Vinca nudi zastitu od sarsa

L

loga

Gost
Na osnovu rezultata izučavanja fizičko-hemijskih i strukturnih osobina površinskog proteina E2 TARS virusa, odnosno njegovih subjedinica S1 i S2, koje su odgovorne za vezivanje virusa za receptorski molekul na ćeliji, stručnjaci Laboratorije za mulitidisciplinarna istraživanja u Institutu za nuklearne nauke "Vinča" selektovali su materijal koji može efikasno da veže virus na svojoj površini.
Suspenzija koja sadrži čestice ovog materijala u kontaktu sa kožom kontaminiranom TARS virusom (np. dlanovi ruku), “preuzima” virus sa kože pošto ima znatno veći afinitet za njegovo vezivanje. Na ovaj način došlo se do efikasnog i potpuno neškodljivog sredstva koje u znatnoj meri može pomoći u suzbijanju širenja infekcije TARS virusom

Ceo tekst:http://www.znanje.co.yu/index1.php?oblast=priroda&grana=medicina&tekst=vinca.html
 

Back
Top