Quantcast

Metateza likvida (u slovenskim jezicima u 8. veku)

Mrkalj

Elita
Moderator
Poruka
20.969
Odsustvo mnogoglasja u reči Sloven - rus. Славянин ili ukr. Слов'янин u odnosu na mnogoglasno соловей (ili prezime Solovjev) u ruskom jeziku najverovatnije je uzrokovano uticajem staroslovenskog jezika, odnosno pismenosti kroz koju se ovaj pojam i uvodio u istočnoslovenske jezike.
 
Poslednja izmena:

Mrkalj

Elita
Moderator
Poruka
20.969
Hajdeder, da pojednostavimo do banalnosti:Jel vidiš da je Grac u zoni I2a1 20% a Starogard i Stargard u zoni I2a1 < 1% ?Odgovor sam kovertirao one večeri kada sam ti postavio pitanje. Ovde, kao post od 9. 4. u 0:10 : https://forum.krstarica.com/entry.php/42909-Metateza-likvida-(u-slovenskim-jezicima-u-8-veku)?bt=307305#comment307305

Napisano je belom bojom pa ga označi (select) da bi mogao pročitati.

Dakle, sada vidimo da periferni razmeštaj oblika kao Gard, Darg, Arb, Alb i sl., a zahvaljujući savremenom dokazu o genetskoj različitosti ovih perifernih područja govori u prilog mojoj tezi, a protiv tvoje i vladajuće germanocentrične paradigme.
 
Poslednja izmena:

Mrkalj

Elita
Moderator
Poruka
20.969
Slavizovani nesloveni - uticaj njihovog broja i fonoloških navika na dalji razvoj slovenske fonologije na područjima etničkog mešanja sa Slovenima

Evo primera za hendlovanje slovenske naglasne suglasničke grupe CL (konsonant-likvida) od strane perifernih neslovena:

Moja teza: vući je bilo *vlъkti i vreti, a ne:

vući ✧ prasl. *volkti (rus. volóč', češ. vléci), lit. vilkti

vreti ✧ prasl. i stsl. vьreti (rus. vret', polj. wrzeć), lit. virti.

Tu "tešku" suglasničku grupu na početku reči Litavci razrešavaju na jedan od dva načina vokalizacije, dodavanjem vokala i: prasl. *vlъkti > lit. vilkti, prasl. *vreti > lit. virti - s tim u vezi up. slov. Srem : lat. Sirm-ium, slov. Krtica : lat. Cirtisa, slov. Srbalj : grč. Tribal, slov. kralj : mađ. Kiraly.

Istočni Sloveni rešavaju je mnogoglasjem, tipičnim za (istočno)azijske jezike: prasl. *vlъkti> rus. volóč'.

S tim u vezi, nije na odmet da se podsetimo:

Odsustvo mnogoglasja u reči Sloven - rus. Славянин ili ukr. Слов'янин u odnosu na mnogoglasno соловей (ili prezime Solovjev) u ruskom jeziku najverovatnije je uzrokovano uticajem staroslovenskog jezika, odnosno pismenosti kroz koju se ovaj pojam i uvodio u istočnoslovenske jezike.

Šta su Kašubi, kod kojih nalazimo oblike tipa gard umesto grad, ako nisu ono što je IgarJ pretpostavio, "негерманизовани Словени"?


Kašubi su, velikim delom, slovenizovani nesloveni - uobičajena pojava koju srećemo na periferiji svakog naroda, pa tako i slovenskog. Zato su njihove fonološke navike podložne neslovenskim uticajima. Zato kod Kašuba imamo oblik gard umesto grad.
Grac se nalazi u zoni I2a1 20% a Starogard i Stargard (današnja zapadna Poljska) u zoni I2a1 < 1%. Da dodamo i maloazijski Gordoserbon (Srpski Grad).
Dakle, sada vidimo da periferni razmeštaj oblika kao Gard, Darg, Arb, Alb i sl., a zahvaljujući savremenom dokazu o genetskoj različitosti ovih perifernih područja govori u prilog mojoj tezi, a protiv vladajuće germanocentrične (indogermanističke=indoeuropeističke) paradigme.

Samoglasno L i samoglasno R je ona začkoljica zašto je odjednom, tačnije sa pojavom pismenosti "došlo do metateze likvida kod svih sem Istočnih Slovena" - ustvari nije došlo metateze kod Slovena već razlog privida leži u sledećem:

1. primanje slovenskih pojmova od stranaca ide sa vokalizacijom samoglasnih R i L jer okolni narodi nemaju samoglasno R i L, npr. ralo je bilo rtlo (glagol riti) pa je zapisano kao ardlo, ostrvo Rab bilo je Rb pa je zapisano kao Arba itd.

2. kod Istočnoslovena dolazi do mnogoglasja usled mešanja sa azijatskim narodima po istom principu, samo "mnogo gore" - što bi rekli Kinezi "manogo" :)

3. kod svih okolnih naroda, što potvrđuje i novija praksa (primeri u Mađarskom i Albanskom) dolazi do vokalizacije samoglasnog r originalno slovenskih reči, tj. reči koje usvajaju od Slovena;

4. pojava je primećena tek kad su Sloveni dobili svoju pismenost, pa su, iako ne u celosti jer Solunska braća su ipak Grci, dakle stranci, doslednije pisali svoj jezik;

5. samo u perifernim delovima Slovena, gde je mešanje sa neslovenima bilo intenzivno imamo neslovenski, vokalizovane oblike (gard ili gord);

Eto, to je suština mog modela.

 

Mrkalj

Elita
Moderator
Poruka
20.969
Da su fonološke navike, tj. fonološki sistem jezika-sistema jači od etimologije vidimo i po savremenim metatezama - kako stranih tako srpskih i reči.

Primer za savremenu stranu reč koja spontano poprima oblik prema unutrašnjim fonološkim pravilima srpskog jezika je reč in-farkt koja se u narodu redovno izgovara kao in-frakt. Dakle početni konsonantski skup tort dovodi se u oblik trot.

Primer za srpsku reč koja se od etimologije udaljava prilagođavajući se unutrašnjim fonološkim pravilima srpskog jezika je reč vorobac, koja se fonološki doživljava kao istočnoslovenska i zato prilagođava (usistemljuje) u vrabac (prema potencijalnoj analogiji vorota-vrata, golova-glava). Vorobac na starom srpskom jeziku inače znači pljačkaš ili kradljivac (onaj koji orobi), a naziv je dobio po glavnom odnosu vrapca-voropca sa čovekom - da mu krade hranu koju čovek nameni svojoj živini.

Ako tome dodamo primere ponašanja srpskih reči u jezicima koji se nedavno sreću sa ovim rečima (mađarski šljiva postaje silva, albanski blato postaje balto, engleski Mladen postaje Malden), prema tome, dakle, vidimo da etimologija nije ključna pri otkrivanju porekla reči, već je presudan fonološki sistem određenog jezika.
 

Mrkalj

Elita
Moderator
Poruka
20.969
Treba razumeti:
- tanko i debelo jer i njihovu praktičnu upotrebu u vreme ćirilometodske standardizacije
- da je razvoj srpskog jezika postojao pre staroslovenske (ćirilometodske) pismenosti i da je insistiranje na postćirilometodskom shvatanju ćirilometodskog pravopisa anahrono za primenu na predćirilometodski period srpskojezičkog razvoja; anahrono bi čak bilo i ćirilometodsko shvatanje, a kamoli neko od postćirilometodskih shvatanja, npr. ono kakvim se danas služi zvanična indogermanska komparativistika.

1. U vreme ćirilometodske standardizacije, debelo jer je neutralni poluglas (šva), a tanko jer je to isto plus umekšanje prethodnog konsonanta
2. Svaki konsonant u prasrpskom ima tvrdi i meki oblik; braća standardizatori tvrde konsonante pišu sa šest običnih vokala iza njih, a meke sa šest jotovanih vokala. Jat je jotovano debelo jer, što se vidi i po grafemu koji nastaje kao ligatura između tankog i debelog jer. Ukoliko je konsonant na kraju reči (nema vokala iza konsonanta), onda se piše debelo jer iza tvrdog, a tanko jer iza mekog konsonanta.
 
Poslednja izmena:

Mrkalj

Elita
Moderator
Poruka
20.969
Kako jednom rečju zovemo nerazumevanje (logike) i precenjivanje formalnih autoriteta? Dogmatizam.

Objasnio sam ti princip indogermanističke dogme nekoliko puta i trebalo bi već da objašnjenje upamtiš čak i ako ga ne shvataš. Ponoviću još jedanput:

1. Polazi se od geopolitičkog okvira: Slovena nema na Balkanu pre Grka, Rimljana i Germana. Razlog: germanska konstrukcija istorijskog prava na teritoriju puta svile - "Drang nach Osten".

2. Taj okvir se upotpunjava istoriografski faktičkim odsustvom pisanih slovenskih tragova na tom području, pri čemu se ne uzima u obzir slovenska eksluzivno usmena kultura čime se ovaj argument potpuno potire.

3. Pošto se na osnovu (nevalidnog) istoriografskog argumenta pod 2. odsustvo Slovena na Balkanu pre 6-7. veka stavlja na pijedestal dogme (onog u šta se ne sme dirati i što se nikad ne preispituje), njemu se podređuju svi zaključci:

a) arheologije

b) genetičke genealogije; ovde su moguća nekolika tumačenja, pa se tumači onako kako je istoriografija (čitaj: geopolitički okvir) zacrtala

c) lingvistike; ovde je anegdotalno paradigmatičan primer Golombovog Dunava na severu slovenskog sveta koji na kraju odbacuje kao slovensku reč zbog istoriografske autocenzure / straha od jeresi;
Kako funkcioniše komparativna lingvistika?

(i) Ako se neka reč nađe i kod Južnih Slovena i kod Grka, Romana ili Germana, prednost se daje Grčkoj, Romanskoj i Germanskoj "starini" u južnoj i centralnoj Evropi jer: Sloveni su došli iz severnih močvara tek u 6. veku a Romani, Grci i Germani su civilizatori (a Sloveni su divljaci) i nisu ništa (pametno, dobro, pozitivno) mogli preuzeti od Slovena. Primer: livada se po gore zacrtanom (suštinski geopolitičkom) automatizmu proglašava izvorno (etimološki) grčkom rečju iako je imaju svi Sloveni s objašnjenjem da je Grci nisu mogli preuzeti od Slovena jer nisu bili u dodiru sve do 6. veka. Primer: reč plug se nalazi i kod svih germanskih naroda, pa se pripisuje Germanima samo zbog civilizacijskog prvenstva.

(ii) Ako se neka reč nađe kod više od dve jezičke grupe naroda [ili kao alternativa za slučaj pod (i) - ako je pored slovenskog zasvedočena i u starogrčkom ili latinskom] onda se automatski klasifikuje kao "indogermanska" (naknadnom pameću "indoevropska") - daje joj se zajednički okvir što je još uvek zgodno rešenje budući da indogermanska pradomovina još uvek nije definisana, a i kada se o njoj natuca to nikada nije u Evropi. Praktično, indogermanskom etiketom nekoj se reči zauvek oduzima etimološko slovenstvo makar to bilo i po cenu neutralizacije primata ostalih jezičkih grupa. Primer: svinja nije slovenska reč jer je i germanska i romanska, dakle, indogermanska je; plug nije slovenska reč jer je i germanska, dakle, indogermanska je.

(iii) glasovna pravila prema kojima se reči izvode tj. rekonstruišu dobrim delom stoje, ali su delom proizvoljna, sklona redefiniciji po potrebi i toliko slobodna da rezultati glasovnih promena i njihovih istoriografskih implikacija uvek mogu da se naštimaju u skladu sa istoriografskim, dakle geopolitičkim okvirom, a nikad ne idu protiv njega (za šta smo se borili?). Kontraprimer: Platon opisuje glasovne promene kojima je svedok, a koje indogermanski pravilnik ne podržava. Platon svedoči, a indogermanski pravilnik gleda u pasulj.

Ovo je na brazaka, sa glavnim obrisima, a mogla bi se knjižurina napisati što, izgleda, mene čeka, ako me zdravlje posluži.
 

Mrkalj

Elita
Moderator
Poruka
20.969
Ovaj Šargićev video prilog obrađuje nekoliko slovenskih reči. Reč "čelniku" samo je mali deo snimka. Snimak je zasnovan na sledećem:
srp. dolgo > grč. dolihos
srp. dver > grč. thira
srp. div > grč. theos, sios, zeus
srp. breg > grč. berga
srp. grad > grč. gortunia
srp. obrve, brov > grč. abrouves, abroutes, brous
srp. brada > grč. bart
srp. Voden > grč. Vedesia > grč. Edesa ("vodeno mesto")
srp. Njeguš > grč. Naousa
srp. Berenika > grč. Ferenike
srp. Bilip, > grč.> grč. Filip
srp. Bili, Beli > grč. (elizija - b) Ilion (Troja)
srp. Bila Zora, Bela Zora > grč. Bilazora
srp. -var (Vukovar, Gostivar), -bar, -bor (Sombor, Maribor) > grč. Ferenike
srp. želja > strgrč. izela (u značenju "želja", Hesiod), zele (arkadski dij.), zelas
srp. jelica > grč. aliza [alidza] (Hesiod)
srp. grana, granka > grč. garkan

itd.
- Vilijem Lokvud iz Redinga tvrdi da je "makedonski jezik iskrivljena forma grčkog sa velikim primesama ilirskog i tračkog".
- rumunski jezik nastao romanizacijom slovenskog stanovništva
- na tome da (i tvoj) stav o Šiptarima kao starosedeocima nema smisla jer je njihov jezik izolat

A reč "čelniku" (falsifikat Aleksandra Donskog) samo je dodata usput na sve ovo na čemu se snimak zasniva.
 
Top