Saradnja četnika sa ustašama

toz972

Poznat
Poruka
8.374
1. ZAPISNIK O SPORAZUMU IZMEĐU PREDSTAVNIKA ČETNIČKOG ODREDA »BORJE« I NDH OD 9. JUNA 1942. O PRIZNAVANJU SUVERENITETA NDH I O SARADNJI U BORBI PROTIV NOP-a1

ZAPISNIK

sastavljen u velikoj župi Sana i Luka, između predstavnika državnih vlasti Nezavisne Države Hrvatske: velikog župana Dr. Petra Gvozdića, vojnog zapovjednika pješačkog pukovnika Brozovića Ivana i stožernika Beljana Mirka s jedne strane i zapovjednika četničkih postrojbi Radoslava Radića, s druge strane.2

Na sastanku je zaključeno sledeće:

Toč. 1.
Pripadnici četničkih postrojbi (vojno četničkog odreda »Borja«) sa prostorije: rieka Vrbas od Štrbca do Gumjere—Jaružani—Crni Vrh—Štrbe—Opsječko—Marjanovo Gnijezdo3— Dabovci—Latkovi4—Imljani—sjeverna strana Vlašića do rieke Bosne, — Komušina—Vlajići—Čećava—Gojakovac—Buko vica —Rudanka—Pojezna—Ljubić—Vijačani—Gradi na—Motajica (do ceste Prnjavor—Derventa), priznaju vrhovničtvo Nezavisne Države Hrvatske i kao pripadnici Nezavisne Države Hrvatske izjavljuju privrženost i odanost državi Hrvatskoj.

Toč. 2.
Radi toga, obavezuju se predstavnici četničkih postrojbi sa svojim postrojbama, sa današnjim danom prekinuti sva neprijateljstva prema vojnim i građanskim vlastima Nezavisne Države Hrvatske.

Toč. 3.
U tu svrhu na gore opisanom području Hrvatskog državnog vrhovničtva, hrvatske državne vlasti uspostavljaju i faktično svoju redovitu vlast i upravu.

Toč. 4.
Predstavnici četničkih postrojbi stavljaju sliedeće primjedbe:
a) Da se očituje privrženost i odanost, koja je spomenuta u toč. 1 zapisnika, žitelji sa označenog područja žele imati upravu svojih obćina.
Radi toga, pri imenovanju obćinskih uprava žele da budu saslušavani i predstavnici gornjih žitelja, a njihovi priedlozi uvaženi pod pretpostavkom, da predloženi ljudi budu ispravni državljani Nezavisne Države Hrvatske.
Odgovornost u prednjem pravcu nosit će lično gornji predstavnik.
b) Da u vezi sa hrvatskom oružanom snagom sudjeluju dobrovoljno na suzbijanju i uništavanju komunističko-boljševičkih bandi, te da u tu svrhu zadrže oružje.
c) Da se vraćenom pučanstvu, koje pokaže privrženost prema državi i državnim vlastima, pruži državna potpora, kao i naknadi šteta učinjena u toku operacije, a napose da se onim udovicama i siročadi, čiji hranioc pogine prilikom akcija oko suzbijanja komunističko-boljševičkih bandi dodijeli odmah potpora sa strane države, a sve u smislu postojećih zakonskih propisa, koji vriede za sve državljane.
d) Da obitelj čiji su hranioci u zarobljeništvu, a koji ne pripadaju komunističkoj partiji, dobivaju potporu u smislu postojećih odredaba i to na ženu po 16 kn.5 a za dijete po 10 kn. dnevno.
e) Da se i dosadanjim pripadnicima četničkih postrojbi prizna pravo na odlikovanje i nagradu, u koliko se osobito istaknu u borbama protiv komunista.
f) Da se omogući pravoslavnom življu prednjeg područja, u koliko bude ispravnog vladanja, zaposlenje i zarada na državnim i drugim javnim radovima.
g) Da se stanovnicima pravoslavne vjere zajamči potpuno slobodno ispovjedanje njihove vjere u smislu postojećih zakona.6
h) da se dozvoli ulazak u grad žiteljima pravoslavne vjere radi podmirenja svojih životnih potreba.
Toč. 5.
Gore imenovani predstavnici hrvatske državne vlasti prihvaćaju gornje primjedbe navedenog predstavnika četničkih postrojba, s tim, da će hrvatska oružana snaga kao i građanske vlasti pružiti pravoslavnom življu punu zaštitu osobne slobode, sigurnosti i njihove imovine.

Četničke postrojbe sudjelovat će dobrovoljno u suzbijanju i uništavanju komunističko boljševičkih banda zajedno sa ostalom oružanom snagom, pri čemu će zapovjednici četničkih postrojbi zapovjedati svojim postrojbama.

Četničke postrojbe mogu izvoditi samostalno neophodno potrebne akcije mjestnog značaja, no o svemu će na vrieme izvjestiti zapovjednika oružanih snaga.

Dolazak u grad dozvoljava se samo potpuno lojalnim građanima sa dozvolama, koje će izdavati redovite upravne vlasti prema postojećim propisima, a na temelju svjedožbe o ispravnosti pojedinih lica izdatih od strane dotične obćinske uprave.

Toč. 6.
Četničke postrojbe sa svojim predstavnicima obavezuju se u svakom pravcu pomagati državne vlasti Nezavisne Države Hrvatske u sređivanju obćih prilika na ovome dielu državnog područja, te im u tu svrhu pružiti svaku pomoć, dok se vojne vlasti obavezuju pružati oružje i streljivo kao i ostalim vojnim jedinicama.Toč. 7.
Prednje odredbe stupaju na snagu odmah po potpisivanju.
U Banjoj Luci, dne 9. lipnja 1942. godine.
ZAPOVJEDNIK ČET. POSTROJBI »BORJE«

Radoslav Radić, v.r.

VELIKI ŽUPAN ŽUPE SANA I LUKA:
Dr. Gvozdić v.r.

ZAPOVJEDNIK BANJALUČKOG ZDRUGA:

Brozović Ivan v.r.

USTAŠKI STOŽERNIK:

M. Beljan v.r.

Da je priepis suglasan sa izvornikom potvrđuje:

Tajnik Velikog Župana:

Maglajlija

M.P.7

1 Prepis originala (pisan na mašini, latinicom) u Arhivu VII, Ča, k. 233, reg. br. 5/8 (BH-X-512).
 
Poslednja izmena od moderatora:
ZAPISNIK O SPORAZUMU IZMEĐU PREDSTAVNIKA OZRENSKOG, TREBAVSKOG I ODREDA »KRALJ PETAR II« I NDH OD 28. MAJA 1942. O SARADNJI U BORBI PROTIV NOP-a U ISTOČNOJ BOSNI1
ZAPISNIK
Sastavljen dne 28 svibnja 1942 u s. Lipcu između predstavnika državne vlasti Nezavisne Države Hrvatske: Velikog Župana pri predsjedništvu Vlade Dr Milana Badovinca, pješačkog pukovnika Bogdana Majetića zapovjednika IV. pješačke divizije i ustaškog podpukovnika Ivana Šojate s jedne strane i zapovjednika Ozrenskog četničkog odreda Cvjetina Todića, načelnika štaba Cvjetina Djurića i Branka Stakića, te predstavnika Trebavskog četničkog odreda zapovjednika Save Božića (svećenika), Petra Arnautovića načelnika štaba i Đoke Miloševića kao i opunomoćenika četničkog odreda Kralja Petra II. svećenika Save Božića, Petra Arnautovića i Đoke Miloševića s druge strane.2
Na sastanku zaključeno je slijedeće:
I.
Pripadnici Ozrenskih četničkih postrojbi sa područja koje je ograničeno sa zapada: r. Bosnom od utoka r. Spreče, do utoka r. Krivaje; sa sjevera: r. Sprečom do granice općine Puračić; sa juga: r. Krivajom od utoka u r. Bosnu do s. Podvolujak i zatim uključivo sela: Trnići, Podstoga, Hadžići, Milje-vići, Cvijanovići, Bare do r. Krivaje; sa istoka: uključivo s. Vu-kovina, Pribitković, Lozna, Orahovica, Musl. Milino Selo, Sižje do r. Spreče;
Pripadnici Trebavskih četničkih postrojbi sa područja koje je ograničeno sa zapada: r. Bosnom od utoka r. Spreče do r. Tarevci; sa sjevera: isključivo s. Tarevci, a uključivo sela: Simići, Skugrić, Gornji Skugrić, Skugrić Donji, Krečane; sa istoka: uključivo sela: Rajska, Srbska Zelinja, Skipovac, Lukavica; sa juga: uključivo sela: Kostajnica, Stanić Rijeka i Lukavica.

Pripadnici četničkog odreda Kralja Petra II. sa područja koje gornji opunomoćenici ne mogu sada ograničiti (ovo će naknadno učiniti zapovjednik tog odreda);
Priznaju vrhovničtvo Nezavisne Države Hrvatske i kao njeni državljani izrazuju lojalnost i odanost njenom poglavaru, poglavniku i privrženost Nezavisnoj Državi Hrvatskoj.
II.
Predstavnici gore pomenutih četničkih postrojbi sa svim svojim postrojbama prekidaju današnjim danom sva neprijateljstva prema vojnim i građanskim vlastima Nezavisne Države Hrvatske.
Na gore opisanom području Hrvatskog državnog vrhovničtva, Hrvatska državna vlast uspostavlja svoju redovitu vlast i upravu, a četničke postrojbe sa svojim predstavnicima obvezuju se u svakom pravcu pomagati državne vlasti Nezavisne Države Hrvatske u sređivanju općih prilika na ovom dielu Hrvatskog Državnog područja, te im u tu svrhu pružiti svaku pomoc.
IV.
Obje ugovarajuće strane sporazumne su:
1. — Da za vrieme trajanja iznimnog stanja samoupravnu vlast na opisanom području vrše zapovjednici četničkih odreda, odnosno po njima imenovane općinske vlasti, pod kontrolom vlasti Nezavisne Države Hrvatske.
2. — Da dok postoji opasnost od partizanskih oružanih bandi četničke postojbe surađuju dobrovoljno sa Hrvatskom oružanom snagom na suzbijanju i uništavanju partizana i da u tu svrhu zadrže oružje pod kontrolom Hrvatskih vojnih vlasti.
3. — Zapovjednici četničkih postrojbi obvezuju se u što kraćem roku, a najdalje za mjesec dana dostaviti zapovjedniku 4. pješačke divizije u Doboju iskaz svojih postrojbi sa podacima navedenim u dva obrasca u prigibu3 (ljudstva i naoružanja).
4. — Svaki onaj koji se zatekne sa oružjem, a nije naveden u izkazima smatrati će se za obje strane kao odmetnik.
5. — Kada prestane potreba za držanje oružja kod četničkih postrojbi ove će ga predati Hrvatskim državnim vlastima uz nagradu koje će se odrediti.
6. — Streljivo u koliko to situacija bude zahtjevala izdavat će Hrvatske državne vlasti četničkim postrojbama.
7. — Četnici, koji budu ranjeni u borbi sa partizanima mogu se liječiti u bolnicama i ambulantama kao i ostali pripadnici oružane snage Nezavisne Države Hrvatske.4
8. — Pripadnicima četničkih postrojbi priznaće se nagrada i odlikovanje u koliko se istaknu u borbi protiv partizana.9. — Da se udovicama i siročadi čiji bi hranioci pali u borbi protiv partizana dodjeli podpora od strane države u smislu postojećih zakonskih propisa koji vriede za sve državljane Nezavisne Države Hrvatske.
10. — Žitelji pomenutih područja u pogledu prehrane uživaju ista prava kao i ostali državljani.
11. — Obiteljima čiji su hranioci u Njemačkom zarobljeničtvu, a ne pripadaju partizanima isplaćuju podporu u smislu postojećih zakonskih propisa; da se izplaćuju mirovine i rente radničkog osiguranja svima onima, koji na to imaju zakonsko pravo, a lojalni su građani.
12. — Žiteljstvu navedenih područja u koliko budu imali preporuku od četničkih zapovjednika dozvoli zaposlenje na državnim i drugim javnim radovima.
13. — Da se po mogućnosti vrate ljudi koji su odvedeni u logore, a po preporuci i iskazu zapovjednika. Dok se ne vrate, da se izda potpora njihovim porodicama, ako su siromašnog stanja, kao obiteljima onih, čiji se hranioci nalaze u Njemačkom zarobljeništvu.
14. — Da se svima izbjeglicama dozvoli nesmetan povratak svojim kućama, a u koliko su stradali, da im se dodjeli pomoć, kao i svima ostalim postradalim državljanima Nezavisne Države Hrvatske.
15. — Da se dozvoli kretanje i izmjena dobara, kao i ostalim građanima Nezavisne Države Hrvatske u smislu postojećih propisa.
16. — Da se po mogućnosti omogući izmjena postojećih jugoslovenskih novčanica sa ovih četničkih područja, a po izkazu koje će predložiti četnički zapovjednici.
V.
Četničke postrojbe sudjelovat će dobrovoljno u suzbijanju i uništavanju komunističko-boljševičkih bandi zajedno sa ostalom oružanom snagom Nezavisne Države Hrvatske, pod općom zapoviedi zapovjednika ove oružane snage, pri čemu će zapovjednici četničkih postrojbi zapoviedati svojim postrojbama.
Četničke postrojbe mogu izvoditi samostalne potrebne akcije protiv partizana, no o ovome će na vrieme izvjestiti zapovjednika Hrvatske oružane snage.[/COLOR]VI.
Obe stranke se obvezuju da će sve tačke ovog ugovora točno ispunjavati i da će sa svoje strane učiniti sve da svi organi kako jednih tako i drugih uglavnika ovog sporazuma se pridržavaju.5
VII.
Gornje odredbe ovog ugovora stupaju odmah na snagu.6
LIPAC, dne 28. SVIBNJA 1942.
ZA OZRENSKI ČETNIČKI ODRED ZAPOVJEDNIK,
Cvijetin Todić, v.r.
NAČELNIK ŠTABA
Cvijetin Đurić v.r.
SAVJETNIK ŠTABA
Branko Stakić v.r.
VELIKI ŽUPAN PRI PREDSJEDNIŠTVU VLADE
Dr. Milan Badovinac, v.r.
ZAPOVJEDNIK 4. PJEŠADIJSKE DIVIZIJE
PUKOVNIK Bogdan Majetić v.r.
ZA TREBAVSKI ČETNIČKI ODRED: ZAPOVJEDNIK
Savo Božić v.r.
NAČELNIK ŠTABA
Petar Arnautović v.r.
SAVJETNIK ŠTABA
Đoko Milošević v.r.
USTAŠKI PODPUKOVNIK
Ivan Šojat v.r.
OPUNOMOČENICI ČETNIČKOG ODREDA KRALJA PETRA II. DELEGATI TREBAVSKOG ODREDA:
Sava Božić v.r. Petar Arnautović v.r. Đoka Milošević v.r.
ZA TOČNOST PRIEPISA JAMČI:
M. P.
GLAVAR STOŽERA 4. DIVIZIJE, Glst. bojnik
27/V. Kadić
1 Prepis originala (pisan latinicom i umnožen na šapirografu) u Arhivu VII, Ča, k. 235, reg. br. 1/13 (BH-X-926).
 
Poslednja izmena od moderatora:
http://sr.wikisource.org/sr/Заповест_Анте_Павелића_о_Ђујићевим_четницима_од_21.12.1944

Заповест Анте Павелића о Ђујићевим четницима од 21.12.1944Из Викизворникa, слободне библиотеке
Иди на: навигацију, претрагу Архив Војноисторијског института, АНДХ, к. 233 а, рег. бр. 48/1

VRHOVNI ZAPOVJEDNIK

GLAVNI STAN POGLAVNIKA

Op. Br. 11585/taj.

U Zagrebu, dne 21. prosinca 1944.

PREDMET: Odpremanje četničke skupine popa ĐUJIĆA na područje N.D.H.


1. — GLAVARU STOŽERA USTAŠKE VOJNICE,

2. — ZAPOVJEDNIČTVU P.T.S.,2

3. — ZAPOVJEDNIČTVU USTAŠKE OBRANE,

4. — ZČTVU ORUZNIČTVA,

5. — ZČTVU. DRŽAVNE REDARSTVENE STRAŽE

6. — GLAVNOM RAVNATELJSTVU ZA JAVNI RED I SIGURNOST

7. — MINISTRU ORUŽANIH SNAGA (radi znanja)

8. — GLAVARU GLAVNOG STOŽERA ORSA

9. — ŽUPANSTVU PRI POGLAVNIKU (radi znanja)

10. — POGLAVNIKOM VOJNOM UREDU (radi znanja)

11. — GLAVARU STOŽERA ORUŽ. SNAGA U GLAVNOM STANU POGLAVNIKA (radi znanja)

12. — PREDSJEDNIČTVU VLADE (radi znanja)

13. — MINISTARSTVU VANJSKIH POSLOVA (radi znanja)

14. — MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA (U.M.) (radi znanja)

Na temelju sporazuma između hrvatske i njemačke vlade odpremit će se četnička skupina popa ĐUJIĆA, ukupne jakosti oko 6000 ljudi, iz područja južno BIHAĆA i južne LIKE, prema sjeveru u NJEMAČKU. Vjerojatni smjerovi pokreta: BIHAĆ — BOS-NOVI — KOSTAJNICA — NOVSKA — DUGOSELO — ZAGREB — ZAPREŠIĆ — GRANICA, odnosno GOSPIĆ — OGULIN — KARLOVAC — ZAGREB — ZAPREŠIĆ — GRANICA .
Z apoviedam

1. — da sve naše oružane postrojbe na označenim smjerovima bezuvjetno nesmetano propuste ovu četničku skupinu u svom prolazu. Tko se ogriešli ovoj zapoviedi stavit će se pred Ratni sud shodno okružnici Glavnog Stana Poglavnika br. 124/taj. od 13. 12. 44.

2. — da se četničku skupinu popa ĐUJIĆA u pokretu prema sjeveru do njemačke granice prati popratna postojba hrvatskih oružanih snaga, koja se u sporazumu s njemačkim zapovjedničtvima ima brinuti za uredan i nesmetan prolaz skupine.

3. — ukoliko pomenuta četnička skupina bude prolazila područje pojedinih hrvatskih zapovjedničtava, odgovorni zapovjednici izvjestit će odmah i najžurnije Minors-Operod.

POGLAVNIK NEZAVISNE DRŽAVE HRVATSKE VRHOVNI ZAPOVJEDNIK Dr. Ante Pavelić vl. r.

ZA TOČNOST: GLAVAR STOŽERA VRHOVNOG ZKA. ORSN. U GLAVNOM STANU POGLAVNIKA Generalporučnik Gruić

M.P.
 
Da li su sa ovom saradnjom sa ustašama i priznavanjem NDH i iskazivanjem lojalnosti i odanosti njenom poglavniku četnici odgovorni za stradanje naroda u NDH?

Прво. Ни на једној четничкој територији се није десило оно што се десило на Козари и Петровој Гори. Тако да је јасно ко је одговоран за страдање Срба у НДХ.
Друго. Споразуми нису потписивани са усташама, већ са домобранским и жупничким властима.
Треће. Не постоји доказ да су четници и усташе имали заједничко борбено дејство против усташа. Обрнут доказ постоји.
Четврто, знам да је ова тема настала као одговор на тему о сарадњи партизана и усташа, толико нисам глуп.
Пето, партизани су 1944. имали итекако јаке снаге око Загреба и Јасеновца, па ипак нису ни покушали да их ослободе. Јасно је зашто.
 
Прво. Ни на једној четничкој територији се није десило оно што се десило на Козари и Петровој Гори. Тако да је јасно ко је одговоран за страдање Срба у НДХ.
Друго. Споразуми нису потписивани са усташама, већ са домобранским и жупничким властима.
Треће. Не постоји доказ да су четници и усташе имали заједничко борбено дејство против усташа. Обрнут доказ постоји.
Четврто, знам да је ова тема настала као одговор на тему о сарадњи партизана и усташа, толико нисам глуп.
Пето, партизани су 1944. имали итекако јаке снаге око Загреба и Јасеновца, па ипак нису ни покушали да их ослободе. Јасно је зашто.

Nenade nije se desilo,zato sto se takve operacije nisu sprovodile,na cetnickim teritorijama to i jeste dokaz da su partizani i Tito bili Nemcima neprijatelj broj jedan.A u samoj bitci na Kozari,tj Operacija Zapadna Bosna koja je trajala od 10 juna do 15 jula 1942 godine,a zajedno sa Svabama,Madjarima(njih je bilo najmanje),domobranima i ustasama ucestvovalo je i 2000 cetnika Draze Mihailovica,i to Drenoviceva i Marceticeva grupa :confused: .
 
Nenade nije se desilo,zato sto se takve operacije nisu sprovodile,na cetnickim teritorijama to i jeste dokaz da su partizani i Tito bili Nemcima neprijatelj broj jedan.A u samoj bitci na Kozari,tj Operacija Zapadna Bosna koja je trajala od 10 juna do 15 jula 1942 godine,a zajedno sa Svabama,Madjarima(njih je bilo najmanje),domobranima i ustasama ucestvovalo je i 2000 cetnika Draze Mihailovica,i to Drenoviceva i Marceticeva grupa :confused: .

Било је операција против четника у Босни. Примера ради, операција Бадер Источна Босна јануара 1942., операција Трио априла 1942. операција на Вучјаку августа 1942. , операција Тојфел априла 1943. Међутим ни у једној није било толико великих цивилних губитака.
Што се тиче Козаре, постоје само недоказана уверавања. Нема ни четничких ни усташких ни немачких докумената који доказују да су четници радили било шта на Козари, јер им јединице нису биле толико близу исте, а и знали би се правци продора и напада, колоне, где и када су водили борбе.
Ништа од тога се не наводи...
 
Прво. Ни на једној четничкој територији се није десило оно што се десило на Козари и Петровој Гори. Тако да је јасно ко је одговоран за страдање Срба у НДХ.
Друго. Споразуми нису потписивани са усташама, већ са домобранским и жупничким властима.
Треће. Не постоји доказ да су четници и усташе имали заједничко борбено дејство против усташа. Обрнут доказ постоји.
Четврто, знам да је ова тема настала као одговор на тему о сарадњи партизана и усташа, толико нисам глуп.
Пето, партизани су 1944. имали итекако јаке снаге око Загреба и Јасеновца, па ипак нису ни покушали да их ослободе. Јасно је зашто.

Prvo,po tebi je onda svaki otpor uzaludan.Treba samo potpisati sporazum o priznanju NDH i sve će biti u redu.Uostalom odakle onda onolike jame po Hercegovini gde su ustaše mučki ubijale civile.
Drugo,da li si ti pročitao ko su potpisnici na tim zapisnicima?
Treće,
http://sr.wikipedia.org/sr/Битка_на_Неретви
Иако су немачко-усташке, италијанске и четничке снаге деловале координисано, делом по договору, а делом услед компатибилних тактичких циљева, битка је окончана јасном победом НОВЈ, која је успела да оствари суштину свог офанзивног плана, и да при том сачува Централну болницу. Немци су постигли делимичан успех, јер су успели да поседну територије и комуникације северозападно од Неретве, и делимичан неуспех, јер нису успели да разбију НОВЈ. Највећи губитници били су Италијани, који су претрпели тешке губитке и били принуђени да препусте одбрану мостарске области Немцима, и посебно четника, чија је највећа дотадашња концентрација поражена и разбијена од стране НОВЈ.
Četvrto,moguće
Peto,partizani bi oslobodili Jasenovac i mnogo pre da je bilo izvodljivo i da su im recimo četnici pomogli u tome.Uostalom zašto ga nisu oslobodili četnici.I oni su imali svoje jedinice blizu Jasenovca.
 
Prvo,po tebi je onda svaki otpor uzaludan.Treba samo potpisati sporazum o priznanju NDH i sve će biti u redu.Uostalom odakle onda onolike jame po Hercegovini gde su ustaše mučki ubijale civile.
Drugo,da li si ti pročitao ko su potpisnici na tim zapisnicima?
Treće,
http://sr.wikipedia.org/sr/Битка_на_Неретви
Иако су немачко-усташке, италијанске и четничке снаге деловале координисано, делом по договору, а делом услед компатибилних тактичких циљева, битка је окончана јасном победом НОВЈ, која је успела да оствари суштину свог офанзивног плана, и да при том сачува Централну болницу. Немци су постигли делимичан успех, јер су успели да поседну територије и комуникације северозападно од Неретве, и делимичан неуспех, јер нису успели да разбију НОВЈ. Највећи губитници били су Италијани, који су претрпели тешке губитке и били принуђени да препусте одбрану мостарске области Немцима, и посебно четника, чија је највећа дотадашња концентрација поражена и разбијена од стране НОВЈ.
Četvrto,moguće
Peto,partizani bi oslobodili Jasenovac i mnogo pre da je bilo izvodljivo i da su im recimo četnici pomogli u tome.Uostalom zašto ga nisu oslobodili četnici.I oni su imali svoje jedinice blizu Jasenovca.

Nisam niciji advokat ali toz72,moram da ti kazem da Nenad to nije nikada rekao ili takvu neku ideju dao,kao moguce resenje.Evo u cemu je problem cele ove price:dakle ljudi su dijametralno suprotne price slusali,tokom duzeg ili kraceg vremenskog perioda sto u skoli sto sa strane.Do 90-thi pustala se samo jedna strana kasete,mada bilo je samo nekih nagovestaja da i na drugoj strani kasete ima "hitova".Elem kada se Jugoslavija(SFRJ) pocela raspadati pa sve strane su krivca videle komunistima i Titu i to sve preneli na partizane ili NOVJ,tada pocinje prostiranje prljavog vesa koga je moras i sam priznati bilo iha ha.Paralelno se u javnosti sve vise pominje Draza,dok se u drugim (tada jos republikama) spominju oni "treci" osporava se borba NOVJ,tj izvrgava se podsmehu itd. ostatak ove cele price svi znaju.
Dakle bratstvo i jedinstvo se raspada SFRJ se raspala,partizana vise nema (sada ovo mozda smesno zvuci ali evo idem nekom logikom) i tada cetnici dobijaju svu "popularnost".
Pazi jako mnogo ljudi tada nisu ni znali ni ko je kralj ni da je kralj ikada vladao Srbijom ili Kraljevinom Jugoslavijjom(jedan dobar primer mozes videti da je film "Mars na Drinu",jedini te tematike za vreme vladavine tzv komunista) u takvim uslovima nastaju "turbo-folk cetnici" koji su do juce rusili crkve a odjednom postaju religiozni,sisata pevaljka,trubaci,kokarde,dzipovi dok 99% ljudi nema ni hleba da jede.Lagano treznjenje i mamurluk dolazi mnogo kasnije,ali samo obicnim ljudima.
Problem je sto su zaista prve godine vladavine komunista bile vladavine terora,otkup,udba,goli otok,brutalno razracunavanje sa politickim i uopste neistomisljenicima....veliki broj pravih boraca NOVJ nisu dobili boracke penzije,a ogroman deo su cinili ljudi koji su uz dva svedoka postajali partizani,i tako ostvarivali pravo na penziju ;) .
Meni nije cilj da ja osporim jedne a da dignem u nebesa druge.Neosporno je da je bilo i borbe cetnika protiv Nemaca i da su se i cetnici i partizani borili zajedno do tog raskola ;) ,e sad posle toga...Neosporno je da je i bilo prelazaka u redove i surovanja izmedju svih strana.
 
Prvo,po tebi je onda svaki otpor uzaludan.Treba samo potpisati sporazum o priznanju NDH i sve će biti u redu
Као што сам рекао четници нису потписивали споразуме са усташама. Што се тиче отпора, и четници су се борили против усташа .
Uostalom odakle onda onolike jame po Hercegovini gde su ustaše mučki ubijale civile.
Највише тих јама потиче из 1941.
Иако су немачко-усташке, италијанске и четничке снаге деловале координисано, делом по договору, а делом услед компатибилних тактичких циљева, битка је окончана јасном победом НОВЈ, која је успела да оствари суштину свог офанзивног плана, и да при том сачува Централну болницу. Немци су постигли делимичан успех, јер су успели да поседну територије и комуникације северозападно од Неретве, и делимичан неуспех, јер нису успели да разбију НОВЈ. Највећи губитници били су Италијани, који су претрпели тешке губитке и били принуђени да препусте одбрану мостарске области Немцима, и посебно четника, чија је највећа дотадашња концентрација поражена и разбијена од стране НОВЈ
Википедија, на којој свако може да пише шта хоће.
Овде се мешају операција Вајс и Неретва, које су 2 догађаја. У операцији Вајс четници нису нападали партизане са Немцима и усташама, већ се бранили од њих, пошто су партизани на простор Лике и Динаре послали 2. и 6. дивизију са наређењем да нападају четнике.
После Вајса иде Неретва. Од Немаца на Неретви био је само извиђачки батаљон Анакер снаге 600, а од Италијана борбена група Скоти, снаге 2000 људи, које нису ни учествовале у борбама.
eto,partizani bi oslobodili Jasenovac i mnogo pre da je bilo izvodljivo i da su im recimo četnici pomogli u tome.Uostalom zašto ga nisu oslobodili četnici.I oni su imali svoje jedinice blizu Jasenovca.
Четничке јединице близу Јасеновца.
Мотајичка бригада од 1000 људи.
Партизанске јединице у близини истог.
Славонски корпус снаге 8000 људи, 5 корпус снаге око 5000 људи, а могао је доћи и Загребачки корпус од 10 000 људи уместо што је цео рат блејао око Загреба. Да не помињем да су партизани имали кудикамо више артиљерије, муниције, аутомата, митраљеза и да су могли да позову савезничке бомбардере да бомбардују логор, уместо што су слали координате на српске земље.
 
Nisam niciji advokat ali toz72,moram da ti kazem da Nenad to nije nikada rekao ili takvu neku ideju dao,kao moguce resenje.Evo u cemu je problem cele ove price:dakle ljudi su dijametralno suprotne price slusali,tokom duzeg ili kraceg vremenskog perioda sto u skoli sto sa strane.Do 90-thi pustala se samo jedna strana kasete,mada bilo je samo nekih nagovestaja da i na drugoj strani kasete ima "hitova".Elem kada se Jugoslavija(SFRJ) pocela raspadati pa sve strane su krivca videle komunistima i Titu i to sve preneli na partizane ili NOVJ,tada pocinje prostiranje prljavog vesa koga je moras i sam priznati bilo iha ha.Paralelno se u javnosti sve vise pominje Draza,dok se u drugim (tada jos republikama) spominju oni "treci" osporava se borba NOVJ,tj izvrgava se podsmehu itd. ostatak ove cele price svi znaju.
Dakle bratstvo i jedinstvo se raspada SFRJ se raspala,partizana vise nema (sada ovo mozda smesno zvuci ali evo idem nekom logikom) i tada cetnici dobijaju svu "popularnost".
Pazi jako mnogo ljudi tada nisu ni znali ni ko je kralj ni da je kralj ikada vladao Srbijom ili Kraljevinom Jugoslavijjom(jedan dobar primer mozes videti da je film "Mars na Drinu",jedini te tematike za vreme vladavine tzv komunista) u takvim uslovima nastaju "turbo-folk cetnici" koji su do juce rusili crkve a odjednom postaju religiozni,sisata pevaljka,trubaci,kokarde,dzipovi dok 99% ljudi nema ni hleba da jede.Lagano treznjenje i mamurluk dolazi mnogo kasnije,ali samo obicnim ljudima.
Problem je sto su zaista prve godine vladavine komunista bile vladavine terora,otkup,udba,goli otok,brutalno razracunavanje sa politickim i uopste neistomisljenicima....veliki broj pravih boraca NOVJ nisu dobili boracke penzije,a ogroman deo su cinili ljudi koji su uz dva svedoka postajali partizani,i tako ostvarivali pravo na penziju ;) .
Meni nije cilj da ja osporim jedne a da dignem u nebesa druge.Neosporno je da je bilo i borbe cetnika protiv Nemaca i da su se i cetnici i partizani borili zajedno do tog raskola ;) ,e sad posle toga...Neosporno je da je i bilo prelazaka u redove i surovanja izmedju svih strana.
I među partizanima i među četnicima bilo je i dobrih i loših ljudi i tu nikakve generalizacije ne dolaze u obzir.Ono po čemu se razlikuju i to je mišljenja sam jedini kriterij po kojem ih treba vrednovati jesu stvarni ciljevi ta dva pokreta.Cilj vojnopolitičkog pokreta na čijem čelu je stajao D.Mihalović jeste bio obnova države i društva koje je naglašavam uz sve manjkavosti u osnovi slobodno - demokratija ,ljudska prava i slobode.Broz Josip je imao neke sasvim druge ideje i on ih je sproveo u nešto blažoj formi nego njegovi ortaci u Sovjetskom Savezu,Kini,Rumuniji,Istočnoj Nemačkoj ili Kampučiji što je opet rezultat međunarodnih okolnosti a ne njegove velikodušnosti .Danas kad je prošlo dvadesetak godina od propasti tog sistema koji je jedini legitimitet imao u sili odnosno pretnji silom prema svojim podanicima,vrlo malo ima onih koji bi na mesto ovog manjkavog uslovno rečeno demokratskog sistema vratili taj stari boljševički.Drugim rečima,partizani ili Narodnooslobodilačka vojska ili kako su već nazivali,borili su se za ciljeve koji je narod kad mu se za to ukazala prva prilika,odbacio.
 
I među partizanima i među četnicima bilo je i dobrih i loših ljudi i tu nikakve generalizacije ne dolaze u obzir.Ono po čemu se razlikuju i to je mišljenja sam jedini kriterij po kojem ih treba vrednovati jesu stvarni ciljevi ta dva pokreta.Cilj vojnopolitičkog pokreta na čijem čelu je stajao D.Mihalović jeste bio obnova države i društva koje je naglašavam uz sve manjkavosti u osnovi slobodno - demokratija ,ljudska prava i slobode.Broz Josip je imao neke sasvim druge ideje i on ih je sproveo u nešto blažoj formi nego njegovi ortaci u Sovjetskom Savezu,Kini,Rumuniji,Istočnoj Nemačkoj ili Kampučiji što je opet rezultat međunarodnih okolnosti a ne njegove velikodušnosti .Danas kad je prošlo dvadesetak godina od propasti tog sistema koji je jedini legitimitet imao u sili odnosno pretnji silom prema svojim podanicima,vrlo malo ima onih koji bi na mesto ovog manjkavog uslovno rečeno demokratskog sistema vratili taj stari boljševički.Drugim rečima,partizani ili Narodnooslobodilačka vojska ili kako su već nazivali,borili su se za ciljeve koji je narod kad mu se za to ukazala prva prilika,odbacio.

Donekle tacno. Prije bi rekao da Draza ni sam nije znao za sta se bori, bar ne politicki, naravno za povratak kralja itd. i "na ono staro" ali sve nesto nejasno. Bio je cijelo vrijeme izmedju srpstva i jugoslovenstva, sve dok se po kraljevoj izdaji nije opredjelio za srpstvo (a tad je za sve ionako bilo kasno).

Druga stvar, povratak na staro nije htio ni zelio niko! I to gotovo svi cetnicki pisci naglasavaju... O demokratiji, ljudskim pravima i slobodama u predratnoj drzavi, smijesno je i pricati... Bila je nesreca za sve koji su u njoj bili i najgore moguce rjesenje, a posebno za Srbe. Tako isto i druga. Zato imamo sve ovo dana raspad raspada...
 
Donekle tacno. Prije bi rekao da Draza ni sam nije znao za sta se bori, bar ne politicki, naravno za povratak kralja itd. i "na ono staro" ali sve nesto nejasno. Bio je cijelo vrijeme izmedju srpstva i jugoslovenstva, sve dok se po kraljevoj izdaji nije opredjelio za srpstvo (a tad je za sve ionako bilo kasno).

Druga stvar, povratak na staro nije htio ni zelio niko! I to gotovo svi cetnicki pisci naglasavaju... O demokratiji, ljudskim pravima i slobodama u predratnoj drzavi, smijesno je i pricati... Bila je nesreca za sve koji su u njoj bili i najgore moguce rjesenje, a posebno za Srbe. Tako isto i druga. Zato imamo sve ovo dana raspad raspada...
Draža je bio lojalista i konzervativac,vojnik a ne političar,koji je hteo da s e zemlja oslobodi fašista a onda slobodne izbore....To je navodno hteo i Tito ali znamo ko je uveo "ćorave kutije"......
 
Draža je bio lojalista i konzervativac,vojnik a ne političar,koji je hteo da s e zemlja oslobodi fašista a onda slobodne izbore....To je navodno hteo i Tito ali znamo ko je uveo "ćorave kutije"......

Основно за шта се Дража борио с повратак краља и Југославија са српским предзнаком. Код Тита је било обрнуто.
 
Основно за шта се Дража борио с повратак краља и Југославија са српским предзнаком. Код Тита је било обрнуто.

Jugoslavija sa srpskim predznakom je potpuna besmislica. Takvo nesto nije bilo moguce ni 1918-1941, a kamoli poslije 1945. Draza nije bio nacisto za sta je ustvari... Nije mu se bas vracalo na ono staro, iz razloga sto tu nista nije valjalo, a nije imao ni jasnu ideju sta oce "novo". Kongres u selu Ba je bio samo nespretni i nesretni, zakasnjeli odgovor, na zasjedanje avnoj-a. O tome kakva je tu politicka konfuzija vladala, najboljer govori njegov izbor Zivka Topalovica (jugoslovena i komunistickog simpatizera "socijaliste") za politickog predstavnika i ideologa, njegovog pokreta... Koliko je to bio nesretni izbor, jasno govori Topalovicevo olajavanje cetnika i cetnicke borbe poslije rata...
 
Draža je bio lojalista i konzervativac,vojnik a ne političar,koji je hteo da s e zemlja oslobodi fašista a onda slobodne izbore....To je navodno hteo i Tito ali znamo ko je uveo "ćorave kutije"......

Kao sto reko, to je samo donekle tacno. Kao vodja gerile on je morao biti i vojnik i politicar - i to sa naglaskom na politicar, posto je politika kljucni i najvazniji dio gerilske borbe.. On nije bio vodja nikakve regularne vojske niti drzave, vec vodja gerilskog pokreta. Ja bi ga licno kao vojnika losije ocijenio nego kao politika.. Citiracu pri tome Lazu M. Kostica, koji je i licno bio upucen u mnoge stvari .. Iako na zalost, nikad nije javno stavio na papir sve stvari u vezi Draze i ljudi kojima je bio okruzen, Kostic je Drazinu ulogu opisao ovijem rijecima: "Kamo srece da se nikad nije ni pojavio medju Srbima"...

Uglavnom, bio je tragican lik, koji se nije nikako snasao u svojoj ulozi gerilskog vodje, sto je zavrsilo nesretno za njega licno a jos gore za gerilu koju je vodio.. Svo njegovo ratno djelovanje je ostalo samo na onome "Ne priznajem kapitulaciju!"i vrtilo se oko toga...
 
Kao sto reko, to je samo donekle tacno. Kao vodja gerile on je morao biti i vojnik i politicar - i to sa naglaskom na politicar, posto je politika kljucni i najvazniji dio gerilske borbe.. On nije bio vodja nikakve regularne vojske niti drzave, vec vodja gerilskog pokreta. Ja bi ga licno kao vojnika losije ocijenio nego kao politika.. Citiracu pri tome Lazu M. Kostica, koji je i licno bio upucen u mnoge stvari .. Iako na zalost, nikad nije javno stavio na papir sve stvari u vezi Draze i ljudi kojima je bio okruzen, Kostic je Drazinu ulogu opisao ovijem rijecima: "Kamo srece da se nikad nije ni pojavio medju Srbima"...

Uglavnom, bio je tragican lik, koji se nije nikako snasao u svojoj ulozi gerilskog vodje, sto je zavrsilo nesretno za njega licno a jos gore za gerilu koju je vodio.. Svo njegovo ratno djelovanje je ostalo samo na onome "Ne priznajem kapitulaciju!"i vrtilo se oko toga...

nešto kao Slobodan milošević...pogrešan čovek u pogrešno vreme na pogrešnom mestu sa pogrešnim načoniom da ostvari i to što hoće....
 
nešto kao Slobodan milošević...pogrešan čovek u pogrešno vreme na pogrešnom mestu sa pogrešnim načoniom da ostvari i to što hoće....

Bilo bi nepravedno porediti ga sa njime. Draza je mnoge stetne poteze vukao nesvjesno, iz nesnalazenja, dok je ovaj drugi svoje vukao jako svjesno, u jugo-komunistickom maniru .. dje je sve bilo podredjeno uvnutom cilju, pogotovo najmanje ako Srbi i srpski interesi tu budu "kolateralna steta".
 
Bilo bi nepravedno porediti ga sa njime. Draza je mnoge stetne poteze vukao nesvjesno, iz nesnalazenja, dok je ovaj drugi svoje vukao jako svjesno, u jugo-komunistickom maniru .. dje je sve bilo podredjeno uvnutom cilju, pogotovo najmanje ako Srbi i srpski interesi tu budu "kolateralna steta".

slažem se,Sloba je iskoristio nacionalizam da bude na vlasti ali mu je došlo pred kraj iz guzice u glavu...dockan
 
Jugoslavija sa srpskim predznakom je potpuna besmislica
Боља је од Хрвојугославије од 1945.
Draza nije bio nacisto za sta je ustvari.
Јесте. За федеративну монархију и за боље социјалније уређење.
Kongres u selu Ba je bio samo nespretni i nesretni, zakasnjeli odgovor, na zasjedanje avnoj-a.
Нетачно. Конгрес је припреман још од априла 1943. али је тако касно одржан због окупаторских потера и немогућности окупљања толиког броја људи за тако кратко време. Тек када је стао талас потера у зиму 1943-4, било је у могућности одржати га, па и тада је много људи касније затворено од Гестапоа због учествовања на истом.
O tome kakva je tu politicka konfuzija vladala, najboljer govori njegov izbor Zivka Topalovica (jugoslovena i komunistickog simpatizera "socijaliste") za politickog predstavnika i ideologa, njegovog pokreta
Маркетиншки потез на тврдње Запада да комунисти представљају раднике и сељаке.
On nije bio vodja nikakve regularne vojske niti drzave, vec vodja gerilskog pokreta
Четници су до марта 1945. били легална војска КЈ.
Kostic je Drazinu ulogu opisao ovijem rijecima: "Kamo srece da se nikad nije ni pojavio medju Srbima"...
Дража је једини у рату воидио политику у складу са српским интересима...
nešto kao Slobodan milošević...pogrešan čovek u pogrešno vreme na pogrešnom mestu sa pogrešnim načoniom da ostvari i to što hoće....
Поредити Дражу и Слобу је вређање свакога од нас који се смартамо присталицама четника.
Дража је радио за добро свог народа, а Слоба је свесно продао Србе преко Дрине...
 
...

Поредити Дражу и Слобу је вређање свакога од нас који се смартамо присталицама четника.
Дража је радио за добро свог народа, а Слоба је свесно продао Србе преко Дрине...
Nije Sloba prodao Srbe preko Drine nego je trgovao teritorijama i radio po nečijme planu,a kad je uvideo da je ispušio i da će nayebati,spremao se da propeva u hagu ali je doživeo "infarkt"...........Ni Srbi u RS niosu mrdnuili prstom da spreče pas RSK jer je to bio dogovor,otpor su pružili tek kad su apetiti ustaša i mungosa porasli.........
 
Боља је од Хрвојугославије од 1945.

Hm, nece biti. Do 1941. sva politika, svi odnosi u drzavi, sve, ama bas sve se vrtilo oko Hrvata. Pokusaji ukidanja cirilice i nametanje latinice (koje je sprijecio patrijarh Varnava), konkordati sa Vatikanom, stvaranje tkz. banovine Hrvatske (koja je imala sve elemente drzavnosti, koja je cak imala i svoju vojsku - sve osim zvanicnog priznanja) itd, dje se svaki pa i najmanji srpski interes zrtvovao da se "odobrovolje Hrvati".. Ako to nije Hrvatoslavija, onda ja ne znam sta je ..

Јесте. За федеративну монархију и за боље социјалније уређење.

To federalno uredjenje je bila obicna fatamorgana, isto tako i socijalno.. Da je Draza kojim slucajem pobjedio, vratilo bi se svo ono kukavicko i lopovsko smece iz Londona, da nastave "tamo dje su stali", ukljucujuci i tkz. kralja koji je izdao tog istog Drazu i oni koji su se za njega borili... a vjerovati u nesto drugo je jednostavno smijesno.. Treba samo pratiti poslijeratnu literaturu "jugoslovenske" emigracije (koja se u najvecem dijelu lazno predstavljala kao srpska, podmecuci svoja jugoslovenska kukavicja jaja i razdor medju Srbima, cak i kasnije u emigraciji).

A tkz. federalizacija, bi bila davanje ustupaka Hrvatima, svake vrste, ukljucujuci i cijelu Bosnu i Vojvodinu (*more se to vidjeti u poslijeratnim Cvetkovicevim mesetarenjima sa Macekom i njegovim smradovima, pa u dogovoru Stojadinovic-pavelic itd.).

Za to vrijeme Nedic, Djujic i Jevdjevic, bi omastili konopac "zbog izdaje bratstva-jedinstva" i "saradnje" sa okupatorom.

Нетачно. Конгрес је припреман још од априла 1943. али је тако касно одржан због окупаторских потера и немогућности окупљања толиког броја људи за тако кратко време. Тек када је стао талас потера у зиму 1943-4, било је у могућности одржати га, па и тада је много људи касније затворено од Гестапоа због учествовања на истом.

Ma glupost. Ko da je to bio neki vasar, pa Njemci nijesu dozvolili da se odrzi, ukljucujuci i cirkus i medjede koji plesu uz frulu.. Ne, nego je to bio odgovor na avnoj, kad je Drazi sugerisano sa vise strana, da treba i on imati nekakav politicki program.. (*nedostatak politickog dijela i jasnog cilja, to je izmedju ostalog i ubilo cetnike).

Маркетиншки потез на тврдње Запада да комунисти представљају раднике и сељаке.

Hm, to je kao neka za.bancija. Isto kao i Drazino saveznistvo sa komunistima na pocetku rata?? Najkatastrofalniji njegov potez koji mu se obijao o glavu tokom cijeloga rata.

Четници су до марта 1945. били легална војска КЈ.

Cetnici su do marta 1945. bili srpska narodna vojska.. Za to vrijeme je legalna vojska KJ sjedila u njemackim zarobljenickim logorima, ili u pavelicevim hrvatskim divizijama.

Дража је једини у рату воидио политику у складу са српским интересима...

Ne bi rekao da je tako. Da je vodio tu politiku poslao bi bar 20 000 srbijanski cetnika u tkz. ndh. To bi kroz godinu dana bio kraj za tkz. ndh, a od komune ne bi ostalo ni traga. Nego je on sjedio u Srbiji sve do pred kraj rata i "cuvao snage" za konacni obracun, "cim stignu saveznici". E pa, to je za gerilu put u propast.. gerilu nista ne ubija kao neaktivnost.

Дража је радио за добро свог народа, а Слоба је свесно продао Србе преко Дрине...

Tacno, samo sto je pravio katastrofalne greske, koje su zavrsile kobno i po njega i po njegove borce i po srpski narod.
 

Back
Top