Sta je pravilno? SVE VREME ILI SVO VREME?

stanje
Zatvorena za pisanje odgovora.
Zabava
Pismo Mijalku Rasničkom
Košar(k)a
Desetina dni s’n ne vača i stari i mladi. Na sve strane i u svako vreme orati se sade odi košarku: koj kvo je videl na TV, kvo je pročital u novine ili čul na radio. A odi kako pa našiti izgubiše Francuziti, ni kako da nesmo više tija narod - po loše je nego kada celoto polje nastrada odi gradobitinu. Kvo su sve izeli našti košarkaši i s kvo su sve počasteni, neje ni za priču ni za u novine. Znam jedni koji su s po malko sećiraciju preživeli i prežalili rasturanjeto na onuja golemutu Jugoslaviju. A druđi pak najdoše ol’kšicu što po nas otpadoše i našta dojučerašnja braća izi Zagreb i Ljubljanu, pa ka nema za nas, neka nema medalja i za nji.
Sade Tola Zavzekat sve kara na šegu, pa na tija što su srditi i što na našiti košarkaši naode po sto grešće i opašće, če reče - Na jedni: “Ma neje sve do nji. I publikata je krivac - kako se ponaša ka se sviri našta himna? Što su krivi igračiti? I može bi da izbegnu takvuja situaciju oni nesu steli da se bore za medalju.
A na druđi: “A što si ne pomislite l’ko li je na igračiti ka su do sa, bili i svecći i jevropsći prvaci, a sa se, da prostite, uneredili! Kako bi na svakoga odi nas bilo da spadne odi auto na konja ili na magare?
I na Zelenutu pijacu se sade odi košarku orati, ama primeti da su tova samo onija što kupuju, a tija odi selata seire, pa če pitam ispisnika Jocu izi Krup’c kvo če on kaže za košarkutu.
- Men mi je košarka omrzla odavno. Sade nema se kude. Igrajem đu i jutrom i večerom d’n iz d’n, nema nedelja, nema praznik, nema slobod’n d’n. Ni se na selo teka šalimo i oratimo:
- Kvo praji ocutra?
- Odigra prvo košarku, pa posle nosi mlekoto i ido po trice.
- Da se najdemo dovečer u Klubat, u penzionerskoto?
- Može, ama ka završim s košarkutu.
A našta košarka ima druga pravila i igraje se po saat ujutru i uvečer, a rezultat zavisi kol’ko grla ima u košarkutu pa tolko kolica đubre mora se izrine, tolko koša pleva da se izmeša, tolko koša da se donese i podeli s detelinu, sas seno ili sas sitno šašenje, a uz m’lzenje doodi i zob davanje i posle vodopoj. Samo i ni se modernizujemo pa če koševiti da otpadnu počim se sve balira pa umesto koševi ima da ubacujemo bale sas slamu za prostirku, sas detelinu i seno, sas šašanje i našta košarka ima se posle oka - balirka”.
Pravo da ti kažem, Baje, men me poveče muči zašto Radničći da plača sto iljade kaznu za zezveka koji se gačnul i pogodil pomoćnotoga sudiju na stadionat. Ne daj bože, da se najde još nekoj zaples da gačka i glavnotog sudiju, Radničći ima da bude stoposto bankrot za nula vreme što se kaže, a mož se zabrane i utakmice u Pirot. Zatova bi preporučil na svi da se sete kako su nekad sas sudije izlazili na kraj Dolfus, Ribi, Andra i Musa. Štom sudijata ošteti Radničći jed’n odi njih okne kolko ga grlo nosi:
- Sudija, jedi, sudijaaa. On se šali. Cel stadion tega udari u smejanje. I sve se završi, bezi incidenti.
Ostani mi u zdravlje. Mlogo ti se pozdravlja Tisa, iz Tigrovo naseljeZabava
Pismo Mijalku Rasničkom
Stigli smo do - bulumač
Ovija pak oktobar up’lti ni se s nekakvi belosvetsći i međunarodni dni pa ni eve svaći d’n p’one i uši i glave novine, radio i TV. Te, prvo, beše d’n’t na ostareli - pa kako se vodi briga odi nji u beli svet, kako u Evropu i kako pri nas, a po njega dečjata nedeljalj, ama sade oratiše kako decata nesu ravnopravna s odrasliti i koja su njim sve prava zaćinuta, a ni jednuš ne ču niti pročita kako trebe da si poštuju babu i dedu, baštu i majću i da se vačaju na domaćnje rabote da pripomognu, niti pak da je za decata štetno što d’nju spu a noču su po kafićiti.
Po tova otpočeše nekakvi dni za nasilje u porodice, pa ispade da je nasilje sade gol ćotek, pa bilo da je ćotekat izela žena odi muža si, jel odi svoja deca ili odi zeta, ili baštata od sinovete, ilid a je deteto kaznil bašta mu, majća mu ili učiteljat. E, Baje, nemogu bezi crticu, prvnjoto ozdole, a drugoto slovo odozgore, da teka i dete ne može bezi ćotek.
A u nedelju i ponedelnik ga pak zapržimo sa sve: prvnjiti d’n bili Međunarodni za pravilnu ishranu pa cel d’n oratiše kako ne umejemo da se pravilno ranimo i zatova ni vladaju razne bolće, a u ponedelnik bil Međunarodni d’n na gladniti i siromaštijutu. I ka ču, Baje, deka je u glavnete evropsće države siroma svaći deseti, a pri nas svaći peti, odma razbra i što se loše ranimo, a ka razbra deka u Pirot če podele 200 paketa na sirotinjutu svaći “težak” po iljadarku s artikliti, uzo hemijsku i izvedo računicu: ako u našu Opštinu žive 64.000 duše, tova znači da su nji 12.800 puka sirotinja i da su paketiti primila trojica odi dvesta bedni, pa 197 ima samo da preg’lčaju. Izvedo i drugu računicu: s teje pare za 200 paketa mogli su da kupe i podele na sviti 12.800 o jed’n polubeli leb odi 15 dinara. I tegaj mi pade na pamet: a što nesu organizovali u Pozorišteto besplatno dve prestave “Kako smo voleli Druga Tita” pa bi mogli barem preko 1.500 duši da se podsete kada su živili odi platu kako i svi ostali okol nji. Ovaka na nji ostanjuje jed’n drugoga da potsečuju po kakvo su sve zapamtili Titovoto vreme, premda znaju da kvo je minulo ne vrča se više. Ete, jed’n odi sagašnjiti ministri i javno okrivi sirotinjutu da je lenjava, pošto se ne vača za sezonsće rabote u poljeto, pa kazuje kako se nekoji po Zapadnu Srbiju spremaju da uvezu radnici izi Kinu.
Borko, iz Protinu Malu
Zabava
Pismo Mijalku Rasničkom
Mislene imenice
Zdravo Baje,
Stiže jesen, a kako i da neje. Ostadomo bezi grozdober kako nijednu godinu do ovuja. Da ne beše barem rodilo i ponelo, pa ajde de, a ono grozdovete propadoše usred avgust. I sa ni ostanjuje da željujemo za mlogo nešto, ama največe za blago vino i recelj. Ima da su željna unučetijata, jerbo se tova ne može da napraji odi kupovno, astalsko grozje.
I teka, nema zatapanje kace, nema otvaranje i zatvaranje burišta, ne trebe ni pampur, a ni kosirće i noževi za berbu, ni krošnje za odbir, ni receljće tikve, ni cveće za čitćete na kacete, ni mijenje muljnjače, ni sumporne pišće, ni vinobran. Istina, ruku na srce, če ušparamo na šićerat - nema ni novo vino ni nova komina za rećiju. U prošlu nedelji ido do lozje da vidim za branje li je krušata kaluđerka, a ono za živi žalovi - nigde živ čovek, sve pusto, sade vido jedni kako mlate orej. Idem si po put i seirim, i tiće odjednuš se seti kako ni je u Osnovanu školu učiteljat gdin Vasa Pile (Bog dušu da mu prosti) objašnjaval kvo su tova mislene imencie, pa se u sve muće nameje - sa barem na učtieljiti če bude zgodža da objasne na đaciti kako i stvarne imenice mož da se prevrnu u mislene.
A odi prošlu subotu, Baje, kako je počelo mož za narod da postane mislena imenica i autobusćiti prevoz. Kolko razbramo, karaju se jetrve preko svekrvu, opštinareti nesu izgleda ubavo izračunali ka su privatizovali ATP kvo če bude s narodat, a gazdata na ATP izgleda da je očekuval da če mu kapne i po nešto izi oštinskutu kasu i da če ga opštinareti varde odi konkurenciju. I sa, konkurencijata ne uvodi linije za Gornji i Srednji visok niti za Prijsan i Kamik, a gazdata na ATP se kara s opštinareti i preti kako če ućine i prevoz na kružniti put, pa si seče granćutu za koju još može da se drži. Pa barem da su uviđavni i svako jutro da objave preko Radio Pirot koji polasci tija d’n su važeći.
Kvo je mislena imenica onomad je razbral i jed’n naš Krupčanac. Pokaral drva izi Petrlaško preko Dimitrovgrad i nadi Činiglavci mu pukne guma na drvarkutu, a bilo predi mrak, pa si čovek at s traktorat dodje doma, prespi i na jutred’n rano sas zdravu gumu vrne se do mesto kude je ostajil tovarat. Ka ima kvo i da vidi: drvarkata stoji, ama prazna.
Ostani mi, Baje, u zdravje.
Mlogo ti se pozdravlja

Sota, iz Krup’c
Zabava
 
Zabava
Pismo Mijalku Rasničkom
Decata nesu mašine u fabriku
Zdravo Baje,
Eve nekolko godine štom mine našiti vašar, a deca se zaspremaju za u škole, prosvetniti radnici najave štrajk za 1. septembar, pa mu tova dojde kako prvnja čestitka na decata i domaći zadatak - da si mute mozak da li jošte odi prvnjiti d’n če đi vrnu doma ili če nji časovete skrate na 30 minuta. Koka ga prekaraše tija prosvetni sindikalci, jerbo sas štrajk prete ili za prvi septembar ili za prvnji d’n po zimsćiti raspus. Ubavo si od’nu leti po dva meseca, još po ubavo prekaraju zimsći raspus i za tova vreme kako da su gluvonemi ili da nji je sve potaman. Nek se bore za svoje pravo, ama da najdu meru, jerbo detinje glave nesu isto što i mašine u fabriku. S mašinete može i da se naknadi izgubenoto ako se uvedu druga i treća smena, ama u detinjiti mozak nema mesto za tekvija kapaciteti.
Komšija Selja se još dvoumi i konta kako da bude s društvo na Osmi septembar, ama da se ne zameri ni na jednu stranu, jerbo eve nekoje vreme na sve zbirštine titoviti borci se razdelili u dve grupe i jedni s druđi i ne orate, a kamo li zajedno da se najdu uzi astal. Kazuje kako je za Sedmi juli bilo po l’ko-jedni u Visok na domat nadi ržanu, a druđiti u Padež nadi Petrovac, a sa trebe svi da su u grad. Ja ne otrpe:
- E, Seljo, teka ti je ka se starci podetinje. Da se samo stareje - kolaj rabota. A ono se i vetreje.
A unukat na Ćiru Pešakatoga me iskara izi pamet. Živi i raboti u Niš i odavno se stedzal da izvede ženu si i decata na dedinu mu pojatu livade i branište. Ispešačili desetina kilometra na tam i na vam, pa svi mrtvi umorni legli da od’nu, a on ide odi jedinog do drugog komšiju udzveren, udaril u jednogled, kako da se, bože ne daj, poremetil.
- Pa znajete li da je planinata postala pustinjak. Odi glavniti put sporedni putovi nema. Sve je zaraslo i uraslo u travu i šibljak skoro metar i više. I ništa ne može da se vidi i da se najde, jerbo se ne može ni preko nekosene livade ni preko braništeto. Pa tova je, ljudi moji, opšta propas. Ka god sam doodil stalno sam slušal kako ima mlogo drvokradice. E ja sam se uveril da đi nema, nema nikoga i nigde.
- E, dečko, ne sećire se. Drvokradicete čekaju sade jed’n da napraji diru, ta da ima na koga da se vade ka posle navale. A drvoberina još takoreći neje ni počela - odgovori mu komši Pana.
A komšija Tanča dodade:
- Sa i da oče da idu drvokradica nemaju s kvo ako si nesu na vreme obezbedili rezervu. Navta nema ni na jednu pumpu, pa mojti unuk večimka poče svako jutro da poje: “Jesen ide, a gorivo nema, lele majće kvo li ni se sprema”.
Mlogo ti se pozdravlja Milča, izi BarjePismo Mijalku Rasničkom
Političće majstorije
Zdravo Baje,
Eve sa razbramo kako državata može da ima i široće ruće i da na svi dava -na jedni pare da vrne dugove i za povišicu plate a na druđi nove cene da poveče zaradžuju ta i oni da si podignu plate. Ne valja što razbramo i da 2+2=4 samo za u osnovnu školju. U život-jok! Na sva zvona udariše kako predi Novu godinu na penzioneriti če isplate stariti dug, a po praznikat povišicu če dobiju svi: prosvetari i zdravstvo, državni činovnici i vojska. E, ama odi prvi decembar uvedena je pretplata na TV i če poskupeju komunalne usluđe - đubrarina, vodarina, grejanje, pa gradski i prigradsći prevoz, a najavljuje se i poskupljenje struje. Znači penzionersćiti dug i povišicete - daj bože ako mož da zakrpe dupćete u kućniti budžet što če đi napraje novata poskupljenja. Daklem, saldo - nula puta nula! Sva je sreća što ulezomo u posti za Božič, pa če do tegaj kupujemo sade zejtin, jerbo sve ostalo ima u zevnik, u špajz, jal u zamrzivač. Vozačiti več očekuju duple kazne za saobraćajni prekršaji, ama se ni jed’n pešak ne sećira, jerbo na čuždu grbinu sto tojađe su malko.
Zabrinu me, Baje, što se na tvojtu i naštutu novinu nadviva sudnji čas pa se ne znaje kako če prolet da dočekamo. Mož li se i ti umešaš pa da se u privatizacijutu udružimo s novinariti pa da si “Sloboda” i s novi “gazde” ostane naša, narodna i za narod. Jega kapne do tegaj i po nekoja akcija odi privatizacijete pošto se več počelo sas štrajkovi.
Ubavo je, Baje, i za uvo kad se čuje kako je naš “Tigar” medžu najbolji, ama jedna lastavica ne čini prolet.
A za komšiju Antu ispriča kako je zajučer na 1. decembar puštil po jednu rećiju za svi predi prodavnicutu pošto su cel d’n preko radio i TV spominjali njegovu pokojnu SIDU.
Na kraj, da si priznajem Baje, s Colu ispimo po jednu i za “bog da prosti” 29. novembar.
Mlogo ti se pozdravlja
Vesko, iz Prčevac
 
Nestasna Ameba:
Jesi cuo nekad za PESNICKU SLOBODU?

I jedan od mojih najomiljenijih pesnika Laza Kostic koristio je svoje kovanice koje

nikad nisu usle u recnike srpskog jezika i niko nije mogao njemu da zabrani, kao sto se

nikome ne moze zabraniti da pise kako hoce, ali to ne znaci da ce pisati ispravno,

uslovno govoreci ispravno.

U umetnosti je sve dozvoljeno bez pardona, a knjizevnost je jedan vid umestnosti i

jezik kojim se knjizevnici koriste samo je jedan od pet funkcionalnih stilova srpskoga

jezika.

U svakom slucaju, treba razlikovati savremeni srpski jezik od standardnog srpskog

jezika. Savremeni srpski jezik je siri pojam od standardnog srpskog jezika. U

savremenom srpskom jeziku je dozvoljeno sve: i dijalektizmi i razni slengovi i sl., dok

je standardni jezik strogo propisan, da ne kazem sankcionisan pa da me lincuju :lol:

Kad pitas sledeci put sta je ispravno, znaj da se tu automatski podrazumeva da si pitao

sta je gramaticki ispravno i sta je po pravopisu ispravno.

Nadam se da se razumemo.

Inace, nisi mi objasnio kakvu to distinkciju u obliku SVOG(A) nosi akcenat.

Polako...polako!

Da vidimo odakle smo klrenuli. Ah, da.... prvo tvrdjenje je bilo da rec svo ne

postoji i ako postoji onda ona nikako ne postoji u srpskom jeziku. Ove imamo tzv.

pesnicku slobodu. Zbog cega ta rec nije u recniku, to je drugi problem, ali ta rec

POSTOJI[b/].

Jezik je zaista ziv, i upravo zbog toga on mora da se menja...

Stvar je samo u tome sto tvoja konstatacija da rec svo ne postoji u srpskom
jeziku nije sasvim tacna. Postoji odavno, samo je gramaticka norma uporno
ignorise sve (svo ;) ) vreme. Probe radi, uzmi samo poslednji stih (da bi
zanemario rimu), upotrebi propisan oblik i pogledaj na sta lici: "Mutno je
nebo sve". Zvuci bas lose, zar ne?

Ono sto se desilo jeste da je opsta pridevska zamenica "sav/sva/sve"
dala poimenicen oblik "sve" (= nom. jd. sr. r.), koji se osamostalio i koji se
može upotrebljavati potpuno sam ("Pera je popio sve") ili u konstrukcijama koje
navodis - "sve sto...", "sve ono..." "sve to..." - ali i dalje bez imenice na
koju bi se naslanjao
.

S druge strane, ocigledno postoji potreba za alternativnim oblikom ("svo") u
onim slucajevima kada se radi o pravoj pridevskoj zamenici: "Pera je popio
sve" ali "Pera je popio svo vino". !!!

Posle samo 10 sekundi guglanja može se naci primer gde je ova razlika bitna:

Trece mesto nalazimo u vezirovom pismu. Bez obzira sto je ono u
celini uzev aluzivno intonirano, sto je svo u poredjenjima, slikama,
metaforama, preteci karakter ove politicke poruke je ocigledan.


Oblik "svo" gore jasno signalizuje da se radi o pravoj pridevskoj zamenici,
kojoj ovde nedostaje imenica, ali se podrazumeva: "svo (= celo) pismo je
u poređenjima", a ne "sve (na svetu?) je u poređenjima".

Drugi razlog za oblik "svo", verovatno jos jaci, jeste potreba da se ova
pridevska zamenica sistemski saobrazi sa drugim pridevskim zamenicama:
"svako pismo", "neko pismo", "ovo pismo", itd.

Da se razumemo, to je grub opis jezickog stanja, ili, ako hoces, jedne
jezicke inovacije (istina, vec vremesne), koju domaca normativna gramatika
ne uzima u obzir. Oblik "svo" otuda ostaje zabranjen, a tako ce ostati sve dok
neki lingvista od velikog ugleda i autoriteta ne prelomi stvar, kao sto je to
svojevremeno, clankom u casopisu Nas jezik, ucinio M. Stevanovic za
pridev "zadnji" u znacenju "poslednji", nakon cega je ovakva upotreba prestala
da bude sporna.

Sto se tice akcenta... Postoji jasna i nedvosmislena razlika u
akcentu: „svo“ u genitivu, dativu, itd., ima kratkosilazni akcenat, a
„svoje“ u istim tim padežima (po drugoj promeni) ima dugosilazni.
 
Bicu ovaj put kratka.
Potrebno je da poznajes jezik mnogo dublje u proslost da bi mogao da tvrdis neke stvari i treba bolje da procitas nase (moje) postove da bi mogao da tvrdis sta je ko rekao.

Svaka dalja diskusija s tobom o ovoj temi nema smisla i ne vredi da se iko od nas koji se bavimo jezikom svaki dan, kojma je to posao spusta na taj nivo.
 
Ja bih rekao da si ti sujetna vrlo sujetna osoba... Ja sam tebi dao svoje argumente ZBOG CEGA, ti meni nisi ovog puta izlozila nista vec si jednostavno rekla: "to nije tako i tacka". Ako se vec izdajes za strucnjaka onda treba da budes sposobna da uvek imas neoborive argumente a ne pribegavas ovakvim odgovorima.

Kada kazes da nisam procitao sve tvoje postova....moram da te pitam da li sada menjas iskaz i priznajes da rec svo postoji u srpskom jeziku?
 
Razmisljao sam nedelju dana otkako je tema postavljena, tako da do sada nisam ni jeo i zakljucio sam da je najpravilnije CELO vreme. Dakle, u potpunosti se slazem sa samim sobom.

Ovaj oblik je takodje pravilan time sto se moze menjati u nekoliko oblika, npr: Celo vreme sam sedeo i razmisljao, pola od tog vremena nisam nista smislio, ali trecinu vremena sam potrosio ispijajuci pivo, kako bih sebe naterao nesto da smislim, naravno da za to (celo) vreme sam zverao k'o blentav tako da i cetvrtina vremena od tog celokupnog mi je prosla bez veze, jer sam se pitao da li da potrosim celo vreme ili deo vremena... tako da...
 
Evo, dokopah se kompjutera. :)

Procitala sam sve postove i, posto je uglavnom sve receno, dodacu samo neke stvari.

Kao prvo, treba praviti razliku izmedju deskriptivne i preskriptivne gramatike. Deskriptivna gramatika (a gramatika je skup pravila koji dozvoljavaju neke kombinacije, a iskljucuje neke druge) kaze da je pravilno ono sto je gramaticki tacno, a preskriptivna da je tacno samo ono sto je propisano kao pravilno. Sta ce nesto biti pravilno ili ne, odlucuju ljudi koji su dovoljno kompetentni za to. Tako je, na primer, gramaticki tacno i u vezi toga (deskriptivna) i u vezi sa tim (preskriptivna), s tim sto se kao krajnje tacno resenje uzima ono koje odredjuje preskriptivna gramatika. U ovom slucaju, ne moze se reci SVO zbog toga sto ono nije tacno ni po deskriptivnoj gramatici. A razlozi su vec navedeni ranije. Ja stvarno ne vidim kako je nastalo to SVO, od cega potice?

Drugo, treba praviti razliku i u nacinu koriscenja jezika. Jedan jezik se koristi u obicnoj svakodnevnoj konverzaciji, a potpuno drugaciji u nekim formalnijim situacijama i sl. Zato i dolazi do diglosije, jezickih varijeteta i sl. Stoga, razgovorni stil ne moze uvek biti dobra podloga za analizu. Slazem se, najcesce se koristi i daje puno informacija, ali ... Sto se pesnickog jezika tice, ne kazem da ga ne treba uzimati u obzir, ali jezik je tu samo sredstvo kojim pesnik pokusava da prikaze svoj svet.

Trece, ne koristi internet da bi potkrepio svoje argumente. Internet jeste fantasticna stvar, ali, sto se jezika tice, vise ima dezinformacija od tacnih podataka. A sem toga, u Srbiji ima puno ljudi koji ne umeju da pricaju srpski a da toga nisu ni svesni.

Posto si veoma zahtevan, sacekaj nekog doktora jezika koji ce ti reci isto sto su ti i drugi rekli na forumu, jer verovatno nisi zadovoljan ni mojim objasnjenjem, a ja sam jos uvek u srednjoj skoli.
 
Malo kasnim sa odgovorom... Kaze se SVE VREME, shvatite to ovako: VREME NIJE OGRANICENO poput sela, testa, mleka, smeca. Mada, skotovi koji su nam pisali pravopis i gramatiku su ludi. Ne kazem da sam ja sad tu neki genije, ali ko nije isao na takmicenje iz srpskog ili nije o tome razmisljao, nije video kakvih sve gluposti ima u nasem pravopisu i gramatici. Boze me sacuvaj i sakloni! Primera je previse, i bilo bi besmisleno govoriti o svima njima, ali ne znam da li ste primetili kako Srbi lose govore svoj maternji jezik?

Prvo smatram da glagol TREBATI treba da ima promenu u svim licima, jer se jezik, kao sto je neko vec rekao, non-stop menja. I evo, to je toliko uslo u upotrebu da bi ga trebalo usvojiti kao pravilno (a dok ne bude tako, koristicemo oblike 3.lica jednine).

A pravopis tek!!! Sa crticom, bez crtice, da poludis stvarno! Nazivi ulica, Knez Mihajlova bez crtice, a Gospodar-Jevremova sa. Bez veze!!!

I jos jedno -- umesto da nas opismene, televizije i njihovi prevodioci toliko grese da to nije normalno.

I naravno, moram jos da dodam da srpski dativ smara nevidjeno... Mislim da nijedan Srbin ne zna pravilno sve reci u dativu. Sto se neko malo bolje ne pozabavi tim problemom i ne osmisli neko pravilo???
 
Osobe su kompetente da govore, naravno, ali obratite paznju na sledece recenicu

sve vino
sve smece
sve mleko

i

svo vino
svo smece
svo mleko

Nasu gramatiku pisu ljudi koji sede po nekakvim institucijama i vazno vrte svoje palce...... Isti ti lingvisti ce nam i unistiti jezik, a vidi se koliko su doprineli "opismenjavanju" naroda...... Svaki drugi je nepismen i pise ne radi zajedno......

P.S.
Rec svo postoji u srpskom jeziku! Postojalo je pre 100 godina i postoji i dalje. To sto se nekakvi jezikoznalci trude da je dekretom izbrisu i zabrane, to je druga stvar! Ta rec ipak postoji !!! Ne umem drugacije da objasnim genezu reci svo osim sto je to saobrazavanje reci "sve" pridevskim zajednicama "neko" i "svako"
 
Wilkołak:
Osobe su kompetente da govore, naravno, ali obratite paznju na sledece recenicu

sve vino
sve smece
sve mleko

i

svo vino
svo smece
svo mleko

Nasu gramatiku pisu ljudi koji sede po nekakvim institucijama i vazno vrte svoje palce...... Isti ti lingvisti ce nam i unistiti jezik, a vidi se koliko su doprineli "opismenjavanju" naroda...... Svaki drugi je nepismen i pise ne radi zajedno......

P.S.
Rec svo postoji u srpskom jeziku! Postojalo je pre 100 godina i postoji i dalje. To sto se nekakvi jezikoznalci trude da je dekretom izbrisu i zabrane, to je druga stvar! Ta rec ipak postoji !!! Ne umem drugacije da objasnim genezu reci svo osim sto je to saobrazavanje reci "sve" pridevskim zajednicama "neko" i "svako"

Slazem se sa tobom, ali "SVO VINO", "SVO SMECE" itd. nisu recenice :) lol
 
stefflo88:
skotovi koji su nam pisali pravopis i gramatiku su ludi. Ne kazem da sam ja sad tu neki genije, ali ko nije isao na takmicenje iz srpskog ili nije o tome razmisljao, nije video kakvih sve gluposti ima u nasem pravopisu i gramatici. Boze me sacuvaj i sakloni! Primera je previse, i bilo bi besmisleno govoriti o svima njima, ali ne znam da li ste primetili kako Srbi lose govore svoj maternji jezik?

Prvo smatram da glagol TREBATI treba da ima promenu u svim licima, jer se jezik, kao sto je neko vec rekao, non-stop menja. I evo, to je toliko uslo u upotrebu da bi ga trebalo usvojiti kao pravilno (a dok ne bude tako, koristicemo oblike 3.lica jednine).

A pravopis tek!!! Sa crticom, bez crtice, da poludis stvarno! Nazivi ulica, Knez Mihajlova bez crtice, a Gospodar-Jevremova sa. Bez veze!!!

I jos jedno -- umesto da nas opismene, televizije i njihovi prevodioci toliko grese da to nije normalno.

I naravno, moram jos da dodam da srpski dativ smara nevidjeno... Mislim da nijedan Srbin ne zna pravilno sve reci u dativu. Sto se neko malo bolje ne pozabavi tim problemom i ne osmisli neko pravilo???

Ovo si tako dobro rekao! Ti si moj idol!!! :)

Kao sto si rekao, onaj ko je isao na takmicenja ili je iole upucen u srpski jezik, primetio bi nebuloze koje pisu po "gramatikama". Gramatiku sam stavila pod znacima navoda jer je mi ustvari nemamo. Trenutno jos uvek vazeca Stevanoviceva je prevazidjena, a Stanojciceva i Popoviceva je bukvalno prepisana Stevanoviceva i nema apsolutno nijedan novi podatak. Znaci, mi koristimo jezik od pre 50 godina?! Pa, od tada do danas se toliko toga promenilo u jeziku!!!

I jos nesto sto vise ne vazi: Vukovo geslo pisi kao sto govoris. Srbi vise NE PISU KAO STO GOVORE! Dobar primer za to su glasovne promene. I u tim istim glasovnim promenama, vise ima izuzetaka od pravila. Kod nas je IZUZETAK POSTAO PRAVILO!
 
TO ALL:

Dva pitanjca:
1. DA LI SMATRATE DA SINTAGME TIPA "MALO DETE" i "STARA BABA" ne treba da budu smatrane PLEONAZMIMA, jer one to nisu...!!! Da li dete moze da bude VELIKO? Onda moze da bude i malo? To su samo razliciti stepeni. Isto tako, neko mozda ima relativno mladu baku... :D zar ne?

2. Sta mislite o glagolu TREBATI i njegovoj promeni?

I evo, jedno pitanje da dodam: STA PREDUZETI? :) mene to strasno zivcira.
 
1. Misljenja sam da "malo dete" i "stara baba" nisu pleonazmi !

2. Pa hrvatski jezikoznalci se iz petnih zila upinju da srede svoj jezik a nasi im (ne)svesno u tome pomazu! Ne vidim razlog zbog koga bi Hrvati imali ekskluzivno pravo da menjaju glagol trebati...

Sta preduzeti? Treba nam jak jezicki autoritet i ozbiljan rad! Muka mi je od kojekakvih akademika koji ne ulaze medju narod i ne slusaju narod! Ali, kao i sve ostalo....i jezik ce nam propasti....(kao i drzava). Sve su to posledice koje nastupe kada se losi djaci i STREBERI pitaju.... I jedni i drugi nemaju pojma, samo sto ovi potonji imaju bolje ocene.... SRAMOTA!!!
 
1. "Malo dete" i "stara baba" mogu i ne moraju da budu pleonazmi. Zavisi od situacije.

2. Ja mislim da bi trebalo uvesti promenu glagola TREBATI. Iz jednog prostog razloga sto je on tako ucestao i svi ga menjaju... Ali nasi filolozi to odbijaju zbog toga sto je kroatizam. Kao i mnoge druge reci koje su bas u duhu srpskog jezika ne koriste se zbog osecanja srpstva. Sta mislite, sta je vise u duhu srpskog avion ili zrakoplov, telegram ili brzojav?
 
znas kako,kod nas glagol trebati ima malo drugaciju upotrobu od hrvatskog,tako da nema potrebe smatrati da je on kroatizam,ili kako vec. srbin bi rekao: TREBAS MI,a hrvat TREBAM TE (sto je kod nas retko).
u duhu naseg govora su avion i telegram,iz prostog razloga sto ih kao takve koristimo od izuma aviona i telegrama. to jesu strane reci,ali ih sad ne mozemo menjati. tek kada se izmisli nesto novo,mi treba da izmislimo novo ime,a ne sada.
 
Avion je u srpskom jeziku poznat i kao vazduhoplov. U nasoj vojsci ne postoje avionci vec vazduhoplovci! Ratno vazduhoplovstvo itd...

U duhu srpskog jezika je reci "tisuca" jer je to rec koja se uvek koristila na ovim prostorima, no, tisuca se smatra za kroatizam iako to nije! Glupa mi je ta podela na srpski i na hrvatski.....

@Stefflo88

Problem nazih jezikoslovaca je to sto oni ne rade nista osim sto se sastaju po nekakvim akademijama i tu vecaju o nekakvim stvarima koje nemaju veze sa mozgom! Znas li da Cesi imaju pravilo da kada god se pojavi neka nova rec oni raspisu neku vrstu oglasa za cesku rec koja bi oznacavala taj pojam! Na taj nacin cuvaju svoj jezik! Islandjani rade slicnu stvar...

Ja nisam za to da se sve strane reci zamene domacim jer su neke strane reci postale strucni izrazi. Npr. ne mozes zameniti sve izraze u racunarskoj nauci sa srpskim recima jer bi to bilo glupo! Niti bi mi razumeli druge inzinjere, niti oni nas.... Ipak, neke stvari se mogu (i moraju) zameniti... Recimo kompjuter je racunar (savrsen primer).....
 
Wilkołak:
Avion je u srpskom jeziku poznat i kao vazduhoplov. U nasoj vojsci ne postoje avionci vec vazduhoplovci! Ratno vazduhoplovstvo itd...

Necemo sada mnogo da banalizujemo takve stvari. Avion se kaze avion, i vec sam naveo svoje misljenje o tome. Vazduhoplov nije u upotrebi u svakodnevnom govoru, ali vazduhoplovni je okay, jer je ta rec koriscena od izuma aviona. To je jednostavno tako. Ko jos kaze vazduhoplov?

Tisuca je rec slovenskog podrijetla (he he), pa bi trebalo da je i mi sami koristimo :) U Dusanovom zakoniku (XIV vek) je stajalo jasno TISUCA (kada je pricao o novcanim kaznama). Ne znam u cemu je problem... Kada smo uzeli grcizam "hiljada" i zasto, prosvetlite me!!! Mnogi neobrazovani ili neupuceni ljudi misle da je to hrvatska rec.

No, Hrvati su malo preterali... Okej je tvornica, ali jednostavno neke reci poput kengura NE DA NIJE BILO POTREBNO PREVODITI... What the hell is KLOKAN? Cemu... Da su njihovi filolozi imalo razmisljali, shvatili bi da je nepotrebno i glupo prevedena: KENGUR ili nesto sl. znaci NE ZNAM na jeziku starih australijskih stanovnika. Pa? Cemu klokani?

Nije bilo potrebno odvajanje ta dva jezika, jer su oni zapravo jedan!!! To je sl. kao kada bi postojali americki, engleski, skotski (manje, vise), australijski itd jezici odvojeno. S tim sto kada su se Ameri odvojili od eng.krune, oni nisu imali taj kompleks da moraju da razdvoje i jezik... A jedan Beogradjanin bi lakse razumeo Hrvata nego Pirocanca ili Leskovcanina koji malo brze prica... Ili bar isto...
 
stanje
Zatvorena za pisanje odgovora.

Back
Top