• Dragi prijatelji, kreiran je nov forum "Socijalna zastita" na kome ce se pricati o svim pitanjima vezanim za ovu aktuelnu temu u drustvu

zakon postojanja i novi narod

Ljubo2

Domaćin
Poruka
3.906
ZAKON POSTOJANJA

Prilikom otkrivana Zakna postojanja nisu otkrivene nikakve nove činjenice u vezi pstojanja materije, života i Svemira, već samo nova logika pomoću koje su sve, već poznate nam činjenice, povezane u smislenu logičku celinu, po sistemu "uzrok-posledica". Pomoću te logike lako može da se objasni i razume da samo nematerijalna Svest, u obliku kvantnog vakuuma, postoji i njenih sedam fizičkih i psihičkih sposobnosti: naprezanje, kretanje, opažanje, osećanje, pamćenje, mišljenje i razumevanje. I tek kad se Svest, tj Kvantni vakunm, napregne i pokrene i na taj način poprimi fizička, materijalna svojstva sile i mase, a zatim uz pomoć svojih psihičkih sposobnosti počne da opaža, oseća, pamti, misli i razume ta svoja naprezanja i kretanja i počne da ih dovodi u red , tj. počne da evoluira, tada se pretvara u materiju, život i Svemir. To podrazumeva da materija, život i Svemir, kao fizičke i psihičke radnje Svesti, istinski, tj. apsolutno i ne postoje, jer mogu uvek iznova i da počinju i završavaju, već apsolutno postoji samo Svest i njene sposobnosti da te radnje vrši, koja je, u vreme kad ih vrši od njih nedeljiva. Pa mi, kada opažamo materiju, život i Svemir, zapravo, opažamo samo Svest, koja se napreže, kreće i radi. Zbog toga, ako želimo da otkrijemo Konačnu Istinu o postojanju sveukupne stvarnosti, nećemo je moći otkriti i saznati po načinu istraživanja i spoznavanja , materije, života i Svemira kao fizičkih i psihičkih radnji Svesti, već samo po načinu istraživanja i spoznavanja same Svesti kao Vršioca i Uzroka svih tih radnji.POJMOVI "NIŠTA" i "NEŠTO"

Razumevanje Zakona postojanja se svodi na razumevanje odgovora na tri osnovna egzistencijalna pitanja: ŠTA postoji, KAKO postoji to što postoji i ZAŠTO. Da bi se moglo odgovoriti na ova pitanja prvo je potrebno ispravno razumeti pojmove "Ništa" i "Nešto". Uz napomenu da imamo dva pojma Ništa - apsolutno i relativno Ništa. Takođe i dva pojma "Nešto" - apsolutno i relativno Nešto.

1. Apsolutno Ništa je beskrajni nebeski prostor shvaćen kao Praznina. Ta Praznina je apsolutno Ništa, zato, jer iz nje nikada ne može nastati Nešto.

2. Relativno Ništa je nematerijalna Svest sa svojih sedam fizičkih i psihičkih sposobnosti, koja egzistira u prostoru kao praznini. To je ono što se u fizici podrazumeva pod imenom "Kvantni vakuum". Koji je samo sa stanovišta fizike isto što i Ništa, jer u njemu nema materije i materijalnih formi. A koji kao takav je samo relativno Ništa, jer iz njega, po načinju njegovog samonapezanja i samopokretanja mogu da nastanu materija, život i Svemir kao Nešto.

3. Apsolutno Nešto je nematerijalna Svest, iz razloga jer postoji apsolutno, a to znači sama po sebi, večito, bez početka i kraja, iz razloga jer nije mogla da nastane iz prostora kao praznine, koji je Ništa.

4. Relativno Nešto, to su materija, život i Svemir u obliku sedam fizičkih i psihičkih radnji Svesti. Koje ne mogu postojati same po sebi ako ih Svest ne vrši. I koje kao radnje, koje su nedeljive od Svesti kao njihovog Vršioca i Uzroka, uvek iznova mogu i da nastaju i nestaju i počinju i završavaju.ŠTA JE SVEST

Ispravna definicija Svesti glasi, da je Svest ono koje je sposobno da sebe dovede u stanje svesnosti. Da bi to bilo moguće Svest mora da raspolaže sa sedam fizičkih i psihičkih sposobnosti: naprezanja, kretanja, opažanja, osećnja, pamćenja, mišljenja i razumevanja i mora da vrši tih istih sedam fizičkih i psihičkih radnji. Psihičke radnje opažanja, osećanja. pamćenja, mišljenja i razumevanja, su joj potrebne da pomoću njih može da stekne znanje o sebi i pomoću njega dovede sebe u stanje svesnosti. A fizičke radnje, naprezanja i kretanja, su potrebne da pomoću njih može da poprimi fizička svojstva sile i mase i tako postane materijalna, jer bez toga ne bi mogla ničega da postane svesna, jer ne bi imala šta da opaža, oseća, pamti, misli i razume.DOKAZI

U okviru prirodnih nauka i psihologije postoje dokazi da materija, život i Svemir ne postoje samo kao fizičke radnje naprezanja i kretanja, već istovremeno i kao psihičke radnje opažanja, osećanja, pamćenja, mišljenja i razumevanja tog naprezanja i kretanja. Da nije tako evolucija materije, života i Svemira ne bi bila moguća. Naši informatički sistemi i roboti ne bi bili mogući. Kao ni atomi, nebeska tela i galaksije kao visoko organizovani i savršeni oblici kretanja i rada žive i svesne materije. A da i ne govorimo o telima ćelija, biljka, životinja i ljudi koji su ravni čudu. Uostalom, fizičari i biolozi već odavno znaju da sem energije i informacije ničeg drigog nema. Upravo to je dokaz da sem sedam fizičkih i psihičkih radnji, bez kojih ne bi moglo da bude svesnosti, a time ujedno, ni Svesti, ničeg drugog nema. Imajući na umu da se energija uvek manifestuje kao fizička radnja naprezanja i kretanja, a informacija, kao psihička radnja opažanja, osećanja, pamćenja, mišljenja i razumevanja tog naprezanja i kretanja. Kao slikovit primer možemo da uzmemo jaje, pile i koku. Tu zaista imamo samo energiju i DNK informaciju po kojoj se energija i u primeru jajeta i pileta i koke samo organizovano kreće i radi. Isto važi i za sve druge materijalne forme od kojih se Svemir sastoji.KAKO SE DOKAZUJE DA SVEST POSTOJI

Dokazuje se na isti način kao što se u prirodnim naukama i psihologiji sve dokazuje, a to znači, dokazuje se čulno kada su u pitanju fizičke radnje i vančulno, kada je u okviru psihologije reč o psihičkim radnjama. Dakle, na isti način na koji se dokazuju fizičke i psihičke radnje, takođe se dokazuje i Svest kao vršilac svihfizičkih i psihičkih radnji. Jer za dokazivanje fizičkih i psihičkih radnji nisu dovoljne

samo fizičke i psihičke radnje koje su predmet dokazivanja, već je uvek potreban i subjekt, tj. Svest, koja te radnje dokazuje, tako što ih postaje svesna, na način što ih opaža oseća, pamti misli i razume. Postajući istovremeno svesna i sebe same kao svesnog subjekta koji te radnje, opaža, oseća, pamti, misli i razume. Tako, na primer, kada Svest želi da dokaže postojanje Neba i Zemlje, ona će sebi da kaže; "Opažam Nebo i Zemlju, osećam, pamtim, mislim i razumem, dakle Nebo i Zemlja postoje" i to je dokaz da Nebo i Zemlja postoje. A kad Svest želi da dokaže svoje postojanje, ona će isto tako da kaže: "Opažam, osećam, pamtim, mislim i razumem da Nebo i Zemlja postoje, dakle, Ja, Svest, postojim. Jer da ne postojim, ne bih mogla da ih opažam, osećam, pamtim, mislim i razumem. Inače, ova metoda samodokazivanja Svesti uz pomoć sedam fizičkih i psihičkih radnji, poznata je već punih 400 godina, iz vremena francuskog filozofa Dekarta, kada je pomoću svoje psihičke radnje mišljenja samome sebi dokazao da on, kao Svest, koja sebe zove imenom "JA", postoji. Rekavši sebi: "Mislim, dakle, postojim".
 

Ljubo2

Domaćin
Poruka
3.906
(nastavak)

DOKAZIVANJE I SAMODOKAZIVANJE

Kada Svest dokazuje postojanje materije, života i Svemira, uz pomoć svojih sedam fizičkih i psihičkih radnji, to se zove "dokazivanje". A kad uz pomoć tih istih sedam radnji dokazuje postojanje sebe same, to se zove "samodokazivanje". Samodokazivanje je istinitije od dokazivanja, jer je neposredno, tj. direktno, a dokazivanje je posredno, indirektno, koje kao takvo može da bude nepotpuno ili da omane. Iz razloga što je čulno moguće dokazivati samo postojanje materije, života i Svemira, koji samo relativno postoje, jer se sastoje od fizičkih i psihičkih radnji, koje mogu i da počinju i završavaju, pa zbog toga u njihovo postojanje može i da se sumnja. A kada Svest vančulno, uz pomoć tih istih fizičkih i psihičkih radnji samodokazuje svoje postojanje, ona tada ne može da sumnja u svoje postojanje, pošto i kad sumnja, ona dokazuje sebi da postoji. Jer ne bi mogla da sumnja da ne postoji. Ovo je veoma važno da se razume, iz razloga da znamo, da čulnim i naučnim istraživanjem i dokazivanjem postojanja materije, života i Svemira, nikada nećemo uspeti da saznamo Konačnu i potpunu istinu o njihovom postojanju, iz razloga što je na taj način moguće spoznati samo njihovu spoljašnost, a ne i njihovu živu, svesnu i suštinsku unutrašnjost, imajući na umu da su fizičke i psihučke radnje nedeljive od Svesti kao Vršioca radnji. Zato naučnik, koji empirijski istražuje materiju, život i Svemir, o njima saznaje samo ono što oni za naučnika koji ih posmatra iz vana, jesu, a ne i ono suštinsko, životno i svesno po kojem materija, život i Svemir za sebe i u sebi jesu, a to je Svest.KAKO SVEST POSTOJI

Postoji sama po sebi, od uvek, kao svoj i uzrok i posledica, uz pomoć svojih sedam fizičkih i psihičkih sposobnosti i radnji, tako što se večito pretače kroz svoja tri prirodna oblika i stanja, sve po principu "jaje-pile-koka". Po ovom principu Svest

uvek iznova, uz pomoć sebe kao fizičke pojave i procesa, stvara znanje o sebi kao fizičkoj pojavi i procesu i pomoću tog znanja dovodi sebe u stanje svesnosti. Da bi posle toga, uz pomoć sebe kao psihičke pojave i procesa, tj uz pomoć promišljanja znanja o sebi kao fizičkoj pojavi i procesu, mogla da uzrokuje sebe kao fizičku pojavu i proces. I ovo je, zapravo, sva logika sveukupnog postojanja, sa značenjem ZAKONA sveukupnog postojanja, odnosno, sa značenjem Konačne Istine o postojanju sveukupne stvarnosti. Dakle, da ponovim, samo Svest i njenih sedam fizičkih i psihičkih sposobnsti i radnji POSTOJI i jedino pomoću njih je moguće do kraja i objasniti i razumeti apsolutno sve što postoji.ZAŠTO SE SVEST PRETAČE KROZ TRI PRIRODNA OBLIKA I STANJA

Zato što Svest nije materijalna, a mora da se napreže i kreće da bi bila materijalna, da bi opažajući, osećajući, pamteći, misleći i razumevajući sebe kao materijalnu pojavu i preoces, mogla da postane svesna sebe i tako bude to što jeste - Svest.

I zato što se naprezanjem i kretanjem postepeno umara, pa na kraju uvek iznova mora postepeno da se opušta, slabi, stari, ruši i na kraju zaustavlja, da bi mogla da se odmara.ZAŠTO SVEST EVOLUIRA


Evolucija napregnute i pokrenute Svesti se uvek svodi na njen postepeni prelazak sa početnog, neorganizovanog i haotičnog kretanja i rada sa značenjem nezadovoljstva i zla, na organizovano i harmonično, sa značenjem zadovoljstva i dobra. Težnja da se izbegne nezadovoljstvo i zlo, a ostvari zadovoljstvo i dobro je, dakle, Uzrok stvaranja visoko organizovanih materijalnih formi kao sistema kretanja i rada delova i čestica Svesti, poput tela atoma, nebeskih tela, galaksija ili tela ćelija, biljaka, životinja, ljudi itd.SVEST KAO NAGON SAMOODRŽANJA

Svest možemo shvatiti i kao jedinstvenu prirodnu silu i pojavu sa značenjem Nagona samoodržanja, kao večite težnje od nepostojanja sa značenjem nezadovoljstva i zla, ka postojanju, sa značenjem zadovoljstva i dobra. U slučaju pretakanja Svesti kroz njena tri prirodna oblika i stanja, Svest će uvek, kada zbog kretanja i rada oseti nezadovoljstvo i zlo u vidu umora, da se zaustavi i odmori, da bi u mirovanju i odmaranju doživela zadovoljstvo i dobro. A kad se odmori, uvek će da oseti nezadovoljstvo i zlo u daljem mirovanju i odmaranju, koje će da je natera da se napregne i pokrene, da bi sada u naprezanju, kretanju i radu doživela zadovoljstvo i dobro. Ovaj naizmenični, ciklični proces pretakanja Svesti kroz njena tri prirodna oblika i stanja je večit.BOG

Stare, nestale civilizacije, Vavilonci, Sumerani i Atlantiđani, koje su bile naprednije od naše civilizacije, su, po svemu sudeći, znale istinu o Svesti koja se večito pretače kroz svoja tri prirodna oblika i stanja. Ta istina se sačuvala u straim spisima, koji su, u okviru današnjih religija, hinduizma i hrišćanstva, poslužili za formiranje dogmi o Božijoj trojednosti. U hinduizmu, to su Bog Višnu kao Svedržitelj, Bog Brama kao Stvoritelj i Bog Šiva kao rušitelj. A u hrišćanstvi, to su Sveti Duh, Sin i Otac. Sada, kada znamo Istinu o Trojednosti Svesti, nije teško zaključiti da je u hunduizmu Bog Višnu kao Svedržitelj, zapravo nematerijalna Svest koja miruje. To je Kvantni vakuum. Zatim, da je Bog Brama, kao Stvoritelj, ta ista Svest, koja po načinu samopokretanja počinje da evoluira. A Bog Shiva, kao Rušitelj, to je opet ta ista Svest, koja na kraju poćinje po malo da se opušta, stari i na kraju se ruši i ponovo kao Kvantni vakuum završava. Isto je i sa Hrišćanskom dogmom o Bogu. Sveti Duh je Svest u obliku Kvantnog Vakuuma. Sin je Svemir koji se iz Kvantnog vakuuma diže i razvija, a Otac je Svemir koji na kraju slabi, stari i ruši i u Kvantnom vakuumu nestaje. Inače i hinduisti i hrišćani uče da ta njihova tri božanstva ipak nisu TRI različita Boga, već samo JEDAN Bog. Dakle, uvek je to JEDNA Svest, koja se kroz vreme, ciklično pretače kroz svoja tri prirodna oblika i stanja. Što je ravno i tvrdnji muslimana da je Bog JEDAN. U prirodi sve se na isti način ponavlja, zato jer je sve napravljeno od Svesti, koja se uvek iznova napreže, keće i umara, i na kraju se opušta, slabi, raspada i odmara. Kao što su jaje, pile i koka, jedna i ista energija, odnosno, jedno i isto svesno jastvo, koje se uvek iznova, na tri različita načina ispoljava.
 

Ljubo2

Domaćin
Poruka
3.906
(nastavak)

MEDITACIJA

Kao što naučnici istražuju materiju, život i Svemir po načinu njihovog čulnog opažanja iz vana (fizika) i nisu u stanju da na taj način otkriju Konačnu Istinu o njihovom postojanju, isto tako nisu u stanju da otkriju Konačnu Istinu, ni istočnjački i drugi mudraci sveta, koji putem meditacije i prosvetlenja opažaju i istražuju materiju. život i Svemir iznutra (metafizika), Mada, metafizičari tvrde da ono što oni putem meditacije i prosvetljenja dožive, ima značenje Konačne Istine. Međutim, greše. Zato što se Konačna Istina o postojanju stvarnosti nema o čemu drugom da se sazna, do o Svesti, zato jer uistinu samo Svest postoji, koja je neopažljiva i nespoznatljiva, a ne njene fizičke i psihičke radnje koje su fizički i metafizički opažljive i spoznatljive. Koje u svojoj nutrini kriju Svest kao svoju suštinu i kao svog Vršioca, koja ni fizički, ni metafizički nije ni opažljiva, ni spoznatljiva. Drugim rečima, niko drugi ne može da zna da Svest postoji, do ona sama, tako što postaje svesna svojih fizičkih i psihičkih radnji koje vrši i sebe same kao njihovog vršioca. I pomoću te svoje svesnosti izvodi zaključak da ona postoji. Kada sebi može da kaže: "vršim fizičke i psihičke radnje, dakle, JA-Svest, postojim. Kao što je Dekart uz pomoć svoje psihičke radnje mišljenja izveo zaključak da on kao Svest postoji, rekavši: "Mislim, dakle, postojim".NISKO RAZVIJENA I VISOKO RAZBIJENA SVEST

Dok god delovi i čestice Svesti, prilikom uređivanja svojih međusobnih odnosa tokom kretanja i rada, smatraju da je najbolji princip njihovog samoodržavanja podela, konkurencija, mržnja i borba svakoga sa svakim, u kojoj jači preživljava, u kojoj je pravo jačega njegovo prirodno pravo i u kojoj su dozvoljena sva sredstva, one se nalaze na niskom razvoju svoje svesnosti. Zato što se putem podele, konkurencije, mržnje i borbe uzrokuje stradanje Svesti, a time ujedno i nezadovoljstvo i zlo, koje nije svrha, smisao, ni cilj života, već zadovoljstvo i dobro. Koje se može ostvariti isključivo uz pomoć principa jedinstva, mira, uzajamnog pomaganja, ljubavi i pravednosti. Kojeg je Isus Hrist izrekao u svojoj zapovesti: "Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe". Po ovom principu su sagrađene sve materijane forme u Svemiru, podrazumevajući i ljudski organizam. I kad delovi i čestice svesti svoje odnose prilikom kretanja i rada usklade po ovom principu i tako počnu da žive u duhvnom i materijalnom blagostanju, zadovoljstvu i dobru, tek tada može da se tvrdi da one imaju visoko razvijenu Svest.NOVI NAROD

"Novi narod" koji je Mitar Tarabić prorokovao kao ljude koji će da se pojave u Srbiji i preko njenih granica, "koji će da budu vredni i pošteni i koji će da paze jedni druge kao da su svi braća rođena", kao i "Narod u čistim belim haljinama" (misli se na čiste bele ljudske duše, tj. aure), koji je prorokovao Sv. Jovan u Otkrivenju u Bibliji, su ljudi koji priznaju i prihvataju Zakon postojanja kao Konačnu Istinu o postojanju Svesti, kao i materije, života i Svemia. Koja je takođe najavljena u Jovanovom Otktivenju pod naslovom "Većito evanđelje". I prihvataju prirodni i univerzalni sistem vrednosti harmonije i dobra po kojem je Svest od sebe same sagradila sve materijalne forme u Svemiru, među koje spada i ljudski organizam kao jedan od najsavršenijih. Dakle, prihvataju princip jedinstva sveta, mira, reda, uzajamnog pomaganja, ljubavi i pravednosti. To je ujedno i Hristov princip "Ljubavi prema bližnjemu kao prema samme sebi" ili princip: "Svi za jednoga, jedan za sve". Ovaj princip harmonije i dobra iz temelja ruši princip haosa i zla, po kojem u Svemiru nije sagrađena ni jedna materijalna forma, a koji je do danas opravdavala i svetska nauka i filozofija i svetske ideologije i politike, po kojem su građeni svi dosadašnji nepravedni, i zli ljudski društveni i ekonomski poreci: robovlasništvo, feudalizam, kapitalizam, fašizam i komunizam. To je princip političke, verske, nacionalne i klasne podele sveta, konkurencije, mržnje i borbe svakoga sa svakim, u kojoj jači preživljava, u kojoj je pravo jačega njegovo prirodno pravo i u kojoj su dozvoljena sva sredstva. Novi narod će da se zalaže za priznavanje Zakona postojanja i principa harmonije i dobra. Odnosno, zalagaće se za uspostavljenje jedinstvenog svetkog društvenog i ekonomskog poretka, tj, poretka, bez političkih, verskih, nacionalnih i klasnih podela i pripadnosti. To je poredak u kojem, kao u ljudskom organizmu, nikakvih drugih podela ne treba i ne sme da bude, sem pravedne podele rada i rezultata rada, ako želimo da izbegnemo svako zlo, a ostvarimo dobro. To je jedini način da se ljudsko društvo spasi od poropasti u koju nezaustavljivo srlja živeći po principu političke, verske, nacionalne i klasne podele sveta, konkurencije, mržnje i borbe svakoga sa svakim. Uz napomenu, da Novi narod nije nikakva nova pripadnost. To su samo ljudi koji su se vratili svojoj prirodnoj, ljudskoj pripadnosti, sa kojom se i rađaju i žive i umiru. Oni sebe obeležavaju trobojnim simbolom trojednosti Svesti. Koji je ujedno i simbol jedinstva Svemira, zatim, simbol univerzalnog zakona harmonije i dobra, kao i simbol jedinstva svih ljudi i svih ostalih bića sveta. Zbog toga ne postoji potreba da Novi narod bude na drugi način organizovan, sem kao jedinstvena svetska pravedna ekonomska zajednica, poput ljudskog organizma, u kojoj sem pravedne podele rada i rezultata rada nikakvih druguh podela nema. I zbog toga, jedina institucija koja treba da ima Zakon postojanja u svom temelju, s obzirom da je Zakon postojanja prirodna nauka, tj. nauka o Svesti koju do danas nismo imali, može da bude jedinstvena svetska naučno obrazovna i pravna institicija - akademija - ranga današnjih Ujedinjenih nacija. Koja trebe da se oformi po načinu ujedinjenja svih svetskih religija, s obzirom da sve svetske religije u svojim učenjima već sadrža i propagiraju univerzalni princio harmonije i dobra, tj. princip mira, reda, uzajamnog pomaganja, ljubavi i pravednosti. Ta naučno-obrazovna i pravna institucija treba da brine samo o jedinstvenom svetskom moralu u skladu sa univerzalnim principom harmonije i dobra. A pogubne sadašnje četiri svetske i neprirodne, političke, nacionalne, verske i klasne podele i institucije treba da se ugase. One su biblijska "četiri jahača apokalipse", jer su bile uzrokom svih dosadašnjih svetskih zala, koje i dalje, po principu podele, konkurencije, mržnje, borbe, haosa i zla, upravljaju svetom i nezaustavljivo ga vode u propast.


xjpg.1164611.jpgŠIRE OBJAŠNJENJE ZAKONA POSTOJANJA

Knjiga "Zakon postojanja", na srpskom i engleskom:
https://drive.google.com/file/d/1t3yAaEKEwIXU26cgvCxaG9zzcjBWQeC9/view
https://drive.google.com/file/d/12n2A5MtvnpoDZIEmluWr0NtpEB7eN-Hh/viewVIDEO MATERIJALI:


https://www.youtube.com/watch?v=9_7o3dbc6Yo

https://www.youtube.com/watch?v=-RToJYyJdjI
 

bmaxa

Buduća legenda
Poruka
37.281
Samo sam hteo da kažem da je izmet i u duhovnom i u materijalnom smislu, čovečanstvo i da objasnim kako se uz pomoć Zakona postojanja i Novog naroda, od tog izmeta može proizvesti zdrav, visoko svetsan i živ organizam i u duhovnom i materijalnom smislu.
Plasim se da to mora svako za sebe, zato sto svetskim vodjama odgovara narod kojim moze lako da se manipulise...
 

Ljubo2

Domaćin
Poruka
3.906
Plasim se da to mora svako za sebe, zato sto svetskim vodjama odgovara narod kojim moze lako da se manipulise...
Ono što svako za sebe treba da uradi da bi se od ghovana (od Čovečanstva) napravila pita, jeste da svako, u skladu sa Zakonom postojanja i njegovim principom harmonije i dobra, na sebe okaći trobojni simbol jedinstva Svemira i jedinstva sveta, tj sveta bez političkih, verskih, nacionalnih i klasnih podela i pripadnosti. Sveta u kojem, isto kao i u ljudskom savršenom organizmu, koji je takođe napravljen po prirodnom Zakonu postojanja i zakonu harmonije i dobra, sem pravedne podele rada i rezultata rada nikakvih drugih podela i pripadnosti nema. I to je sve. Pa ako broj nosilaca tog simbola dostigne kritičnu masu, to će tada da znači da su sazreli uslovi da se od ghovana (od Čovečanstva) može da napravi pita.
xjpg.1164611.jpg
 

bmaxa

Buduća legenda
Poruka
37.281
Ono što svako za sebe treba da uradi da bi se od ghovana (od Čovečanstva) napravila pita, jeste da svako, u skladu sa Zakonom postojanja i njegovim principom harmonije i dobra, na sebe okaći trobojni simbol jedinstva Svemira i jedinstva sveta, tj sveta bez političkih, verskih, nacionalnih i klasnih podela i pripadnosti. Sveta u kojem, isto kao i u ljudskom savršenom organizmu, koji je takođe napravljen po prirodnom Zakonu postojanja i zakonu harmonije i dobra, sem pravedne podele rada i rezultata rada nikakvih drugih podela i pripadnosti nema. I to je sve. Pa ako broj nosilaca tog simbola dostigne kritičnu masu, to će tada da znači da su sazreli uslovi da se od ghovana (od Čovečanstva) može da napravi pita.
Pogledajte prilog 1218338
Sve bi to bilo da covecanstvo moze da se probudi iz sna i ucmalosti...
 

Ljubo2

Domaćin
Poruka
3.906
Sve bi to bilo da covecanstvo moze da se probudi iz sna i ucmalosti...
L
Čovečanstvo ne spava. Jako je budno, aktivno i pokretno. Problem je samo što se kreće i radi pogrešno. Umesto da radi na svoju korist, ono radi na svoju štetu. Imesto da radi na svom samoodržanju, ono radi na svom samouništenju. I kad dođe do Trečeg svetskog rata i apokalipse i dve trečine ljudi bude pomoreno i tako onima koji prežive pamet dođe iz ghuzice u glavu i počnu da se raspituju za Zakon postojanja, Novi narod i trobojne bedževe, tek tada će sve da krene nabolje. Uz kajanje što to nisu uradili odmah kad im je savetovano, a ne kad su sve uništili?
 

oziman

Veoma poznat
Poruka
11.359
L
Čovečanstvo ne spava. Jako je budno, aktivno i pokretno. Problem je samo što se kreće i radi pogrešno. Umesto da radi na svoju korist, ono radi na svoju štetu. Imesto da radi na svom samoodržanju, ono radi na svom samouništenju. I kad dođe do Trečeg svetskog rata i apokalipse i dve trečine ljudi bude pomoreno i tako onima koji prežive pamet dođe iz ghuzice u glavu i počnu da se raspituju za Zakon postojanja, Novi narod i trobojne bedževe, tek tada će sve da krene nabolje. Uz kajanje što to nisu uradili odmah kad im je savetovano, a ne kad su sve uništili?

Jer:
"Ljudi mogu još stotinama ili hiljadama godina tragati za Istinom o postojanju života materije i prirode i tragati za najboljim rješenjeima kako da prevaziđu zlo, a ostvare dobro i kad god se bude desilo da tu Istinu i to rješenje otkriju, to će uvijek da bude ZAKON POSTOJANJA i uvijek će njegovog otkrovitelja slaviti, moliti mu se, pjevati mu pjesme i praviti kipove itd. I uvijek ću to biti ja, pa maker to bilo i poslije moje smrtui – jer ja sam taj Zakon već otkrio".

citat: Ljubo2

https://forum.krstarica.com/threads...aterije-zivota-i-prirode.675139/post-27381639

Nego, dokle si stigao sa pokretanjem svetske revolucije sa tobom kao mesijom?
Kako vidim, jos uvek si uveliko frustriran sto te ljudi ne slede, ne mole ti se, ne dizu ti kipove, pa eto cekas da se "opamete" tako sto ce izginuti u trecem svetskom ratu.
 

Ljubo2

Domaćin
Poruka
3.906
Nego, dokle si stigao sa pokretanjem svetske revolucije sa tobom kao mesijom?
Kako vidim, jos uvek si uveliko frustriran sto te ljudi ne slede, ne mole ti se, ne dizu ti kipove, pa eto cekas da se "opamete" tako sto ce izginuti u trecem svetskom ratu.
Mogu ja sebe da uzdižem do neba, a ti ili bilo ko drugi da me unižavaš do pakla, što je potpuno nebitno i bezvrdno, jer mesije, proroci, pa čak i bogovi, nemaju za ljudske pojedinačne živote apsolutno nikakvu vrednost. Ono što za živote svih ljudi sveta ima vrednost, u smislu Konačne i večite istine o postojanju materije, života i Svemira, pomoću koje jedino mogu da pređu iz stanja haosa i zla u stanje harmonje i dobra, je ZAKON POSTOJANJA. Kojemu, ni ti Ozimane, ni ta tvoja Sanja, koju si izvadio iz naftalina i citirao, niti bilo ko drugi do sada, niste uspeli ni pero da odbijete. Za svo ovo vreme svi šarlatani, tj. ljuti protivnici Zakona postojanja, koji su shvatili da im Zakon postojanja ruši njihova verovanja, u vidu raznih laži i prevare, koje zovu naukama, filozofijama, religijama, ideologijama i politikama, niti i jednom nisu čak ni pokušali da obore Zakon postojanja, jer su shvatili da to i ne mogu. Jer Zakon postojanja je neoboriv, pa su uvek iznova napadali i unižavali mene kao otkrovitelja Zakona postojanja. Evo i sada, u ovoj temi, u kojoj sam na najkraći mogući način objasnio Zakon postojanja i način na koji jedino uz pomoć znanja i razumevanja Zakona postojanja može da se spasi svet od haosa, zla i samouništenja, gospodin Oziman i dalje pokušava da pljujući po meni, popljuje Zakon postojanja. Ne ide to tako Ozimane. Umesto mene, nudim ti Zakon postojanja, pa njega napadni i obori, ako si u stanju? Ali nisi jer si svestan da nemaš ćime da ga oboriš. Zato jer i ne postoji neka druga i viša Istina od Zakona postojanja pomoću koje bi mogao da ga oboriš.

I još pitaš zašto još uvek niko za ovih dvadesetak godina nije prihvatio Zakon postojanja? Pa pokušaj sam da odgovoriš na to pitanje. Odgovori zašto TI za ovih dvadesetak godina mog učestvovanja na forumima filozofija i promovisanja Zakona postjanja nisi prihvatio Zakon postojanja, pa ćeš znati zašto nisu prihvatili ni drugi. Ako ne znaš odgovor, evo ja ću da ti odgovoim. Zato jer su mozgovi svih ljudi sveta izmanipulisani i zagađeni kojekakvim belosvetskim lažima i prevarama, koje zovu naukama, filozofijama, verama, ideologijama i politikama, koje, bez razumevanja bubaju napamet, smatrajući ih neoborivim istinama. Bez sposobnosti da te laži i prevare sami vrednuju i provere. Već kao slepci te laži i prevare slede i po njima srlaju pravo u propast.

Hajde, Ozimane, pokaži svoju pamet sada ovde, na licu mesta. Pokušaj uz pomoć Šopenhauera, kojeg smatraš neprikosnovenim autoritetom u filozofiji, da oboriš makar i jedan stav Zakona postojanja! Pa ako nisu u stanju, onda pokloni se Zakonu postojanja i odstupi - ne smetaj.
 

oziman

Veoma poznat
Poruka
11.359
Hajde, Ozimane, pokaži svoju pamet sada ovde, na licu mesta. Pokušaj uz pomoć Šopenhauera, kojeg smatraš neprikosnovenim autoritetom u filozofiji, da oboriš makar i jedan stav Zakona postojanja! Pa ako nisu u stanju, onda pokloni se Zakonu postojanja i odstupi - ne smetaj.

Не пада ми на памет да са тобом даље дискутујем. Дискусија са тобом је оличење ових Шопенхаурових речи.

Zato, kao što su na turnir puštali samo međusobno ravne, učen čovek ne treba da raspravlja sa neznalicom, jer protiv njega ne može da upotrebi svoje najbolje argumente, pošto ovom nedostaje znanje da ih razume i proceni. Ako u toj bezizlaznoj situaciji ipak pokuša da ih ovom drugom objasni, to će najčešce ostati bez uspeha. Oni će, štaviše, uz upotrebu nekog lošeg i glupog protivargumenta, ostati u pravu u očima isto tako neukih slušalaca. Шопенхауер

Пред сваким, ама сваким аргументом који се теби изнесе, па макар он био неприкосновен, ти поновиш ону своју бесмислену песмицу о седам психичких и физичких способности, као одговор. И то је то.
Рецимо:
"Два плус два су четири". Твој одговор: "Није тачно, јер седам физичких и психичких способности бла, бла".
Ето тако изгледа свака дискусија са тобом. Врши је сам.

А заинтересовани како то заправо изгледа на примеру, могу видети овде:

https://forum.krstarica.com/search/583091/
 

Ljubo2

Domaćin
Poruka
3.906
Не пада ми на памет да са тобом даље дискутујем. Дискусија са тобом је оличење ових Шопенхаурових речи.

Zato, kao što su na turnir puštali samo međusobno ravne, učen čovek ne treba da raspravlja sa neznalicom, jer protiv njega ne može da upotrebi svoje najbolje argumente, pošto ovom nedostaje znanje da ih razume i proceni. Ako u toj bezizlaznoj situaciji ipak pokuša da ih ovom drugom objasni, to će najčešce ostati bez uspeha. Oni će, štaviše, uz upotrebu nekog lošeg i glupog protivargumenta, ostati u pravu u očima isto tako neukih slušalaca. Шопенхауер
Kao i uvek i ovoga puta si napao mene, a ne Zakon posttojanja. I tvoj jedini argument protiv Zakona postojanja ovde je da si ti "učen" čovek, a ja "neznalica" i da zbog toga ne vredi daiskutovati sa mnom. Ne znam samo čime dokazuješ da si "učen" čvek? Da li time što, prema Šopenhaueru, tvrdiš da ovaj svet izvan Šopenhauerove i tvoje pameti ne postoji, a i dalje ne znaš šta je tvoja i Šopenhauerova pamet, kako one postoje i zašto? Naravno da neznaš, niti to možeš da znaš, ako ne znaš i ne razumeš Zakon postojanja.
Пред сваким, ама сваким аргументом који се теби изнесе, па макар он био неприкосновен, ти поновиш ону своју бесмислену песмицу о седам психичких и физичких способности, као одговор. И то је то
Naravno da je to moj odgovor, jer to i jeste Zakon postojanja, po kojemu može da postoji samo ono koje raspolaže sa sedam fizičkih i psihičkih sposobnosti i može da vrši sedam fizičkih i psihičkih radnji, a to je SVEST. Što podrazumeva da sem Svesti i njenih sedam fizičkih i psihičkih sposobnosti i radnji ničeg drugog i nema.

Eto, sa samo dve rečenice izrekao sam ti ceo Zakon postojanja i daj tvoje, šopehauerovske, argumente i obori to ako možeš. Ali po mogućnosti, dok to budeš obarao, da ne upotrebiš svojih sedam fizičkih i psihičkih sposobnosti i radnji. I ako u tome uspeš, priznaću da si oborio Zakon postojanja. A ako ne uspeš, onda ti nama ovde priznaj da je Zakon postojanja neoboriv.
Рецимо:
"Два плус два су четири". Твој одговор: "Није тачно, јер седам физичких и психичких способности бла, бла".
Ето тако изгледа свака дискусија са тобом. Врши је сам.
Da bi znao da su dva plus dva, četiri, prvo moraš da postojiš. A da bi postojao, moraš da postojiš sam po sebi kao svoj i uzrok i posledica. A da bi postojao sam po sebi kao svoj i uzrok i posledica, moraš da raspolažeš sa sedam fizičkih i psihičkih sposobnosti i pomoću njih budeš to što jesi - SVEST. I tek tada, pomoću tih istih svojih sedam fizičkih i i psihičkih sposobnosti i radnji pomoću kojih postojiš, možeš da znaš (ili ne znaš) i to da su dva plus dva, četiri. Hajde, obori to ako možeš, ali bez da kriviš mene i plačeš nam ovde zbog toga kad ustanoviš da to jedino tako i može da bude i nikako drugačije.
 

badja007

Ističe se
Poruka
2.185
Не пада ми на памет да са тобом даље дискутујем. Дискусија са тобом је оличење ових Шопенхаурових речи.Пред сваким, ама сваким аргументом који се теби изнесе, па макар он био неприкосновен, ти поновиш ону своју бесмислену песмицу о седам психичких и физичких способности, као одговор. И то је то.
Рецимо:
"Два плус два су четири". Твој одговор: "Није тачно, јер седам физичких и психичких способности бла, бла".
Ето тако изгледа свака дискусија са тобом. Врши је сам.

А заинтересовани како то заправо изгледа на примеру, могу видети овде:

https://forum.krstarica.com/search/583091/
@oziman Da li je moguce da ti sem uvreda nemas nijedan svoj argument da osporis vezano za temu nesto..
@Ljubo2 Evo ja cu da ti se zahvalim za sve sto si objasnio.
Meni ovo tvoje objasnjenje ima smisla jer moze se apsolutno sve objasniti i razumeti.
A da li je ovo 100%tacno!
To nezna niko..
 

oziman

Veoma poznat
Poruka
11.359

Ljubo2

Domaćin
Poruka
3.906
A da li je ovo 100%tacno!
To nezna niko..
Tačno je sve ono što može iskustveno da se proveri i do kraja logički objasni i razume. U šta spada i PRVI UZROK koji je uzrokovao SVE. Kao i logika po kojoj i sam taj PRVI UZROK postoji.

Kada je reč o Zakonu postojanja, on u sebi sadrži sve to. I svako ko do kraja zna kako sve to iskustveno može da proveri i logički do kraja objasni i razume , taj ne može da sumnja da je sve to 100% tačno.
 

Ljubo2

Domaćin
Poruka
3.906
Sa bosanskog foruma filozofije, na temu Zakona postojanja i Novog naroda, prenosim tri posta člana tovog foruma sa pseudonimom "Planamac".PLANAMAC

Razumijem i snažno vjerujem (da ne kažem znam) da Zakon postojanja nosi i predstavlja ideju ISTINE o postojanju, odnosno o tome šta postoji, kako postoji i zašto postoji – sve što postoji, tj. jedino što (zaista) postoji – Svijest!

Sugestija nošenja bedža, kao načina oslobađanja svijeta od organizovanih kriminalaca je način (ili barem pokušaj) da se mirnim putem, uz pomoć nauke i znanja, obore svjetske nauke, filozofije, ideologije i politike koje su opravdavale podjelu svijeta na neradnički i pljačkaški, i radnički i proizvođački dio, odnosno na one koji su živjeli (i uživali) zahvaljujući eksploataciji drugog čovjeka i njegovog rada i na one koji su živjeli (i patili) od svog rada.

Te i takve nauke, filozofije, ideologije i politike su bile temelj te podijeljenosti i sada uz pomoć jedne nove, istinske prirodne nauke, NAUKE O SVIJESTI i njenim zakonima po kojima su cijeli Svemir i život u njemu izgrađeni, ove dosadašnje svjetske lažne nauke, filozofije, ideologije i politike, treba da se obore, a sa njima i sve ono što se po njima tokom istorije do danas razvilo - država kao politička tvorevina i sistem, sa svim svojim mehanizmima koji je omogućuju i štite.

Niko ne zagovara (apriori) uništenje bilo koje države ili naroda već kapitalizma kao reprezenta ideologije (trenutno) vladajućeg nepravednog poretka. Jer ne radi se o vladanju neke grupe, nacije ili države, pošto nije važno ko će “vladati” – Rusi, Amerikanci, Kinezi ili bilo koji drugi kapitalisti, pošto se u svakom slučaju u suštini radi o vladavini kapitala nad ljudima (npr. to je priča, narativ tipa “rat je dobar biznis”). Bez polazišta da je kapitalizam postao totalitarni destruktivni poredak – tog egzistencijalnog momenta – sve ostalo je šuplja priča, koje ima napretek, posebno od strane tzv. Intelektualne elite tj. njihove kritike, koja je u stvari stranputica.

Što će reći, biće neophodno da se sva pogrešna znanja te posljedična tjelesna stanja i sva moguća druga nagomilana i raznovrsna 'sranja' (koja su ljudi usvojili i kojima se rukovode u međusobnim odnosima), promijene i prilagode Istini ili nestanu – i 'to' je upravo ono što će trebati i morati da se desi „u glavama“, odnosno u razumima ljudi (i što je, čini mi se, baš adekvatno opisano u Objavama kao „Sudnji dan“, tj. kao “tadašnje” muke i nevolja za isti).

Činjenica u prilog ovome koju je potrebno (barem pokušati) uvijek imati na umu je da postoje znanja od kojih čovjek nema nikakve koristi, i ne samo da nema koristi, nego su mu od velike štete.

A, razumijevanje Istine jeste, tj. bit će, ono što daje sposobnost 'razumijevaču' – osviještenom čovjeku o svemu navedenom – da ‘oplijevi korov’ neznanja (koji se nerijetko krije iza tzv. „znanja“) koji nas je kao čovječanstvo potpuno okupirao.

Kako sada raspolažemo sa pravim znanjem i Istinom u vezi prirodnih zakona harmonije i dobra, pomoću kojih se najlakše izbjegava haos, nezadovoljstvo i zlo, a ostvaruje, harmonija, zadovoljstvo i dobro, revolucije i borbe ljudi jednih protiv drugih i prolijevanje ljudske krvi nam više nije potrebno. Umjesto takvog oblika borbe, sada na svjetskoj sceni treba pokrenuti BORBU IDEJA.

Nakaradna interesna logika je i stupila u političku ravan zato što je nestala borba ideja. Lakše je braniti sopstveni interes nego se upustiti u odbranu ideja koje zastupaš. Politika je apsolutno spremna na licitiranje svake vrste. Sve je komercijalizovano, znači sve je korumpirano – na prodaju! Niko i ništa ne može da ostane van vladajuće logike “okretanja love” (tj. kapitala – “samo nek’ se vrti”, veli se), gdje svako svoje privatne interese ima, i to u vidu materijalnog bogatstva, koje je postalo mjera svih stvari. Međutim, društva se ne dijele na bogata i siromašna, kako se pogrešno misli, već na solidarna i ona koja to nisu, tj. okrutna, što znači da mjera blagostanja neke zajednice nije materijalno već duhovno bogatstvo – koje se ogleda u jednakosti, saradnji, solidarnosti, ljubavi, razumijevanju… a toga, nažalost, ‘nigdje ni na mapi’.

Relativno teško je predviđati u političkoj ravni, gdje imamo sve osim pameti i poštenja. Cijela planeta se, kako to svakodnevno gledamo, valja u blatu licemjerja i nemorala. Diplomatija ima svoje običaje i naravi, koje se ne daju uvijek racionalno sagledati niti razumijevati. Uprkos zaklinjanju u demokratiju, građanima planete su uskraćena elementarna ljudska prava, pravo na informacije i mogućnost budućnonosnog sagledavanja vlastitih života. Nema nikakve suštine izvan lične interesne logike pojedinaca i grupa, koje logikom nasilja uspostavljaju opšti nered kao jedinu vrstu reda, tj. pravila.

O tome da je laganje tj. svjesno govorenje neistine postalo norma političkog postupanja, nema sumnje i to svi ljudi znaju ili barem osjećaju na svojoj koži.

Dakle, nebitno je šta nam kažu (ne samo političari), nebitno je ono što čujemo. Bitno je ono što nam se prešućuje. Njihova “pristojnost” uključuje laž kao temelj njihova načina vladanja i bivanja na javnoj sceni. U političkom životu laganje nije isto što i prešućivanje, ali imaju jednake posljedice.

Dok se u zapadnim demokratijama laganje poreskim organima kao i laganje u istrazi ili pred sudom strogo kažnjava, nikakve sankcije nisu predviđene za laganje i prešućivanje u političkoj kampanji – iako svaki element u procesu obrazovanja opšte volje neposredno utiče na milione lličnih, individualnih sudbina. Naravno, demokratska teorija ne nudi rješenje za taj problem.
 

Ljubo2

Domaćin
Poruka
3.906
PLANAMAC


Zastrašujuće, u SAD preko 90% generala je u vojnim simulacijama pokazalo da je spremno pritisnuti “crveno dugme” čim je ‘gurava situacija’. Oni su spremni da unište Rusiju, k’o biva, a to znači, u stvari, cijeli svijet. Užasna je zabluda da je američkim vladarima, nosiocima moći, tj. kapitalističkoj oligarhiji, generalima, političarima, stalo do američkih građana, i da zbog njih neće npr. da izvrše udar na Rusiju (ili naprave neki drugi sličan suludi korak) jer se plaše kontraudara koji može dovesti do smrti miliona američkih građana. Jer oni, u stvari, prihvatljivim rizikom smatraju smrt preko sto hiljada građana, što je zvanična vijest (a možemo samo zamisliti s kojim se “ciframa” u nezvaničnim ‘kuloarima’ operiše), da bi išli na Rusiju. A gotovo 40% Amerikanaca (unatoč tome) prihvata da se na Rusiju izvrši udar. U SAD se prave čitavi podzemni gradovi, a nemali broj ‘idiota’ se zamrzava da bi preživjeli moguću nuklearnu katastrofu… K’o u ovo ne vjeruje, nek’ se prisjeti američkog mota (ideje vodilje) iz vremena osvajanja Zapada “samo mrtav Indijanac je dobar Indijanac”, i toga da je nakon nekog vremena Indijanca zamijenio crnac, pa Vijetnamac, pa komunist… a trenutno takvu ulogu imaju Rusi. A ako neko misli da je ovo “prekomjerna upotreba riječi” , tj. da pretjerujem, nek’ uzme u obzir to da priroda kritikovanog uslovljava prirodu kritike, a kapitalizam, koji se ogleda u još uvijek vladajućoj svjetskoj sili br. 1, tj. SAD, je postao totalitarni destruktivni poredak, i ono što mu se ubraja/lo u progres, a to je tzv. tehnološki razvoj, odavno nije progres, već progresizam – razvoj proizvodnih snaga koji ima destruktivnu prirodu.

To što se Finska i Švedska pridružuju NATO-u sigurno neće Evropu učiniti bezbjednijom. A da bi se Turska prestala protiviti njihovom pridruženju, obje ove države su prihvatile ono što ni slučajno ne bi smjelo biti prihvatljivo: intenziviranje rata protiv Kurda.

Pitanje nuklearnog oružja i nuklearnog uništenja planete, zapravo i tako, je povezano sa destruktivnim tendencijama koje prostiču iz samog načina života koji kapitalizam forsira, tj. koji vladajuća ideologija konkurencije, borbe, podjele i mržnje proizvodi. Sve, ama baš sve se mjeri i pravda ekonomskim razlozima - pa i ratovi, naravno (npr. broj radnih mjesta je izgovor za skoro sve i svako sranje), a pošto to kod ljudi ‘pali’ vladajuće elite i nemaju potrebe da mijenjaju ovu 'foru', tj. "mantru" kojom sve što žele ostvaruju. Uostalom, bjelodano je da kapitalisti vole krize jer im donose nove mogućnosti za zaradu i povećanje profita!?

Neophodno je razotkriti ovu ideološku pozadinu koja leži u temeljima reprezentacije ekonomskog rasta – ideju individue, konstruisane kroz liberalni imaginarij, koja, na ovaj suštinski pogrešan i po život na Zemlji opasan način, ima temeljno pravo mobilizovati resurse u svrhu individualnog životnog užitka – što u konačnici znači, (samo) elite i to jedno određeno vrijeme, jer je takvo što dugoročno neodrživo.

I kad se "ljudska priroda pobuni" protiv takvog nehumanog sistema, vladajućoj klasi ne preostaje ništa drugo nego da počne da mijenja ljudsku prirodu. I, ne lezi vraže, tehnologija upravo to sad i omogućava. Ljudi su dospjeli u dužničko ropstvo koje je mutiralo u mentalno robovanje i degenerisanje čovjeka kao humanog bića. U velikoj većini ljudi se ponašaju kao narkomani, daj im njihovo sledovanje ‘potrošačke doze’, a da li će sutra 'svijet da propadne' (i oni s njim) baš ih briga.

Umjesto tako, ‘opijajmo’ se idejom (koju sad imamo) kako da stvorimo život dostojan čovjeka!

Egzistencijalni fatalizam proizvodi egzistencijalni defetizam. Umjesto da se ljudi bore da se spriječi uništenje života na planeti, to treba da se prihvati, neminovno je i neizbježno. (eventualno će ‘neki’ uspjeti da zduše na Mars, kojeg će prije toga teraformirati… – eto o čemu se polemiše i priča, a ne o suštini problema – missliiimm, to će biti, al’ u limburgu mjesecu) Npr. često se govori i piše kako želimo spasiti rijeke, ugrožene životinje, okeane, planetu… sebe, ali od koga, i kako i zašto je tolika ugroženost nastupila?! To su prava pitanja, koja se niko ne pita i na koja niko (do sad) ne odgovara. Znači, sve može, o svemu se da pričati, za svašta nešto se boriti, samo da se ne dovede u pitanje vladajući (trenutno, kapitalistički) poredak, tj. dovedu u pitanje nakaradni principi (konkurencija, podjela, mržnja i borba) na kojima počiva.

Elem, i pticama na grani je jasno da su politika i moral kao nebo i zemlja.
Što znači, nacionalnih i inih interesa obrana je u suštini po život opasna obmana! I onda to ne ukinimo!?
 

Ljubo2

Domaćin
Poruka
3.906
PLANAMAC


Najvažniji kriterij po kojem se određuje da li je neka misao, ideja umna jeste da li ona doprinosi očuvanju života na Zemlji!

Narativi koji funkcioniši kao okviri tumačenja stvarnosti su ključni za ideologiju kao strukturu. Oni određuju šta je vjerovatno (tj. “istina”), a šta nije, tj. određuju koje se ideje mogu prihvatiti, a koje se moraju odbaciti.

Bratstvo među ljudima nije i ne treba da bude cilj, već je polazište koje trebamo. Za šta je neophodno razviti svjesnost da je to u korist svemu i svima – sve po znanju, ideji o tome kako se najlakše izbjegava nezadovoljstvo, tj. haos i zlo, a ostvaruje harmonija i dobro, tj. zadovoljstvo. To zahtijeva razvoj, evoluciju psihičke sposobnosti razumijevanja kod ljudi, pomoću koje će moći jasno da prepoznaju kakva i koja su to djelovanja (neorganizovana i haotična kretanja i rad) koja proizvode zlo i nezadovoljstvo - koje ogromna većina čovječanstva osjeća, ali još uvijek, manje-više, baš i ne shvata gdje je njegovo ishodište, tj. nikako da skonta “đe je ba zapelo” .

Svakako, valjalo bi i iznova osmisliti drukčiji tip proizvodnje. Ne bismo trebali dopustiti daljnje širenje kapitalističkih društvenih odnosa ako se slažemo da njihova ekspanzija ne bi smjela nastaviti obespravljivati milijune ljudi i ograničavati živote brojnih drugih bića s kojima (još uvijek) obitavamo na zajedničkoj planeti.

Naravno i do danas su svijetom vladale različite ideje i ljudi su se međusobno borili i ubijali braneći svoje ideje. I razlog zašto ni jedna od poznatih nam svjetskih ideja, filozofskih, ideološko-političkih ili vjerskih nije uspjela da zavlada svijetom je bio taj što su sve te ideje do danas bile nepotpune. Ni jedna nije imala snagu neoborive NAUKE i Konačne Istine u vezi postojanja materije, života i Svemira. Sve te dosadašnje ideje su bile nedorečene i najvećim dijelom lažne.

Sada je situacija drugačija. Sada imamo Nauku o Svijesti ili Nauku o nagonu samoodržanja, sa značenjem nauke o Dobru i Zlu, tj. sa značenjem Vječite i Konačne Istine u vezi postojanja materije, života i Svemira, koja u sebi sadrži i najbolje, univerzalno rješenje o tome kao se najlakše ostvaruje opšta harmonija, zadovoljstvo i dobro, a izbjegava svaki haos, nezadovoljstvo i zlo.

I zbog toga nam sada, kada imamo tu nauku, revolucije više nisu potrebne. Pred ovom NAUKOM, kao konačnom Istinom i njenim simbolom, sve dosadašnje bjelosvjetske laži i prevare će bez prolijevanja ljudske krvi da padnu, a sa njima i sve ono što se razvilo po tim lažima - svjetske političke, vjerske i klasne podjele i pripadnosti i sva ona ljudska stradanja kao posljedica tih laži.

Dakle, došlo je vrijeme za suočenje ZNANJA i NEZNANJA, uz pomoć SIMBOLA ZNANJA.

Došlo je vrijeme da dobrovoljno i sa razumijevanjem služimo vlastitoj i opštoj svrsi, tj. zadovoljstvu i dobru na sveopštu i ličnu sreću. Tako što ćemo se ugledati na ćelije i organe ljudskog tijela – svi i svako je za sve i svakoga i gospodar i sluga – niko se ne buni i svi uživaju u tome. Svako ljubi bližnjega svoga – znači, svakog čovjeka – kao sebe samoga!

* * * * *
Važno je steći realistično socijalno i povijesno znanje o društvu u kojem živimo te uspostaviti razumnu ravnotežu između postojeće situacije i izgleda za njene promjene. Tako nešto mogu postići samo ljudi koji su snažno motivisani ličnim i ideološkim interesima. Jasno je da svi imamo ideale i predrasude, ali i to da se sticanje većeg znanja moze postići jedino ako ljudi različitih shvatanja mogu slobodno, argumentovano i sa činjenicama sudjelovati u diskusijama - a to opet, nadalje, zahtijeva otvaranje javnog foruma za razmjenu svih različitih gledišta (što nikako ne može i ne smije biti izgovor za grubo ili uvredljivo ponašanje). Najveća usluga koju nam neko može učiniti, ako nam je stalo do istine, jeste da nam na nenametljiv način objasni u čemu smo pogriješili, što je Ljubo “milion puta” uradio prema svakome od nas koji učestvujemo u ovoj temi, pa bar na tome bi mu trebali biti zahvalni – ja jesam, a nikako nebismo trebali “tražiti trun u tuđem oku, a ne vidjeti brvna u svom”.

Razlika izmedju naše slike o samom sebi i naših stvarnih sposobnosti čini nas uvredljivim; što je ona veća, više smo uvredljivi – ako se neko slučajno osjetio uvrijeđenim, nek’ mu je ovo na znanje.

"Ljudsko iskustvo se ne prenosi tako lako s koljena na koljeno kako neki misle. Svi, izgleda, moramo naučiti iz osobnih grešaka, zaslužiti vlastite ožiljke. Najviše stoga sto nam se serviraju ušminkane verzije prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, te patetično-romantične bajke o ljubavi, obitelji, bratstvu među ljudima i žrtvama za domovinu i o čovječanstvu uopšte. Gdje bismo inače danas dogurali da svakih sto godina makar imalo uznapredujemo, ali sve je isto od nastanka ljudskog svijeta."
#bekimsejranović #tvojsinhuckleberryfinnda (se) ponovim, jer mi se čini da ima smisla (opet) ukazati na ovu činjenicu.

U suštini, insistiranje na tome da se zna čija su neka razmišljanja, odnosno zahtjev za iznošenjem autorstva tj. izvora nečijeg, odnosno nekog promišljanja, stava, zaključka, pogleda na svijet... je proizvod (na kapitalistički tj. socijal-darvinistički način) degenerisanog uma, koji u svemu vidi i traži konkurenciju, nadmetanje, materijalni interes, borbu... i intelektualnog konformizma, tzv. pravila „rek'o čovjek koji zna“; pa kakve veze ima Ko je rek'o - jel' „zeko rek'o“ il' je „'Neko'* rek'o“, napisao, izjavio... ako to što se čita ima ili nema smisla za razum/ijevanje onog koji upražnjava „obradu iskazanih podataka i/ili spoznaja“.

Takvo što je siguran znak da u razumu tog i takvog čitaoca nema pouzdanog oslonca na osnovu kojeg bi se pravila jasna procjena dospjelih informacija. Sva shvatanja i zaključci izvedeni na način da je za prosuđivnje njihove valjanosti relevantnost onoga ko je rekao na znatno višem nivou od onoga šta je rekao su klasičan primjer do/sipanja vode u najčešće prazno i svakako šuplje „bure“.
(E, sad, šta je tu voda, ko je bure i gdje su sve rupe (u znanju) kroz koje „zaključci“ cure, je priča za sebe i za razmišljanje)

Na kraju krajeva, i ovdje se dođe do vjerovanja – tuđem znanju, zvanju, autoritetu, nadređenom, tituli, starijem... već kako ko i iz čega i prema kome crpi i iskazuje povjerenje – znači, v j e r e !!!

Evo i nekoliko citata (mentalnih „ortopedskih pomagala“) – da ne bude „zeko rek'o“ – umovima kojima je takvo što potrebno ili čak neophodno:

"Šta znači intelektualac? To podrazumijeva ljude koji o stvarima razmišljaju duže nego drugi ljudi, možda? No, mnogi od njih prelaze preko drugih ljudi govoreći: "Sve mi to shvatamo"… Kolosalna zabluda intelektualaca je njihovo vjerovanje da tačno znaju šta čovječanstvu treba i njihovo neumorno nastojanje da stvaraju ljude na svoju jadnu sliku i priliku…
Humanističko obrazovanje se velikim dijelom sastoji od pretvaranja krasnih mladih ljudi u bezbojne kopije vlastitih učitelja."
Paul Fayerabend

"Naučite iz nauke to da morate sumnjati u ono što govore stručnjaci
…. Nauka je vjerovanje u neznanje stručnjaka…. Svako pokoljenje koje svojim iskustvom nešto otkrije, mora to prenijeti dalje, ali prenijeti uz onu tananu ravnotežu poštovanja i nepoštovanja, tako da se trka nastavi, da na mlade ljude ne pređu u prevelikim količinama greške starijih kruto prenijete, ali ipak da pređu u dovoljnim količinama one pametne stvari koje im stariji imaju dati, nagomilanu mudrost starijih: uz nju, opet, i svijest da mudrost može biti lažna!"
Richard Feynman

Borbu protiv gluposti moguće je voditi na mnogo načina. Neki od njih se mogu s pravom nazvati glupim, jer stvaraju više štete nego koristi. Na primjer, osobe koje svaki dan popiju dva alkoholna pića bolje pamte, imaju bolje verbalne vještine i veću sposobnost brzog razmišljanja nego što je to slučaj sa osobama koje uopšte ne konzumiraju alkohol. Poznato je kakve posljedice ostavlja iza sebe ponašanje vođeno geslom „cilj opravdava sredstva“. Činiti sve što je u vašoj moći da postanete 'pametniji' nije baš uvijek mudra odluka. Naime, od vas zavisi hoćete li danas popiti dva ili četiri pića i biti dva ili četiri puta pametniji, ali ne i broj pića koje ćete piti nakon godinu dana upražnjavanja takve prakse. Kletva „dabogda im'o pa nem'o“ odnosi se i na pamet, odnosno razum.

Obratiti pažnju na svoju pažnju ili što već Ljubo često ponovi - sve vam je dozvoljeno, ali vam sve nije od koristi!

u potpisu (samo) ČOVJEK

*znate već, kad se za nekoga kaže on je „Neko“, „Nešto“

 
Da biste mogli da kreirate nove teme, trajno koristite svoje ime i ne pogađate stalno slike - kliknite ovde da se registrujete.

Top
  Blokirali ste reklame
Dragi prijatelju, nemojte da blokirate reklame - isključite Ad Blocker na Forumu, jer će tako mesto vaših susreta na Krstarici ostati besplatno za korišćenje.