Quantcast

Ustav Republike Srbije od 28. septembra 1990 godine.

Da li Ustav Republike Srbije iz 1990 godine ukinuo SFR Jugoslaviju na teritoriji Republike Srbije?

 • Da.

  glasova: 6 60,0%
 • Ne.

  glasova: 3 30,0%
 • Nešto što ću napisati u komentaru u temi.

  glasova: 1 10,0%

 • Ukupno glasova
  10

Srboskizborim

Poznat
Poruka
7.807
Ustav Republike Srbije usvojen 28. septembra 1990.

https://www.paragraf.rs/propisi/ustav_republike_srbije.html
Član 1.
Republika Srbija je demokratska država svih građana koji u njoj žive, zasnovana na slobodama i pravima čoveka i građanina, na vladavini prava i na socijalnoj pravdi.

NAPOMENA:
Njime je, Republika Srbija u članu 1 i formalno-pravno postala suverena država.


Član 47.
Građanin Republike Srbije ima državljanstvo Republike Srbije.
Građanin Republike Srbije ne može biti lišen državljanstva, prognan ili ekstradiran.
Državljanstvo se stiče i prestaje na način utvrđen zakonom.
Građaninu Republike Srbije koji ima i drugo državljanstvo može se oduzeti državljanstvo Republike S Srbijesamo ako odbije da ispuni Ustavom određenu dužnost građanina.

NAPOMENA: Dalje u članu 47. državljanstvo SFR Jugoslavije se i ne pominje?


Član 50.
Stranac u Republici Srbiji ima slobode i prava čoveka utvrđene Ustavom i druga prava i dužnosti utvrđene Zakonom.
Jamči se pravo azila stranom državljaninu i licu bez državljanstva koje se progoni zbog zalaganja za demokratske poglede i zbog učešća u pokretima za socijalno i nacionalno oslobođenje, za slobodu i
prava ljudske ličnosti, ili za slobodu naučnog ili umetničkog stvaranja.

NAPOMENA: Po Ustavu SFR Jugoslavije, pravo azila je bilo u nadležnosti SFR Jugoslavije.


Član. 51.
Odbrana Republike Srbije je pravo i dužnost svakog građanina.
Niko nema pravo da prizna ili potpiše kapitulaciju, niti da prihvati ili prizna okupaciju Republike Srbije ili
bilo kojeg njenog dela.
Izdaja Republike Srbije je zločin prema narodu i kažnjava se kao teško krivično delo.

NAPOMENA: Po Ustavu SFR Jugoslavije odbrana je bila u nadležnosti SFR Jugoslavije.

Član 72.
Republika Srbija uređuje i obezbeđuje:
a) suverenost, nezavisnost i teritorijalnu celokupnost Republike Srbije i njen međunarodni položaj i o odnosesa drugim državama i međunarodnim organizacijama;
b) ostvarivanje i zaštitu sloboda i prava čoveka i građanina;
c) ustavnost i zakonitost; odbranu i bezbednost Republike Srbije i njenih građana;
d) mere za slučaj vanrednog stanja, svojinske i obligacione odnose i zaštitu svih oblika svojine;
e) pravni položaj preduzeća i drugih organizacija, njihovih udruženja i komora, finansijski sistem;
f) sistem u oblastima ekonomskih odnosa sa inostranstvom, tržišta, planiranja, radnih odnosa,
zaštite na radu, zapošljavanja, socijalnog osiguranja i drugih oblika socijalne sigurnosti, kao i druge ekonomske i socijalne odnose od opšteg interesa;
g) sistem zaštite i unapređivanja životne sredine;
h) zaštitu i unapređivanje biljnog i životinjskog sveta;
i) sistem u oblastima zdravstva, socijalne zaštite, boračke i invalidske zaštite, društvene brige o deci i omladini, obrazovanja, kulture i zaštite kulturnih dobara, fizičke kulture, društvenog i
javnog obaveštavanja; sistem javnih službi;
j) kontrolu zakonitosti raspolaganja sredstvima pravnih lica, finansijsku reviziju javnih rashoda i način jedinstvenog organizovanja tih poslova; prikupljanje statističkih i drugih podataka od
opšteg interesa;
k) osnovne ciljeve i pravce privrednog, naučnog, tehnološkog, demografskog, regionalnog i .socijalnog razvoja poljoprivrede i sela;
l) organizacije i korišćenja prostora; politiku i mere za usmeravanje i podsticanje razvoja,
uključujući i razvoj nedovoljno razvijenih područja;
m) robne rezerve; finansiranje ostvarivanja prava i dužnosti Republike Srbije utvrđenih Ustavom i zakonom;
n) organizaciju, nadležnost i rad republičkih organa; druge odnose od interesa za Republiku Srbiju, u skladu sa Ustavom.
Republika Srbija održava veze sa Srbima koji žive izvan Republike Srbije, radi očuvanja njihove nacionalne i kulturno-istorijske samosvojnosti.

NAPOMENA: Po Ustavu SFR Jugoslavije, inostrana ili vanjska politika, komunikacija i saradnja sa međunarodnim institucijama i organizacijama, te ekonomska i socijalna politika je bila u nadležnosti SFR Jugoslavije.


V Republički organi
Narodna skupština
Član 73.
Narodna skupština:
a) odlučuje o promeni Ustava;
b) donosi zakone, druge propise i opšte akte;
c) donosi plan razvoja, prostorni plan, buxet i završni račun;
d) utvrđuje predlog odluke o promeni granice Republike Srbije;
e) utvrđuje teritorijalnu organizaciju u Republici Srbiji;
f) odlučuje o ratu i miru;
g) ratifikuje međunarodne ugovore;
h) raspisuje republički referendum;
i) raspisuje republički javni zajam i odlučuje o zaduživanju Republike Srbije;
j) bira i razrešava: predsednika i potpredsednike Narodne skupštine; predsednika, potpredsednike i
ministre u Vladi; predsednika i sudije Ustavnog suda, Vrhovnog suda i drugih sudova; .Republičkog javnog tužioca i javne tužioce; guvernera Narodne banke i druge funkcionere određene zakonom;
k) obavlja kontrolu nad radom Vlade i drugih organa i funkcionera odgovornih Narodnoj skupštini, u skladu sa Ustavom i zakonom;
l) daje amnestiju za krivična dela;
m) obavlja i druge poslove u skladu s Ustavom.

NAPOMENA: Po Ustavu SFR Jugoslavije , o ratu i miru je odlučivalo Predsjedništvo SFR Jugoslavije i Narodne Skupština SFR Jugoslavije.

Po Ustavu SFR Jugoslavije, ratifikaciju međunarodnih sporazuma - ugovora je vršila Narodna Skupština SFR Jugoslavije.

Predsednik Republike
Član 83.
Predsednik Republike:
a) predlaže Narodnoj skupštini kandidata za predsednika Vlade, pošto sasluša mišljenje
predstavnika većine u Narodnoj skupštini;
b) predlaže Narodnoj skupštini kandidate za predsednika i sudije Ustavnog suda;
c) ukazom proglašava zakone;
d) obavlja poslove iz oblasti odnosa Republike Srbije sa drugim državama i međunarodnim
organizacijama, u skladu sa zakonom;
e) rukovodi oružanim snagama u miru i ratu i narodnim otporom u ratu; naređuje opštu i delimičnu mobilizaciju; organizuje pripreme za odbranu u skladu sa zakonom;
f) kad Narodna skupština nije u mogućnosti da se sastane, po pribavljenom mišljenju predsednika Vlade, utvrđuje postojanje neposredne ratne opasnosti ili proglašava ratno stanje;

NAPOMENA: Po Ustavu SFR Jugoslavije, odbrana i nadležnost za proglašenje neposredne ratne opasnosti i ratnog stanja je bila nadležnost Predsjedništva SFR Jugoslavije i Narodne Skupštine SFR Jugoslavije.

Član 86.
Predsednik Republike se bira na neposrednim izborima, tajnim glasanjem.
Mandat predsednika Republike traje pet godina.
Isto lice može biti izabrano za predsednika Republike najviše dva puta.
Izbor za predsednika Republike mora se održati najkasnije 30 dana pre isteka mandata predsednika
Republike kome mandat ističe.
Prilikom stupanja na dužnost, predsednik Republike pred Narodnom skupštinom polaže zakletvu koja
glasi:
"Zaklinjem se da ću sve svoje snage posvetiti očuvanju suverenosti i celine teritorije Republike Srbije,
ostvarivanju ljudskih i građanskih sloboda i prava, poštovanju i odbrani Ustava i zakona, očuvanju mira i
blagostanja svih građana Republike Srbije i da ću savesno i odgovorno ispunjavati sve svoje dužnosti.

NAPOMENA: Potvrđuje se suverenitet Republike Srbije kao države.

VIII Odnos prema Ustavu SFRJ
Član 135.
Prava i dužnosti koje Republika Srbija, koja je u sastavu Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, ima po ovom ustavu, a koji se prema saveznom ustavu ostvaruju u federaciji, ostvarivaće se u skladu sa saveznim ustavom.
Kad se aktima organa federacije ili aktima organa druge republike, protivno pravima i dužnostima koje ona ima po Ustavu Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, narušava ravnopravnost Republike Srbije ili se na drugi način ugrožavaju njeni interesi, a pri tome nije obezbeđena kompenzacija, republički organi donose akte radi zaštite interesa Republike Srbije.

NAPOMENA: Ovom odredbom Ustav Republike Srbije je po pravnoj snazi iznad Ustava SFR Jugoslavije, koji se nekako onako "usput" pominje.
Po Ustavu SFR Jugoslavije, Ustav SFR Jugoslavije je bio najviši pravni akt, nadređen svim ustavima Republikani Autonomnih pokrajina unutar SFR Jugoslavije.
 
Poslednja izmena:

Mej bregami

Veoma poznat
Banovan
Poruka
14.836
I druge republike su bile definirane kao države koje su dio suvereniteta prenijele na federaciju još ustavom 1974.

20200106_174144.jpg
 

Srboskizborim

Poznat
Poruka
7.807
I druge republike su bile definirane kao države koje su dio suvereniteta prenijele na federaciju još ustavom 1974.

Pogledajte prilog 632706

Odbrana, inostrani poslovi, saradnja sa međunarodnim institucijama i organizacijama, ekonomska politika su bili na nivou savezne države SFR Jugoslavije a po Ustavu Republike Srbije iz 1990 godine su nadležnost Republike Srbije.
 

piciginx

Buduća legenda
Poruka
39.561
Ustav Republike Srbije usvojen 28. septembra 1990.

https://www.paragraf.rs/propisi/ustav_republike_srbije.html
Član 1.
Republika Srbija je demokratska država svih građana koji u njoj žive, zasnovana na slobodama i pravima čoveka i građanina, na vladavini prava i na socijalnoj pravdi.

NAPOMENA:
Njime je, Republika Srbija u članu 1 i formalno-pravno postala suverena država.


Član 47.
Građanin Republike Srbije ima državljanstvo Republike Srbije.
Građanin Republike Srbije ne može biti lišen državljanstva, prognan ili ekstradiran.
Državljanstvo se stiče i prestaje na način utvrđen zakonom.
Građaninu Republike Srbije koji ima i drugo državljanstvo može se oduzeti državljanstvo Republike S Srbijesamo ako odbije da ispuni Ustavom određenu dužnost građanina.

NAPOMENA: Dalje u članu 47. državljanstvo SFR Jugoslavije se i ne pominje?


Član 50.
Stranac u Republici Srbiji ima slobode i prava čoveka utvrđene Ustavom i druga prava i dužnosti utvrđene Zakonom.
Jamči se pravo azila stranom državljaninu i licu bez državljanstva koje se progoni zbog zalaganja za demokratske poglede i zbog učešća u pokretima za socijalno i nacionalno oslobođenje, za slobodu i
prava ljudske ličnosti, ili za slobodu naučnog ili umetničkog stvaranja.

NAPOMENA: Po Ustavu SFR Jugoslavije, pravo azila je bilo u nadležnosti SFR Jugoslavije.


Član. 51.
Odbrana Republike Srbije je pravo i dužnost svakog građanina.
Niko nema pravo da prizna ili potpiše kapitulaciju, niti da prihvati ili prizna okupaciju Republike Srbije ili
bilo kojeg njenog dela.
Izdaja Republike Srbije je zločin prema narodu i kažnjava se kao teško krivično delo.

NAPOMENA: Po Ustavu SFR Jugoslavije odbrana je bila u nadležnosti SFR Jugoslavije.

Član 72.
Republika Srbija uređuje i obezbeđuje:
a) suverenost, nezavisnost i teritorijalnu celokupnost Republike Srbije i njen međunarodni položaj i o odnosesa drugim državama i međunarodnim organizacijama;
b) ostvarivanje i zaštitu sloboda i prava čoveka i građanina;
c) ustavnost i zakonitost; odbranu i bezbednost Republike Srbije i njenih građana;
d) mere za slučaj vanrednog stanja, svojinske i obligacione odnose i zaštitu svih oblika svojine;
e) pravni položaj preduzeća i drugih organizacija, njihovih udruženja i komora, finansijski sistem;
f) sistem u oblastima ekonomskih odnosa sa inostranstvom, tržišta, planiranja, radnih odnosa,
zaštite na radu, zapošljavanja, socijalnog osiguranja i drugih oblika socijalne sigurnosti, kao i druge ekonomske i socijalne odnose od opšteg interesa;
g) sistem zaštite i unapređivanja životne sredine;
h) zaštitu i unapređivanje biljnog i životinjskog sveta;
i) sistem u oblastima zdravstva, socijalne zaštite, boračke i invalidske zaštite, društvene brige o deci i omladini, obrazovanja, kulture i zaštite kulturnih dobara, fizičke kulture, društvenog i
javnog obaveštavanja; sistem javnih službi;
j) kontrolu zakonitosti raspolaganja sredstvima pravnih lica, finansijsku reviziju javnih rashoda i način jedinstvenog organizovanja tih poslova; prikupljanje statističkih i drugih podataka od
opšteg interesa;
k) osnovne ciljeve i pravce privrednog, naučnog, tehnološkog, demografskog, regionalnog i .socijalnog razvoja poljoprivrede i sela;
l) organizacije i korišćenja prostora; politiku i mere za usmeravanje i podsticanje razvoja,
uključujući i razvoj nedovoljno razvijenih područja;
m) robne rezerve; finansiranje ostvarivanja prava i dužnosti Republike Srbije utvrđenih Ustavom i zakonom;
n) organizaciju, nadležnost i rad republičkih organa; druge odnose od interesa za Republiku Srbiju, u skladu sa Ustavom.
Republika Srbija održava veze sa Srbima koji žive izvan Republike Srbije, radi očuvanja njihove nacionalne i kulturno-istorijske samosvojnosti.

NAPOMENA: Po Ustavu SFR Jugoslavije, inostrana ili vanjska politika, komunikacija i saradnja sa međunarodnim institucijama i organizacijama, te ekonomska i socijalna politika je bila u nadležnosti SFR Jugoslavije.


V Republički organi
Narodna skupština
Član 73.
Narodna skupština:
a) odlučuje o promeni Ustava;
b) donosi zakone, druge propise i opšte akte;
c) donosi plan razvoja, prostorni plan, buxet i završni račun;
d) utvrđuje predlog odluke o promeni granice Republike Srbije;
e) utvrđuje teritorijalnu organizaciju u Republici Srbiji;
f) odlučuje o ratu i miru;
g) ratifikuje međunarodne ugovore;
h) raspisuje republički referendum;
i) raspisuje republički javni zajam i odlučuje o zaduživanju Republike Srbije;
j) bira i razrešava: predsednika i potpredsednike Narodne skupštine; predsednika, potpredsednike i
ministre u Vladi; predsednika i sudije Ustavnog suda, Vrhovnog suda i drugih sudova; .Republičkog javnog tužioca i javne tužioce; guvernera Narodne banke i druge funkcionere određene zakonom;
k) obavlja kontrolu nad radom Vlade i drugih organa i funkcionera odgovornih Narodnoj skupštini, u skladu sa Ustavom i zakonom;
l) daje amnestiju za krivična dela;
m) obavlja i druge poslove u skladu s Ustavom.

NAPOMENA: Po Ustavu SFR Jugoslavije , o ratu i miru je odlučivalo Predsjedništvo SFR Jugoslavije i Narodne Skupština SFR Jugoslavije.

Po Ustavu SFR Jugoslavije, ratifikaciju međunarodnih sporazuma - ugovora je vršila Narodna Skupština SFR Jugoslavije.

Predsednik Republike
Član 83.
Predsednik Republike:
a) predlaže Narodnoj skupštini kandidata za predsednika Vlade, pošto sasluša mišljenje
predstavnika većine u Narodnoj skupštini;
b) predlaže Narodnoj skupštini kandidate za predsednika i sudije Ustavnog suda;
c) ukazom proglašava zakone;
d) obavlja poslove iz oblasti odnosa Republike Srbije sa drugim državama i međunarodnim
organizacijama, u skladu sa zakonom;
e) rukovodi oružanim snagama u miru i ratu i narodnim otporom u ratu; naređuje opštu i delimičnu mobilizaciju; organizuje pripreme za odbranu u skladu sa zakonom;
f) kad Narodna skupština nije u mogućnosti da se sastane, po pribavljenom mišljenju predsednika Vlade, utvrđuje postojanje neposredne ratne opasnosti ili proglašava ratno stanje;

NAPOMENA: Po Ustavu SFR Jugoslavije, odbrana i nadležnost za proglašenje neposredne ratne opasnosti i ratnog stanja je bila nadležnost Predsjedništva SFR Jugoslavije i Narodne Skupštine SFR Jugoslavije.

Član 86.
Predsednik Republike se bira na neposrednim izborima, tajnim glasanjem.
Mandat predsednika Republike traje pet godina.
Isto lice može biti izabrano za predsednika Republike najviše dva puta.
Izbor za predsednika Republike mora se održati najkasnije 30 dana pre isteka mandata predsednika
Republike kome mandat ističe.
Prilikom stupanja na dužnost, predsednik Republike pred Narodnom skupštinom polaže zakletvu koja
glasi:
"Zaklinjem se da ću sve svoje snage posvetiti očuvanju suverenosti i celine teritorije Republike Srbije,
ostvarivanju ljudskih i građanskih sloboda i prava, poštovanju i odbrani Ustava i zakona, očuvanju mira i
blagostanja svih građana Republike Srbije i da ću savesno i odgovorno ispunjavati sve svoje dužnosti.

NAPOMENA: Potvrđuje se suverenitet Republike Srbije kao države.

VIII Odnos prema Ustavu SFRJ
Član 135.
Prava i dužnosti koje Republika Srbija, koja je u sastavu Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, ima po ovom ustavu, a koji se prema saveznom ustavu ostvaruju u federaciji, ostvarivaće se u skladu sa saveznim ustavom.
Kad se aktima organa federacije ili aktima organa druge republike, protivno pravima i dužnostima koje ona ima po Ustavu Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, narušava ravnopravnost Republike Srbije ili se na drugi način ugrožavaju njeni interesi, a pri tome nije obezbeđena kompenzacija, republički organi donose akte radi zaštite interesa Republike Srbije.

NAPOMENA: Ovom odredbom Ustav Republike Srbije je po pravnoj snazi iznad Ustava SFR Jugoslavije, koji se nekako onako "usput" pominje.
Po Ustavu SFR Jugoslavije, Ustav SFR Jugoslavije je bio najviši pravni akt, nadređen svim ustavima Republikani Autonomnih pokrajina unutar SFR Jugoslavije.
Prvi separatistički ustav u SFRJ..
 

piciginx

Buduća legenda
Poruka
39.561
Sve je poznati srpski advokat Srđa Popovć stručno objasnio.

Čovjek je branio Dobricu Ćosića, Vuka Draškovića, Miću Popovića, Gojka Đogu, Mihajla Mihajlova, Leonida Šejku, Vojislava Šešelja, Mihaila Markovića, Dragoljuba Mićunovića, Nebojšu Popova, Kostu Čavoškoga, Dušana Makavejeva, Željka Ražnatovića Arkana, Franju Tuđmana, Vladimira Šeksa, Dobroslava Paragu, Ivana Zvonimira Čička.https://pescanik.net/raspad-jugoslavije-i-2/
 

Top
  Blokirali ste reklame
Dragi prijatelju, nemojte da blokirate reklame - isključite Ad Blocker na Forumu, jer će tako mesto vaših susreta na Krstarici ostati besplatno za korišćenje.