Razvod braka - postupak i bitne informacije

UltraVioletna

Iskusan
Poruka
6.290
* Kako se pokreće postupak za razvod braka?


Dva su načina da pokrenete postupak za razvod braka: predlogom za sporazumni razvod ili tužbom.

Sporazumni razvod​

Ovaj postupak, svakako bezbolniji i jeftiniji, pokrećete predlogom za sporazumni razvod braka koji podnosite nadležnom sudu u mestu prebivališta ili boravišta jednog od supružnika ili u mestu gde je bilo vaše poslednje zajedničko prebivalište.

Ova opcija podrazumeva da ste sa bivšim suprugom/supružnicom u korektnim odnosima i da ste u situaciji da se oko svih bitnih pitanja dogovorite.

Najvažnije obeležje sporazumnog razvoda je obostrana saglasnost supružnika da se brak razvede.


* Šta sve treba da sadrži predlog za sporazumni razvod braka?

U predlogu je potrebno da rešite najpre važna pitanja koja se tiču vaše zajedničke maloletne dece, ukoliko ih imate, te predlog mora obavezno da sadrži pismeni sporazum o poveravanju dece, odnosno ko od vas će vršiti samostalno roditeljsko pravo ili ćete po sporazumu roditeljsko pravo vršiti zajednički.

Roditeljsko pravo pripada majci i ocu zajedno i oni su ravnopravni u vršenju roditeljskog prava. Kada dođe do razvoda, roditeljsko pravo samostalno vrši ili samo jedan roditelj ili zajednički ukoliko se tako dogovore.

Ako je sporazumom predloženo da jedan roditelj samostalno vrši roditeljsko pravo, osim sporazuma o poveravanju deteta jednom roditelju, predlog mora da sadrži i sporazum o visini doprinosa za izdržavanje koje će davati drugi roditelj, kao i sporazum o načinu održavanja ličnih odnosa deteta sa drugim roditeljem.

Roditelj koji ne vrši roditeljsko pravo ima pravo i dužnost da dete izdržava, da sa detetom održava redovne lične odnose kao i da o svim bitnim pitanjima koja utiču na život deteta (npr. obrazovanje, promena prebivališta, medicinski zahvati i sl.) odlučuje zajednički i sporazumno sa roditeljem koji vrši roditeljsko pravo.

Ukoliko ste u braku stekli i zajedničku imovinu, u predlog za sporazumni razvod braka morate uneti i sporazum o deobi zajedničke imovine tj. urediti na koji način ćete tu imovinu i podeliti.


Predlog mora biti u pismenoj formi i mora biti potpisan od strane oba supružnika.

Ovakav način razvoda podrazumeva bezbolniju, jednostavniju i kraću proceduru, gde postupak može relativno u kratkom roku da se završi, a i svakako je jeftiniji način budući da postoji mogućnost i da se iznosi sudskih taksi na kraju postupka podele.

U postupku pokrenutom po predlogu za sporazumni razvod braka, ako postoje zajednička maloletna deca, biće uključen od početka i nadležni centar za socijalni rad, koji će supružnicima uputiti poziv za razgovor pre odlaska na sud i koji će se o predlogu takođe izjašnjavati u svom Nalazu i mišljenju nakon razgovora koji obavi.

Tokom postupka i sud i centar za socijalni rad vode se isključivo najboljim interesom dece, te će ceniti i da li je ono što ste dogovorili u sporazumu u njihovom najboljem interesu.

Nakon toga, sud će doneti odluku u kojoj će biti sadržan vaš sporazum. Međutim, sud ne mora da usvoji vaš predlog ukoliko oceni da on ne štiti prava i interese vaše dece i može odnose urediti i drugačije.
 

Razvod braka po tužbi​

Druga mogućnost za pokretanje postupka za razvod braka je da podnesete tužbu za razvod, posebno ukoliko su vaši odnosi sa supružnikom u toj meri poremećeni i konfliktni, da se ne može postići dogovor oko bitnih pitanja.


U našem pravu važi načelo razrešivosti braka, iz koga proizilazi pravilo da niko ne može ostati u braku protiv svoje volje.

Stoga, svaki supružnik ima pravo da se razvede ukoliko su bračni odnosi ozbiljno i trajno poremećeni ili ako se objektivno već određeno vreme više ne može ostvariti zajednica života.

Tužbu možete podneti sudu na čijoj teritoriji je bilo vaše poslednje zajedničko prebivalište ili, ako je zajednica života prestala i sudu koji je nadležan po mestu prebivališta tuženog.

Pokretanje postupka razvoda podnošenjem tužbe predstavlja teži i skuplji način razvoda i sam postupak može da potraje.

U slučaju da supružnici imaju maloletnu decu, sud će raspravljati o samom razvodu braka i o vršenju roditeljskog prava nad zajedničkom maloletnom decom, dok će se pitanje zajedničke imovine stečene tokom trajanja braka rešavati u posebnom parničnom postupku.

Ovo je potrebno da bi se u postupku razvoda što pre rešila pitanja od najvećeg interesa za decu, tj. odluka o njihovom poveravanju, modelu održavanja ličnih odnosa sa drugim roditeljem i visini iznosa na ime zakonskog izdržavanja.


Neretko se dešava da parnica za deobu bračne tekovine potraje godinama i to već uveliko nakon što su se supružnici već razveli. Stoga, da vaš razvod ne bi čekao deobu imovine, ili vaša deca izdržavanje, pitanje zajedničke imovine možete rešiti sporazumom o deobi zajedničke imovine (sporazumna deoba) koja se zaključuje pred javnim beležnikom.

Ovakav sporazum o deobi mora biti u formi javnobeležničke potvrđene isprave. Ako nije moguće postići sporazum, ovo pitanje onda rešava sud u posebnom postupku (sudska deoba). Ovo znači novi postupak i nove troškove.

* Kako dalje teče postupak po tužbi?

Ukoliko ste razvod pokrenuli tužbom, jedna od faza ovog postupka je i posredovanje (medijacija) odnosno pokušaj da se spor reši mirnim putem i da se razgovorom reše postojeći problemi u pogledu nekog pitanja.

Posredovanje se ne sprovodi ukoliko vi ili vaš bračni partner to ne želite, ukoliko je jedan supružnik nesposoban za rasuđivanje ili ako je nepoznato boravište jednog od supružnika ili ako jedan ili oba supružnika žive u inostranstvu.

Postupak posredovanja obuhvata 2 faze​

Pokušaj mirenja – koji se sprovodi ukoliko postoji mogućnost da se supružnici ipak pomire i prevaziđu probleme bez razvoda braka. Mirenje sprovodi centar za socijalni rad, sud ili neka druga ustanova specijalizovana za posredovanje u porodičnim odnosima ili bračno i porodično savetovalište. Može trajati najviše 2 meseca. Ukoliko dođe do mirenja smatra se da je tužba za razvod braka povučena.

Ukoliko postupak mirenja ne uspe, dalji postupak se nastavlja nagodbom. Nagodba ima za cilj razrešenje svih spornih pitanja među supružnicima, a koja se tiču vršenja roditeljskog prava i podele zajedničke imovine stečene u braku. Kao i mirenje, i nagodba može trajati naviše 2 meseca, a može se okončati sporazumom o vršenju roditeljskog prava i deobi zajedničke imovine, ili samo delimično oko jednog od ova dva pitanja.

* Šta je još potrebno od dokumentacije?

Bilo da podnosite predlog za sporazumni razvod ili tužbu, uz to morate priložiti izvod iz Matične knjige venčanih, kao i izvode iz Matične knjige rođenih za vašu decu. Takođe, sudu će biti potrebna i potvrda vašeg poslodavca o radnom angažovanju i visini vaših primanja, odnosno ukoliko ste nezaposleni i odgovarajuće uverenje nadležne službe za nezaposlene.

Ukoliko ove potvrde uz tužbu ne dostavite sami može sud i sam službenim putem da ih pribavi. Ove potvrde neophodne su kako bi sud procenio visinu primanja oba supružnika, i uz ostale bitne okolnosti, utvrdio visinu iznosa na ime mesečnog izdržavanja za decu.
 
* Koliko košta razvod?

Ukoliko za svoj razvod angažujete advokata, tužba za razvod braka prema važećoj advokatskoj tarifi košta 16.500,00 dinara, a jedno ročište 18.000,00 dinara. Na ove iznose dodajte i iznos taksi na tužbu i presudu, obe po 2.660,00 dinara. To je samo početna računica za cenu vašeg razvoda po tužbi.

Za sastavljanje predloga, kao i tužbe, možete se obratiti advokatu, ali i službama besplatne pravne pomoći (ukoliko po Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći ispunjavate uslove) ili ga možete sastaviti i sami vodeći računa da unesete sve ono što je zakon predvideo.

* Ko još učestvuje u postupku?

Osim sudije, vas i advokata (ako ste ih angažovali) u postupak razvoda će svakako biti uključen nadležni centar za socijalni rad ukoliko imate zajedničku maloletnu decu, bilo da postupak pokrećete predlogom ili tužbom.

Stoga, pre odlaska na sud, prvi poziv za razgovor uputiće vam centar za socijalni rad. Osnovna uloga centra za socijalni rad je da obavlja poslove zaštite porodice, da pruži pomoć i podršku porodici, a naročito da štiti interese dece.

Ovu obavezu imaju i svi drugi organi ili institucije u svim postupcima koji se tiču zaštite prava dece. Nadzor nad stručnim radom centra za socijalni rad obavlja ministarstvo nadležno za porodičnu zaštitu.

Važno je da znate da ukoliko niste zadovoljni postupanjem ili radom centra za socijalni rad u toku vašeg razvoda ili smatrate da postoje određene nepravilnosti, možete se obratiti pritužbom pomenutom ministarstvu koje će obaviti stručan nadzor nad radom centra za socijalni rad.

U samom postupku, konkretan zadatak centra za socijalni rad jeste da obavi razgovor sa oba supružnika, ispita roditeljske kompetencije i da, nakon što utvrdi da li je ono što tražite tužbom ili predlogom u najboljem interesu vaše zajedničke dece, donese svoj nalaz i mišljenje, u kome će konstatovati sve važne činjenice i dati predlog o poveravanju dece.

Ovaj nalaz i mišljenje ne obavezuje sud, ali ga sud svakako uzima u obzir prilikom donošenja odluke o razvodu. O svim bitnim pitanjima konačnu odluku donosi sud pred kojim ste pokrenuli postupak razvoda i koji će saslušati obe strane, i na osnovu svih utvrđenih činjenica i izvedenih dokaza, nalaza i mišljenja centra za socijalni rad, doneti konačnu odluku.

Odluka suda sadržaće izreku kojom se vaš brak razvodi, odluku o tome kome se poveravaju zajednička maloletna deca, a ko ima uređeni model održavanja ličnih odnosa sa decom, odluku o tome koliki će biti mesečni iznos za decu na ime zakonskog izdržavanja kao i odluku o ukupnim troškovima postupka.

* Kada je brak razveden?

Jednom razveden brak ne može se „oživeti“, što znači da se odluka suda žalbom može pobijati samo u pogledu odluke o poveravanju dece, u pogledu visine dosuđenog iznosa izdržavanja, modela održavanja ličnih odnosa dece sa drugim roditeljem, kao i odluke o troškovima postupka, a brak je definitivno razveden.

Koliko god bila neprijatna životna situacija u kojoj se nalazite, i taj period života jednom će ostati iza vas. Bez obzira koji način izaberete da se razvedete, treba da znate i da razvod ne košta samo u materijalnom, već i u emocionalnom smislu.

Zato savet više: imajte u vidu da su odluke koje donesete i vaši postupci tokom razvoda nešto što dalje određuje ne samo vaš, već i život vaše dece, a pre svega njihovo detinjstvo.

Autorka je advokatica Komiteta pravnika za ljudska prava YUCOM
https://www.danas.rs/vesti/drustvo/...izgleda-postupak-koliko-kosta-i-koliko-traje/
 
Pravnosnažna presuda u bračnom sporu ne može se pobijati vanrednim pravnim lekovima u pogledu dela u kome je doneta odluka o poništenju ili razvodu braka.

Pitanjima koja bitno utiču na život deteta smatraju se naročito: obrazovanje deteta, preduzimanje većih medicinskih zahvata nad detetom, promena prebivališta deteta i raspolaganje imovinom deteta velike vrednosti.

Bez ta dva sporazuma predlog nije potpun i sud ga vraća strankama koje nemaju punomoćnika advokata na dopunu. Ako nakon određenog roka predlog ne bude uređen smatra se da je povučen, a ako bude ponovo priložen sudu sa istim ili drugim nedostacima biće odbačen.

Sud o sporazumnom razvodu braka odlučuje presudom koja se može pobijati žalbom zbog bitnih povreda odredaba parničnog postupka i zbog mana volje tj. ako je sporazum zaključen pod prinudom ili pretnjom ili u zabludi. Pravnosnažna presuda u bračnom sporu ne može se pobijati vanrednim pravnim lekovima u pogledu dela u kome je doneta odluka o poništenju ili razvodu braka. Takođe, dozvoljen je odustanak od sporazumnog razvoda braka tokom trajanja postupka.

Supružnike ne može zastupati isti punomoćnik. Sporazumni razvod braka se završava na jednom ili dva ročišta i stoga je vrlo ekonomičan i efikasan način da se brak razvede, ali on je izvodljiv samo onda kada su odnosi među supružnicima takvi da je dogovor moguć.

https://advokatbeograd.net/razvod-braka-advokat-beograd.html
 
Smisao nagodbe je da se poremećeni odnos supružnika razreši bez konflikta nakon poništenja ili razvoda braka. Na nagodbu se pozivaju oba supružnika i njihovi punomoćnici. Ukoliko supružnici postignu sporazum o vršenju roditeljskog prava i sporazum o deobi zajedničke imovine, smatraće se da je nagodba uspela, a ako postignu sporazum samo o jednom pitanju nagodba je onda delimično uspela.

Isto tako, ako se jedan ili oba supružnika, iako su uredno pozvani, ne odazovu pozivu na nagodbu, smatraće se da nagodba nije uspela i nastaviće se postupak po razvodu braka.

Oba ova postupka posredovanja i mirenje i nagodba su obavezni, ali stranke imaju pravo da ih odbiju.

Kada nema nagodbe zakazuje se ročište na koji sud poziva stranke. Tužilac može povući tužbu do zaključenja glavne rasprave, a posle toga uz prustanak tuženog. Kada stranke imaju punomoćnike sve pozive sud dostavlja njima.

Ukoliko se brak razvodi bez prisustva drugog supružnika (npr. ne zna se gde se nalazi) sud tom supružniku postavlja punomoćnika advokata sa spiska koji sudu dostavlja advokatska komora i on štiti interese odsutnog lica sve dok se on ne pojavi. Troškove punomoćnika postavljenog od strane suda snosi tužilac. Sud o troškovima odlučuje po svojoj oceni, ali uzimajući u obzir razloge pravičnosti.

Ukoliko stranka nema mogućnosti da snosi troškove postupka sudu podnosi molbu da bude oslobođena i dokazuje sudu svoju nemogućnost da podnese teret troškova postupka.

Supružnik koji nema dovoljno sredstava za izdržavanje, a nesposoban je za rad ili je nezaposlen, ima pravo na izdržavanje od drugog supružnika srazmerno njegovim mogućnostima. Sud neće prihvatiti ovaj zahtev ako bi to predstavljalo očiglednu nepravdu za drugog supružnika. Ovaj zahtev se može podneti sudu i nakon prestanka braka i to u roku od godinu dana od razvoda braka.
 

Imovina supružnika – posebna i zajednička​

Sud odlučuje i o imovinskim pitanjima. Pa tako imovina supružnika može biti posebna i zajednička. Imovina koju su supružnici stekli radom u toku trajanja zajednice života u braku predstavlja njihovu zajedničku imovinu. Pretpostavlja se da su udeli supružnika u zajedničkoj imovini jednaki. Veći udeo jednog supružnika u sticanju zajedničke imovine zavisi od njegovih ostvarenih prihoda, vođenja poslova u domaćinstvu, staranja o deci, staranja o imovini te drugih okolnosti od značaja za održavanje ili uvećanje vrednosti zajedničke imovine.
Čak i ako je neka imovina supružnika njegova posebna imovina, u nekim slučajevima drugi supružnik ima prava na nju.

Stvari za ličnu upotrebu jednog supružnika pripadaju mu u isključivu svojinu bez uračunavanja u njegov udeo ako njihova vrednost nije nesrazmerno velika u odnosu na vrednost zajedničke imovine i vrednost stvari za ličnu upotrebu drugog supružnika. Ako je vrednost tih stvari nesrazmerno velika, one pripadaju u isključivu svojinu supružniku sa uračunavanjem u njegov udeo.

Stvari namenjene detetu pripadaju u isključivu svojinu supružniku koji vrši roditeljsko pravo bez uračunavanja u njegov udeo. Ako roditelji vrše roditeljsko pravo zajednički, nad stvarima namenjenim detetu imaju pravo zajedničke svojine.

Stvari za vršenje zanata ili zanimanja jednog supružnika pripadaju mu u isključivu svojinu sa uračunavanjem u njegov udeo.

Predmeti domaćinstva na kojima jedan supružnik nakon prestanka zajednice života u braku ima državinu u trajanju od najmanje tri godine pripadaju mu u isključivu svojinu sa uračunavanjem u njegov udeo.

Za obaveze preuzete radi podmirenja potreba zajedničkog života u braku, kao i za obaveze koje po zakonu terete oba supružnika, odgovaraju supružnici solidarno svojom zajedničkom i posebnom imovinom.

Supružnik koji je iz svoje posebne imovine podmirio zajedničku obavezu ima pravo na naknadu od drugog supružnika srazmerno njegovom udelu u zajedničkoj imovini.

što se tiče poklona, uobičajeni pokloni koje su supružnici učinili jedan drugome u toku trajanja zajedničkog života u braku ne vraćaju se. Ipak, vraćaju se pokloni čija je vrednost nesrazmerno velika u odnosu na vrednost zajedničke imovine supružnika, a koje su supružnici učinili jedan drugom u toku trajanja zajedničkog života u braku. Pravo na povraćaj poklona nema supružnik ako bi prihvatanje njegovog zahteva za povraćaj poklona predstavljalo očiglednu nepravdu za drugog supružnika. Pokloni se vraćaju prema stanju u kome su se nalazili u trenutku prestanka zajedničkog života u braku.

https://advokatbeograd.net/razvod-braka-advokat-beograd.html
 
Znas kad je Dino Dvornik negde devedesetih poshljizdeo na zenu i hteo da se razvede...? :)
Uzeo slusalicu i okrenuo opste informacije (ono, avioni, vozovi, putevi) 987... :lol:
Javi se zena: Izvolite.. Dino: Ovde Dino Dvornik, ocu da se razvedem od ove lude zene, sta treba da radim...?
Zena: Gospodine, ovo su obicne informacije, mi to ne znamo...
Dino: Kako ne znate, ca sam koji k...zvao kad i vi ne znate!!?
Zena: Gospodine, ne bavimo se time, ali koliko znamo, treba vam advokat i barem tri godine da se okonca ceo proces...:confused:
Dino: Tri godine ?!... Za to vreme bi ja oprostija sve... Sad se iz despeta necu se razvodit! Aj bok! :cool: :lol:
 
Al ga je sredila. :lol:
Ako je sporazumno, lakše je razvesti se nego se venčati.
Sporazumno je uvek lakše i jeftinije, ali to samo ako mozete da se dogovorite sa suprugom. Čitao sam da sporazumni razvod braka mora da ima još i sporazum o vršenju roditeljskog prava i o deobi zajedničke imovine ako ima. Bolje da se sami sve dogovorite, nego da sud rešava :D
 
Sporazumno je uvek lakše i jeftinije, ali to samo ako mozete da se dogovorite sa suprugom. Čitao sam da sporazumni razvod braka mora da ima još i sporazum o vršenju roditeljskog prava i o deobi zajedničke imovine ako ima. Bolje da se sami sve dogovorite, nego da sud rešava :D

Tako je, ako su deca maloletna, mora da sadrži i sporazum o vršenju roditeljskog prava; isto se odnosi i ako poseduju zajednički stečenu imovinu. Ako ne poseduju, nikom ništa. :)
 

Back
Top