Java Programiranje - Klijent-server zadatak

El_dabaco

Obećava
Poruka
55
Pozdrav narode, može li pomoć oko ovog zadatka?Hitno je. Ne znam iz kog razloga, ali dođem do dela kada ukucam 2 broja, ali ih ne prikaže na serveru. Ako bi neko mogao da mi pomogne bio bih mu zahvalan. Hvala unapred.

U pitanju je sledeći zadatak:
Potrebno je kreirati aplikaciju za sabiranje dva broja. Sama operacija sabiranja treba da se odigra na serveru, koji prihvata dva sabirka i isporučuje rezultat. Stoga je neophodno da rešenje sadrži dve komponente: serversku i klijentsku.

Unutar klijentske aplikacije, korisniku je potrebno omogućiti da unese dva broja korišćenjem Scanner klase. Vrednosti je potrebno smestiti unutar promenljivih, a zatim poslati serverskom delu aplikacije. Vrednosti se mogu poslati objedinjeno ili zasebno. Nakon prihvatanja vrednosti, server treba da obavi sabiranje prosleđenih brojeva i da klijentu isporuči dobijeni zbir. Dobijeni zbir je na klijentu potrebno prikazati na izlazu.

Evo i koda.

SERVER:

Java:
import java.io.*;
import java.net.ServerSocket;
import java.net.Socket;

public class server {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Listening");

    try(ServerSocket serverSocket = new ServerSocket(1080);
      Socket socket = serverSocket.accept();
      BufferedReader bis = new BufferedReader(new InputStreamReader(socket.getInputStream()));
      BufferedOutputStream bos = new BufferedOutputStream(socket.getOutputStream())){


      String line = bis.readLine();

      bos.write(("Rezultat je:" + line).getBytes());
      bos.flush();

    }catch (IOException ie){
      System.out.println(ie.getMessage());
    }
  }
}

KLIJENT:
Java:
import java.io.BufferedOutputStream;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.net.Socket;
import java.util.Scanner;

public class client {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Enter first number: ");
    int a = sc.nextInt();
    System.out.println("Enter second number: ");
    int b = sc.nextInt();
    int sum = a+b;

    try(Socket socket = new Socket("localhost", 1080);
      BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(socket.getInputStream()));
      BufferedOutputStream bos = new BufferedOutputStream(socket.getOutputStream())){

      bos.write(sum);
      bos.flush();

      String line = br.readLine();
      System.out.println(line);

    }catch(IOException io){
      System.out.println(io.getMessage());
    }
  }
}
 
Evo ti u Swiftu sto je mnogo teze od Jave posto nema Socket klase nego je tanak
wrapper oko BSD soketa :P
klijent:
Swift:
import Foundation

let c = Client();
c.start()

class Client {

 let servicePort = "1234"

 func start() {
  print("Client starting...")
  print("unesi prvi broj")
  let num1 = Int(readLine()!)
  print("unesi drugi broj")
  let num2 = Int(readLine()!)


  let socketFD = socket(AF_INET6, //Domain [AF_INET,AF_INET6, AF_UNIX]
             SOCK_STREAM, //Type [SOCK_STREAM, SOCK_DGRAM, SOCK_SEQPACKET, SOCK_RAW]
             IPPROTO_TCP //Protocol [IPPROTO_TCP, IPPROTO_SCTP, IPPROTO_UDP, IPPROTO_DCCP]
             )//Return a FileDescriptor -1 = error
  if socketFD == -1 {
   print("Error creating BSD Socket")
   return
  }

  var hints = addrinfo(
   ai_flags: AI_PASSIVE,    // Assign the address of the local host to the socket structures
   ai_family: AF_UNSPEC,    // Either IPv4 or IPv6
   ai_socktype: SOCK_STREAM,  // TCP
   ai_protocol: 0,
   ai_addrlen: 0,
   ai_canonname: nil,
   ai_addr: nil,
   ai_next: nil)

  var servinfo: UnsafeMutablePointer<addrinfo>? = nil
  let addrInfoResult = getaddrinfo(
   nil,            // Any interface
   servicePort,          // The port on which will be listenend
   &hints,           // Protocol configuration as per above
   &servinfo)

  if addrInfoResult != 0 {
   print("Error getting address info: \(errno)")
   return
  }

  let connectResult = connect(socketFD, servinfo!.pointee.ai_addr, socklen_t(servinfo!.pointee.ai_addrlen))

  if connectResult == -1 {
   print("Error connecting socket to Address: \(errno)")
   return
  }


   let MTU = 65536
//   var addr = sockaddr()
//   var addr_len :socklen_t = 0


   let buffer = UnsafeMutablePointer<CChar>.allocate(capacity: MTU)
   defer {
    buffer.deallocate()
   }
   let s = String(format: "%d %d",num1!,num2!)
   let _ = s.withCString{
     write(socketFD, $0, s.count+1)
    }
    let readResult = read(socketFD, buffer, MTU)

    if (readResult == 0) {
     print("server closed")
    } else if (readResult == -1) {
     print("Error reading form server\(socketFD) - \(errno)")
    } else {
     let strResult =
       String(cString: buffer)
     print("Received form server(\(socketFD)): \(strResult)")
    }
 }

}
server:
Swift:
import Foundation

let s = Server();
s.start()

class Server {

 let servicePort = "1234"

 func start() {
  print("Server starting...")

  let socketFD = socket(AF_INET6, //Domain [AF_INET,AF_INET6, AF_UNIX]
             SOCK_STREAM, //Type [SOCK_STREAM, SOCK_DGRAM, SOCK_SEQPACKET, SOCK_RAW]
             IPPROTO_TCP //Protocol [IPPROTO_TCP, IPPROTO_SCTP, IPPROTO_UDP, IPPROTO_DCCP]
             )//Return a FileDescriptor -1 = error
  if socketFD == -1 {
   print("Error creating BSD Socket")
   return
  }

  var hints = addrinfo(
   ai_flags: AI_PASSIVE,    // Assign the address of the local host to the socket structures
   ai_family: AF_UNSPEC,    // Either IPv4 or IPv6
   ai_socktype: SOCK_STREAM,  // TCP
   ai_protocol: 0,
   ai_addrlen: 0,
   ai_canonname: nil,
   ai_addr: nil,
   ai_next: nil)

  var servinfo: UnsafeMutablePointer<addrinfo>? = nil
  let addrInfoResult = getaddrinfo(
   nil,            // Any interface
   servicePort,          // The port on which will be listenend
   &hints,           // Protocol configuration as per above
   &servinfo)

  if addrInfoResult != 0 {
   print("Error getting address info: \(errno)")
   return
  }

  let bindResult = bind(socketFD, servinfo!.pointee.ai_addr, socklen_t(servinfo!.pointee.ai_addrlen))

  if bindResult == -1 {
   print("Error binding socket to Address: \(errno)")
   return
  }

  let listenResult = listen(socketFD, //Socket File descriptor
               8     // The backlog argument defines the maximum length the queue of pending connections may grow to
  )

  if listenResult == -1 {
   print("Error setting our socket to listen")
   return
  }

  while (true) {
   let MTU = 65536
   var addr = sockaddr()
   var addr_len :socklen_t = 0

   print("About to accept")
   let clientFD = accept(socketFD, &addr, &addr_len)
   defer {
    close(clientFD)
   }
   print("Accepted new client with file descriptor: \(clientFD)")

   if clientFD == -1 {
    print("Error accepting connection")
   }
   let buffer = UnsafeMutablePointer<CChar>.allocate(capacity:MTU)
   defer {
     buffer.deallocate()
   }
   while(true) {
    let readResult = read(clientFD, buffer, MTU)

    if (readResult == 0) {
     break; // end of file
    } else if (readResult == -1) {
     print("Error reading form client\(clientFD) - \(errno)")
     break; // error
    } else {
     let strResult =
       String(cString: buffer)
     let numbers = strResult.components(separatedBy: " ")
     let num1 = Int(numbers[0])
     let num2 = Int(numbers[1])
     let sum = num1!+num2!

     print("Received form client(\(clientFD)): \(strResult)")
     let out = String(format:"suma %d",sum)
     let _ = out.withCString {
      write(clientFD, $0, out.count)
     }
    }
   }
  }
 }

}

I izvrsavanje:
Kod:
bmaxa@Branimirs-Air fileio % ./sumServer
Server starting...
About to accept
Accepted new client with file descriptor: 5
Received form client(5): 5 7
About to accept
bmaxa@Branimirs-Air fileio % ./sumClient
Client starting...
unesi prvi broj
5
unesi drugi broj
7
Received form server(3): suma 12
Mislim da ti nece biti problem da pretabas u Javu :P
 
A evo ti i napredniji server koji moze vise klijenata da opsluzi, ovo je veoma slicno Javi:
Swift:
import Foundation

let s = Server();
s.start()

class Server {

 let servicePort = "1234"
 class Worker:Thread{
  init(_ fd:Int32){
   self.fd = fd
  }
  deinit {
    close(fd)
  }
  override func main(){
   let MTU = 65536
   let buffer = UnsafeMutablePointer<CChar>.allocate(capacity:MTU)
   defer {
     buffer.deallocate()
   }
   while(true) {
    let readResult = read(fd, buffer, MTU)

    if (readResult == 0) {
     break; // end of file
    } else if (readResult == -1) {
     print("Error reading form client\(fd) - \(errno)")
     break; // error
    } else {
     let strResult =
       String(cString: buffer)
     let numbers = strResult.components(separatedBy: " ")
     var sum = 0
     if numbers.count > 1 {
      let num1:Int? = Int(numbers[0])
      let num2:Int? = Int(numbers[1])
      let num11 = num1 ?? 0
      let num22 = num2 ?? 0
      sum = num11 + num22
     }
     print("Received form client(\(fd)): \(strResult)")
     let out = String(format:"suma %d\n",sum)
     let _ = out.withCString {
      write(fd, $0, out.count)
     }
    }
   }
  }
  var fd: Int32
 }
 func start() {
  print("Server starting...")

  let socketFD = socket(AF_INET6, //Domain [AF_INET,AF_INET6, AF_UNIX]
             SOCK_STREAM, //Type [SOCK_STREAM, SOCK_DGRAM, SOCK_SEQPACKET, SOCK_RAW]
             IPPROTO_TCP //Protocol [IPPROTO_TCP, IPPROTO_SCTP, IPPROTO_UDP, IPPROTO_DCCP]
             )//Return a FileDescriptor -1 = error
  if socketFD == -1 {
   print("Error creating BSD Socket")
   return
  }

  var hints = addrinfo(
   ai_flags: AI_PASSIVE,    // Assign the address of the local host to the socket structures
   ai_family: AF_UNSPEC,    // Either IPv4 or IPv6
   ai_socktype: SOCK_STREAM,  // TCP
   ai_protocol: 0,
   ai_addrlen: 0,
   ai_canonname: nil,
   ai_addr: nil,
   ai_next: nil)

  var servinfo: UnsafeMutablePointer<addrinfo>? = nil
  let addrInfoResult = getaddrinfo(
   nil,            // Any interface
   servicePort,          // The port on which will be listenend
   &hints,           // Protocol configuration as per above
   &servinfo)

  if addrInfoResult != 0 {
   print("Error getting address info: \(errno)")
   return
  }

  let bindResult = bind(socketFD, servinfo!.pointee.ai_addr, socklen_t(servinfo!.pointee.ai_addrlen))

  if bindResult == -1 {
   print("Error binding socket to Address: \(errno)")
   return
  }

  let listenResult = listen(socketFD, //Socket File descriptor
               8     // The backlog argument defines the maximum length the queue of pending connections may grow to
  )

  if listenResult == -1 {
   print("Error setting our socket to listen")
   return
  }

  while (true) {
   var addr = sockaddr()
   var addr_len :socklen_t = 0

   print("About to accept")
   let clientFD = accept(socketFD, &addr, &addr_len)
   print("Accepted new client with file descriptor: \(clientFD)")

   if clientFD == -1 {
    print("Error accepting connection")
   }
   let handle = Worker(clientFD);
   handle.start()
  }
 }

}
 
Naprednija verzija, posle idemo na kqueue :P
Swift:
import Foundation
signal(SIGPIPE,SIG_IGN)
let s = Server();
s.start()
var ende:Bool? = nil
var semacnt:Int? = nil
var mutex:Bool? = nil
var accarrFD:[Int32]? = nil
class Server {
 init() {
  if (CommandLine.argc > 1) {
   tmpSvcPort = Int(CommandLine.arguments[1]) ?? 0
   if (tmpSvcPort > 0){ servicePort = String(tmpSvcPort) }
  }
  semacnt! = 0
  mutex! = false
  ende! = false
  accarrFD! = Array(repeating:Int32(0),count:0)
 }
 var tmpSvcPort: Int = 0
 var servicePort = "1234"
 class Worker:Thread{
  init(_ fd:Int32){
   self.fd = fd
   semacnt! += 1
  }
  deinit {
   semacnt! -= 1
  }
  override func main(){
   let MTU = 65536
   let buffer = UnsafeMutablePointer<CChar>.allocate(capacity:MTU)
   defer {
     buffer.deallocate()
   }
   while (mutex! == true){usleep(100)}
   mutex! = true
   print("acquired")
   var oneFD = Array(repeating:Int32(0),count:0)
   while (!accarrFD!.isEmpty){
    /// collect rest of fds
    oneFD.append(accarrFD![accarrFD!.count-1])
    accarrFD!.remove(at:accarrFD!.count-1)
   }
   mutex! = false /// seems we do not need barrier
   print("releazed\n")
   var toproc = [fd]
   toproc += oneFD
   for fd in toproc{
    defer {close(fd)}
    let readResult = read(fd, buffer, MTU)

    if (readResult == 0) {
     break; // end of file
    } else if (readResult == -1) {
     print("Error reading form client(\(fd)) - \(errno)")
     break; // error
    } else {
     let strResult =
       String(cString: buffer)
     let cset = CharacterSet(charactersIn: " \r\n")
     let numbers = strResult.components(separatedBy: cset)
     var sum = 0
     if numbers.count > 1 {
      if numbers[0].lowercased() == "quit" {
       ende! = true
       continue
      } else {
       let num1 = Int(numbers[0]) ?? 0
       let num2 = Int(numbers[1]) ?? 0
       sum = num1 + num2
      }
     }
     print("Received form client(\(fd)): \(strResult)")
     let out = String(format:"suma %d\n",sum)
     let _ = out.withCString {
       /**let flags = fcntl(fd,F_GETFL)
       let _ = fcntl(fd,F_SETFL,flags | O_NONBLOCK)
       */
       while(semacnt! > 128){usleep(100)}
       write(fd, $0, out.count)

     }
    }
   }
  }
  var fd: Int32
 }
 func start() {
  print("Server starting...")

  let socketFD = socket(AF_INET6, //Domain [AF_INET,AF_INET6, AF_UNIX]
             SOCK_STREAM, //Type [SOCK_STREAM, SOCK_DGRAM, SOCK_SEQPACKET, SOCK_RAW]
             IPPROTO_TCP //Protocol [IPPROTO_TCP, IPPROTO_SCTP, IPPROTO_UDP, IPPROTO_DCCP]
             )//Return a FileDescriptor -1 = error
  if socketFD == -1 {
   print("Error creating BSD Socket")
   return
  }

  var hints = addrinfo(
   ai_flags: AI_PASSIVE,    // Assign the address of the local host to the socket structures
   ai_family: AF_UNSPEC,    // Either IPv4 or IPv6
   ai_socktype: SOCK_STREAM,  // TCP
   ai_protocol: 0,
   ai_addrlen: 0,
   ai_canonname: nil,
   ai_addr: nil,
   ai_next: nil)

  var servinfo: UnsafeMutablePointer<addrinfo>? = nil
  let addrInfoResult = getaddrinfo(
   nil,            // Any interface
   servicePort,          // The port on which will be listenend
   &hints,           // Protocol configuration as per above
   &servinfo)

  if addrInfoResult != 0 {
   print("Error getting address info: \(errno)")
   return
  }
  setsockopt(socketFD,SOL_SOCKET,SO_REUSEADDR,servinfo!.pointee.ai_addr, socklen_t(servinfo!.pointee.ai_addrlen))
  let bindResult = bind(socketFD, servinfo!.pointee.ai_addr, socklen_t(servinfo!.pointee.ai_addrlen))

  if bindResult == -1 {
   print("Error binding socket to Address: \(errno)")
   return
  }

  let listenResult = listen(socketFD, //Socket File descriptor
               128     // The backlog argument defines the maximum length the queue of pending connections may grow to
  )

/**  let flags = fcntl(socketFD,F_GETFL)
  let _ = fcntl(socketFD,F_SETFL,flags | O_NONBLOCK)
*/

  if listenResult == -1 {
   print("Error setting our socket to listen")
   return
  }
  while (!ende!) {
   var addr = sockaddr()
   var addr_len :socklen_t = 0
   while (!ende!) {
     print("About to accept")
     let accFD = accept(socketFD, &addr, &addr_len)
     if (accFD > 0){
       print("Accepted new client with file descriptor: \(accFD)")
       if (semacnt! < 5) {
        let handle = Worker(accFD);
        handle.start()
       } else {
        while (mutex! == true){usleep(100)}
        mutex! = true /// works fine without barrier
        accarrFD!.append(accFD)
        mutex! = false
       }
      } else {
        print("Error accepting connection")
        usleep(100)
      }
      OSMemoryBarrier() /// barrier needed here
    }
  }
 }

}
 
Evo ga zavrshen server za macOS sa M1 procesorom :P
Swift:
import Foundation
signal(SIGPIPE,SIG_IGN)
let s = Server();
s.start()
var bval:UnsafeMutablePointer<UnsafeMutableRawPointer?>? = nil
var ende:Bool? = nil
var semacnt:Int? = nil
var accarrFD:[Int32]? = nil
class Server {
 init() {
  if (CommandLine.argc > 1) {
   tmpSvcPort = Int(CommandLine.arguments[1]) ?? 0
   if (tmpSvcPort > 0){ servicePort = String(tmpSvcPort) }
  }
  semacnt! = 0
  ende! = false
  accarrFD! = Array(repeating:Int32(0),count:0)
  bval = UnsafeMutablePointer.allocate(capacity:1)
  bval!.pointee = UnsafeMutableRawPointer.allocate(byteCount:1,alignment:1)
  print("assigning")
  bval!.pointee!.storeBytes(of:0,as: UInt8.self)
  print("assigned")
 }
 deinit {
  bval!.pointee!.deallocate()
  bval!.deallocate()
 }
 var tmpSvcPort: Int = 0
 var servicePort = "1234"
 class Worker:Thread{
  override init(){
   super.init()
   semacnt! += 1
  }
  deinit {
   semacnt! -= 1
  }
  override func main(){
   let MTU = 65536
   let buffer = UnsafeMutablePointer<CChar>.allocate(capacity:MTU)
   let True = UnsafeMutablePointer<UInt8>.allocate(capacity:1)
   let False = UnsafeMutablePointer<UInt8>.allocate(capacity:1)
   True.pointee = 1
   False.pointee = 0
   defer {
    True.deallocate()
    False.deallocate()
    buffer.deallocate()
   }
   while(true){
   repeat {
    usleep(100);
    OSMemoryBarrier()
   }
   /***
    * interrestingky CAS doesn't work because of
    * some weird Apple memory scheme
   */
   while (bval!.pointee!.load(as:UInt8.self) == 1)
   OSMemoryBarrier()
   bval!.pointee!.storeBytes(of:1,as: UInt8.self)
   print("acquired")
   var oneFD = Array(repeating:Int32(0),count:0)
   if (!accarrFD!.isEmpty){
    /// collect rest of fds
    oneFD.append(accarrFD![accarrFD!.count-1])
    accarrFD!.remove(at:accarrFD!.count-1)
   }
   OSMemoryBarrier()
   bval!.pointee!.storeBytes(of:0,as: UInt8.self)
   print("releazed\n")
   let toproc = oneFD
   for fd in toproc{
    let sockKqueue = kqueue()
    if sockKqueue == -1 {
     print("Error creating kqueue")
    }

    defer {close(fd);close(sockKqueue)}
    var sockKevent = kevent(
     ident: UInt(fd),
     filter: Int16(EVFILT_READ),
     flags: UInt16(EV_ADD | EV_ENABLE),
     fflags: 0,
     data: 0,
     udata: nil)
    kevent(sockKqueue, &sockKevent, 1, nil, 0, nil)
    var event = kevent()
    let status = kevent(sockKqueue, nil, 0, &event, 1, nil)
    if status == 0 {
     print("Timeout")
     continue
    } else if status > 0 {
      if (event.flags & UInt16(EV_EOF)) == EV_EOF {
       print("The socket (\(fd)) has been closed.")
       continue
      }
      print("File descriptor: \(fd) - has \(event.data) characters for reading")
     }
     else {
      print("Error reading kevent")
      continue
     }
    let readResult = read(fd, buffer, MTU)

    if (readResult == 0) {
     continue; // end of file
    } else if (readResult == -1) {
     print("Error reading form client(\(fd)) - \(errno)")
     continue; // error
    } else {
     let strResult =
       String(cString: buffer)
     let cset = CharacterSet(charactersIn: " \r\n")
     let numbers = strResult.components(separatedBy: cset)
     var sum = 0
     if numbers.count > 1 {
      if numbers[0].lowercased() == "quit" {
       ende! = true
       continue
      } else {
       let num1 = Int(numbers[0]) ?? 0
       let num2 = Int(numbers[1]) ?? 0
       sum = num1 + num2
      }
     }
     print("Received form client(\(fd)): \(strResult)")
     let out = String(format:"suma %d\n",sum)
     let _ = out.withCString {
       /**let flags = fcntl(fd,F_GETFL)
       let _ = fcntl(fd,F_SETFL,flags | O_NONBLOCK)
       */
      var sockKevent = kevent(
       ident: UInt(fd),
       filter: Int16(EVFILT_WRITE),
       flags: UInt16(EV_ADD | EV_ENABLE),
       fflags: 0,
       data: 0,
       udata: nil)
      kevent(sockKqueue, &sockKevent, 1, nil, 0, nil)
      var event = kevent()
      let status = kevent(sockKqueue, nil, 0, &event, 1, nil)
      if status == 0 {
       print("Timeout")
      } else if status > 0 {
        if (event.flags & UInt16(EV_EOF)) == EV_EOF {
         print("The socket (\(fd)) has been closed.")
        }
        print("File descriptor: \(fd) - can write")
        write(fd, $0, out.count)
       }
       else {
        print("Error reading kevent")
       }
      }
     }
    }
    usleep(100)
   }
  }
 }
 func start() {
  print("Server starting...")

  let socketFD = socket(AF_INET6, //Domain [AF_INET,AF_INET6, AF_UNIX]
             SOCK_STREAM, //Type [SOCK_STREAM, SOCK_DGRAM, SOCK_SEQPACKET, SOCK_RAW]
             IPPROTO_TCP //Protocol [IPPROTO_TCP, IPPROTO_SCTP, IPPROTO_UDP, IPPROTO_DCCP]
             )//Return a FileDescriptor -1 = error
  if socketFD == -1 {
   print("Error creating BSD Socket")
   return
  }

  var hints = addrinfo(
   ai_flags: AI_PASSIVE,    // Assign the address of the local host to the socket structures
   ai_family: AF_UNSPEC,    // Either IPv4 or IPv6
   ai_socktype: SOCK_STREAM,  // TCP
   ai_protocol: 0,
   ai_addrlen: 0,
   ai_canonname: nil,
   ai_addr: nil,
   ai_next: nil)

  var servinfo: UnsafeMutablePointer<addrinfo>? = nil
  let addrInfoResult = getaddrinfo(
   nil,            // Any interface
   servicePort,          // The port on which will be listenend
   &hints,           // Protocol configuration as per above
   &servinfo)

  if addrInfoResult != 0 {
   print("Error getting address info: \(errno)")
   return
  }
  setsockopt(socketFD,SOL_SOCKET,SO_REUSEADDR,servinfo!.pointee.ai_addr, socklen_t(servinfo!.pointee.ai_addrlen))
  let bindResult = bind(socketFD, servinfo!.pointee.ai_addr, socklen_t(servinfo!.pointee.ai_addrlen))

  if bindResult == -1 {
   print("Error binding socket to Address: \(errno)")
   return
  }

  let listenResult = listen(socketFD, //Socket File descriptor
               128     // The backlog argument defines the maximum length the queue of pending connections may grow to
  )

/**  let flags = fcntl(socketFD,F_GETFL)
  let _ = fcntl(socketFD,F_SETFL,flags | O_NONBLOCK)
*/

  if listenResult == -1 {
   print("Error setting our socket to listen")
   return
  }
  let True = UnsafeMutablePointer<UInt8>.allocate(capacity:1)
  let False = UnsafeMutablePointer<UInt8>.allocate(capacity:1)
  True.pointee = 1
  False.pointee = 0
  defer {
   True.deallocate()
   False.deallocate()
  }
  while (!ende!) {
   var addr = sockaddr()
   var addr_len :socklen_t = 0
   while (!ende!) {
     print("About to accept")
     let accFD = accept(socketFD, &addr, &addr_len)
     if (accFD > 0){
       print("Accepted new client with file descriptor: \(accFD)")
       repeat {
        usleep(100);
        OSMemoryBarrier()
       }
       while (bval!.pointee!.load(as:UInt8.self) == 1)
       OSMemoryBarrier()
       bval!.pointee!.storeBytes(of:1,as:UInt8.self)
       accarrFD!.append(accFD)
       OSMemoryBarrier()
       bval!.pointee!.storeBytes(of:0,as:UInt8.self)
       if (semacnt! < 5) {
        let handle = Worker();
        handle.start()
       }
      } else {
        print("Error accepting connection")
        usleep(100)
      }
      OSMemoryBarrier() /// barrier needed here
    }
  }
  exit(EXIT_SUCCESS)
 }
}
 
sredjen tipi topi:
Swift:
import Foundation
signal(SIGPIPE,SIG_IGN)
let s = Server();
s.start()
var factor = 4
var bval:UnsafeMutablePointer<UnsafeMutableRawPointer?>? = nil
var ende:Bool? = nil
var semacnt:Int? = nil
var accarrFD:[Int32]? = nil
class Server {
 init() {
   let task = Process()
   task.executableURL = URL(fileURLWithPath: "/usr/sbin/sysctl")
   task.arguments = ["hw.ncpu"]
   let out = Pipe()
   task.standardOutput = out
   let res: ()? = try? task.run()
   if let _ = res {
     let outputData = out.fileHandleForReading.readDataToEndOfFile()
     let s = String(decoding: outputData, as: UTF8.self)
     print("got from sysctl ",s)
     let sep = CharacterSet(charactersIn: " \n")
     let components = s.components(separatedBy: sep)
     factor = Int(components[1]) ?? 4
   }
  if (CommandLine.argc > 1) {
   tmpSvcPort = Int(CommandLine.arguments[1]) ?? 0
   if (tmpSvcPort > 0){ servicePort = String(tmpSvcPort) }
  }
  semacnt! = 0
  ende! = false
  accarrFD! = Array(repeating:Int32(0),count:0)
  bval = UnsafeMutablePointer.allocate(capacity:1)
  bval!.pointee = UnsafeMutableRawPointer.allocate(byteCount:1,alignment:1)
  print("assigning")
  bval!.pointee!.storeBytes(of:0,as: UInt8.self)
  print("assigned")
 }
 deinit {
  bval!.pointee!.deallocate()
  bval!.deallocate()
 }
 var tmpSvcPort: Int = 0
 var servicePort = "1234"
 class Worker:Thread{
  override init(){
   super.init()
   semacnt! += 1
  }
  deinit {
   semacnt! -= 1
  }
  override func main(){
   let MTU = 65536
   let buffer = UnsafeMutablePointer<CChar>.allocate(capacity:MTU)
   defer {
    buffer.deallocate()
   }
   while(true){
   /***
    * interrestingly CAS doesn't work, because of
    * some weird Apple memory scheme.
    * OSAtomicCompareAndSwapPtr: doesn't work
   */
   usleep(1_000)
   OSMemoryBarrier()
   var val = bval!.pointee!.load(as:UInt8.self)
   if( val == 1 || val == 2 || val == 3){ continue }
   OSMemoryBarrier()
   bval!.pointee!.storeBytes(of:1,as: UInt8.self)
   OSMemoryBarrier()
   val = bval!.pointee!.load(as:UInt8.self)
   if( val == 2 || val == 3 ){ continue }
   OSMemoryBarrier()
   bval!.pointee!.storeBytes(of:2,as: UInt8.self)
   OSMemoryBarrier()
   val = bval!.pointee!.load(as:UInt8.self)
   if(val == 3){ continue }
   OSMemoryBarrier()
   bval!.pointee!.storeBytes(of:3,as: UInt8.self)
   print("acquired")
   var oneFD = Array(repeating:Int32(0),count:0)
   var acqCount = 0
   while (!accarrFD!.isEmpty && acqCount < factor*4){
    /// collect rest of fds
    acqCount += 1
    oneFD.append(accarrFD![accarrFD!.count-1])
    accarrFD!.remove(at:accarrFD!.count-1)
   }
   OSMemoryBarrier()
   bval!.pointee!.storeBytes(of:0,as: UInt8.self)
   print("releazed\n")
   let toproc = oneFD
   for fd in toproc{
     let flags = fcntl(fd,F_GETFL)
     let _ = fcntl(fd,F_SETFL,flags | O_NONBLOCK)
     
    let sockKqueue = kqueue()
    if sockKqueue == -1 {
     print("Error creating kqueue")
    }

    defer {close(fd);close(sockKqueue)}
    var sockKevent = kevent(
     ident: UInt(fd),
     filter: Int16(EVFILT_READ),
     flags: UInt16(EV_ADD | EV_ENABLE),
     fflags: 0,
     data: 0,
     udata: nil)
    kevent(sockKqueue, &sockKevent, 1, nil, 0, nil)
    var event = kevent()
    let status = kevent(sockKqueue, nil, 0, &event, 1, nil)
    if status == 0 {
     print("Timeout")
     continue
    } else if status > 0 {
      if (event.flags & UInt16(EV_EOF)) == EV_EOF {
       print("The socket (\(fd)) has been closed.")
       continue
      }
      print("File descriptor: \(fd) - has \(event.data) characters for reading")
     }
     else {
      print("Error reading kevent")
      continue
     }
    let readResult = read(fd, buffer, MTU)

    if (readResult == 0) {
     continue; // end of file
    } else if (readResult == -1) {
     print("Error reading form client(\(fd)) - \(errno)")
     continue; // error
    } else {
     let strResult =
       String(cString: buffer)
     let cset = CharacterSet(charactersIn: " \r\n")
     let numbers = strResult.components(separatedBy: cset)
     var sum = 0
     if numbers.count > 1 {
      if numbers[0].lowercased() == "quit" {
       ende! = true
       continue
      } else {
       let num1 = Int(numbers[0]) ?? 0
       let num2 = Int(numbers[1]) ?? 0
       sum = num1 + num2
      }
     }
     print("Received form client(\(fd)): \(strResult)")
     let out = String(format:"suma %d\n",sum)
     let _ = out.withCString {
      var sockKevent = kevent(
       ident: UInt(fd),
       filter: Int16(EVFILT_WRITE),
       flags: UInt16(EV_ADD | EV_ENABLE),
       fflags: 0,
       data: 0,
       udata: nil)
      kevent(sockKqueue, &sockKevent, 1, nil, 0, nil)
      var event = kevent()
      let status = kevent(sockKqueue, nil, 0, &event, 1, nil)
      if status == 0 {
       print("Timeout")
      } else if status > 0 {
        if (event.flags & UInt16(EV_EOF)) == EV_EOF {
         print("The socket (\(fd)) has been closed.")
        }
        print("File descriptor: \(fd) - can write")
        write(fd, $0, out.count)
       }
       else {
        print("Error reading kevent")
       }
      }
     }
    }
   }
  }
 }
 func start() {
  print("Server starting...")

  let socketFD = socket(AF_INET6,  //Domain [AF_INET,AF_INET6, AF_UNIX]
             SOCK_STREAM, //Type [SOCK_STREAM, SOCK_DGRAM,
                    // SOCK_SEQPACKET, SOCK_RAW]
             IPPROTO_TCP //Protocol [IPPROTO_TCP, IPPROTO_SCTP,
                    // IPPROTO_UDP, IPPROTO_DCCP]
             )      //Return a FileDescriptor -1 = error
  if socketFD == -1 {
   print("Error creating BSD Socket")
   return
  }

  var hints = addrinfo(
   ai_flags: AI_PASSIVE,  // Assign the address of the local host to the
                // socket structures
   ai_family: AF_UNSPEC,  // Either IPv4 or IPv6
   ai_socktype: SOCK_STREAM,// TCP
   ai_protocol: 0,
   ai_addrlen: 0,
   ai_canonname: nil,
   ai_addr: nil,
   ai_next: nil)

  var servinfo: UnsafeMutablePointer<addrinfo>? = nil
  let addrInfoResult = getaddrinfo(
   nil,            // Any interface
   servicePort,        // The port on which will be listenend
   &hints,           // Protocol configuration as per above
   &servinfo)

  if addrInfoResult != 0 {
   print("Error getting address info: \(errno)")
   return
  }
  setsockopt(socketFD,SOL_SOCKET,SO_REUSEADDR,servinfo!.pointee.ai_addr, socklen_t(servinfo!.pointee.ai_addrlen))
  let bindResult = bind(socketFD, servinfo!.pointee.ai_addr, socklen_t(servinfo!.pointee.ai_addrlen))

  if bindResult == -1 {
   print("Error binding socket to Address: \(errno)")
   return
  }

  let listenResult = listen(socketFD, //Socket File descriptor
               8     // adequate
                    // The backlog argument defines the
                    // maximum length the queue of pending
                    // connections may grow to
  )

  let flags = fcntl(socketFD,F_GETFL)
  let _ = fcntl(socketFD,F_SETFL,flags | O_NONBLOCK)

  let sockKqueue = kqueue()
  if sockKqueue == -1 {
    print("Error creating kqueue")
   }
   var sockKevent = kevent(
    ident: UInt(socketFD),
    filter: Int16(EVFILT_READ),
    flags: UInt16(EV_ADD | EV_ENABLE),
    fflags: 0,
    data: 0,
    udata: nil)
   kevent(sockKqueue, &sockKevent, 1, nil, 0, nil)
   var event = kevent()
   if listenResult == -1 {
   print("Error setting our socket to listen")
   return
  }
  while (!ende!) {
   var addr = sockaddr()
   var addr_len :socklen_t = 0
   while (!ende!) {
     print("About to accept")
     let status = kevent(sockKqueue, nil, 0, &event, 1, nil)
     if status == 0 {
      print("Timeout")
      continue
     } else if status > 0 {
       if (event.flags & UInt16(EV_EOF)) == EV_EOF {
        print("The socket (\(socketFD)) has been closed.")
        continue
       }
       print("File descriptor: \(socketFD) - has \(event.data) characters for reading")
      }
      else {
       print("Error reading kevent")
       continue
      }
     let accFD = accept(socketFD, &addr, &addr_len)
     if (accFD > 0){
       print("Accepted new client with file descriptor: \(accFD)")
       OSMemoryBarrier()
       var val = bval!.pointee!.load(as:UInt8.self)
       if( val == 1 || val == 2 || val == 3){ continue }
       OSMemoryBarrier()
       bval!.pointee!.storeBytes(of:1,as: UInt8.self)
       OSMemoryBarrier()
       val = bval!.pointee!.load(as:UInt8.self)
       if( val == 3 || val == 2 ){ continue }
       OSMemoryBarrier()
       bval!.pointee!.storeBytes(of:2,as: UInt8.self)
       OSMemoryBarrier()
       val = bval!.pointee!.load(as:UInt8.self)
       if(val == 3){ continue }
       OSMemoryBarrier()
       bval!.pointee!.storeBytes(of:3,as: UInt8.self)
       accarrFD!.append(accFD)
       OSMemoryBarrier()
       bval!.pointee!.storeBytes(of:0,as:UInt8.self)
       if (semacnt! < factor) {
        let handle = Worker();
        handle.start()
       }
      } else {
        print("Error accepting connection")
      }
      usleep(1_000) // macOS tcp stack is not that good as Linux's
      OSMemoryBarrier() /// barrier needed here
    }
  }
  exit(EXIT_SUCCESS)
 }

}
 
A ovo je final, nakon tvikovanja:
Swift:
import Foundation
signal(SIGPIPE,SIG_IGN)
let s = Server();
s.start()
var factor = 4
var bval:UnsafeMutablePointer<UnsafeMutableRawPointer?>? = nil
var ende:Bool? = nil
var semacnt:Int? = nil
var accarrFD:[Int32]? = nil
class Server {
 init() {
   let task = Process()
   task.executableURL = URL(fileURLWithPath: "/usr/sbin/sysctl")
   task.arguments = ["hw.ncpu"]
   let out = Pipe()
   task.standardOutput = out
   let res: ()? = try? task.run()
   if let _ = res {
     let outputData = out.fileHandleForReading.readDataToEndOfFile()
     let s = String(decoding: outputData, as: UTF8.self)
     print("got from sysctl ",s)
     let sep = CharacterSet(charactersIn: " \n")
     let components = s.components(separatedBy: sep)
     factor = Int(components[1]) ?? 4
   }
  if (CommandLine.argc > 1) {
   tmpSvcPort = Int(CommandLine.arguments[1]) ?? 0
   if (tmpSvcPort > 0){ servicePort = String(tmpSvcPort) }
  }
  semacnt! = 0
  ende! = false
  accarrFD! = Array(repeating:Int32(0),count:0)
  bval = UnsafeMutablePointer.allocate(capacity:1)
  bval!.pointee = UnsafeMutableRawPointer.allocate(byteCount:1,alignment:1)
  print("assigning")
  bval!.pointee!.storeBytes(of:0,as: UInt8.self)
  print("assigned")
 }
 deinit {
  bval!.pointee!.deallocate()
  bval!.deallocate()
 }
 var tmpSvcPort: Int = 0
 var servicePort = "1234"
 class Worker:Thread{
  override init(){
   super.init()
   semacnt! += 1
  }
  deinit {
   semacnt! -= 1
  }
  override func main(){
   let MTU = 65536
   let buffer = UnsafeMutablePointer<CChar>.allocate(capacity:MTU)
   defer {
    buffer.deallocate()
   }
   while(true){
   usleep(1000)
   /***
    * interrestingly CAS doesn't work, because of
    * some weird Apple memory scheme.
    * OSAtomicCompareAndSwapPtr: doesn't work
   */
   var val:UInt8 = 0
   repeat {
     usleep(1)
     OSMemoryBarrier()
     val = bval!.pointee!.load(as:UInt8.self)
   }while ( val == 1 || val == 2)
   OSMemoryBarrier()
   bval!.pointee!.storeBytes(of:1,as: UInt8.self)
   repeat {
     usleep(1)
     OSMemoryBarrier()
     val = bval!.pointee!.load(as:UInt8.self)
   }while ( val == 2)
   OSMemoryBarrier()
   bval!.pointee!.storeBytes(of:2,as: UInt8.self)
   print("acquired")
   var oneFD = Array(repeating:Int32(0),count:0)
   var acqCount = 0
   while (!accarrFD!.isEmpty && acqCount < factor*4){
    /// collect rest of fds
    acqCount += 1
    oneFD.append(accarrFD![accarrFD!.count-1])
    accarrFD!.remove(at:accarrFD!.count-1)
   }
   OSMemoryBarrier()
   bval!.pointee!.storeBytes(of:0,as: UInt8.self)
   print("releazed\n")
   let toproc = oneFD
   for fd in toproc{
     let flags = fcntl(fd,F_GETFL)
     let _ = fcntl(fd,F_SETFL,flags | O_NONBLOCK)
     
    let sockKqueue = kqueue()
    if sockKqueue == -1 {
     print("Error creating kqueue")
    }

    defer {close(fd);close(sockKqueue)}
    var sockKevent = kevent(
     ident: UInt(fd),
     filter: Int16(EVFILT_READ),
     flags: UInt16(EV_ADD | EV_ENABLE),
     fflags: 0,
     data: 0,
     udata: nil)
    kevent(sockKqueue, &sockKevent, 1, nil, 0, nil)
    var event = kevent()
    let status = kevent(sockKqueue, nil, 0, &event, 1, nil)
    if status == 0 {
     print("Timeout")
     continue
    } else if status > 0 {
      if (event.flags & UInt16(EV_EOF)) == EV_EOF {
       print("The socket (\(fd)) has been closed.")
       continue
      }
      print("File descriptor: \(fd) - has \(event.data) characters for reading")
     }
     else {
      print("Error reading kevent")
      continue
     }
    let readResult = read(fd, buffer, MTU)

    if (readResult == 0) {
     continue; // end of file
    } else if (readResult == -1) {
     print("Error reading form client(\(fd)) - \(errno)")
     continue; // error
    } else {
     let strResult =
       String(cString: buffer)
     let cset = CharacterSet(charactersIn: " \r\n")
     let numbers = strResult.components(separatedBy: cset)
     var sum = 0
     if numbers.count > 1 {
      if numbers[0].lowercased() == "quit" {
       ende! = true
       continue
      } else {
       let num1 = Int(numbers[0]) ?? 0
       let num2 = Int(numbers[1]) ?? 0
       sum = num1 + num2
      }
     }
     print("Received form client(\(fd)): \(strResult)")
     let out = String(format:"suma %d\n",sum)
     let _ = out.withCString {
      var sockKevent = kevent(
       ident: UInt(fd),
       filter: Int16(EVFILT_WRITE),
       flags: UInt16(EV_ADD | EV_ENABLE),
       fflags: 0,
       data: 0,
       udata: nil)
      kevent(sockKqueue, &sockKevent, 1, nil, 0, nil)
      var event = kevent()
      let status = kevent(sockKqueue, nil, 0, &event, 1, nil)
      if status == 0 {
       print("Timeout")
      } else if status > 0 {
        if (event.flags & UInt16(EV_EOF)) == EV_EOF {
         print("The socket (\(fd)) has been closed.")
        }
        print("File descriptor: \(fd) - can write")
        write(fd, $0, out.count)
       }
       else {
        print("Error reading kevent")
       }
      }
     }
    }
   }
  }
 }
 func start() {
  print("Server starting...")

  let socketFD = socket(AF_INET6,  //Domain [AF_INET,AF_INET6, AF_UNIX]
             SOCK_STREAM, //Type [SOCK_STREAM, SOCK_DGRAM,
                    // SOCK_SEQPACKET, SOCK_RAW]
             IPPROTO_TCP //Protocol [IPPROTO_TCP, IPPROTO_SCTP,
                    // IPPROTO_UDP, IPPROTO_DCCP]
             )      //Return a FileDescriptor -1 = error
  if socketFD == -1 {
   print("Error creating BSD Socket")
   return
  }

  var hints = addrinfo(
   ai_flags: AI_PASSIVE,  // Assign the address of the local host to the
                // socket structures
   ai_family: AF_UNSPEC,  // Either IPv4 or IPv6
   ai_socktype: SOCK_STREAM,// TCP
   ai_protocol: 0,
   ai_addrlen: 0,
   ai_canonname: nil,
   ai_addr: nil,
   ai_next: nil)

  var servinfo: UnsafeMutablePointer<addrinfo>? = nil
  let addrInfoResult = getaddrinfo(
   nil,            // Any interface
   servicePort,        // The port on which will be listenend
   &hints,           // Protocol configuration as per above
   &servinfo)

  if addrInfoResult != 0 {
   print("Error getting address info: \(errno)")
   return
  }
  setsockopt(socketFD,SOL_SOCKET,SO_REUSEADDR,servinfo!.pointee.ai_addr, socklen_t(servinfo!.pointee.ai_addrlen))
  let bindResult = bind(socketFD, servinfo!.pointee.ai_addr, socklen_t(servinfo!.pointee.ai_addrlen))

  if bindResult == -1 {
   print("Error binding socket to Address: \(errno)")
   return
  }

  let listenResult = listen(socketFD, //Socket File descriptor
               8     // adequate
                    // The backlog argument defines the
                    // maximum length the queue of pending
                    // connections may grow to
  )

  let flags = fcntl(socketFD,F_GETFL)
  let _ = fcntl(socketFD,F_SETFL,flags | O_NONBLOCK)

  let sockKqueue = kqueue()
  if sockKqueue == -1 {
    print("Error creating kqueue")
   }
   var sockKevent = kevent(
    ident: UInt(socketFD),
    filter: Int16(EVFILT_READ),
    flags: UInt16(EV_ADD | EV_ENABLE),
    fflags: 0,
    data: 0,
    udata: nil)
   kevent(sockKqueue, &sockKevent, 1, nil, 0, nil)
   var event = kevent()
   if listenResult == -1 {
   print("Error setting our socket to listen")
   return
  }
  while (!ende!) {
   var addr = sockaddr()
   var addr_len :socklen_t = 0
   while (!ende!) {
     print("About to accept")
     let status = kevent(sockKqueue, nil, 0, &event, 1, nil)
     if status == 0 {
      print("Timeout")
      continue
     } else if status > 0 {
       if (event.flags & UInt16(EV_EOF)) == EV_EOF {
        print("The socket (\(socketFD)) has been closed.")
        continue
       }
       print("File descriptor: \(socketFD) - has \(event.data) characters for reading")
      }
      else {
       print("Error reading kevent")
       continue
      }
     let accFD = accept(socketFD, &addr, &addr_len)
     if (accFD > 0){
       print("Accepted new client with file descriptor: \(accFD)")
       var val:UInt8 = 0
       repeat {
         usleep(1)
         OSMemoryBarrier()
         val = bval!.pointee!.load(as:UInt8.self)
       }while ( val == 1 || val == 2)
       OSMemoryBarrier()
       bval!.pointee!.storeBytes(of:1,as: UInt8.self)
       repeat {
         usleep(1)
         OSMemoryBarrier()
         val = bval!.pointee!.load(as:UInt8.self)
       }while ( val == 2)
       OSMemoryBarrier()
       bval!.pointee!.storeBytes(of:2,as: UInt8.self)
       accarrFD!.append(accFD)
       OSMemoryBarrier()
       bval!.pointee!.storeBytes(of:0,as:UInt8.self)
       if (semacnt! < factor) {
        let handle = Worker();
        handle.start()
       }
      } else {
        print("Error accepting connection")
      }
      OSMemoryBarrier() /// barrier needed here
    }
  }
  exit(EXIT_SUCCESS)
 }

}
BTW, jel provaljujete ovde da sam upravo izumeo svoj test and set lock free algoritam :P
 

Back
Top