Zakon postojanja - ponovo

Ljubo2

Domaćin
Poruka
4.693
ZAKON POSTOJANJA - PONOVO
- Sažetak -


Koristiću samo naučne činjenice kao premise za izvođenje zaključka da samo Svest i njenih sedam fizičkih i psihičkih sposobnosti postoji: Ovi zaključci će da imaju značenje Konačne Istine o postojanju, ne samo Svesti, već i materije, života, Svemira i Boga. I to će da bude vrhunac i kraj filozofije i ong dela naučnih i paranaučnih disciplina koje tragaju za Istinom o postojanju sveta.

NAUKA:
Najveća misterija koja naučno nije rešena je nematerijalni kvantni vakuum, koji je sa stanovišta fizike gotovo isto što i NIŠTA, iz kojega su, njegovim samopokretanjem nastali materija, život i Svemir. Šta je Kvantni vakuum?

LOGIKA:
Da bi saznali šta je Kvantni vakuum,treba da saznamo šta je Svemi, jer Kvantni vakuum i Svemir su jedno i isto. To su dva razliičita stanja, kao voda i led, jedne i iste prirodne pojave: neaktivno, nematerijalno, neopažljivo i nespoznatljivo i aktivno, pokretno, materijalno, opažljivo i spoznatljivo.

NAUKA:
Šta je Svemir? Fizičari i biolozi tvrde da samo energija i informacija postoji. Energija se fizički manifestuje kao polje koje se napreže (vibrira) kreće i radi. Fizićari kažu "Sve je vibracija". A informacija je samo sosobnost energije da svoje kretanje i rad opaža oseća, pamti, misli i razume. Što podrazumeva da se Svemir ne sastoji ni iz čega drugog do iz sedam fizičkih i psihičkih sposobnosti i radnji napregnutih i pokrenutih čestica i delova Kvantnog vakuuma,To su: naprezanje, kretanje, opažanje, osećanje, pamćenje, mišljenje i razumevanje.

LOGIKA:
Čulno i vančulno opažljive i spoznatljive fizičke i psihičke radnje od kojih se Svemir sastoji, nemaju značenje postojanja, Značenje postojanja i dalje imaju samo čestice i delovi nematerijalnog Kvantnog vakuuma, koje su se napregnule i pokrenule i na taj način poprimile fizička, energetska svojstva sile i mase i tako postale opažljive i spoznatljive. To je analogno primeru čoveka koji se kreće, kada nije logično tvrditi da čovekovo kretanje postoji, već uvek i samo čovek koji se kreće

NAUKA:
Logičnost da kretanja i radnje nemaju značenje postojanja, već čestice i delovi Kvantnog vakuuma koje se kreću rade, još uvek nema značenje oodgora na pitanje šta je Kvantni vakuum. Ovaj odgovor ćemo da dobijemo kad odgovorim na pitanje šta je Svest, koja je druga velika misterija koja naučno nije rešena. Svi naučnici sveta se slažu da Svest postoji, ali naučne, emprijske metode, pomoću kojih bi Svest mogla da se registruje, dokaže, spozna i objasni, su se do danas pokazale nemočnim i neupotrebljivvim. Isto kao i kad je reč o Kvantnom vakuumu.

LOGIKA:
Šta je Svest? Iz iskustva vlastite Svesti znamo da je Svest ono koje je sposobno da sebe dovede u stanje svesnosti. Da bi u tome uspela, ona mora da raspolaže sa pet psihičkih sposobnosti: opažanja, osećanja, pamćenja, mišljenja i razumevanja sebe, na koji način putem iskustva stiče znanje, tj. informaciju o sebi i pomoću nje dovodi sebe u stanje svesnosti. A imajući na umu da je čovekov organizam, isto kao i ceo Svemir, sagrađen od čestica i delova Kvantnog vakuuma, logično je zaključiti da su one Svest. Koje moraju da raspolažu i fizičkim sposobnostima naprezanja i kretanja, pomoću kojh poprimaju fizička, energetska svojstva sile i mase, jer bez toga ne bi mogle da dovedu sebe u stanje svesnosti, jer ne bi imale šta da opažaju, osećaju, pamte, misle i razumeju. Da bi krajnji zaključak glasio da je Kvantni vakuum polje mirujuće, nematerijalne Svesti. A da je Svemmir, i sve ono iz čega se on sastoji, pa i čovek, napregnuta, pokrenuta, materijalizovana Svest.

NAUKA:
U nauci postoje dokazi da sva energija od koje je Svemir građen, raspolaže, ne samo fizičkim sposobnostima naprezanja i kretanja, već i psihičkim sposobnostima opažanja, osećanja, pamćenja, mišljenja i razumevanja tog svog naprezanja i kretanja. Bez tih pet psihičkih sposobnosti evolucija Svemira ne bi bila moguća. Život, koji se svodi na stvaranje organizacija kretanja i rada žive i svesne energije, poput atoma, nebeskih tela, galaksija, te tela ćelija, biljaka, životinja i ljudi, takođe ne bi bio moguć. Niti bi naši elektronski uređaji, informatički sistemi i tehnologije bili mogući. I uopšte, ništa ne bi bilo moguće, tako da možemo da zaključimo da su Svest i njenih sedam fizičkih i psihičkih sposobnoosti i radnji, sem kojih ničeg drugog nema, Univerzalni prirodni Zakon sveukupnog postojanja.

RELIGIJA:
Nematerijalni Kvantni vakuum koji je sa stanovišta fizike isto što i Ništa, podseća na religijsku dogmu o Bogu koji je stvorio svezt iz Ništa. Tu je još i hinduistička i hrišćanska dogma o Bižanskoj trojednosti, koja se odnosi na večito pretakanje Svesti, po principu "jaje-pile-koka" kroz njena tri prirodna oblika i stanja. U fizici, jedno od tih stanja je Kvantni vakuum u kojem Svest miruje i odmara. Drugo stanje, zvano "sintropija", počinje u trenutku kada se Svest odmori i ponovo se napregne, pokrene i počne da evoluira. A treće stanje, "entropija", počinje kada se evolucija Svemira završi i sve bude dovedeno ustanje reda, Tada Svest počinje po malo da se opušta, slabi, stari i na kraju se sve ruši i ponovo vraća u stanje Kvantnog vakuuma, mirovanja i odmaranja. Sve materijalne forme od kojih se Svemir sastoji, isto kao jaje-pil-koka, pretaču se kroz svoja tri prirodna oblika i stanja. Verovanje u Božensku trojednost preuzeto je iz starih spisa nestalih naprednih civilizacija koje su živele na Zemlji pre nas, koje su znale Istinu o postojanju Svesti, materije, života i Svemira.

Napomena:
Gornje štivo može pomoći čitaocu da testira da li je njegova sposobnost razumevanja postojanja stvarnosti razvijena, pomoću koje jedino može da postane znalac. Ili je sposoban samo da na pamet uči štiva koja su drugi smislili, koja nisu iskustveno, naučno, ni logički utemeljena, pomoću kojih čitalac može da postane samo manipulisani vernik.
 
NAUKA:
Dva dana nakon postavljanja ove teme, čulno, tj. naučno je ustanovljeno i dokazano da ova tema ima 112 prregleda i 0 (nula) komentara,

LODOKA:
Iz ove naučno dokazane činjenice, može se izvesti zaključak da niko ništa nije razumeo i da na ovom forumu nema filozofa, tj osoba koje umeju logički da misle.
 
NAUKA:
Dva dana nakon postavljanja ove teme, čulno, tj. naučno je ustanovljeno i dokazano da ova tema ima 112 prregleda i 0 (nula) komentara,

LODOKA:
Iz ove naučno dokazane činjenice, može se izvesti zaključak da niko ništa nije razumeo i da na ovom forumu nema filozofa, tj osoba koje umeju logički da misle.
Ljubo prijatelju zaustavi se na tren i saslusaj sta cu ti reci.
Da me ubijes ja i dalje ne razumem.
Gde ti je teza o samom pocetku stvaranja!
Ne moze tako zauvek postojalo i pretace se itd...

Nece niko ni da te razume jer si iskljucio BOGA tj prvobitne svesti i stvaranja..

Nemoj da se ljutis ali ovaj covek zna to veoma lepo da objasnjava da ga razume svako!

 
Zar mislis da mozemo reci nesto o svemiru a jos ne umemo da izadjemo iz suncevog sistema svemirskim brodovima .... Polako sacekajmo napredak tehnologije...kad budemo imali vise informacija bice stvari jasnije ...
NAUKA:
Naučne metode još uvek temelje na ubeđenju da je istinito samo ono koje je opažljivo, merljivo, sksperimentom dokažlovo i spoznstljivo.

LOGIKA:
U sklasu sa ovim ubeđenjem nikada nećemo moći da saznamo Istinu o postojanju stvarnosti, iz razloga što nikada nećemo moći da opazimo, izmerimo, eksperimentom dokažemoi spoznamo ceo nebeski prostor i doznamo čega sve u njemu ima, s obzirom da je logično da se nebeski prostor, od tačke na kojoj se mi u prostoru nalazimo, širi bekonačno u svim pravcima od nas - napred, nazad, levo, desno, gore i dole. I zato je logično da nam ne preostaje drugo, već da saznamo Istinu o postojanju onoga što možemo da saznamo, a to smo mi sami i ono što nas okružuje. A to je Svest i njenih sedam sposobnosti; naprezanje, kretanje, opažanje, osećanje, pamćenje, mišljenje i razumevanje. I na kraju, da razumemo logiku po kojoj postoji Svest i tih njenih sedam sposobnosti i shvatomo da ne može postojati nkakva druga logika nekakvog drugaćijeg postojanja do logika po kojoj postoji Svest i njenih sedam sposobnosti. I da jta logika ima značenje Univerzalnog Zakon sveukupnog postojanja. I da naše tehnologije, ma koliko bile razvjene i ma koliko daleko i duboko da uspemo sa njima prodreti u nebeski prostor i otkriti da i tamo beskrajno daleko nešto postoji, uvek će to da bude svest i njenih sedam fizičkih i psihičkih sposobnosti i radnji.

NAUKA:
Kada se pozivam na nauku, to ne mora uvek da budu samo one činjeice i argumenti do kojih može da se dođe putm nauke, već to mogu da budu činjeice i argumeti do kojih svaki ćovek može da dođe putem vlastitog svakodnevnog iskustva, koristeći svoja čula i mozak. Kao što je, na primer, činjenica i argument da svi ljudi na svetu ne rade isto. Neko od nas je fudbaler, neko vilinista, neko slikar, neko, zemljoradnik, neko građevinar, neko medicinar itd. A zatim da konstatujemo kao ćinjenicu i argument da ma kplokp bila različita ljudska zanimanja i ma koliko da su različiti rezultati njihovog rada, da oni ipak i uvek svi, da bi izvršili svoje radne zadatke, rade isto - naprežu se i kreću, opažaju svoje naprezanje i kretanje, osećaju, pamte, misle i razumeju.

LOGIKA:
Pa se sada postavlja pitanje, ako svi ljudi rade isto, kako je moguće da su rezultati njihovog rada različit? I ako znamo logički da mislimo. lako dolazimo do zaključka da su razičite samo INFORMAVIJE, odnosno ZNANJA, tj. IDEJE po kojima se ljudi različito naprežu kreću i opažaju, osećaju, pamte, misle i razumeju svoje naprezanje i kretanje. I na taj način se i sami uverimo da je istinita tvrdnja fizičara i biologa da samo energija i informacija postoji. Jer svi ljudi na svetu, kao i ceo Svemir, sagrađeni su od energije po kojoj su svi isti. A ono po čemu se svi međusobno razlikuju su informacoje po kojima su njihova tela građena i infoemacije po kojima se oni u životu uptavljaju, tj. kreću se i rade, a zatim to svoje kretanje i rad opažaju, osećaju, pamte, misle i razumeju.

NAUKA:
Evo još jedan primer. Kad bacimo na plodno tle deset semenki različitih biljaka, ubrzo će da se desi da će iz tih semenki da nikne i razvije se deset različitih biljaka.

LOGIKA:
I u ovom prmeru imamo samo energiju, onu istu od koje su i tela svih ljudi na svetu sagrađena i različite informacije u semenkama biljaka po kojima će da niknu i razviju se različite biljke. I opet uz pomoć sedam fizičkih i psihičkih sposobnisii i radnji energije, tj. elementarnih čestica, atoma i molekla koje zovemo imenom "energija". Koje nisu sposobne da po različitim informacijama, putem samoorganizovanja, grade samo tela biljaka, već i tela atoma, nebeskih tela, galaksija, kao i tela svih životinja i ljudi. I kakva je sada u tome logika i kakav logički zaključak možemo da izvedemo? Možemo da izvedemo taj zaključak, da sa sedam fizičkih i psihičkih sposobnosti ne raspolažu ni atomi, ni molekule, ni nebeska tela, ni galaksije, pa ni tela ćelija, biljaka, životinja, ni ljudi, već da sa tih sedam sposbnosti raspolaže ENERGIJA koja njihova tela gradi. A imajući na umu da bez tih sedam sposobnostgi ne može da bude ni svesnosti, to je logičnp zaključiti da sva ova tela koja sam napred nabrojao, niti su živa, ni svena sama po sebi, niti čak i postoje sama po sebi, već da je i svesno i postoji samo po sebi samo ono koje sva ta tela od sebe samog gradi.

NAUKA:
Naučno je utvrđeno da energija, živit i Svemir nastaju po načinu samopokretanja delova i čestica nematerijalnog kvantbog vakuum.

LOGIKA:
Logićno je zaključiti da nematerijalni Kvantni vakuum, koji je PRVI i JEDINI za kojeg možemo da dokažemo da POSTOJI, taj koji raspolaže sa sedam fizičkih i psihičkih sposobnosti, bez kojih nikakvog postojanja ne može da bude. Niti može da bude bilo kakve svesnostgi. I da je on istovremeno i energija i život i Svemir, i Svest i Bog. I da je i sve ono što je od Kvantnog vakuuma sagrađeno, takođe i energija i život i Svemir i Svest i Bog.

NAPOMENA;
Savetujem svma koji čitaju ove moje argumente i logiku, da se ni slučajmo ne trudite uzalud i pokušavaju, uz pomoću svojih znanja i obrazovanja, ma kolko ih smatrali vesokim, tražite slaba nesta u ovim mojim argumentima i logici, sa namerom da ih omalovaže i oborite, jer slabih mesta tu NEMA. Jer sva vaša znanja, ma koje vrste kojima raspolažete - naučna, filozofska, verska ideološka ili politička itd - još ivek su samo razni oblici religija i verovanja. Jer činjenica je da fizičari i filozofi materijalisti, koji pokušavaju da pomoću materije sve objasne, još uvek ne znaju šta je materija, ni kako je ona moguća.Niti biolozi koji izučavaju život još uvek znajušta je život. Niti psiholozi i neurolozi i metafizičari koji istražuju Svest, još uvek znaju šta je Svest. Niti vernici i filozofi idealisti, koji pokušavaju sve da objasne pomoću Boga i ideja znaju šta je Bog i šta su ideje. Niti ideolozi i političari sveta, zaduženi da svetu obezbede duhovno i materijalno blagostanje znaju pomoću kojeg i kakvog društvenog i ekonomskog poretka to može najlakše da se postigne, već vode svet pravo u propast.I zato svima savtujem, umesto da pokušavate svojim verovanjima da oborite Zakon postojanja, radije na ovom forumu javno, svako od vas da priznate da je to nemoguće, zatiim da ga ga prihvatite kao Večitu i Konačnu Istinu o postpjanju materje, života i Smira i sretni i zadovoljni što sada tu Istinu konačno svi znate, prihvatite je i pomoću nje svi se spasite od proasti u koji po svojom neznanjima i vrovanjima srljate. I naravno obeležite sebe simbolom tog znanja i Istine i tako celom svetu stavite do znanja da više niste verbici, već ZNALCI koji više ne dozvoljavaju da iko njima manipuliše, obećavajući im brda i doline, a vodi ih pravo u propast. Ako ne verujete da kao neznalice svi, zajedno, ceo svet, srljamo u propast, sedite bilo koji dan, uveče pred tgelevizor i odgledajte bilo koje dnevne vesti iz sveta i uverite se.
xjpg.1164611.jpg
 
Ljubo prijatelju zaustavi se na tren i saslusaj sta cu ti reci.
Da me ubijes ja i dalje ne razumem.
Gde ti je teza o samom pocetku stvaranja!
Ne moze tako zauvek postojalo i pretace se itd...

Nece niko ni da te razume jer si iskljucio BOGA tj prvobitne svesti i stvaranja..

Nemoj da se ljutis ali ovaj covek zna to veoma lepo da objasnjava da ga razume svako!
Ovaj čovek je šarlatan, kao i ti i svi koji pomoću Boga pokušavaju sve da objasni, a Boga ne umeju da objasne. Svako je šarlatan ko god ne zna da se bez sedam fizičkih i psihičkih sposobnosti i radnji i njihovog VRŠIOCA, koji su Zakon sveukupnog postojamnja, ne može objasniti apsolutno ništa, ni materija, ni život, ni Svemir, ni Bog. A taj VRŠILAC je ono što zovemo imenom "SVEST". Kome više odgovara, može tog VRŠIOCA da zove i imenom "BOG", jer to je isto. NIje važno ime, već pojam koji iza imena stoji.
 
Ovaj čovek je šarlatan, kao i ti i svi koji pomoću Boga pokušavaju sve da objasni, a Boga ne umeju da objasne. Svako je šarlatan ko god ne zna da se bez sedam fizičkih i psihičkih sposobnosti i radnji i njihovog VRŠIOCA, koji su Zakon sveukupnog postojamnja, ne može objasniti apsolutno ništa, ni materija, ni život, ni Svemir, ni Bog. A taj VRŠILAC je ono što zovemo imenom "SVEST". Kome više odgovara, može tog VRŠIOCA da zove i imenom "BOG", jer to je isto. NIje važno ime, već pojam koji iza imena stoji.
Pogresna teza.
Ne moze tako da se kaze ljubo oo⁷
Da sva materija ne postoji jer je vidimo i opazamo!
Ispravno je da kazes da Materija ne moze da postoji bez Svesti u nekom obliku!
Ne moze da se kaze da je Svest zauvek postojala i samo nje ima i pretace se.

A sa druge strane priznajes postojanje samog djavola, svetlosnih bica i andjela_i to ni manje ni vise nego po Bibliji i tog seta po egipatskoj mitologiji.

Ljubo prijatelju bolje prizaj.
Ti mrzis i negiras BOGA!
Zasto!

Isto tako mi smeta kada pogresno kazes Nematerijalni kvantni vakum⁷ i tamna energija.
Ma sta ti je to u pm..

TESLA ga je otkrio i to je ETAR ljubo.

I nisam sarlatan.
Ja sam pravi drug i prijatelj,dobar sagovornik na forumu...
 
Pogresna teza.
Ne moze tako da se kaze ljubo oo⁷
Da sva materija ne postoji jer je vidimo i opazamo!
Ispravno je da kazes da Materija ne moze da postoji bez Svesti u nekom obliku!

Ne moze da se kaze da je Svest zauvek postojala i samo nje ima i pretace se.

A sa druge strane priznajes postojanje samog djavola, svetlosnih bica i andjela_i to ni manje ni vise nego po Bibliji i tog seta po egipatskoj mitologiji.

Ljubo prijatelju bolje prizaj.
Ti mrzis i negiras BOGA!
Zasto!

Isto tako mi smeta kada pogresno kazes Nematerijalni kvantni vakum⁷ i tamna energija.
Ma sta ti je to u pm..

TESLA ga je otkrio i to je ETAR ljubo.

I nisam sarlatan.
Ja sam pravi drug i prijatelj,dobar sagovornik na forumu...
TI ništa ne razumeš i svi tvoji postovi i tog tvog Ibre su obična laprdanja. Sve moje tvrdnje temelje na argumentima i logici koja iz tih argumenata proizilaze. Ja nisam kriv što ste ti i taj tvoj Ibro šarlatani koji ne umeju ispravno logički da misle i zbog toga ništa ne razumeju. Na sve tvoje zamerke ja sam do sada više puta dao opširna objašnjenja, ali ne vredi. Ti i dalje ništa ne shvataš i ne znaš, već i dalje lapraš kao najzatucaniji veski fanatik - "Bog, pa Bog". Čije postojanje ni jedan vernik ne može ni da dokaže, ni objasni. Idi u crkvu i moli se Bogu do mile volje i ne dolazi više ovde i ne smetaj. I nemoj više da mi se onraćaš, jer ne vredi da ti i po stoti put sve ponovo objašnjavam, kad ti, kao malo dete, nisi u stanju ništa da razmeš, već samo veruješ. I svojom verom pokušavaš da negiraš i obaraš iskustveno i naučno lako proverljive činjenice i lpgiku. Pa gde to može? Ti ne samo da ništa ne razumeš, već ti čak i ne razumeš da ništa ne razumeš. I tek kad se omene reč "Bog", ti odmah to aminješ i praviš se kao da ti je sve jasno. Nosi se što dalje od mene, đavole.
 
Ljubo prijatelju zaustavi se na tren i saslusaj sta cu ti reci.
Da me ubijes ja i dalje ne razumem.
Gde ti je teza o samom pocetku stvaranja!
Ne moze tako zauvek postojalo i pretace se itd...

Nece niko ni da te razume jer si iskljucio BOGA tj prvobitne svesti i stvaranja..

Nemoj da se ljutis ali ovaj covek zna to veoma lepo da objasnjava da ga razume svako!

Badja pa ti još pratiš ovog inženjera sa alieskpresa?
 
TI ništa ne razumeš i svi tvoji postovi i tog tvog Ibre su obična laprdanja. Sve moje tvrdnje temelje na argumentima i logici koja iz tih argumenata proizilaze. Ja nisam kriv što ste ti i taj tvoj Ibro šarlatani koji ne umeju ispravno logički da misle i zbog toga ništa ne razumeju. Na sve tvoje zamerke ja sam do sada više puta dao opširna objašnjenja, ali ne vredi. Ti i dalje ništa ne shvataš i ne znaš, već i dalje lapraš kao najzatucaniji veski fanatik - "Bog, pa Bog". Čije postojanje ni jedan vernik ne može ni da dokaže, ni objasni. Idi u crkvu i moli se Bogu do mile volje i ne dolazi više ovde i ne smetaj. I nemoj više da mi se onraćaš, jer ne vredi da ti i po stoti put sve ponovo objašnjavam, kad ti, kao malo dete, nisi u stanju ništa da razmeš, već samo veruješ. I svojom verom pokušavaš da negiraš i obaraš iskustveno i naučno lako proverljive činjenice i lpgiku. Pa gde to može? Ti ne samo da ništa ne razumeš, već ti čak i ne razumeš da ništa ne razumeš. I tek kad se omene reč "Bog", ti odmah to aminješ i praviš se kao da ti je sve jasno. Nosi se što dalje od mene, đavole.
A cemu ovo vredjanje ljubo!
Na forumu smo da razmenjujemo misljenja itd...
Kazes naucno itd...
Pa odgovori mi na ova moja pitanja onda...
Mani se vredjanja...


Pogresna teza.
Ne moze tako da se kaze ljubo oo⁷
Da sva materija ne postoji jer je vidimo i opazamo!
Ispravno je da kazes da Materija ne moze da postoji bez Svesti u nekom obliku!

Ne moze da se kaze da je Svest zauvek postojala i samo nje ima i pretace se.

A sa druge strane priznajes postojanje samog djavola, svetlosnih bica i andjela_i to ni manje ni vise nego po Bibliji i tog seta po egipatskoj mitologiji.

Ljubo prijatelju bolje prizaj.
Ti mrzis i negiras BOGA!
Zasto!

Isto tako mi smeta kada pogresno kazes Nematerijalni kvantni vakum⁷ i tamna energija.
Ma sta ti je to u pm..

TESLA ga je otkrio i to je ETAR ljubo.

I nisam sarlatan.
Ja sam pravi drug i prijatelj,dobar sagovornik na forumu...
 
Badja pa ti još pratiš ovog inženjera sa alieskpresa?
Pratim jel kako god od njega jos uvek ima ponesto da se nauci.
Dok od ljubine teze slabe fajde jer po njemu sam djavo i ta svletlosna bica postoje.
Iz Biblije i egipatske mitologije...Ma gde je je tu razum i kako objasnjava sam pocetak,ma nikako...oduvek postojalo i samo se pretace jaje pile koka.....pih....kakve budalastine.....
A Sta mu znaci taj kvantni vakum to samo Bog zna.....
@Ljubo2 nece da prizna ni Etar koji sam Tesla otkrio....

A kad ga raskrinkas kao nezalicu on pocinje da vredjana licnoj osnovi najpogrdnim imenima....
Ma kakav mi je to filozof i covek...
Covek se ljuti kada ga ljudski pitam na temi-zasto!
A gde da ga pitam!
Jesam li ja na forumu ili nisam....
 
A cemu ovo vredjanje ljubo!
Zar me nisi prvi nazvao budalom kad sam odbio da se bavim Ibrinim i tvojiom laprdanjima?
Kazes naucno itd...
Pa odgovori mi na ova moja pitanja onda...
Da si inteligentan, kao što nisi, shvatio bi da se odgovori na sva moguća egzinstencijalna pitanja već nalaze gore u postavljenoj temi, kao i u svim mojim postovima i video materijalima, koje sam postavio na ovom forumu.
Covek se ljuti kada ga ljudski pitam na temi-zasto!
Postoji izreka da stotinu puta ponovljena laž postaje Istina. A kod tebe je obrnuto. Barem stotinu puta sam na ovom forumu izrekao Istinu, a ti uporno želiš da je proglasiš za laž, a svoju laž z Istinu. Ali šta se tu može, laži su takve.Tokom istorije su ponovljene bezbroj pta, tako da im danas ni Istina ništa ne može.

A sad ću da ti objasnim kako se može znati šta je Istina, a šta laž. Može, kada se krene od činjenice koja ima značenje Istine, sa kojom svi ljudi na svetu će da se slože. koja glasi da je duhovno i materijalno blago stanje glavni cilj i svrha života.

Iz ove činjenice sledi zaključak da je istinita samo ona ideja, pomoću koje najlakše može da se ostvari duhovno i materijalno blagstanje. To je ideja koju ja zastupam i propagitaaam. To je ideja o jedinstvenom svetskom pravednom društvenom i ekonomskom poretku, čija istinitost se dokazuje uz pomoć Zakona postojanja i njegovog principa harmonije i dobra, po kojem su tokom evoluje sve materjalne forme od kojih se Svemir sastoji, sagrađene.

A da je lažna svaka ideja pomoću koje ne može da se ostvari duhovno i materijalno blagostanje. To su sve ideje koje su do sada vladele i još uvek vladaju svetom - ideološke, političke, verske, naconalne i klasne. Po kojima su pristalce ovih lažnih ideja, umesto duhovnog i materijalnog blagostanja, u svojim meusbnim netrpeljivostima, konkurencijama i mržnjama, uzrokovali pakao na Zemlji, tj.sve dosadašnje svetske ratove n i sva ljudsaka stradanja i patnje.

Tvoj Ibro i ti ste lažni proroci i Satanine sluge, jer ni ideja koju vi propagirate nema značenje Istine i kao takva nema nkakvu praktičnu pozitivnu upotrebnu vrednost, jer se pomoću nje ne može ostvariti duhovno i materijalno blagostanje. A istovremeno ste trudite da pomoću te vaše lažne, šarlatanske ideje, obezvredite ideju Zakona postojanja, pomoću koje jedino može da se obori najveća svetska laž, koja je uzrk svih ljudskih nevolja i stradanja. To je ideja "prava jačega i prirodne selekcije", po kojoj su izvršene sve političke, verske, macionalne i klasne podele, na kojoj su građeni svi dosadađnji ljujski nepravedni i zli društveni i ekonoski poreci i koja je bila uzrokom svih svetskih ratova, stradanjna i zala.

I molim te, Badja007 (ovo je molba) ne obraćaj mi se više, jer tvoje neinteligentne, iskustveno, naučno i logički neutemeljene primedbe i kritike Zakona postojanja, prevršile su svaku meru. Idi na forum "Religija" ili "Politika", gde pristalice političkih i verskih ideja mogu međusobno da se lažu, svađaju, mrze i po potrebi i ratuju i prave palao do mile volje. Kao na promer, kad su rušili Jugoslaviju. Ovde tebi, tvojoj poltici i religiji nije masto. Mada, na ovom forumu ima još takvih poput tebe.
 
Zar me nisi prvi nazvao budalom
Nadji i citiraj to gde sam te prozvao budalom da svi vide!
kad sam odbio da se bavim Ibrinim i tvojiom laprdanjima?
Eto ti tvoje znanje.
Opet vredjas...ibrino i moje laprdanje kazes...
Pa taj covek objasnio bar donekle Etar.
A sta ti objasnjavas....
Taj tvoj nematerijalni kvantni vakum ne postoji.
Postoji samo Etar.


Da si inteligentan, kao što nisi, shvatio bi da se odgovori na sva moguća egzinstencijalna pitanja već nalaze gore u postavljenoj temi, kao i u svim mojim postovima i video materijalima, koje sam postavio na ovom forumu.
Sta si mi ovde objasnio i pisao to samo Bog sveti zna neznalico i prevarantu.
Postoji izreka da stotinu puta ponovljena laž postaje Istina. A kod tebe je obrnuto. Barem stotinu puta sam na ovom forumu izrekao Istinu,
Sta si bre izrekao!
Da nisi svestan stvarnosti.
Da materija u fizickom obliku ne postoji!
Ti nisi normalan!
I ispravno da se kaze da materija ne moze da postoji bez svesti u nekom svom obliku.


a ti uporno želiš da je proglasiš za laž, a svoju laž z Istinu. Ali šta se tu može, laži su takve.Tokom istorije su ponovljene bezbroj pta, tako da im danas ni Istina ništa ne može.
Objasnjenje i tvoje znanje su do mojega...
Samo laprdas izrazima i nisi u stanju na prosto jedno pitanje da objasnis.

A sad ću da ti objasnim kako se može znati šta je Istina, a šta laž. Može, kada se krene od činjenice koja ima značenje Istine, sa kojom svi ljudi na svetu će da se slože. koja glasi da je duhovno i materijalno blago stanje glavni cilj i svrha života.

Iz ove činjenice sledi zaključak da je istinita samo ona ideja, pomoću koje najlakše može da se ostvari duhovno
Koje tvoje duhovno!
Pa ti opsujes i negiras Boga a djavola priznas u postojanje...zasto...
obrazlozi....objasni....
Otkud oni u duhovnom svetu!

i materijalno blagstanje. To je ideja koju ja zastupam i propagitaaam. To je ideja o jedinstvenom svetskom pravednom društvenom i ekonomskom poretku,
Za takvu tezu ti skidam kapu..
Bravo i svaka cast....


čija istinitost se dokazuje uz pomoć Zakona postojanja i njegovog principa harmonije i dobra, po kojem su tokom evoluje sve materjalne forme od kojih se Svemir sastoji, sagrađene.

A da je lažna svaka ideja pomoću koje ne može da se ostvari duhovno i materijalno blagostanje. To su sve ideje koje su do sada vladele i još uvek vladaju svetom - ideološke, političke, verske, naconalne i klasne. Po kojima su pristalce ovih lažnih ideja, umesto duhovnog i materijalnog blagostanja, u svojim meusbnim netrpeljivostima, konkurencijama i mržnjama, uzrokovali pakao na Zemlji, tj.sve dosadašnje svetske ratove n i sva ljudsaka stradanja i patnje.
Tako je.
Tvoj Ibro i ti ste lažni proroci i Satanine sluge, jer ni ideja koju vi propagirate nema značenje Istine i kao takva nema nkakvu praktičnu pozitivnu upotrebnu vrednost, jer se pomoću nje ne može ostvariti duhovno i materijalno blagostanje. A istovremeno ste trudite da pomoću te vaše lažne, šarlatanske ideje, obezvredite ideju Zakona postojanja,
Ti u tom tvom zakonu postojanja negiras postojanje Boga i tacka.
Ta svetlosa bica i djavola si priznao!
Pa otkud oni!
I gde sklepas njih u taj tvoj duhovni aspekt i tezu bez postojanja (Tvorca)tj Boga!
Ma koje njih stvorio!

pomoću koje jedino može da se obori najveća svetska laž, koja je uzrk svih ljudskih nevolja i stradanja. To je ideja "prava jačega i prirodne selekcije", po kojoj su izvršene sve političke, verske, macionalne i klasne podele, na kojoj su građeni svi dosadađnji ljujski nepravedni i zli društveni i ekonoski poreci i koja je bila uzrokom svih svetskih ratova, stradanjna i zala.
To si u pravu.
I zasto sad izvrces temu o ekonomiji i svetskom poretku...
Skoncetrisi se na tvoju tezu i sta sam te pitao.
Ti mislis ako si iskljucio Tvorca i nekakvu veru da si postigao nesto.
Bolje ti je da priznas da smo zli kao ljudska civilizacija i nikakvi...

I molim te, Badja007 (ovo je molba) ne obraćaj mi se više, jer tvoje neinteligentne, iskustveno, naučno i logički neutemeljene primedbe i kritike Zakona postojanja, prevršile su svaku meru. Idi na forum "Religija" ili "Politika",
Ne volim ni Religiju ni Politiku.
Retko kada idem i u crkvu.
Molim se u sebi i za svoj racun.

gde pristalice političkih i verskih ideja mogu međusobno da se lažu, svađaju, mrze i po potrebi i ratuju i prave palao do mile volje. Kao na promer, kad su rušili Jugoslaviju. Ovde tebi, tvojoj poltici i religiji nije masto. Mada, na ovom forumu ima još takvih poput tebe.
Ja ti nisam rusio jugoslaviju.
I zabole me uvo za neki cosak drzave u kome zive druga neka manjina.
Srbija ionako prazna i zanima me samo moja opstina i deo u kome zivim.


Nego objasni ti meni prijatelju ovako ljudski da te svaki covek razume bio on pametan ili glup.
a ne tu da mi izvrdas.
Ma kakva ti je to teza!
Kazes djavo i ta svetlosa bica postoje a BOG ne postoji!
Ne umes da objasnis sam pocetak stvaranja i po tvojoj tezi svaka #svest zauvek postoji i pretace se u jaje,pile ,koka...
Da se onako stvarala i pretace iz nicega-iz nistavila-jaje,pile,koka i iz nekog nematerijalnog kvantnog vakuma⁷ koji si ga samo ti umislio i krstio u glavi.
To ti je isto kao kad kazes naucno da je to tamna neka energija bez nekog objasnjenja jer si opazio.
Ma sta je to u pm....!

A Taj nematerijalni kvantni vakum kako si ga ti krstio je sam Etar ljuboo.
I nazovi ga pravim imenom jer ga je sam Tesla otkrio.

Tvojim nepriznanjem i negirajem Etra.
hoces da kazes da je i sam Tesla laprdao i da je bio glup!

Jedino si ti pametan i inteligentan u pm....
 
Badja007.
Dosadan si kao proliv, Rekao sam ti da me tvoja kritika Zakona postojanja više ne zanima, jer je iskustveno, naučno i logički neutemeljena i da više ne želim da gubim vreme sa tobom. Ako imaš nešto protiv, idi svom istomišljeniku, verniku, šarlatanu i đavolu, koji je bo član zavereničkog društva za uništenje sveta, "NASA", Ibri, pa se njemu žali.
 
Poslednja izmena:
Imam samo jedno pitanje, jesi li ti mašinski ili inženjer fizike...a bez obzira na to, za ovakvu ambiciju, koju pokazuješ ovde, bez obzira na uspeh, bilo bi dobro da napraviš pisani trag i ostaviš sudu široke baze čitaoca i/ili stručne javnosti.....Napraviš promociju u domu inženjera i tehničara ili ako ti je zgodnije u nekoj od institucija književne zajednice koja ti je najbliža....
Ne moraš da budeš ni inženjer, zovi se pronalazač teoretičar što pokriva široku lepezu oblasti....Nisu to velika sredstva koja možeš lako naći čak i bez ubedjivanja ili objašnjavanja jednom ili dvojici ljudi.
 
Poslednja izmena:
Imam samo jedno pitanje, jesi li ti mašinski ili inženjer fizike...
Moje otkriće Zakona postojanja nema nikakve veze sa mojom profesijom. Što nikako ne znači da nisam kvalifikovan za ovo o čemu pisem. Moj učitelj, koji je na mene preneo znanje Zakona postojanja, bilo je jedno "Svetlosno biće". Od njega sam postepeno primao znanje Zakon apostojanja tokom punih 15 goduna, od 1980-1995 godine. prilikom mojih povremenih izlazaka iz tela. U videu na Youtube, pod naslovom "Poruke svetlosnih bića", pričao sam o tome. Uz napomenu da je Zakon postojanja najavljen u JOvanovom Otkrivenju u Bibliji, pod naslovom "Večito evanđelje" - u prevodu "Večita Istina".
a bez obzira na to, za ovakvu ambiciju, koju pokazuješ ovde, bez obzira na uspeh, bilo bi dobro da napraviš pisani trag i ostaviš sudu široke baze čitaoca i/ili stručne javnosti.....Napraviš promociju u domu inženjera i tehničara ili ako ti je zgodnije u nekoj od institucija književne zajednice koja ti je najbliža....
Moj učitelj, Svetlosno biće, nije preporučio da Zakon postojanja verifikuju, tj, priznaju ljudi od nauke - priznati naučnici, filozofi, teolozi ili ideolozi i političari - koji po svojim ISTINAMA, na štetu sveta, vladaju svetom, već da ga razumeju i priznaju obični ljudi koji u političkim, veskim, nacionalnim i klasnim ratovima stradaju, koji su izmanipulisanil lažmo, naučnim, filozovskim, verskim i ideološko-politički, istinnama. Koji i koji, živeći po tim istinama stradaju. Zakon postojanja je izrečen tako da i obuični ljudi, koji sa naukom nemaju nikakve veze, mogu da ga razumeju i prihvate, sa ciljem da se pomoću Zakona postojanja odbrane od onih koji ih po lažnim istinama vladaju svetom i vode ga pravo u propast. U Jovanovom Otkrivenju postoji i preporuka da se to uradi uz pomoć pokreta pod imenom "Narod u čistim belim haljinama". Čiste bele haljine su simbol za čiste ljudske duše, tj aure, koje su kod dobrih ljudi svetlije, a kod zlih tamnije. Ovaj pokret, koji bi trebalo da krene u Srbiji i proširise na ceo svet, najavio je i prorok Mitar Tarabić, pod imenom "Novi narod". Za koje je Mitar rekao da će da "budu vredni i pošteni i da će da paze jedni druge kao braća rođena". Pripadnici ovog pokreta nemaju nikakvu drugu obavezu, sem da sebe obeleže trobojnim simbolom i pomoću njega prpagiraju Zakon postojanja. Koji je ujedno i simbol Svesti kao jedine prirodne sile i pojave koja postoji, zatim simbol jedinstva Svemira i jedinstva svih ljudi sveta. Kao i simbol jedinstvenog svetskog pravednog društvenog i ekonomskog poretka, tj simbol sveta bez političkih, veskih, nacionalnik i klasnih podela i pripadnosti, koje su do danas bile uzrokom svih svetskih ratova, ljudskih stradanja i zala.
xjpg.1164611.jpg


Ovo dole su različite varijante ovog simbola koje su Svetlosna bića iscrtala na žitnim poljima Engleske i nekim dugim delovima vseta. Što je potvrda da sve ovo što pričam, nije nikakva moja izmiščkotima, već Univerzalna Svemirska stvarnost.
THE LAW OF EXISTENCE.jpg
 
Izgleda da običnim ljudima to neće ići tako jednostavno, bez propagande i jednostavnijih objašnjenja, a izgleda da ja ne razumem. Znači teško da sam kvalifikovan da razumem svetlosna bića....
Nema tu mnogo šta da se razume. Najosnovnije je što treba da se razume, a to već svi ljudi na sveti ionako znaju, jeste da je duhovno i materijalno blagostanje glavni i osnovni cilj života i sveukupnog postojanja i da se to ne može ostvariti pomoću nikakvih političkih, verskih, nacionalnih i klasnih oidela, organizacija i pripadnossti, več samo pomoću dobro organizovane i pravedne društvene i ekonomske zajednice. A razumevanje Zakona postojanja je samo šire razumevanje ovog osnovnog cilja života i kako se on evolucijom Svesti u celom Svemiru postiže, uz pomoć savršenih organizacija kretanja i rada, poput atoma, nebeskih tela, galaksija, kao i tela, ćelja, biljaka, životnja i ljudi. Ili društava pčela i mrava koja su evoluirala do kraja i koja su savršenija od ljudskog društva.

Dakle, prilikom razumevanja Zakona postojanja, najvežnije je razumeti da osnovni princip pomoču kojega se ostvaruje duhovn i materijalno blagostanje, nije princip podele sveta, konkurencije, mržnje i borbe svakoga sa svakim, tj. princip" prava jačega i prirodne sleksije", već Hristov princip "ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe", odnosno, princip "Svi za jednoga, jedan za sve", ovako kako su, na primer. ćelije ljudskog tela sagradile ljudski organizam, Ovo svaki čovek na svetu, pa čak ako je nepos,en, može da razume.
 
Poslednja izmena:
Postavljam ponovo napred več postavljenu temu, ali znatno skraćenu i izmenjenu. Ovoga puta sa namerom da objasnim kako se uz pomoć Zakona postojanja, tj. uz pomoć sedam fizičkih i psihičkih sposobnosti (naprezanja, kretanja, opažanja, osećanja, pamćenja, mišljenja i raumevanja) veoma lako rešavaju dve največe, do danas naučno nerešene, misterije sveta. Od kojih je jedna nematerijalni Kvantni vakuum, koji raspolaže sa sedam pomenutih fizičkih i psihičkih sposobnosti i, pomoću kojih je iz sebe samoga iznedrio materiju. život i Svemir. A druga je nematerijalna Svest, koja takođe raspolaže sa sedam dizičkih i psihičkih sposobnosti, pomoću kojih dovodi sebe u stanje svesnosti i na taj načun se večno samoodrava kao Svest.

ZAKON POSTOJANJA
- Najkraća verzija -

NAUKA:

Fizičari i biolozi tvrde da samo energija i informacija postoji, Energija se manifestije kao fizička radnja naprezanja i kretanja, a informacija kao psihička radnja opažanja, osećanja, pamćenja, mišljenja i razumevanja tog naprezanja i kretanja. Ove fizičke i psihičke radnje nastaju samopokretanjem nematerijalnog Kvantnog vakuuma. Za kojeg fizičari ne znaju šta je. jer u njemu nema ničega opažljivog, merljivog, ekspeimentom dokažljivog i spoznatljivog.

LOGIKA:
Pošto je logično da fizičke i psihičke radnje ne mogu postojati same po sebi i vršiti same sebe, već da mora postojati Vršilac koji radnje vrši, to je logino zaključiiti da fizičke i psihičke radnje vrše delovi i čestice nematerijalnog kvantnog vakuma. Koje su nedeljive od svojih fizičkih i psihičkih radnji i koje kad se napregnu i pokrenu, poprimaju fizička svojstva sile i mase i po činju fizički da se manifestuju kao energija.

NAUKA:
U psihologiji je, pomoću vančulne, Dekartove metode, poznate kao izreka koja glasi:" Mislim, dakle postojim", utvrđeno je da u ljudskm organzmu, koji se, isto kao i Svemir, sastoji samo od energije i informacije, tj iz gore navedenih sedam fizičkih i psihičkih sposobnosti i radnji, postoji još i nematerijalna, neopažljiva i nespoznatljiva Svest, koja sebe zove imenom "JA". Koja raspolaže sposobnostima vršenja gore pomenutuh sedam fizičkih i psihičkih radnji i da ona, uz pomoć bilo koje od ovih radnji, u vreme kad ih vrši, samoj sebi, po Dekartovoj metodi, može da dolaže da postoji.

LOGIKA
Uz pomoć otkrića fizike da postoji samo nematerijalni Kvantni vakuum koji raspolaže sa sedam fizičkih i psihičkih sposobnosti i uz pomoć otkrića psihologije da postoji nematerijalna Svest koja raspolaže sa tih istih sedam sposobnosti. sledi zaključak da je nematerijalni Kvantni vakuum, takođe polje nematerijalne Svesti i da je energija od koje su sagrađeni Svemir i život u Svemiru, zapravo, napregnuta i pokrenur, tj. materijalizovana Svest.

NAUKA:
Uz pomoč logičkog zaključka da samo nematerijalna Svest postoji, lako utvrđujemo ispravnu definiciju Svesti, koja glasi da je Svest ono koje je sposobno da sebe dovede u stanje svesnosti. Da bi, zatim, uz pomoć Dekartove metode i psihilogije lako mogli da proverimo i dokažemo da Svest može dovesti sebe u stanje svesnosti samo uz pomoć svojih pet psihičkih sposobnosti i radnji - opažanja, osećanja, pamćenja, mišljenja i razumevanja. Ali da ona mora da raspolaže i sa fizičkim sposobnostima naprezanja i kretanja i pomoću njih postaje materijalna, jer bez toga, takođe, ne bi mogla da dovede sebe u stanje svesnosti, jer ne bi imala šta da opaža, oseća, pamti, misli i razume, s obzirom da nije materijalna.

LOGIKA:
Iz svega napred rečenog lako izvodimo zaključak da sem Svesti i njenih sedam fizičkih i psihičkih sposobnosti ničeg drugog nema i da Svest i njeniz sedam sposobnosti imaju značenje Univerzalnog Zakona sveukupnog oistojanja. Koji može da se izrazi formulom koja se sastoji samo iz dva simbola: "JA+7". I da je pomoću Svesti i njenih sedam sposobnosti i radnji moguće je sve, a bez njih, ništa.
xjpg.1164611.jpg
 
Problem je u tome što Svetlosno biće savršeno korespondira sa teorijom struna, ali je inkomenzurabilno sa teorijom polja. A ono je usmereno pre ka makro- nego ka mikro-svetu, dakle, upravo ka onome što mu izmiče. Drugim rečima, kašikom se mogu zahvatati tečnosti, ali ne i gasovi. Da i ne pominjem da sve pvo podrazumeva homogenu istovetnost Naturae naturans sa Natura naturata, što je daleko od neupitnog.
 
Živorade, sve šrto si rekao, nema nikakve veze sa Zakonom postojanja, tj. sa Svešću i njenih sedam fizičkih i psihičkih sposobnosti, sem kojih ničeg drugog nema i pomoću kojih je moguće apsolitno sve, a bez njih, apslutno ništa. A sve moguće različitosti iz kojih se stvarnost sastoji, kao što su razliitosti između svetlosnih bića, ljudi, mrava, konja, kaktusa, atoma, molekula, galaksija, vode, vazduha, elementarnih ćestica ili bilo čega drugog, su razlike izmeđ ideja ili informacija po kojima se Svest različoto kreće, radi i opaža, oseća, pamti, misli i razume to svoje kretanje i rad. I ako želimo da proučavamo bilo koju od tih različitosti koje sam pomenuo ili nisam pomenuo, to spada u oblast onoga što zovemo imenom NAUKA, pa makar se radilo i o svetlosnim bićima, strunama, mikro svetu, makro svetu itd. Dakle o svemu onome što Svest od sebe same, uz pomoć svojih sedam fizičkih i psihičkih sposobnosti i radnji gradi.

Naveo sam ja primere nekoliko ljudi različitih zanimanja, čiji su rezultati rada drastično različiti, a ipak, svi oni da bi izvršili svoje radne zadatke, rade isto, naprežu se i kreću, opažaju svoje naprezanje i kretanje, osećaju, pamte, misle i razumeju. Ili primer desetak različitih semenki biljaka, iz kojih će na istom tlu, od iste materije da se razvije deset različitih biljaka. Sva materija koja različite biljke gradi se napreže, kreće, opaža, oseća, pamti, misli i razume svoka kretanja i radnje. Različite su samo informacije po kojima materija različite biljke gradi. Takođe i različitost između svih vrsta biljaka, životinja i ljudi, je samo u informacijama po kojima ih materija od sebe same gradi.

Iako sam ja stalni gost ovog foruma već više godina, izgleda da još uvek niko ne shvata o čemu ja pričam. NIko ne shvata da da pričam o ZAKONU POSTOJANJA, zato jer niko još uvek ne shvata šta sama reč i pojam "POSTOJANJE" znači. Na primer, ovde u ovoj temi, jedan od "bajnih filozofa" se buni i psuje, zamerajući mi i pitajuči me kako je moguće da materija ne postoji, kad on može da je vidi, opipa i uveri se da postoji. Neshvatajuči da to što on opaža i zove imenom "materija", nije materija. već nematerijalna i neopažljiva Svest, koja koristi svoje fizičke sposobnosti naprezanja i kretanj, pomoću kojih poprima fizička svojstva sile i mase i tako počinje da se fizički manidestuje kao opažljiva energija ili pak materija. Dakle, NE POSTOJI nikakva materija, niti ipostoji Svemir i život u Svemiru koji su sagrađeni od materije, već UVEK I SAMO POSTOJI NEMATERIJALNA I NEOPAŽLJIVA SVEST koja se napreže i kreće i tako GLUMI materiju. I mi nikada i ne opažamo nikakvu materiju, već nematerijalnu Svest koja se napreže, kreće, opaža, oseća. pamti, misli i razume svoje naprezanje i kretanje.

Fizičari i biolozi su veoma blizu otkriću Zakona postojanja kad tvrde da samo energija i informacija postoji, jer to je isto kao da tvrde da amo sedam fizičkih i psihičkih sposobnosti i radnji postoji, koje su ZAKON sveukupnog postojanja. Jer enerfija se uvek manifestuje kao fizička radnja naprezanja i kretanja, a informacija, kao psihička radnja opažanja, osećanja, pamćenja, mišljenja i razumevanja,

Razrešenje tajne postojanja Svesti, zapravo je razređenje tajne Božijeg postojanja, jer sem nematerijalne Svesti i njenih sedam fizičkih i psihičkih sposobnosti, nikakva druga nestvorina, neuništiva, sveznajuća i svemoćna Božamska sila, koja bi bila u stanju da stvori svet iz NIŠTA, be postoji.

Evo šta, na primer o Svesti kaže indijski fizičar i jogi (metafizičar), Mahariši, tvorac svetskog pokreta za transcendentalnu meditaciju.

”U osnovi svijeta stoji ujedinjeno polje svih prirodnih zakona. To je nešto nematerijalno, vanvremensko, nemanifestovano, neaktivno. To je veliko ništa koje je početak i uzrok svega. U njemu postoji sve, sve velikei male stvari, svi svjetovi, svi oblici, svi odnosi, ali samo kao princip, kao ideja, kao latentna mogućnost. To je čista svest. I kad se deo te čiste svesti, makar i najsitnija njena čestica, izdvoji i stupi u aktivno stanje, kad postane dinamična, pretvara se u konkretnu stvar, u materiju, u biće, u svemir. To ništa ima potpunu svest o sebi jer je čista svest. Ima ogromnu, beskonačnu moć samoorganizovanja, jer je kreativno, jer je ujedinjeno polje svih sposobnosti, svih mogućnosti .Njegova priroda je savršenstvo, sklad, harmonija, blaženstvo, i sve sto nastaje iz toga zadržava tu osobinu, ostaje blaženstvo.”
 
Iako sam ja stalni gost ovog foruma već više godina, izgleda da još uvek niko ne shvata o čemu ja pričam.
Niko te ne razume!
Jel si se ikada zapitao zasto!
To je dovoljan dokaz da ti teorija nepotpuna.

NIko ne shvata da da pričam o ZAKONU POSTOJANJA, zato jer niko još uvek ne shvata šta sama reč i pojam "POSTOJANJE" znači. Na primer, ovde u ovoj temi, jedan od "bajnih filozofa" se buni i psuje, zamerajući mi i pitajuči me kako je moguće da materija ne postoji, kad on može da je vidi, opipa i uveri se da postoji. Neshvatajuči da to što on opaža i zove imenom "materija", nije materija. već nematerijalna i neopažljiva Svest,
Ljubo ne laprdaj molim te.
Svih 8milijardi ljudi koliko nas ima na zemlji ce kazu da si lud.
Za San se moze reci da ova tvoja teorija validna.
I nikako za jawu!
Jel cujes buku,najacu eksploziju,bol itd u ovom materijalnom svetu i realnosti...!
To se razlikuje od Sna itekako....

koja koristi svoje fizičke sposobnosti naprezanja i kretanj, pomoću kojih poprima fizička svojstva sile i mase i tako počinje da se fizički manidestuje kao opažljiva energija ili pak materija. Dakle, NE POSTOJI nikakva materija, niti ipostoji Svemir i život u Svemiru koji su sagrađeni od materije, već UVEK I SAMO POSTOJI NEMATERIJALNA I NEOPAŽLJIVA SVEST koja se napreže i kreće i tako GLUMI materiju. I mi nikada i ne opažamo nikakvu materiju, već nematerijalnu Svest koja se napreže, kreće, opaža, oseća. pamti, misli i razume svoje naprezanje i kretanje.

Fizičari i biolozi su veoma blizu otkriću Zakona postojanja kad tvrde da samo energija i informacija postoji, jer to je isto kao da tvrde da amo sedam fizičkih i psihičkih sposobnosti i radnji postoji, koje su ZAKON sveukupnog postojanja. Jer enerfija se uvek manifestuje kao fizička radnja naprezanja i kretanja, a informacija, kao psihička radnja opažanja, osećanja, pamćenja, mišljenja i razumevanja,

Razrešenje tajne postojanja Svesti, zapravo je razređenje tajne Božijeg postojanja, jer sem nematerijalne Svesti i njenih sedam fizičkih i psihičkih sposobnosti, nikakva druga nestvorina, neuništiva, sveznajuća i svemoćna Božamska sila,
Sad kod tebe jeste Bozanska sila,a kudio si u BOGA u svim tvojim predhodnim postovima!
Kod ove tvoje teze i djavo i svetlosna bica postoje, a sam BOG ne postoji.............:hahaha:

koja bi bila u stanju da stvori svet iz NIŠTA, be postoji.

Evo šta, na primer o Svesti kaže indijski fizičar i jogi (metafizičar), Mahariši, tvorac svetskog pokreta za transcendentalnu meditaciju.


”U osnovi svijeta stoji ujedinjeno polje svih prirodnih zakona. To je nešto nematerijalno, vanvremensko, nemanifestovano, neaktivno. To je veliko ništa koje je početak i uzrok svega. U njemu postoji sve, sve velikei male stvari, svi svjetovi, svi oblici, svi odnosi, ali samo kao princip, kao ideja, kao latentna mogućnost. To je čista svest. I kad se deo te čiste svesti, makar i najsitnija njena čestica, izdvoji i stupi u aktivno stanje, kad postane dinamična, pretvara se u konkretnu stvar, u materiju, u biće, u svemir. To ništa ima potpunu svest o sebi jer je čista svest. Ima ogromnu, beskonačnu moć samoorganizovanja, jer je kreativno, jer je ujedinjeno polje svih sposobnosti, svih mogućnosti .Njegova priroda je savršenstvo, sklad, harmonija, blaženstvo, i sve sto nastaje iz toga zadržava tu osobinu, ostaje blaženstvo.”
@Ljubo2
Ja nemam nista ni protiv tebe ni protiv ove teorije.
Imam protiv jer si sarlatan i hoces gluposti nama da proguras i da nas proglasis ludima...

Izvini drug,ali ovo svesno radis i to je za ludnicu!
 
Iako sam ja stalni gost ovog foruma već više godina, izgleda da još uvek niko ne shvata o čemu ja pričam. NIko ne shvata da da pričam o ZAKONU POSTOJANJA, zato jer niko još uvek ne shvata šta sama reč i pojam "POSTOJANJE" znači. Na primer, ovde u ovoj temi, jedan od "bajnih filozofa" se buni i psuje, zamerajući mi i pitajuči me kako je moguće da materija ne postoji, kad on može da je vidi, opipa i uveri se da postoji. Neshvatajuči da to što on opaža i zove imenom "materija", nije materija. već nematerijalna i neopažljiva Svest, koja koristi svoje fizičke sposobnosti naprezanja i kretanj, pomoću kojih poprima fizička svojstva sile i mase i tako počinje da se fizički manidestuje kao opažljiva energija ili pak materija. Dakle, NE POSTOJI nikakva materija, niti ipostoji Svemir i život u Svemiru koji su sagrađeni od materije, već UVEK I SAMO POSTOJI NEMATERIJALNA I NEOPAŽLJIVA SVEST koja se napreže i kreće i tako GLUMI materiju. I mi nikada i ne opažamo nikakvu materiju, već nematerijalnu Svest
Nematerijalna #Svest moze biti samo San.
Materija
ili tvar se obicno shvata kao supstanca ili "gradja" od koje je nacinjena priroda,[1] odnosno sve sto se moze culima opazati i poseduje fizicke osobine.
[3] Materija u strukturnom pogledu javlja se u dva osnovna oblika: kao odredjena masa tj. skup cestica, i kao elektromagnetska energija, tj.valovi.
I taj tvoj
ZAKON POSTOJANJA JE NETACAN

ZATO STO GA POBIJA DRUGI ZAKON.
ZAkon odrzanja materije glasi: Materija se ne moze unistiti, niti ni iz cega stvoriti, ona moze samo da se menja i da prelazi iz jednog u drugi oblik!
Isto tako moze da se kaze da svest oblikuje materiju!


Nazalost mi jos uvek nemamo odgovor na pitanje Sta je Svest!
Znamo samo da je
n e m a t e r i j a l n a !

https://forum.krstarica.com/threads/naucna-definicija-svesti.929071/
 

Back
Top