PASIJANSI

NUSKMP

Zainteresovan član
Poruka
474
PASIJANSI


Pasijans je igra za jednog igrača.Karte se obično slažu po određenim pravilima,a često igrač koji „otvara“ Pasijans,pri tome još i pomišlja želju.Postoji verovanje,da će mu se želja ispuniti,u koliko uspošno završi igru.Tu se Pasijans postavlja u funkciju Proricanja sudbine,ali se time bavi,jedno od sledećih poglavlja.
Sve igre,predviđene za jednog igrača,nazivaju se „Pasijansi“,pa bilo da se izvode sa kartama,ili sa nekim drugim rekvizitima.U poslednje vreme,one postaju omiljena zabava i lek protiv dosade i usamljenosti.Ipak,kad se kaže „Pasijans“,prvenstveno se misli na kartaške Paijanse.Već vekovima,postoji mnoštvo pasioniranih zaljubljenika u Pasijanse,koji se isključivo ograničavaju na ovaj vid kartanja.Njihov istorijski razvoj,zbog toga često nije vezan za razvoj Igara sa Kartama.Literatura iz ove oblasti je jako iscrpna i obimna,a mnogi znameniti ljudi svog vremena su se bavili sa Pasijansima i pisali o njima.Ovde su samo u najkraćim crtama opisani njihovi osnovni oblici,a za nešto više,ipak treba potražiti specijalizovanu literaturu.
Pasijansi se dele na:
-Pasijansi sa jednim špilom karata (52),
-Pasijansi sa dvostrukim špilom karata (104),
-Pasijansi sa skraćenim,ili produženim špilovima karata (32,24,156 i sl.).
U daljem tekstu su dati opisi reprezentativnih primeraka ovih igara.

Osnovni Pojmovi kod Pasijansa

Prostirka – Kod većine Pasijansa,igrač najpre na sto raspoređuje određeni broj karata,a često i ceo špil.Taj raspored se naziva „Prostirka“.
Otvorena Karta – Svaka karta,koja se postavlja licem na gore.
Zatvorena Karta – Svaka karta,koja se postavlja na sto,licem na dole.
Red – Red je pojava,kada se karte ređaju,jedna pored druge.On može biti horizontalan i vertikalan.
Kolona – Kolona je takođe naziv za poredak karata,ali takav,da svaka delimično prekriva prethodno postavljenu.Ona takođe može biti horizontalna i vertikalna.Karakteristično za Kolone je,da su za igru dostupe samo poslednje,odnosno,potpuno otkrivene karte.
Kup – Određeni broj karata,složenih jedna na drugu.On takođe može biti „Otvoren“,ako su karte okrenute licem na gore, i „Zatvoren“,ako su okrenute licem ka stolu. U svakom slučaju,za igru je dostupna samo gornja karta.
Rezerva – U nekim Pasijansima,jedan broj karata se stavlja sa strane i predstavlja „Rezervu“.Kada se neki Red,Kolona,ili Kup istroši,iz Rezerve se uzima jedna,ili više karata.
Snop – Nekoliko karata se mogu postaviti „lepezasto“,a takva postavka se naziva „Snop“.On takođe može biti „Zatvoren“,ako su karte okrenute licem ka stolu,ili „Otvoren“,aku su okrenute licem na gore.Kod Snopa se vide sve karte,ali je za igru dostupma samo gornja, nepokrivena.
U našem primeru,dostupan za igru je samo „Žandar-pik“.
Baza – U nekim Pasijansima se,na samom početku partije,izdvajaju Kečevi,Kraljevi,ili neke druge karte.One predstavljaju „Bazu“,a na njih se dalje,po određenim pravilima,ređaju ostale karte.Najčešće sa Pasijans i završava tako,što se sve karte prebace na Bazu.Obično se ređanje izvodi tako,što svaka nova,potpuno prekriva predhodnu i samo se ona vidi.
Ako se na početku partije „Baza“ ne postavlja unapred,ostavlja se mesto za nju,pa kako koja karta bude dostupna za igru,tako se i postavlja.
Ostatak – Ako se u Prostirku ne rasporede sve karte iz špila,Ostatak se obično skuplja u Kup i spušta ispred samog igrača.Sa njega se karte,po redu otvaraju i ređaju,kako to već diktiraju pravila dotičnog Pasijansa.
Tablo – Kada se otvori karta sa Ostatka,a ne može se postaviti na Bazu,ili Prostirku,ona se prosto spušta pored Ostatka.U dosadašnjem toku ovog izdanja,ovakav Kup se nazivao „Hrpa za Odbacivanje“,a u Pasijansima,on se naziva „Tablo“.Gornja karta je uvek dostupna za igru.Čest je slučaj,da se karte,koje se namaju gde odigrati,odlažu na više mesta i sva ona se nazivaju „Tablo“-i.U tom slučaju,Tablo,koje se nalazi neposredno ispred igrača,naziva se, kao i u ostalim igrama sa kartama,„Hrpa za Odbacivanje“.
Prelistavanje - Kod Pasijansa,gde postoji Ostatak i Tablo,igra se odvija tako,što se jedna po jedna karta okreće sa vrha Ostatka,a ako se nema gde odigrati,odbacuje se na Tablo. Taj čin se naziva „Prelistavanje karata“.Postoji i pojam „Prelistavanje po 3 karte“,gde se sa Ostatka uzimaju po 3 gornje karte zajedno,pa okreću licem na gore i postavljaju na Tablo.Sada je gornja karta,koja je dostupna za igru,u stvari treća.Ako se ona odigra,može se igrati sledeća ispod nje itd.Ovakvo prelistavanje se vrši više puta,najčešće sve dotle,dok se ima šta igrati.
 
PASIJANSI SA JEDNIM ŠPILOM


Pasijans „Dok Holidej“

Ovaj Pasijans,nazvan po legendarnom kockaru i pustolovu sa Divljeg Zapada,u ogromnoj meri zavisi od umeća igrača.
PROSTIRKA : Iz špila se izdvajaju,po jedan Kec,Dvojka,Trojka i Četvorka.One se postavljaju jedna do druge i čine „Bazu“.Boja karata u ovoj igri nema nikakvu ulogu.
74130396.jpg
Pored četiri karte Baze,ostavljaju se četiri upražnjena mesta za Tablo,A,B,C i D.
OTVARANJE PASIJANSA : Sam tok otvaranja Pasijansa se svodi na prelistavanje Ostatka.Okreće se jedna po jedna karta i ređa na Bazu,ili se odlaže na bilo koje mesto Tabloa.Na Bazu se karte ređaju po sledećim pravilima:
-Na „Keca“ se ređa po redosledu: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,J.Q i K.
-Na „Dvojku“ se ređa svaka druga karta: 4,6,8,10,Q,A,3,5,7,9,J i K.
-Na „Trojku“ se ređa svaka treća karta: 6,9,Q,2,5,8,J,A,4,7,10 i K.
-Na „Četvorku“ se ređa svaka četvrta karta: 8,Q,3,7,J.2.6.10,A,5,9 i K.

Na Tablo se ređa bez ikakvih pravila,ali je tu i ključ uspešne igre.Najvažnije je obratiti pažnju,koja karta se prekriva.Za igru su dostupne gornje karte sa Tabloa,a mogu se odigrati na bilo koju kartu Baze,naravno,ako zadovoljavaju navedena pravila ređanja.Karte se ne mogu premeštati po horizontali,sa Baze na Bazu,ili sa Tablo,na Tablo.
Na Bazu se može odigrati bilo koja gornja karta sa Tabloa,ili ona,koja se neposredno okreće sa Ostatka.Prelistavanje se vrši samo jednom.Karta sa Ostatka obavezno ide na Bazu,ili Tablo i to uvek,licem na gore.
Pasijans se smatra uspešno otvorenim,ako se sve karte prebace na Bazu,odnosno na njoj pojave 4 Kralja.
Početnicima se ovo čini gotovo nemoguće,Iskusnijim igračima to polazi za rukom, u oko 70% slučajeva,iako je dokazano,da se teorijski može otvoriti uvek.Ovaj Pasijans je posebno popularan zbog malog prostora,brze pripreme,kao i ogromnog uticaja igrača na ishod igre.
 
Đavolji Pasijans
Najčešće se pri pominjanju „Pasijansa“,na prvom mestu misli upravo na Đavolji Pasijans,koji je sigurno najrasprostranjenija igra ovog poglavlja.Zbog toga ga mnogi nazivaju prosto „Pasijans“.
PROSTIRKA : Igrač ređa s leva u desno,najpre jednu kartu otvoreno,a zatim,šest zatvorenih,jednu pored druge.Dalje se ređa drugi red,tako da nove,delimično prekrivaju karte iz prvog reda.U njemu,prva otvorena karta,dolazi na drugu kartu iz prvog reda,a zatim slede pet zatvorenih.U trećem redu,otvorena karta dolazi na treće mesto,pa slede 4 zatvorene itd. U svakoj vertikalnoj koloni,poslednja karta je otvorena i dostupna za igru.To bi izgledalo ovako:
24851760.jpg
REĐANJE : Bazu čine 4 upražnjena mesta,a na njih dolaze Kečevi,kada postanu dostupni.Na Kečeve se dalje ređaju karte u uzlaznom poretku i istoj boji.Dostupne za igru su sve nepokrivene karte iz Prostirke,kao i gornja karta sa Tabloa.
Sa jedne kolone na drugu,mogu se premeštati samo otvorene karte i to u opadajućem poretku,crveno- crno-crveno-crno itd.Gornja karta Tabloa se može takođe dodati na bilo koju kolonu.
000esk.jpg
Npr, „9-herc“ bi se mogla odigrati na „10-pik“,ili „10-tref“ ako bi se takva karta našla kao gornja,na nekoj koloni.
U sledećem primeru, „6-tref“ se može prebaciti na „7-karo“,ali i sve karte,koje se nalaze na Šestici.Pri tome, „7-herc“ je osobođena i postaje dostupna za igru.
U primeru na slici,kada se „4-tref“ odigra na „5-herc“,karta ispod Četvorke postaje dostupna za igru i odmah se Otvara(preokreće licem na gore).
Kada se odigraju sve karte iz jedne kolone,odnosno,ostane upražnjeno mesto,na njega dolazi Kralj,a dalje se ređa u silaznom nizu i naizmeničnoj farbi.
PRELISTAVANJE : Igrač prebacuje sve što može,sa Prostirke na Bazu,a takođe,sa jedne,na drugu kolonu.Ne postoji obavezan redosled poteza,po kome se odigravaju karte.Jedino što se mora poštovati je,da se karte ne smeju prebacivati,sa jednog mesta u Bazi,na drugo. Sva ostala prebacivanja su dozvoljena.Čim se poslednja karta kolone ukloni,sledeća se otvara,licem na gore.
Igrač ogreće jednu kartu sa Ostatka,a ako je ne može staviti na Bazu,ili Prostirku,spušta je pored Ostatka na Tablo.Gornja karta Tabloa,uvek je dostupna za igru.Dalje se okreće sledeća karta sa Ostatka i tako redom.
KRAJ IGRE : Igra je završena,kada se prelistaju sve karte sa Ostatka.Pasijans se smatra „otvorenim“,ako se sve karte poređaju na Bazu,tako da se na sva četiri mesta pojave Kraljevi.
LAKŠA VARIJANTA : Postoji varijanta,u kojoj je sve isto,osim načina prelistavanja. Igrač sa Ostatka,prelistava po 3 karte,a pošto ih spušta otvoreno na Tablo,samo gornja(treća) je dostupna za igru.Na kraju prelistavanja,poslednja grupa ne mora sadržati 3 karte,već koliko ostane,jedna ili dve.Tablo se zatim bez mešanja okreće licem na dole i predstavlja novi Ostatak.
Tek kada se posle prelistavanja celog Ostatka,ni jedna karta iz njega ne odigra,igra se smatra neuspešnom.Ako se odigra bar jedna,redosled karta je promenjen i nastavlja se sa ponovnim prelistavanjem.
U ovoj varijanti,često se ne prebacuje na Bazu sve što je moguće,već to zavisi od taktike.Pasijans se smatra otvorenim,ako se otkriju sve karte Prostirke,pri čemu ne postoji obaveza njihovog prebacivanja na Baze.
 
N a p o l e o n

Ovo je jedan od mnogobrojnih Pasijansa,koje je otvarao Napoleon Bonaparta,inače veliki zaljubljenik i fanatik u ovaj oblik kartanja.Poznato je,da su postojale na desetine oblika Pasijansa,koje je on intezivno upražnjavao,posebno kada je bio u zatočeništvu na ostrvu Sveta Jelena.Ovo je jedan od najprikladnijih,savremenom shvatanju Pasijansa.Većina Napoleonovih Pasijansa,koriste i po desetak špilova karata,a sami stolovi su morali biti 10-ak metara dužine. Ovaj Paijans je veoma zanimljjiv,ali se čak i kod njega pojavljuje problem velikog prostora,pošto Prostirka zauzima,skoro čitavu površinu trpezarijskog stola.
PROSTIRKA : Iz špila se najpre izdavajaju sva 4 Keca i postavljaju u vertikalan red, jedan ispod drugog.Desno od Kečeva se ostavlja po jedno slobodno mesto,a dalje se ređa ceo špil u četiri horizontalna reda,po 12 karata.Sve karte u Prostirci su otvorene,što znači,okrenute licem na gore.
Radi preglednije situacije,na slici su ucrtane samo karte,koje aktivno učestvuju u prvom delu igre i koje se pominju u objašnjenju.Ostale mogu biti,bilo kakvog rasporeda,a i one su takođe sve otvorene.
Karte se ređaju,od Kečeva u desno,u istom znaku i rastućem poretku.Takođe,iza bilo koje karte,ređa se u istoj boji i u rastućem nizu.
Na upražnjena mesta pored Keceva,najpre se prebacuju odgovarajuće Dvojke.
0000wlr.jpg
U našem primeru, „2-karo“ se nalazi iza „4-pik“.Na njeno upražnjeno mesto,dolazi „5-pik“.Pomenuta Petica se nalazi iza „10-karo“,a na to mesto sada dolazi „J-karo“.Žandar se nalazi iza Kralja i to mesto se ne popunjava.Na isti način se odigravaju i sve ostale „Dvojke“.Kada se sva četiri upražnjena mesta nalaze iza Kraljeva,prvi pokušaj je završen.
Pasijans se otvara iz 3 pokušaja.
II pokušaj: Skupljaju se sve karte osim onih,koje se nalaze iza Kečeva u neprekidnom nizu.Npr,u prvom redu su postavljene A-2-3 u Hercu,a sve ostale,počev od „9-herc“ se skupljaju. U ostala tri reda,u našem primeru se ostavljaju samo Kečevi i Dvojke.Skupljene karte se mešaju,a zatim ređaju ponovo.Iza karata koje su ostale na stolu,ostavlja se po jedno slobodno mesto.U svakom redu mora biti,ukupno po 13 karata.Ponovo se na upražnjena mesta prebacuju karte po redosledu.Kada se praznine nađu iza Kraljeva,sledi III pokušaj.
U III-em pokušaju je situacija identična.Na stolu se ostavljaju formirani nizovi od Kečeva,a ostale se mešaju i ponovo ređaju.Opet se ostavljaju slobodna mesta iza zadržanih nizova.
Posle III pokušaja,Pasijans se smatra uspešno otvorenim,ako se u svakom horizontalnom redu formiraju nizovi u boji,od Keca,do Kralja.
TEŽA VARIJANTA : Kod ove varijante,Kečevi se ne izdvajaju pre početka ređanja,već se jednostavno postavljaju 4 horizontalna reda,od po 13 karata.Oni se zatim prebacuju na početak svakog reda,sa leve strane,a 4 upražnjena mesta ostaju tamo,gde su bili oni sami.Prebacivanjem karata se najpre moraju osloboditi mesta za Dvojke,što se u predhodnoj varijanti činilo, još pri ređanju Prostirke.
U II i III pokušaju,takođe se ne ostavljaju slobodna mesta iza zadržanih karata,već se ređaju neprekidni nizovi,od po 13 karata.Pod slobodnim mestima se smatraju ona,iza krajnjih desnih karata u svakom redu.
Pasijans je veoma težak,ali se vremenom može uočiti,da ishod najviše zavisi od umeća samog igrača.Za istinske ljubitelje Pasijansa,on predstavlja pravu poslasticu.
U našem primeru sa slike,ako bi se redosled odigravanja Dvojki promenio,igra bi krenula sasvim drugim tokom.
 
S o l i t e r

PROSTIRKA : Najpre se poređa horizontalni red,sastavljen od 8 „otvorenih“ karata. Sledećih 8 se ređaju preko njih,tako da ih delimično pokrivaju.Na taj način se produžava do kraja,pri čemu će za poslednji red,preostati samo 4 karte.Na taj način se formiraju 4 vertikalne kolone,od po 7 karata i 4 kolone,od po 8 karata.Iznad Prostirke se ostavljaju 4 slobodna mesta za Bazu,a ispod,4 mesta za Rezervu.To izgleda ovako:

37874992.jpg

Sve karte se ređaju otvoreno,licem na gore,a dostupne su za igru samo poslednje u koloni,koje su potpuno otkrivene.U našem slučaju,to su: „A-herc“, „4-karo“, „6-tref“, „Q-tref“, „J-karo“, „8-karo“, „9-karo“ i „10-herc“.Kako se koja karta pomeri,ona ispod nje postaje dostupna za igru.
Na Bazu se odigravaju Kečevi,a na njih dalje u boji,uzlazni niz do Kralja.
Prva nepokrivena karta iz svake kolone,može se prebaciti u drugu,a sa kartom iz te kolone formira opadajući niz u boji.Npr, „8-karo“ iz šeste kolone,premešta se na „9-karo“ u sedmoj koloni.
Formirani opadajući niz od nekoliko karata,može se ceo prebaciti na neku drugu kolonu
87366559.jpg
Kao što se vidi na slici,8-7-6 u hercu se kompletno prebacuje na „9-herc“.Posle toga, Q i J u karonu se prebacuju na „Kralja-karo“ itd.
Na slici se vide i četiri upražnjena mesta „Rezerve“ (R),na koja se mogu odložiti karte, koje trenutno ometaju ređanje.One se zatim sa Rezerve,mogu odigrati,bilo na bazu,bilo na Prostirku,ali po pravilima ređanja.Na Bazu se igra u uzlaznom nizu u boji,a na kolone,u silaznom nizu.
Kada se kolona istroši,na njeno upražnjeno mesto dolazi bilo koja karta iz Rezerve,ili neka od gornjih karata sa Prostirke,dostupna za igru.
Pasijans se smatra uspešno otvorenim,ako se sve karte prebace na Bazu,tako da se kao četiri gornje karte,pojave 4 Kralja.Soliter se otvara samo iz jednog pokušaja,a spada u grupu težih Pasijansa.
 
K a d r i l

U „Kadrilu“,osnovna postavka izgleda kao na slici.Ipak,na početku ređanja,talon je prazan,a Prostirka pokazana na slici se formira tokom igre.
000t.jpg
Prelistava se špil od 52 karte,a kako se dođe do koje Dame,tako se ona ređa na Bazu.Dame se postavljaju u obliku „krsta“.Kada se postave sve četiri,prelistavanje se produžava, a sledi potraga za Peticama i Šesticama.
Kada se prelista ceo špil,karte se ne mešaju,već se preokreću licem na dole i sledi novo listanje,po drugi put.Traže se i dalje Petice i Šestice,a kada se izbace svih 8,dobija se prostirka,kao na slici.Pošto je u tom trenutku prelistavanje negde na sredini,produžava se dalje, a od tog momenta,praktično i počinje otvaranje Pasijansa.
Na Petice se ređaju karte u silaznom nizu do Kralja: 4,3,2,A,K.Na Šesticama se ređa uzlazni niz,do Žandara: 7,8,9,10,J.
Karte se ređaju,bez obzira na boju.
Kada se završi drugo listanje,prelazi se na treće i poslednje prelistavanje špila.
Pasijans se otvara iz tri prelistavanja,pri čenu je od početka zvanične igre,praktično jedino treće listanje kompletno.Igra je izvedena uspešno,ako se sve karte nađu na Prostirci.Pri tome se dobija slika,koja se naziva „Kadril“,a čini je skup,od 4 Dame,okružene muškim figurama,Kraljevima i Žandarima.
 
Berlinski Zid

Pre samog početka otvaranja Pasijansa,postavljaju se 18 zatvorenih karata,kao na slici,a one simbolizuju „Berlinski Zid“.Unutar zida se ostavljaju 4 upražnjena mesta,za 4 Baze.Baze započinju od Kečeva,a na njih se dalje ređa u rastućem nizu i istoj boji,sve do Kraljeva.Međutim, na početku deljenja,Baze su prazne.
Na svaku kartu „Zida“,postavlja se po jedna karta otvoreno,a one predstavljaju „Potporu Zida“.Ako se među „potpornim“ kartama pojavi Kec,on se odmah prebacuje na Bazu,a umesto njega se postavlja druga karta.
0000m.jpg
TOK IGRE : Potporne karte se mogu ređati na Bazu i to u rastućem nizu i u istom znaku.Takođe,Potprna karta se može prebaciti na drugu Potpornu kartu,u opadajućem nizu i po sistemu:Crveno-Crno-Crveno-Crno itd.Npr,„Dama-tref“,na „Kralja-herc“ i to tako,da ga delimično pokriva.Na Damu se dalje može postaviti „Žandar-herc“itd,pa se na taj način može formirati čitava kolona karta u opadajućem nizu i naizmeničnim farbama,usmerena od Zida.
Kada se jedna Potporna karta prebaci na drugo mesto,Zid ostaje bez potpore.Igrač na to mesto može postaviti novu kartu iz Ostatka,ili „Razbiti Zid“,odnosno otkriti kartu u njemu.Ova odluka ide na dušu igrača.Naime,ako otvori kartu Zida i negde je odigra,upražnjeno mesto se više ne može popunjavati.Zbog toga se igrač uglavnom trudi,da što pre uvede sve karte u igru,a tek zatim da pristupi „razbijanju Zida“.
Ostatak se lista,jedna po jedna karta,a svaka se pri tome može odigrati na Bazu,neku formiranu Kolonu,ili upražnjeno mesto u „Potpori“,ako karta iz Zida nije otvorena.
Da bi se odigrala karta iz Ostatka,za nju mora biti pripremljeno mesto na stolu,pošto Tablo i Hrpa za Odbacivanje u ovoj igri ne postoje.Čim se karta nema gde odigrati,dalje ređanje se prekida.
U toku samo jednog prelistavanja Ostatka,sve karte treba prebaciti na Bazu,u rastućem nizu i istoj boji.Kao završna slika,pojavljuju se 4 Kralja,na vrhovima Kupova Baza.Ovaj Pasijans spada u grupu lepših,a po težini,među srednje teške,pošto se u odnosu na predhodno opisane,mnogo češće otvara.
 

Back
Top