SKAT

NUSKMP

Zainteresovan član
Poruka
474
S K A T


Skat je najcenjenija Nemačka igra sa kartama,koja je veoma lepa i zanimljiva,ali i jako složena.Poput Bridža,Skat takođe ima i svoju međunarodnu federaciju.Prvi Kongres „Skat Organizacije“,održan je daleke,1886-e godine u Alterburgu,a taj grad se i danas smatra prestonicom Skata.Godine 1963-e,formiran je Nemački Skat Sud,koji se bavi rešavanjem spornih situacija,na mnogobrojnim Skat-Turnirima širom Sveta.Zvanična pravila su usaglašena 1927-e godine.Poslednje izmene su unete u igru 1974-e i ona su Skat jako modernizovala.U prilog popularnosti Skata,govori činjenica,da u velikom broju zemelja,komplet od 32 karte,naziva se „Skat-Špil“.
Početkom XX-og Veka se formira i „Američka Liga Skata“,gde su pravila igre drugačija (američka),a sreća ima znatno veći uticaj.Nemački i Američki Skat,danas imaju približno jednaku popularnost.Iskreno rečeno,i Američki Skat se uglavnom igra,među Amerikancima nemačkog porekla.
Zajednička karakteristika svih igara ovog poglavlja je postojanje Stalnih Aduta,a često i jedne cele boje,kao stalnog aduta.
Igre se odvijaju u levu stranu.
Kao prostiji oblik Skata,a samim tim i više prisutan u narodu se javlja „Šapfkopf“,od koga je sam Skat i nastao.Star je više od 200 godina,a i danas je jako popularan i rasprostranjen po celom Svetu.Njegovo dvovekovno postojanje,proizvelo je mnoge bliske i slične igre,a ovde su pomenute samoone najznačajnije.Njihov jako veliki broj,uz male međusobne razlike,veoma otežava njihovu klasifikaciju.
Na kraju poglavlja je mesto našla i „Petstotica“,koja je tipična Američka igra sa kartama. Ona nema većih bliskosti sa Skatom,a jedino postojanje „stalnih aduta“ je svrstava u ovo poglavlje. „Petstotica“ takođe spada u red, svetski priznatih misaonih igara.
 
S K A T
(Nemački Skat)
Nemački Skat nastaje u XIX-om Veku,a po složenosti i savršenosti mu jedino mogu konkurisati Bridž i Preferans.U Nemačkoj,Švajcarskoj,Austriji,Skat je reprezentativna igra sa kartama,ali je cenjen širom Sveta,pa i tamo,gde ne žive samo Nemci.Postoje mnogobrojni Klubovi i Udruženja igrača,a organizuju se i stalni tradicionalni Turniri.Ako vam pravila Skata posle prvog čitanja nisu baš najjasnija,ne očajavajte,pošto se on smatra najsloženijom igrom na Svetu.
BROJ IGRAČA : Učestvuju 3 igrača i igra svako za sebe.Sama igra teče u levu stranu.Pre početka partije,igrači se moraju dogovoriti o njenom trajanju,odnosno,o broju deljenja.Pošto se u svakom od njih,igrači u funkciji delitelja menjaju u levu stranu,njihov broj mora biti deljiv sa 3,kako bi svako delio podjednak broj puta.Najčešće se igra 21-o deljenje (7 krugova),posle čega je pobednik igrač,sa najvećim brojem bodova.
KARTE : Koristi se skraćeni špil od 32 karte,sa Nemačkim rangom i bodonosnim vrednostima: A(11), Desetka(10), K(4), Q(3), 9(0), 8(0) i 7(0). Uočljivo je odsustvo Žandara, koji su u ovoj igri najjače karte.Naime,oni su stalni aduti,iako im je vrednost standardna,2 boda.
Boje su ovde takođe rangirane,a imaju i svoje „Osnovne Vrednosti“:
Karo.......................9 bodova
Herc.....................10 bodova
Pik .......................11 bodova
Tref......................12 bodova
Grand...................24 bodova
Otvoreni Grand...36 bodova

Kada pobednik Licitacije (Solo-igrač) objavi adutsku boju,njoj se kao najjači i stalni aduti,pridružuju „Žandari“ i to uvek u istom međusobnom poretku.Najjači je „Žandar-Tref“,pa sledi „Žandar-Pik“, „Žandar-Herc“ i na kraju,kao najslabiji, „Žandar-Karo“.
021jt.gif
021jp.gif
021jc.gif
021jb.gif
021ac.gif
022i.png
021kc.gif
021qc.gif
027t.png
031zld.png
032l.png
Adut Herx
Tako,u adutskoj boji postoje 11,a u ostale tri,po 7 karata.
U našem primeru,Adutska boja je „Herc“.Ako neko,kao prvu kartu u štihu, odigra Herca,svi ostali moraju poštovati boju.Pri tome,neko od sledećih igrača, može odigrati npr, „Žandara-Karo“,pošto on u ovom deljenju pripada Herc-boji.Ako pak,neko kao prvu kartu vuče Karona,a sledeći igrač ima samo Žandara u Karonu,nije ga obavezan igrati,pošto se on ne tretira kao Karo,već kao Herc-boja.On naravno,može „seći“ sa pomenutim Žandarom,ali isto tako,potpuno ravnopravno,i sa bilo kojim drugim Hercom.
Grand je posebna Ponuda,u kojoj su 4 Žandara jedini aduti.Pošto adutske boje nema, oni se tretiraju kao posebna,peta boja. Ako prvi igrač u nekom krugu igre odigra Žandara,svi ostali moraju „poštovati boju“,što znači,u ovom slučaju igrati Žandare.Ako igrač poseduje Žandara-Pik,a neko krene iz Pika,pomenuti igrač ga sme odigrati,jedino u slučaju da nema ni jednog drugog „Pika“,pa želi „seći“.
Žandari u „Grandu“ praktično nemaju boje,a one služe samo,da bi se sami Žandari međusobno rangirali.
Ako Solo-igrač u „Grandu“ može osvojiti sve štihove,a još pri tome i igrati ofirano,on direktno objavljuje Ponudu „Otvoreni Grand“,koja se smatra potpuno zasebnom.
Nul: U Skatu postoji i Ponuda,koja se naziva „Nul“.To je jedina igra bez aduta,a čak i Žandari pripadaju svojim standardnim bojama.Redosled karata u ovoj Ponudi je Engleski,znači: A,K,Q,J,10,9,8 i 7.One nemaju svoje bodovne vrednosti,a Solo-igrač ne sme ostvariti ni jedno nošenje.Čim to eventualno učini,igra se tog trenutka prekida,a on je „pao“.„Osnovne Vrednosti“ Nula su date nešto kasnije.
DELJENJE : Delitelj deli svakome po 3 karte,a sledeće 2 odbacuje na Talon „zatvoreno“,licem na dole.One se nazivaju „Skat“,po čemu je i cela igra dobila ime. Dalje, delitelj deli još po 3,a zatim,po 4 karte.Svako dobija po 10 karata,pa sledi Licitacija.
 
TOK IGRE I LICITACIJA : Tokom Licitacije,igrači ne iznose adutsku boju,niti broj štihova koje će ostvariti,već govore samo najmanji broj bodova koje će upisati,u slučaju uspešno odigrane Ponude.Sam postupak izjašnjavanja je objašnjen nešto kasnije,
Pobednik licitacije postaje Solo-igrač,a ostala dvojica igraju protiv njega.U slučaju da se sva trojica izjasne sa „Dalje“,isti delitelj deli ponovo.

Pobednik Licitacije ima dve mogućnosti:
-Može uzeti karte „Skata“,ne pokazujući ih nikome,2 iz ruke odbacuje,takođe „zatvoreno“,a zatim objavljuje adutsku boju, „Grand“,ili „Nul“.
-Igrač može igrati bez izmene „Skata“,pa tada karte sa talona,ne gledajući odbacuje sa strane,posle čega objavljuje aduta,odnosno „Grand“,ili „Nul“.
Pošto se igra u levu stranu,prvi na potezu je,levi igrač od delitelja.Ostala dvojica moraju igrati po kartu iste boje sa prvom odigranom.Najjača nosi štih,a zatim osvajač igra prvu kartu za sledeći.Ako igrač nema ni jednu kartu u boji prve odigrane,može igrati aduta,ali na to nije obavezan.U tom slučaju,štih nosi adut,odnosno najjači adut,ako su odigrana dva.
Kada se odigraju sve karte iz ruku,Solo-igrač ofira karte „Skata“,bez obzira da li ih je menjao,ili nije.On ih tako,prvo pokazuje protivnicima,a zatim ih pridružuje svojim štihovima. Sledi zbrajanje bodova i upisivanje rezultata.
Solo-igrač može „proći“ na sledeće načine:
1) „Obična Igra“: Posle izmene „Skata“,objavljuje aduta i pri tome, mora osvojiti više od polovine bodova.Kako u Skatu karte sadrže ukupno 120 bodova,Solo-igrač ih mora odneti najmanje 61.
2) „Iz Ruke“: Imenuje aduta i igra bez izmene „Skata“,a obavezuje se da osvoji 61 bod i više.
3) „Šnajder“: Ako Solo-igrač igra sa,ili bez izmene „Skata“ i osvoji 90,ili više bodova,kaže se da je ostvario „Šnajder“.
4) „Najavljeni Šnajder“: U slučaju da Solo-igrač igra bez izmene „Skata“, posle objave adutske boje,može još i objaviti,da će ostvariti „Šnajder“. U tom slučaju,on ima i obavezu osvojiti,najmanje 90 bodova.U protivnom, „pada“.
5) „Švarc“: Solo-igrač igra sa ,ili bez izmene „Skata“,a osvaja sve štihove.
6) „Najavljeni Švarc“: Ako igrač igra „Iz Ruke“,pri objavi aduta,može i najaviti,da će odneti sve karte.On sada to mora učiniti,a u protivnom „pada“.
7) „Otvoreno“: Ako Solo-igrač igra „Iz Ruke“,želi objaviti „Švarc“,a pri tome još može i svoje karte ofirati,on objavljuje samo „Otvoreno“,pa se sve ostalo podrazumeva.Otvorenih karata se može igrati samo „Švarc“
Treba imati u vidu,da se sve najave („Šnajder“, „Švarc“ i „Otvoreno“) mogu igrati samo bez izmene „Skata“.
MATADORI : „Matadori“ su najjači aduti,u neprekidnom nizu,počev od najjačeg, „Žandara-Tref“. Ako igrač poseduje Žandare- Tref,Pik i Karo,ali mu fali Žandar-Karo,sa njim je niz pekinut,pa bez obzira na eventualne sledeće adute,smatra se da igra „Sa 3 Matadora“.U slučaju da se na kraju igre ispostavi,da je on bio u „Skatu“,bez obzira što je Solo-igrač igrao „Iz Ruke“, smatra se da ga je posedovao,pa se računa,kao da je igrao „Sa 4 Matadora“,odnosno i sa više,ako ima sledećeg po redu,adutskog Keca,Desetku itd.Teorijski,Solo-igrač može igrati „Sa 11 Matadora“,od kojih su mu 9,ili 10 u rukama,a ostali u „Skatu“.Ipak,najčešći je slučaj da se igra „Sa jednim“,ili „Sa dva Matadora“.To je situacija,kada igrač ima Žandara-Tref,eventualno Pik,a fali mu Herc i slično.
Broj Matadora se ne objavljuje ranije,već se to tokom igre vrlo lako uviđa.
U slučaju da Solo-igrač nema „Žandara-Tref“,onda on igra „Bez određenog broja Matadora“,što mu se boduje identično.Za Solo-igrača je potpuno isto,ako igra „Sa jednim Matadorom“,ili „Bez jednog Matadora“.Igrati Bez Matadora znači,broj koji po redu fale,počev od najjačeg.Npr,ako je Solo-igraču najjači adut „Žandar-Herc“,fale mu Tref i Pik i u tom slučaju,on igra „Bez 2 Matadora“.Ako on na to računa,a zaitm se u „Skatu“ pojavi,npr Žandar-Tref,ispostavlja se,da je on praktično igrao „Sa jednim Matadorom“, pa će i broj bodova u tom slučaju biti znatno manji (što će mo videti kasnije). Upravo ovaj momenat uslovljava i najčešće „padove“.
BODOVANJE : Bodovi se u Skatu uvek upisuju, samo Solo-igraču.
Po završetku igre,najpre Izvođač sabira bodove u svojim odnetim kartama,pa ako ih je dovoljno (60,ili 90),nastavlja sa obračunom svog rezultata.Ovde je sada najbitniji način „prolaza“,odnosno njegov redni broj(predhodno opisano),od 1, do 7.
Rednom broju „prolaza“ se dodaje broj Matadora, sa ili bez koliko je igrao,pa se taj zbir množi sa „Osnovnom Vrednošću Igre“.
To je i konačan broj bodova,koji mu se upisuje.
Npr,Solo-igrač je bez izmene „Skata“ objavio aduta Herc.Pri tome je posedovao Žandare Tref,Pik i Karo,ali je Herc bio kod protivnika,pa se ispostavilo,da je igrao „Sa 2 Matadora“.Kako je uzeo 102 boda u štihovima,ostvario je „Šnajder“,a on je pod rednim brojem „3“.Množilac je 2+3=5,a on se množi sa Osnovnom Vrednošću Herca „10“.Tako se dobijaju 50 bodova Solo-igrača.
Na ovaj način obračunati bodovi,upisuju se obavezno Solo-igraču i to,pozitivno ili negativno,u zavisnosti,da li je „pao“,ili „prošao“.
Treba obratiti pažnju,da je kod „Otvorenog Granda“,sama Osnovna Vrednost igre već uvećana,pa se „prolaz“ računa pod rednim brojem „6“,što parktično predstavlja „Najavljeni Švarc“.
Tako je maksimalni broj bodova u jednoj igri 360.Do njega se dolazi,kada se Osnovna Vrednost „Otvorenog Granda“,36,množi sa (6+4).Pri tome,broj 4 predstavlja maksimalan broj Matadora kod „Granda“,a „6“ je redni broj „Najavljenog Švarca“.
Redni broj „7“ se računa samo kod adutskih igara,pri objavi „Otvoreno“.
NUL : Nul ima konstantne bodovne Vrednosti i oni se kod njega ne računaju na predhodno opisan način.Jednostavno,njegove Vrednosti se upisuju Solo-igraču i to pozitivno,ako je „prošao“,odnosno negativni,ako „padne“.
23 boda,ako se igra sa izmenom „Skata“,
35 bodova,ako se igra sa izmenom „Skata“,
46 bodova,ako se igra sa izmenom „Skata“,ali „Otvoreno“,
59 bodova,ako se igra bez izmene „Skata“ i „Otvoreno“.
Možete primetiti,da je „Nul“ jedina igra,koja se može igrati „Otvoreno“ posle izmene „Skata“.
TOK LICITACIJE : Igrači izgovaraju samo brojeve,odnosno bodove,koje se obavezuju uspisati,u slučaju uspešne igre.
Najniža Ponuda je „Karo“ sa izmenom „Skata“ i „Sa“,ili „Bez jednog Matadora“. Međutim,igrač tokom Licitacije govori samo „18“.U slučaju da niko ne povisi,on menja „Skat“, objavljuje aduta Karo i prelazi se na igru.Po njenom završetku se konstantuje,da je igrao „Sa jednum Matadorom“.Prebrojavaju se ostvareni bodovi u štihovima i utvrđuje se način „Prolaza“.Tek kada se svedu bodovi,postaje jasno,da li je Solo-igrač „prošao“,ili „pao“.
Pored ostvarenih bodova u štihovima,za prolaz mu je neophodno,da broj bodova koje upisuje,bude veći,ili bar isti sa pobedničkom Licitacijom.
Slova označavaju aduta,Grand,Nul,ili Otvoreni Grand,a broj je množilac (broj Matadora,plus redni broj prlaza)
Licitacija se odvija obrnuto,od smera same igre.Najpre, igrač desno od delitelja,govori broj,odnosno bodove,koje namerava upisati posle igre,npr, „18“.
Sledeći na redu je igrač levo od delitelja.Ako želi zadržati Ponudu „18“,on govori „Moje“.
Ponovo se izjašnjava desni.On po želji povišava,npr: „20“.Levi opet može „zadržati“.Na taj način se njihov duel produžava,dok neko ne odustane.
Tada se na njegovo mesto u izjašnjavanju ubacuje delitelj.Ako je odustao desni,on umesto njega produžava povišavati,a ako menja levog,onda prosto zadržava Ponude desnog suseda.Pobednik iz ovog duela,postaje Solo-igrač.On menja „Skat“,ili igra bez izmene,objavljuje aduta i igra može da počne.
Licitacija počinje od 18(9x2),što znači karo sa množiteljom 2,sledi dalje 20(10x2),22(11x2),23(nul),24(12x2),27(9x3),30,33,35,36,40,44,45,46,
48,50,54,55,59,60,63,66,70,72,77,80,81.84.88.90,96,99,100,108,110,
............,240,252,288,324,360.

99276831.jpg
Igrač,koji povišava,govori redom brojeve iz Tabele.Pri tome,on najpre u sebi mora izračunati,do koga broja sme Licitirati,pošto takvu vrednost ili više od toga,mora posle igre i upisati.
Igrač npr, licitira: „36“.Ako objavi aduta „Karo“ i igra „Sa jednim Matadorom“,mora ostvariti najmanje „Šnajder“.On može objaviti i bilo kog drugog aduta, ili „Nul“,ali broj bodova koji mu se na kraju uisuju,ne sme biti manji od 36.
 
PROLAZ : Ako Solo-igrač nije ništa dodatno objavljivao (Šnajder,Švarc),mora ostvariti najmanje 61 bod u štihovima.Ako je najavio „Šnajder“,ili „Švarc“,on ih mora izvesti. Kod „Nula“,Solo-igrač ne sme odneti ni jedno nošenje.Međutim,ovo još uvek nije dovoljno za „prolaz“ Solo-igrača.
Dalje se obračunavaju bodovi,koje on treba da upiše,a oni ne smeju biti manji od njegove poslednje pobedničke Licitacije.
Tek ako je ispunjen i ovaj uslov,Solo-igrač je „prošao“ i rezultat mu se upisuje pozitivno.
PAD : Ako Solo-igrač „padne“,njemu se od tekućeg rezultata oduzima vrednost, koju bi upisao da je „prošao“.Protivnicima se ni u ovom slučaju ne piše ništa.Pri upisivanju bodova se mogu javiti tri slučaja:
1) Solo-igrač u samoj igri osvaja dovoljan broj bodova,a prolazi i sve eventualno objavljene figure („Šnajder“, „Švarc“ i sl.).Međutim,pri upisu bodova se uviđa,da su oni manji od vrednosti Licitacije.On zbog toga „pada“,a od rezultata mu se oduzima vrednost njegove pobedničke Licitacije.
2) Ako Solo-igrač ne osvoji 61 bod pri igri „Iz Ruke“,ili ne ostvari najavljen „Šnajder“,ili „Švarc“,računa se broj bodova,koje bi upasao da je „prošao“. Znači,redni broj igre (ako je najavio „Šnajder“, „Švarc“,ili igra „Iz Ruke“), plus broj Matadora,puta Osnovna Vrednost Igre.Taj broj mu se oduzima od tekućeg rezultata.U slučaju,da su protivnici još ostvarili „Šnajder“,množilac se povećava za jedan,a ako su kojim slučajem odneli sve štihove,,množilac se povećava,još za 1.Ako se pri ovome svođenju rezultata,dobije manja vrednost od Licitacije,Solo-igraču se ipak oduzima izlicitirana vrednost.
3) Ako je Solo-igrač igrao sa izmenom „Skata“,bez ikakvih posebnih najava i pri tome „padne“,množilac mu se povećava,još za 1.Kada se dobije konačan rezultat,on se predhodno pomnoži sa 2,pa tek tada oduzima od tekućeg rezultata.Znači,ovaj „pad“ je izuzetno težak.Ovde se takođe,dodaje još po jedan množilac,ako protivnice ostvare „Šnajder“,odnosno „Švarc“.
Dodatno Objašnjenje
Pojava,da igrač „padne“ zato što se prelicitirao,može se javiti u sledećem slučaju:
Igrač ima u rukama Žandara-Herc i Žandara-Karo,što znači da igra „Bez 2 Matadora“.On igra „Iz Ruke,pa ako prođe,upisao bi (2+2),puta 24,koliko iznosi Osnovna Vrednost „Granda“,što ukupno iznosi 96 bodova.
Sračunavši unapred svoje bodove,on je licitirao npr, do 90.Kada se na kraju igre otkrije „Skat“,ispostavlja se,da u njemu leži Žandar-Tref,pa je Solo-igrač praktično igrao „Sa jednim Matadorom“,što množiocu dodaje „samo“ 1 bod.Sada je on 3,a ne 4,što puta 24 iznosi 72 boda.Kako su oni manji od 90(vrednost Licitacije),Solo-igrač je „pao“,pa mu se od rezultata oduzima izlicitirana vrednost,znači 90 bodova.
Ako Solo-igrać igra sa izmenom „Skata“,a posle izmene uvidi da će „pasti“,on objavljuje aduta,Grand,ili Nul i odmah odbacuje karte.U tom slučaju,on i ne objavljuje stvarnu Ponudu,već onu,koja će se najmanje pisati.
 
Piratski Skat

Igra se po standardnim pravilima Skata,sve dok neko ne dostigne 100 bodova.Posle toga,slede završne 3 Ture (3 kruga deljenja).
I Tura – „Bok“
Sve vrednosti bodova se pre upisivanja udvajaju,a u slučaju „pada“ Solo-igrača,množe sa 4.
II Tura – „Šiber“
Levi deliteljev sused, uzima 2 karte „Skata“,a zatim 2 svoje daje, svom levom susedu. Ovaj ih uzima,a 2 svoje predaje delitelju.Najzad,delitelj 2 suvišne karte odbacuje.
Jedini aduti u ovoj igri su 4 Žandara i oni se ne smeju odbaciti.
U „Šiberu“ je cilj,nositi što manje.Igrač,koji uzme najviše bodova je izgubio,a od njegovog rezultata se oni direktno oduzimaju.
III Tura – „Završni Skat“
Treća i poslednja Tura (3 zadnja deljenja) se igra standardni „Skat“,sa samo jednom izmenom.Neposredno pred početak igre,Solo-igrač može bilo koju kartu (koja mu je najneophodnija),zatražiti od jednog protivnika.Ako se ona nalazi kod njega,on mu je i daje. Dalje,Solo-igrač zahteva jednu kartu od drugog protivnika.Za dobijene karte,on istima vraća po jednu i to po sopstvenom izboru.Ako se zahtevana karta ne nalazi kod naznačenog protivnika,on gubi pravo na nju,ali pita drugog za istu,ili neku drugu kartu,posle čega se zamena završava.
 
AMERIČKI SKAT

Ovo je jedna, od najpopularnijih igara Amerike,gde su je doneli i najviše je igraju nemački iseljenici.Osnovna razliika između Američkog i Nemačkog Skata je,što u Američkom ne ostoji prava Licitacija,pa samim tim,sreća igra znatno veću ulogu.Jačina karata,redosled boja i deljenje je identično Nemačkom Skatu.Posle deljenja,umesto Licitacije,sledi Izjašnjavanje.
IZJAŠNJAVANJE : Igra se odvija u levu stranu,a prvi se i izjašnjava, deliteljev levi sused.On ima sledeće mogućnosti:
1) Može reći „Dalje“ i u tom slučaju se izjašnjava sledeći levi igrač.
2) Može objaviti adutsku boju,bez izmene karata sa Talona.U tom slučaju se igra identično Nemačkom Skatu.Dve karte „Kupovine“ se pomeraju u stranu,a na kraju igre se otvaraju i pridodaju štihovima Solo-igrača.One se računaju,kao da ih je on i odneo.Ako je među njima bio i neki Matador,smatra se da je bio kod Solo-igrača.Neposredno posle objavljivanja aduta,Solo-igrač može najaviti „Šnajder“, ili „Švarc“. „Otvoreno“ se može igrati samo „Grand“ i to u slučaju,da Solo-igrač nosi sve karte.Upravo zbog toga,kod „Otvorenog Granda“ se ne dobija poseban množitelj za Najavljeni „Švarc“,pošto se on ovde podrazumeva i ulazi u sastav Osnovne Vrednosti Igre.Tako se kod „Otvorenog Granda“, računa množilac za ostvaren „Švarc“,plus broj Matadora.Pre početka igre,Solo-igrač otvara svoje karte i spušta ih na sto.U Američkom Skatu, „Otvoreno“ se još samo može igrati „Nul“,a za njega takođe treba naglasiti,da se može igrati samo bez izmene „Skata“.
3) Igrač može reći „Grand-Gekser“.On u tom slučaju,uzima karte „Skata“ bez pokazivanja,a 2 iz ruke odbacuje na stranu.Njih na kraju otkriva i pridružuje svojim štihovima.Ako sadrže Matadore,oni se računaju,kao da su mu bili u ruci.
4) Igrač može objaviti „Turni“,a postupak je sledeći:
On najpre sam pogleda jednu kartu „Kupovine“.U slučaju,da njenu boju prihvata za aduta,pokazuje je i ostalima.Drugu kartu tada uzima u svoj list,ne pokazujući je nikome.Dve suvišne iz ruke odbacuje,a one se na kraju igre pridodaju njegovim štihovima.
Ako igrač ne prihvati boju prve karte,on je i ne pokazuje nikome,već je odmah stavlja u svoj list.Drugu kartu sada odmah otkriva,a njena boja je adut.Zatim je uzima u svoj list,a dve suvišne odbacuje,kao u predhodnom slučaju.
Ako je bilo koja od 2 karte „Kupovine“ Žandar,igrač može prihvatiti njegovu boju za aduta,ali i objaviti „Grand“,koji se naziva „Grand Turni“
Osnovne Vrednosti Igara su:
000dbb.jpg
U Američkom Skatu važe „prolazi“:
1) Za „Običnu Igru“(iz Turnija,ili „Iz Ruke“),ako je ostvaren 61 bod.
2) Za ostvaren „Šnajder“,najmanje 91 bod.
3) Za „Najavljeni Šnajder“,samo „Iz Ruke“.
4) Za ostvaren „Švarc“ ,odneti svi štihovi.
5) Za „Najavljen Švarc“,samo „Iz Ruke“.
Redni broj Ponude se sabira sa brojem Matadora, „Sa“, ili „Bez“ koliko se igra,a to zajedno množi sa Osnovnom Vrednošću Igre.Ako Solo-igrač prođe,tako dobijeni bodovi se dodaju njegovom rezultatu.Ako pak „padne“,isti bodovi mu se oduzimaju od rezultata.Ako je Solo-igrač odredio aduta,posle okretanja druge karte Turnija,pad se beleži dvostruko(bodovi se pre toga množe sa 2).
RAMŠ : Ako sva trojica kažu „Dalje“,karte se ne odbacuju,već se prelazi na igru,zvanu „Ramš“.Cilj je odneti što manje bodova,a jedini aduti su Žandari.Boja prve odigrane karte se mora poštovati,a osvajaču poslednjeg štiha se pridodaje i „Skat“.
Igrač,koji odnese najmanje bodova,dobija nagradnih 10,a ako nije odneo ni jedno nošenje,20 bodova.Ako jedan igrač odnese sve štihove,dobija -30 bodova,a ostaloj dvojici se ne piše ništa.
Partija se igra dogovoreni broj deljenja,npr, 21-o.Pobednik je igrač,koji skupi najviše bodova.
 
OFICIRSKI SKAT

Ovaj je Skat namenjen dvojici igrača.Koristi se špil od 32 karte.Žandari su takođe stalni aduti i kao u Skatu,rangirani:Tref,Pik,Herc i Karo.
Na boju prve odigrane karte se mora odgovoriti istom,a u njenom nedostatku, „sečenje“ adutom nije obavezno.
Delitelj najpre podeli protivniku i sebi po 8 zatvorenih karata,koje ređa na sto,licem na dole.Zatim se,preko svake „zatvorene“,postavlja po jedna „otvorena“,licem na gore.
Postavka karata je prikazana na slici:
0000uwz.jpg
Kako se koja odigra,tako se okreće karta ispod nje.Nju tek tada vidi i sam njen vlasnik.
Nedelitelj određuje adutsku boju,ili objavljuje „Grand“.Ako „prođe“,odnosno osvoji bar 61 bod,piše mu se 1 poen.Ako ostvari „Šnajder“(91 bod),pišu mu se 2 poena.U slučaju da odnese sve štihove,ostvario je „Švarc“,pa mu se upisuju 4 poena.U slučaju da nedelitelj „padne“, oduzima mu se 1 bod.Ako pri tome,protivnik ostvari „Šnajder“,izvođaču se oduzimaju 2 boda, a ako ostane bez i jednog nošenja,-4 boda.
Partija se najčešće ograničava na 10 deljenja,ali to može biti i neki drugi broj.
Nedelitelj,koji je i objavio adutsku boju,ili Grand,pre odigranog prvog štiha,može najaviti ostvarenje „Šnajdera“,ili „Švarca“,pa za njih dobija,ili gubi 3,odnosno 8 bodova.
 

Back
Top