (budući da su, prim. Mrkalj) Vandali, od primorja Polunoćnjega (Severnoga prim. Mrkalj) nimačkē zemljē prognani od Gotusev, prošli jesu u Galiju i potole u Hispaniju, a odonlē ća u Afriku, u vrime Svetoga Augustina, na njihovo misto ulizli jesu Slovinji mnogo škodē Nimcem učinili, ono Pomorjē ća do Danijē obvladali, za tō se i današnji dan ona zemlja Pomeranija zovē; Napokon od cesarov nimskih Karola Velikoga, i od trijū Othokarow podloženi, veru karsćjansku u jazik, i ćjūd nimačku vazeli, veće su za Nimci daržani.

2. Drugī narod slovinskī obujel jest, ovū zemlju, koja se sada Češkā, Lužačkā, Šleskā, i Moravskā jimenujē, kojī, budući u nimačkoj zemlji, uzdaržal jest, svoj vlastiti jazik slovinjskī, jerebo nimačka zemlja, kako pišū starī kosmografi, dosigala jest ća do Vislē rikē, koja tečē poli Krakova gradā, u kome kralj poljačkī sidī.

3. Tretī narod dilivši se iz poljaške zemlje, priko gorē koja se Karpath zovē, obujāl jest Panoniju, potom prošadši većjekrāt Dunaj, Savu, i Dravu rikē ća do Mōra Poludnjega (Južnoga, prim. Mrkalj), velike škode i sramote jest učinil Rimskomu Vladanjū, plineći i robeći Macedoniju i Dalmaciju i ostalē one strane napo[k]on [-]obujal jest svu Dalmaciju i sada ju daržī od Ištrijē do Macedonijē i od Mōra do Dr(ir)ave rikē. To se jest počelo u vrime Svetoga Grgura Papē, kakono on sam pīšē, i drugī pisci.

Toli(k)o da od tisuća godišćjā Slovinjci vladajū onu zemlju, i uzdaržuju svoj jazik, koji jest ‒ vele ‒ čistiji nego jest sada poljaškī ali moskovskī, kako može suditi svakī koji ovi jazici razumī ako ga svoj vlastiti ne prihinī (ne prevari, prim. Mrkalj), jerebo jazik dalmatijskī, harvatskī, sarbskī, illi bosanskī, (jere ovo sve jedan jazik jest) jimā ričī ili slovā dluga, koja se lahko izgovaraju, i svakojko prigibljuju. A starī jazik dalmatijskī, sasvima jesu zatarli kakono i Rimljani u Galiji i u Hispaniji jesu učinili, toliko da ti ovo vrime nijest človika, koji bi umīl povidat, kako se jest parvō togā u Dalmaciji, Galiji i Hispaniji govorilo.

U Pragu, na dan očišćenja Blaženē Divē Marijē. 1605.
 
Poslednja izmena:

Mrkalj

Buduća legenda
Moderator
Poruka
25.578
4. (nastavak) obrazloženja teza o zaveri germanske društveno-humanističke nauke koja se naziva indogermanistika (kasnije i indoevropeistika)

Original postavio Ahil71


Osnovna teza ove teme, da se zlouptrebljava pozicija da bi se falsifikovala istorija.
Osnovni elementi bečkoberlinizma su:

1. Kvaziekspertizam.
2. Dogmatizam.
3. Institucionalizam.
4. Primitivizam i težnja ka ismevanju drugačijih stavova.
I na kraju cenzura.
Međutim, zbog germanocentrične ideološke paradigme, tzv. bečko-berlinsku školu, bolje je zvati indogermanska, nemačkoarijevska ili, naprosto, die Hitlerschule.
 

Mrkalj

Buduća legenda
Moderator
Poruka
25.578
Poslednja izmena:

Mrkalj

Buduća legenda
Moderator
Poruka
25.578
4. (nastavak) obrazloženja teza o zaveri germanske društveno-humanističke nauke koja se naziva indogermanistika (kasnije i indoevropeistika)


Indoevropski koncept u lingvistici, sam termin "indoevropski", ima stariji sinonim, koji još uvek ravnopravno važi i upotrebljava se. Taj sinonim je - "indogermanski". Indogermanskim konceptom hoće da se kaže kako svi evropski jezici (kao slovenski, italski itd.) izrastaju iz indogermanskog korena, odnosno da su Germani arijevci (od kojih su i Hindusi svojedobno naučili jezik), najstarija evropska kultura i civilizacija. I zato onima koji se kunu u germansku istoriografiju i lingvistiku kažem da stave prst na čelo i:

Nisi valjda siso veslo,
slušaj, sinko, mudro geslo:
Živ je Hićo, umro nije,
Dok je Indogermanije.

(Poema o Indogermaniji
krosover haiku-srpski epos
by Mrkalj 2015, deveti reprint)

Ovo je, dakle, moja autorska pesma koja zadire u srž ove teme jer govori o pravom imenu problema koji se na ovoj temi zove "Bečko-berlinska škola", upućuje na njegovu genezu i implicira na svetsko zlo koje se izrodilo iz arijevske indogermanske (politički korektan sinonim indoevropske) paradigme.

U etimologiji, sami u višestrukoneodređenim sistemima sami indogermanisti arbitrarno određuju pravila, koja proglašavaju zakonitostima, i onda plivajući kroz njih manipulišu etimološkim ishodištima za reči koje su im od značaja.

Znači, svi oni koji "nisu sisali veslo" pozvani su da prodiskutuju genezu germasko-arijevskog pseudonaučnog lingvističkog i istoriografskog germanocentričnog diskursa.

 

Mrkalj

Buduća legenda
Moderator
Poruka
25.578
4. (nastavak) obrazloženja teza o zaveri germanske društveno-humanističke nauke koja se naziva indogermanistika (kasnije i indoevropeistika)


Zapravo, germanisti su mitomanska kategorija, jer se celo njihovo učenje temelji na pet mitova uporedne lingvistike (O Turbačov):

1. „pradijalekatsko“ jedinstvo svakog prajezika,

2. „omanja“ prapostojbina („Keimzelle“),

3. istovremenost pojavljivanja etnosa i etnonima,

4. baltoslovenski odnosi (bilo koji) kao terminus post quem za slovensku jezičku evoluciju.
 

Mrkalj

Buduća legenda
Moderator
Poruka
25.578
1. lingvističke teze i
5. obrazloženja teza o zaveri rimokatoličke društveno-humanističke nauke

Srbi i Porfirogenit
Rim fabrikuje priču o doseljavanju Srba prema postojećoj priči o dolasku turkijskih Hrvata i umeće je u postojeći spis O narodima Porfirogenitusovoga DAI

Original postavio Mrkalj

Oko Viminacijuma, prestonog grada rimske pokrajine Gornje Mezije, postojao je gradski zid visok 15 do 17 metara. Zaključak: okupatorska administracija morala je da se zaštiti od lokalnog slovenskog=srpskog stanovništva.
Original postavio Slaven777
A na osnovu čega bi stanovništvo u kraju moralo biti nužno slovensko / srpsko..?
Odlično pitanje. Veoma prosto i logično. {godina X = (6. vek - t)} :

1. genetička genealogija dokazala je starosedelaštvo naroda Slovenskog Juga, odnosno dokazala je da je stanovništvo u godini X predak današnjeg stanovništva;

2. danas je stanovništvo na Slovenskom Jugu slovensko;

3. ne postoji dokaz kojim se jezikom govorilo na Slovenskom Jugu u godini X

Zaključak: najbolja pretpostavka je da je stanovništvo u godini X govorilo slovenskim jezikom. Drugim rečima, jedini pošten odgovor na pitanje "Kojim su jezikom govorili preci ovog dokazano autohtonog stanovništva Slovenskog Juga?" je - "Najverovatnije autohtonim slovenskim jezikom".

Daljnje indicije ispravnosti gornje postavke:

4. odsustvo neslovenskog jezičkog supstrata iz godine X u jeziku slovenskog autohtonog stanovništva

5. do danas opstaje mnogobrojna paganska onomastika, što ukazuje na njenu dobru ukorenjenost u svem stanovništvu pre hristijanizacije autohtonog stanovništva Slovenskog Juga

6. na područjima odakle su Sloveni potisnuti i asimilirani (grčki deo Makedonije, Albanija, Rumunija) preobilna su slovenskom toponomastikom, uključiv i slovenskopagansku

7. na područjima odakle su Sloveni potisnuti i asimilirani (Rumunija, Mađarska), vokabular obiluje slovenskim rečima
I tako još, da ne razbacujem adute. :)

Na osnovu rečenog, poglavlja o dolasku Hrvata i Srba iz Porfirogenitusa su falsifikovana nakon šizme u korist Rimske crkve. Iako falsifikovana, u odnosu na potonje izmene istoriografije, Porfirogenitusova poglavlja o dolasku Hrvata i Srba za srpsku stranu deluju dobroćudno spram potonjih povestica koje će uslediti profuzno iz različitih ispostava Rimske Crkve.

Krivotvorački motiv za novoplasiranu ideju o doseljavanju Srba u Porfirogenitusovim poglavljima o dolasku Hrvata i Srba leži u ranijem postajanju povestice o dolasku turkijskog plemena Horvata na osnovu kojeg je istim obrascem skovana falsifikovana istorija o doseljavanju Srba sa ciljem pretvaranja zapadnog dela Srba u Hrvate brisanjem potencijala svesti o jednosti naroda kojeg je trebalo podeliti među dvema crkvama. Osim toga, htelo ih se staviti u jednake istorijske pozicije i izbeći poziciju zavojevača i novodoseljenika kod vladajuće elite rimokatoličkog naroda-opredeljenika, kod Hrvata. To se mislilo postići pričom o doseljavanju Srba, Slovena.

Eto, tako je to verovatno bilo.


Original postavio Klaudije II Gotski
а) Најстарији сачувани рукопис Порфирогенитовог списа ДАИ је из 11. века.
a) Pa, šta reći osim - i šizma je iz 11. veka.
 
Poslednja izmena:

Mrkalj

Buduća legenda
Moderator
Poruka
25.578
Pasivna uloga Rusije

Zašto se ruska društveno-humanistika ne odupire:

1 indogermanističkim lingvističkim tezama
4. zaveri germanske društveno-humanističke nauke koja se naziva indogermanistika (kasnije i indoevropeistika)


Original postavio Klaudije II Gotski

Зашто у томе још од краја 19. века, по налогу Ватикана и Беча, учествују и браћа Руси? За мене је то мајка свих питања.
Zato što im je današnja istoriografija i lingvistika dala autohtonost na prostoru srednjovekovne države, a to je značajan politički kapital. U tom smislu BB škola ima četri sigurnosna šrafa prema baćuškama:

1. ljudski je teško odreći se kapitala autohtonizma koji ti je serviran gratis
2. teško je okrenuti se protiv opšteprihvaćenih i uvreženih stavova
3. teško je okrenuti se protiv drugih Rusa koji ne žele da se odreknu političkog kapitala autohtonizma
4. stranaca je u ruskoj DH nauci mnogo i zajedno sa Rusima pod 3 predstavlajju dobar štit prema pionirima razbijanja uvreženih stavova (npr. Kljosov)

Istina, kad budem uhvatio vremena, pozabaviću se lingvističkim teorijama, napose onoj famoznoj o metatezi kod Srba u 8. veku, pa ću biti dokumentovaniji u ovome što pišem.

Sve u svemu, rad protiv postojeće vlastite tapije na zemlju, protiv potvrde "svoj na svome", ovim kontramotivom snažno je inhibiran.

Ovde treba dodati i moju raniju tezu o tome da, geopolitički gledano, Rusiji odgovara snažna Srbija gotovo koliko i Nemačkoj. Potrebno se samo podsetiti nacrta poljskog grofa Čartoriskog koji je po Franji Zahu u Srbiju uputio antiruski plan stvaranja Velike Srbije. Treba se setiti Titovog "Ne" Staljinu 1948, jer, Rusija ga se i danas seća kao odluke zvaničnog Beograda.

Primer koncizno i slikovito izražene problematike: "Rusi nisu zadovoljni genetskim objavama Anatolija Kljosova u odnosu na Srbe jer moraju da priznaju da su oni srpska deca."
 
Poslednja izmena:

Mrkalj

Buduća legenda
Moderator
Poruka
25.578
1. Lingvističke teze

Metateza likvida i punoglasje - slika izvrnuta u ogledalu


Nema metateze kod Južnih Slovena, ima metateze kod Nemaca, Pomoraca i Litavaca, zakon punoglasja je glupost smišljena da objasni kako kosooki nisu mogli da izgovaraju teže konsonantske grupe (Ko je bio u bloku 70 zna šta znači "satopedeset" ili "devesta" itd.) pa se na slovenskom istoku, gde se slovenstvo sa Slovenskog Juga iliti Balkana širilo, javlja njihovo mimoilaženje.
 
Poslednja izmena:

Mrkalj

Buduća legenda
Moderator
Poruka
25.578
Pasivna uloga Rusije (II deo)

Zašto se ruska društveno-humanistika ne odupire:

1. indogermanističkim lingvističkim tezama
4. zaveri germanske društveno-humanističke nauke koja se naziva indogermanistika (kasnije i indoevropeistika)

Molim za ozbiljnost. Postavio si složeno pitanje. Ono što mogu da odgovorim, a tiče se lingvistike, jeste da ruska etimologija počivana rečniku jednog Nemca:


  1. Max Julius Friedrich Vasmer was a Russian-born German linguist who studied problems of etymology of Indo-European, Finno-Ugric and Turkic languages and worked on history of Slavic, Baltic, Iranian, and Finno-Ugric peoples. Wikipedia
  2. Born: February 28, 1886, Saint Petersburg, Russia
  3. Died: November 30, 1962, West Berlin
  4. Education: Saint Petersburg State University

http://www.uni-leipzig.de/unigeschichte/professorenkatalog/leipzig/Vasmer_168/

Sve slovenske etimologije, a naročito mi je poznato za srpsku etimologiju, koja je išla na seminare u Rusiju i tamo se obučavala, imaju "esnafske" instrukcije da svoj rad udoslede sa Vasmerovim etimološkim rečnikom, što se i čini.

Drugo, ideologiju marksizma su valjda stvorili Nemci, a Lenjin je već imao sifilis kada je iz Švajcarske krenuo put carske Rusije da ruši slovenski poredak i uspostavlja neslovenski. Štono reče Bora Čorba: "Amerika i Engleska, biće zemlja proleterska!"

Ko je ko u ruskoj istoriografiji ne znam, ali mogu načelno da kažem da Rusi nemaju nacionalni interes da dokazuju autohtonost Slovena na Balkanu, čime tvoja konstatacija gubi težinu. Nezavisno istraživanje koje bi išlo protiv jedne enormne biblioteke raspisane na osnovu dogme koja kaže da istorija Evrope počinje od Romana i Germana, bez dobre motivacije, a ta bi makar minimalno uključivala nacionalni interes, teško je izvodljivo

A sada te molim da mi na pitanja ne odgovaraš pitanjima već da iznosiš svoje mišljenje uz argumentaciju ne preskačući da odgovoriš na suštinske tvrdnje, mislim na one koje si preskočio, jer onda ni ja ne osećam potrebu da odgovorim na postavljena pitanja. I molim te samo još to da hladne glave i polako razmisliš o svakoj rečenici koju sam napisao. Hvala.
 

Mrkalj

Buduća legenda
Moderator
Poruka
25.578

Dr. Eduard Meyer, (1855–1930), Berlinski univerzitet:


„Ako jednog dana neka od slovenskih zemalja bude postigla politički ili kulturni uticaj u Evropi, celokupna stara istorija – moraće da se piše iznova“.

"Eduard Meyer (1855–1930) knew more about the whole field of ancient history than any other man who ever lived. He was the greatest scholar since Scaliger [skaliže], and it would be hard to think of some way in which his learning might have been more extensive than it was, or more productive — though he himself declared at the end of his life that his generation of scholarship has erred sorely in trying to be so everlastingly "scientific" about everything instead of trusting more to their intuition and instincts. Because of his whole-hearted and single-minded dedication to the documents of the past which from childhood he was determined to search thoroughly and systematically, Meyer's judgments often seemed to smack of almost prophetic insight.30" (Martin John Spalding (1810-1872), baltimorski nadbiskup:)

http://www.zeno.org/Geschichte/M/Me...m+der+Heimat+und+Ausbreitung+der+Indogermanen


https://archive.org/details/geschichtedesal02meyegoog
 
Poslednja izmena:

Mrkalj

Buduća legenda
Moderator
Poruka
25.578
Indogermanistika je stvorena da bi pružila (kvazi)naučni supstrat ideologiji, a tako i ideološki okvir nemačkoj stalnoj ekspanzionističkoj težnji. (Tačka!) Ta ideologija deluje analogno "hrvatskom državnom pravu" koje, sem analogije, sa indogermanistikom ima u osnovi fabrikaciju. I jedno i drugo predstavlja osnovu da se narod s vremena na vreme povede u fanatične ekspanzionističke ratove. Jedina razlika je što je ideologija "HDP" na ovom forumu dobila svoj epilog vivisekcijom, posebice zaslugom kolege Statlera y Waldorfa na temi Hrvatski kraljevi.

Sve ideje, koje zastupam, koje na prvi pogled varljivo deluju ksenofobno i agresivno, upravo su suprotnost - pokušaj u pronalaženju konstante u harmoniji međunarodnih odnosa, baziranoj na naučnim činjenicama, a ne kvazinaučnim konstrukcijama uzdignutim na pijedestale teorija.

Dakle, ostaje da se pokuša u uspostavi "indoslavistike".


Original postavio Mrkalj

Igore, da si pratio raspravu, shvatio bi da su hrvatski jezikoslovci najniža forma indogermanskog poltronstva. Zašto. "Redovita članica HAZU" u centralnoj informativnoj emisiji na državnoj televiziji 17.6.2014. svedočila je da je glavni cilj HAZU očuvanje hrvatskog nacionalnog identiteta. Dakle, ne razvoj nauke. Onda dođeš ti i oduševiš se što je vlada Hrvatske u poslednjih 20 godina u svoj društveno-humanistički sektor uložila 76,5 puta više sredstava nego vlada Srbije što rezultira ovako dostupnim đubretom od žute kroatistike. Dakle, zašto je uloženo toliko para u njih - zato što je osnovni cilj HAZU očuvanje hrvatskog identiteta.
Ovde sam ostao nedorečen zašto je u interesu hrvatske psudonauke da bude najomiljeniji germanski poltron:

1. hrvatska nacija i hrvatska država nastale su kao projekat slabljenja srpskog nacionalnog i državnog potencijala i kao takva u naučnoj (i ostaloj) politici nema, niti je ikad imala alternativu do oslanjanja na Germane i RKC; jačanjem nemačkih pozicija Hrvati jačaju svoju poziciju i tu nemaju dilemu (sve dok ne pomisle da pripoje Bosnu, ali to je druga priča).

2. Kako radom na indogermanistici i antislovenskom radu Hrvati učvršćuju svoj nacionalni identitet i interes? Da nema antislovenskog progermanskog rada, pokazalo bi se jasnim da Hrvati nisu Sloveni, da su došli na Slovenski Jug (vulgarnorečeno Balkan) među Srbe i tu osnovali svoj vazalat. Takva spoynaja bi u temelju poljuljala hrvatski nacionalni identitet i nedvosmisleno kompromitovalo postojanje nedvosmisleno samodefinisanoga HAZU. Dokaz das Hrvati nisu Sloveni moj je cilj. A ideja vodilja - da bi se uspostavio mir na Slovenskom Jugu.
 
Poslednja izmena:

Mrkalj

Buduća legenda
Moderator
Poruka
25.578
Molim za pažnju.
Slavene, Kiriose, Klaudije i ostali zastupnici stavova zvanične istoriografije, hajdemo sad ovako.

Slovena je "prije 6. vijeka" bilo severno od Dunava, pa i Save. To danas ne osporava zvanična istoriografija, zar ne? Molim da me ispravite ako nije tako. Zato pitam Slavena777, Kiriosa, Klaudija i ostale da navedu slovenske toponime od "prije 6. vijeka" severno od Save i Dunava.

Dosad nije bilo odgovora.

Ako je bilo Slovena severno od Save i Dunava, a imamo pisane izvore da ih je bilo i da je to bila "their own country", molim vas da pronađete neke slovenske toponime iz perioda pre šestog veka. Ako takvih toponima nema, onda se ne može braniti teza da odsustvo slovenskih toponima u zemlji koja nije njihova, nego rimska, isključuje slovensko prisustvo južno od Save i Dunava, zar ne? Dapače, lakše je pretpostaviti da u rimskoj zemlji, čak i da u njoj žive Sloveni, nisu zabeleženi slovenski toponimi, već su toponimi isključivo rimski, nego što bi to isto bilo za pretpostaviti severno od rimske zemlje, unutar slovenske zemlje, unutar "their own country".

Ako nema zabeleženih slovenskih toponima iz susedne slovenske zemlje (a imamo zabeležene rimske toponime iz te iste susedne slovenske zemlje), kako onda slovenske toponime očekivati u rimskoj zemlji?
 

Mrkalj

Buduća legenda
Moderator
Poruka
25.578
Prilozi razumevanja nemačkih motiva (4. obrazloženja teza o zaveri germanske društveno-humanističke nauke,)

Osioni skeptici, kao i nagađači-izmišljači, prave štetu.

Tome dodati šta je Vladimir Davidović ispričao o motivima nemačke pljačke srpskih arhiva (Arhiv Sanu, Arhiv Skupštine, Arhiv Dvora...) godine 1941. Prvi je motiv Nemaca bio dokazati da je Srbija organizovala atentat 1914. i tako ju okriviti za WW1, a drugi motiv bio je dokazati nemstvo Vojvodine kako bi se Vojvodina proglasila istorijskom nemačkom zemljom. Kada to nisu na osnovu izvora mogli da učine, pripoveda dalje Davidović, krenulo se u fabrikovanje istorije, za koji posao su potkupili srpske kadrove. Ti istorijski udžbenici su izašli, ali su svi primerci u SFRJ uništeni-spaljeni nakon WW2, kao neprijateljska literatura. Nažalost spaljeni, kaže Davidović, jer bi adekvatno tumačenje njihovog sadržaja uputilo na motive nemačke dugoročne politike na Balkanu.

[video=vimeo;17083290]http://www.vimeo.com/17083290[/video]
 

Mrkalj

Buduća legenda
Moderator
Poruka
25.578
Nedostaje mi Igor. Pitao bih ga otkud kod Mađara serda (sreda), barazda (brazda), Balaton (blatno jezero) kad su Ugri došli u 9. veku, a metateza kod Slovena u 8-om?

:manikir:Biće pre onako kako Vučko reče - da su Sloveni ti koji su mogli da lome jezik na sonantu r, a ne njihovi komšije. Ponekad je hvale vredno skrenuti pogled sa drveta da bi se videla šuma. Bravo Vučko!


Isto važi za uticaj azijatskih jezika na Istočne Slovene u nastanku mnogoglasja ("satopedeset", "davadeset", "nije manogo" čuo je svako ko je posetio KTC u B70).

 

Mrkalj

Buduća legenda
Moderator
Poruka
25.578
Ruskim, autohtonističkim, motivima pristanka na indogermansku paradigmu, koherentni su bugarski i hrvatski motivi otpora slovenskom autohtonizmu na Slovenskom Jugu. Bugari i Hrvati jesu doseljenici na Slovenski Jug, ali su oni kao nesloveni došli među Slovene. Pristankom na slovensku autohtonost i Bugari i Hrvati prikazali bi se kao svojevrsni paraziti na južnoslovenskom (srpskom) autohtonom tkivu. To bi za ove nacije predstavljalo supstancijalan ideološko-politčki potres. Otud njihova zainteresovanost za poricanje slovenske autohtonosti.

Utoliko je jasnije zašto je zadatak slavističke istoriografske revolucije spao samo na srpsku istoriografiju, koja treba tek da zaživi. Na nama je.
 
Poslednja izmena:

Mrkalj

Buduća legenda
Moderator
Poruka
25.578
Koliko je indikativno da zasvedočeni rimski i grčki toponimi na Slovenskom Jugu (tzv. "Balkanu") nemaju etimologiju u 90% slučajeva, dok srpski analozi u 90% slučajeva imaju etimologiju koja je povezana i govori o samom toponimu (npr. Neretva - reka koja roni), da ne pominjemo postojanje paralelnih toponima deljem slovenskog sveta. Pa koliko su to ti "novopridošli močvarni Zakarpaćani" bili vispreni da svaki antički toponim tako vešto na svom slovenskom jeziku prilagode karakteristikama samog mesta koje taj naziv nosi - i to u periodu od 50-100 godina, da bi se ti toponimi u najvećem broju slučajeva održali do današnjeg dana, kako vidimo čak i u odslovenjenim zemljama kao što su Rumunija i Albanija.

Još jednu opservaciju bih da iznesem a u čijem je fokusu odnos Slovena sa Romskim i Cincarskim narodom. Kako to da su "novopridošli močvarni Zakarpaćani" tako sistematično i dosledno slovenizovali i zadnjeg tzv. "Ilira", tzv. "Tačanina", tzv. "Kelta" i tzv. "Rimljanina", u roku od najviše 500 godina (kada vidimo svedočanstva o imenima i jeziku tzv. "Vlaha"), a nije im pošlo za rukom da:

- Ciganima nametnu slovenski jezik tokom 1000 godina zajedničkog života
- Cincarima nametnu slovenski jezik i obrišu nacionalnu svest tokom milenijum i po zajedničkog života

Kako to da ni jedna jedina odlika preslovenskog stanovništva Slovenskog Juga (vulgarno zvanog "Balkan") danas ne postoji (npr. božanstva ili vokabular)?Preci današnjih Vlaha Istočne Srbije i Rumuna došli su kao potpuno romanizovani iz Vizantije u 14.-16. veku i bežeći pred Turcima zapadnim obroncima Stare planine, naselili prethodno slovensko područje istočnosrpske Krajine i Dakije. U zlatno doba Rima na prostoru Slovenskog Juga rimski su bili samo putevi i veliki gradovi. Oko njih su skakutali Sloveni (iliti Srbi iliti Vlasi). Nema nikakvog traga da su Rumuni bili u Rumuniji pre 14. veka. Privi pisani dokument - tek u 16. veku!


PS. Za Albance - nemoj sad ti mene da zasmejavaš.

Slavene, potpuno mašiš poentu. Veza između današnjih Južnih Slovena i pretpostavljenih neslovenskih starosedelaca ne postoji. Ne postoji ni jedna svilena nit ma kakve veze. S druge strane, savremeni Cincari kao npr. režiser i julovac Ljubiša Ristić, advokat Toma fila i drugi znaju da su Cincari - no, ajde, znaju i da su ne tako davno došli iz pravca Makedonije. Ali uzmi Rome, koji još uvek govore romski jezik. Prema zadnjem popisu Roma u Srbiji ima 150.000 a ima ih koji ne žele tako da se izjasne a znaju romski jezik makar još tri puta toliko. Isto je sa Italijanima po ostrvima i primorju. Oni se nisu pretopili iako su tu 1000 i više godina.

Pitanje je kako to da se pretpostavljeni neslovenski starosedeoci savršeno pretope, bez ikakvog traga i glasa, i to pretope u manjinu novodošavših "močvarnih Zakarpaćana" dok istovremeno imamo odvojene grupe koje 1000 godina paralelno žive sa Slovenima i čuvaju svoj identitet i jezik.

Za nepostojanje pisanih dokaza sve teze su date, ali tebi ne vredi ni ponavljati:

- Grci i Rimljani prevode i prilagođavaju sva slovenska imena svom jezičkom i fonološkom sistemu
- sami Sloveni su isključivo usmena kultura
- arheološki nalazi se razlikuju zbog regionalnih različitosti

itd.
Odslovenjene zemlje su i delovi Italije (Furlanija, Julijska krajina), čitava istočna Austrija, istočna Nemačka, severna Grčka...

Nekima ovo nije logično. Zašto? Zato što toliko tvrdno veruju u doseljavanje Srba na Balkansko poluostrvo da nikako da shvate činjenice - nemaju pojma šta je logika.

Kao što je Mrkalj rekao, više od 90% slučajeva u tim krajevima su slovenski toponimi. Kako to? Kako je moguče da je recimo u čitavoj Albaniji ili naprimer u severnoj Grčkoj za samo nekoliko vekova promenjena toponimija zemlje, iako su po sadašnjem tumačenju (doseljavanje u 7. veku) i pre i posle tu živeli neSloveni?

Koliko je procenata toponima promenjeno za vreme (4-5 vekova) osmanlijske okupacije?


Kako to da Sloveni imaju imena za sve morske životinje, ponavljam sve, za sav planinski relief, bilje i životinje u tom području, za kraški svet,...znači potpuno sve, nisu uzeli ni jednu jedinu reč od nekakvih naroda koji su navodno živeli pre njih ovde? Kako to?


Do sada nisam dobio nikakav odgovor ni na pitanje: kako to da je najviši procenat "starih" haplogrupa na području Srbije, Bosne i Hercegovine, Dalmacije, Crne Gore, a baš su na ta područja došli Srbi po nalogu Iraklija, zbog toga što su bila potpuno opustela?!


Ovo nije loša polazna tačka za orijentaciju o turskim toponimima:
https://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%9...BE%D0%B2%D0%B0

Što se tiče bajke o Srbima caru Irakliju, taj deo DAI je najverovatnije kasniji konstrukt, najverovatnije od onih koji daju prvi prepis (Rimska crkva), koji je ubačen u postojeće Porfirogenetovo delo.
 

Mrkalj

Buduća legenda
Moderator
Poruka
25.578
Nešto škripi kod tebe, Slavene.

A i šta drugo da kažem kada napišeš da nema pisanih dokaza, a tolike strane i strane sam potrošio pokušavajući da postavim sve silne pisane izvore koje svjedoče o navalama Slovena na Balkansko poluostrvo.
Ko kaže da nije bilo navala Slovena?

Velik je broj dogmatskih hipoteza, hipoteza uzdignutih na aksiomatsku ravan.

Po meni najvažnija takva hipoteza je da na Slovenskom Jugu (vulgarno prozvanom Balkan) nije bilo Srba do 7. veka.
Sve šta pitaš iili preispituješ već je rečeno, samo do tebe ne dopire Slavene.

PS. Da pojasnim, za Slavena, da ne pomisli kako poentiram opreku Srbi:Sloveni. Ne. Zamisli hipotetičku situaciju u kojoj je, iz nekog razloga, od 1918. prostor SFRJ u sastavu Italije sa glavnim gradom Rimom. Svi Južni Sloveni unutar te države su manje-više lojalni Rimu. A onda, kreću horde Poljaka i Belorusa da provaljuju na prostor SFRJ, što hronike beleže kao "provale Slovena na Balkan". Sad to preslikaj na 6-7. vek . To je poenta
 

Mrkalj

Buduća legenda
Moderator
Poruka
25.578
Trska ili trstika, oboje slovenske reči. Antička Rijeka, grad na 10 potoka i rečica (obezbeđeno prisustvo trske) zvala se Tarsatika.Tersatika ili Tarsatika, antička Rijeka


(nije Milovan Drecun, nego Ranko Starac)
"Većina arheoloških predmeta iz nekropole i područja grada danas se ne može vidjeti jer 1941. otišla za Italiju i nikada nije vraćena. To je jedna od riječkih sudbina."

- - - - - - - - - -♦ pr. (nadimačka i etnici): Trstènjački (Trstenjàčkī) (Varaždin, Zagorje), Trstènjāk (Trstenjȃk) (870, Međimurje, Podravina, Baranja)
top. (naselja): Trstènīk (Buzet, 20 stan.; Dubrovnik, 106 stan.), Trstènik Nȃrtskī (Dugo Selo, 204 stan.), Trstènik Pȕšćanskī (Grad Zagreb, 258 stan.), Trstèno (Dubrovnik, 240 stan.; Klanjec, 137 stan.), Tȓšće (Čabar, 443 stan.)
prasl. *treska, *trьska (rus. treská, češ. tříska)

<tbody>
</tbody>

- - - - - - - - - -


Trg Žabica; Kosi toranj;

"Jedna od specifičnosti Rijeke je da je Rijeka grad na rijekama, rječicama ili potocima, ima ih na desetine."
 

Mrkalj

Buduća legenda
Moderator
Poruka
25.578
METATEZA LIKVIDA


Razrešenje konstrukcije leži u (svesno?) pogrešnoj radnoj (početnoj) hipotezi. Najprostije rečeno:

Sve reči koje podležu navodnoj slovenskoj metatezi likvida u 8. veku praslovenske su reči, sa poluglasima, koje su beležene od neslovena dodavanjem samoglasnika (po sluhu) ispred navodno "metatezne" grupe. Prosto, praslovenski nije bio Rab nego Rb, koji je stranac zapisao kao Arb. Gotova priča - www.amin.
 

Mrkalj

Buduća legenda
Moderator
Poruka
25.578
E sad, drugovi i drugarice piJoniri i piJonirke, šta ovo znači:


"U nekoliko imena Hrvati su sačuvali slijed izvornog predantičkog imena: Curicum > Kъrъkъ > Krk, dok Romani nadijevaju tom otoku (ili gradu) svoje ime: Velja < vetula ‘stara (insula/urbs)’. Hrvati usvajaju jezičnim prilagodbama ime Lastovo od predantičkog oblika Ladesta, a ne prema romanskom Lagosta (: insula Augusta) itd."

Petar Šimunović: Predantički toponimi u današnjoj (i povijesnoj) Hrvatskoj te Boki Kotorskoj, Folia onomastica croatica, 2013.


Ko se javlja da kaže?:zurka:

Hajde, ja ću. :D

Prvo treba uočiti da su oba toponima, predantički registrovana sa jasnim značenjem u srpskom jeziku: kurik [k'r'k] (onomatopejski sinonim za vrat), a Ladesta ili Lagosta {Lasta ili sa guturalom u prasrpskom *Lagsta} (prasl. *lasta (rus. lástočka, polj. łastówka) ≃ lit. lakstyti: letjeti) je otok za ptice laste. (Ovde je antičko romansko Langosta izvedeno iz srpskog *lagsta, a ne iz "Insula Augusta", kako pominje Šimunović)

Drugo treba uočiti kako je antički period, uključujući razdoblje do navodne slovenizacije Slovenskog Juga u 6. veku jedan ekstremno dug period da bi u njemu predantički nazivi ostrva upotrebno preživeli naporedo sa antičkim, romanskim nazivima, te je logično pretpostaviti njihovu upotrebnu odsutnost.

Treće, treba uočti da se sa pojavom slovenske pismenosti javljaju zapisi srpskih naziva ovih ostrva koji korespondiraju sa odgovarajućim predantičkim nazivom.

Četvrto, predantički i, uopšte, slovenski naziv ostrva lako je funkcionalno objašnjiv - "Lastovo je odmorište lastavica, otok sokolara, pučinski otok strmih obala bez plaže...", a ne naslino "Ime Ladeston su otoku prvi dali Grci, a Rimljani su ga prepisali kao Ladesta i Augusta insula. Možda je korijen hrvatskog imena baš u tome što skupina lastovskih četrdeset i šest otoka i otočića sliči jatu lastavica na putu prema jugu." Dok sa druge strane,grčki naziv Ladeston nema značenja na grčkom, baš kao u ogromnoj većini grčkih zapisa toponima sa naših današnjih prostora.

To znači da srpska plemena žive na tim ostrvima hiljadama godina. Ovaj zaključak i uklapa se u sve logičke analize jezičkih i etničkih interferencija na jadranskom Istoku.
 

Mrkalj

Buduća legenda
Moderator
Poruka
25.578
Providen(c)ije

Nego, da se mi vratimo na vulgarni latinitet. Pitanje "šta znači vulgarno-latinski" dovodi nas do daljnje logičke potpore teze o slovenskoj autohtonosti na Slovenskom Jugu. (Prosto je providencijalna slučajnost da smo se zadržali na tom pitanju dovoljno, a i repriza "Hispanije legende" na RTS-u je pomogla.
)

Koji romanski jezici imaju danas padeže? Niti jedan jedini romanski jezik ne sklanja imenice po padežima. Zašto? Zato što su latinski jezik preuzimali neromanski (neitalski) narodi i postajali su poromanjeni narodi procesom relativno nagle i/ili nasilne romanizacije. S druge strane tj. ondiaderhend, (pravi) slovenski narodi nisu poslovenjeni već su imali jezgro etnogeneze i tako su zadržali sve padeže. Situaciju analognu današnjim romanskim narodima na Slovenskom Jugu prošli su jedino Bugari, Makedonci i Hrvati. U slučaju Makedonaca imamo mnogo slavizovanih (posrbljenih) Grka i Romanoromeja ("Vlaha"), a u slučaju Bugara tu su značajni i Tatarobugari kao treći među glavnim neslovenskim elementima. U Slučaju Hrvata, nije bilo etničke mase (svega 2700 Turkohorvata) pa se autohtoni srpski jezik nije toliko kvario kao u slučaju Bugara i vulgarnog latiniteta. Dakle, u slučaju Bugara možemo govoriti o vulgarno-slovenskom jeziku, pa vidimo da su otud i poneli ime (Vulgarni-Sloveni), sva je prilika.

Dodatni logički dokaz da je slovensko stanovništvo Slovenskog Juga (vulgarno zvanog Balkan) autohtono, tj. da mu je jezgro etnogeneze autohtono, leži u činjenici savršene konzervacije jezičkih principa i sposobnosti fonološke i gramatičke regeneracije (pra)starih jezičkih oblika. (O ovom zadnjem sam pisao ranije.) To smo pokazali na primeru očuvanosti padeškog sistema. Tako nešto gramatički složeno ne bi se moglo održati da je manjina jezik nametnula većini. Tako nešto izvesno znači da je
ili (1) većinsko autohtono stanovništvo govorilo slovenski,

ili (2) većinsko stanovništvo doseljeno (odgovara teoriji zvanične indogermanske istoriografije).​

Teza pod (2), međutim, nedvosmisleno je osporena nalazima genetičke genealogije koja je utvrdila činjenicu da je većina stanovništva Slovenskog Juga autohtona.

Zaključak: Očuvan padeški sistem slovenskog stanovništva na Slovenskom Jugu i potvrda autohtonosti velike većine današnjeg slovenskog stanovništva od strane genetičke genealogije snažno ukazuju da većinu stanovništva na slovenskom jugu predstavljaju autohtoni Sloveni.
 

Top
  Blokirali ste reklame
Dragi prijatelju, nemojte da blokirate reklame - isključite Ad Blocker na Forumu, jer će tako mesto vaših susreta na Krstarici ostati besplatno za korišćenje.