Tuzilac Vukcevic UHVACEN U LAZI!!!

Kurtalici

Primećen član
Poruka
818
http://www.akademediasrbija.com/ind...-uhvaen-u-lai-&catid=47:ukratko-cat&Itemid=71

TUŽILAC VUKČEVIĆ UHVAĆEN U LAŽI !

14.02.2011. / Pravda

Брисел не жели да чује моје сведоке !

Из­ве­штај Швај­цар­ца Ди­ка Мар­ти­ја о не­ху­ма­ном по­сту­па­њу пре­ма љу­ди­ма и тр­го­ви­ни људ­ским ор­га­ни­ма на Ко­со­ву, по­ди­гао је мно­го пра­ши­не у Евро­пи. Мар­ти је за ви­кенд из­да­ње сло­ве­нач­ког „Де­ла“ дао ин­тер­вју у ко­ме го­во­ри о при­ку­пља­њу по­да­та­ка, о стра­да­њу љу­ди на Ко­со­ву, али и стра­хо­ва­њу да ће ње­гов из­ве­штај би­ти за­та­шкан. „Прав­да“ до­но­си не­ке де­ло­ве тог ин­тер­вјуа.

Да ли вам је ко­сов­ска стра­на по­ма­га­ла у ис­тра­зи?

– Не. У При­шти­ни су ме љу­ба­зно при­ми­ли. Во­ди­ли су ра­чу­на о мо­јој без­бед­но­сти, али из зва­нич­них кру­го­ва ни­сам до­био ко­ри­сне ин­фор­ма­ци­је. Слич­но је би­ло и у Ал­ба­ни­ји. По­зи­ци­ја Ти­ра­не би­ла је ве­о­ма ја­сна: Ал­ба­ни­ја ни­ка­да ни­је при­па­да­ла Ју­го­сла­ви­ји, ни­је би­ла део су­ко­ба, та­ко да не­ма­ју на­ме­ру и мо­ти­ва­ци­ју за ис­тра­гу. Али, чи­ње­ни­це су, на­рав­но, са­свим дру­га­чи­је. Да­нас не­ма сум­ње да је ОВК опе­ри­са­ла и на ал­бан­ској те­ри­то­ри­ји, да је има­ла та­мо сво­ја упо­ри­шта, за­тво­ре, као и да су та­мо уби­ја­ли оте­те љу­де.

Да ли вам је Кар­ла дел Пон­те кон­крет­но по­ма­га­ла у ис­тра­зи?

– Не, по­твр­ди­ла ми је не­ке ства­ри ко­је сам већ от­крио.

Да ли вам је Ср­би­ја по­мо­гла у ис­тра­зи?

– Срп­ски ту­жи­лац за рат­не зло­чи­не Вла­ди­мир Вук­че­вић са­да твр­ди да нам је по­мо­гао и да је тра­гао за исти­ном и пре мог ис­тра­жи­ва­ња. То ни­је тач­но. Из Бе­о­гра­да ни­сам до­био ни­шта. Ре­сур­си ко­је сам ко­ри­стио у са­ста­вља­њу из­ве­шта­ја ни­су ни из Ср­би­је, ни из Ру­си­је, као што се ду­го сма­тра­ло. На­дао сам се да ће ру­ске без­бед­но­сне слу­жбе по­мо­ћи са ин­фор­ма­ци­ја­ма, али то се ни­је до­го­ди­ло.

Ха­шим Та­чи је ре­као да ће вас ту­жи­ти. Да ли сте до­би­ли по­зив на суд?

– Не још.

Ода­кле су ва­ши све­до­ци? Са Ко­со­ва?

– Са Ко­со­ва и из Ал­ба­ни­је. Ви­ше не мо­гу да ка­жем. Ови љу­ди ни­су без­бед­ни ниг­де у све­ту.

Шта ће Евро­па ура­ди­ти?

– Пла­шим се да Бри­сел не­ће учи­ни­ти ни­шта и да би про­блем у нај­кра­ћем мо­гу­ћем ро­ку мо­гао па­сти у за­бо­рав. Са­да ка­жем да не же­лим да пре­дам до­ка­зе Еулек­су. Не мо­гу то да ура­дим, јер сам обе­ћао све­до­ци­ма да им се ни­шта не­ће до­го­ди­ти, и за­то те љу­де не мо­гу из­да­ти и пре­пу­сти­ти их тра­гич­ној суд­би­ни, ка­кву су има­ли не­ки дру­ги све­до­ци на Ко­со­ву. Ако бих њи­хо­ва име­на дао Еулек­су, тог тре­нут­ка би се на­шли у смрт­ној опа­сно­сти. Је­ди­но ре­ше­ње су спе­ци­јал­не ис­тра­жне је­ди­ни­це, са по­себ­ним овла­шће­њи­ма и са ве­о­ма озбиљ­ним про­гра­мом за за­шти­ту све­до­ка.

То зна­чи да би све­до­ци и њи­хо­ве по­ро­ди­це мо­ра­ли да жи­ве у ино­стран­ству, под но­вим име­ни­ма. То је је­ди­но ре­ше­ње. Евро­па га ни­кад не­ће при­хва­ти­ти. Јер, они зна­ју да ти све­до­ци мо­гу да от­кри­ју да је зна­тан део европ­ских по­ли­ти­ча­ра у сва­ком тре­нут­ку знао шта се де­ша­ва на Ко­со­ву. Да ли ми­сли­те да Бри­сел за­и­ста же­ли да чу­је та­ко не­што?

Заиста срамота.
 

Sanovnik

Buduća legenda
Poruka
35.149
Dik Marti je covek koji je prvi objavio da Amerikanci imaju tajne zatvore u kojima drze zarobljenike bez optuznica . Centar moci za koji on radi oplete Ameriku kad go moze . Ovaj samar je upucen pre svega Stejt Departmentu , al je stigao i Tacija , kao i nasu Vladu , politicare , a preti da najace udari po ondasnjem DOSU . Naime , nase sluzbe pratile su i vodile evidenciju o svim kriminalnim radnjama na KiM , i u Albaniji od 99 pa na dalje , ali je Svilanovic njihov rad ZABRANIO 2001 godine .
 
Da biste mogli da kreirate nove teme, trajno koristite svoje ime i ne pogađate stalno slike - kliknite ovde da se registrujete.

Top
  Blokirali ste reklame
Dragi prijatelju, nemojte da blokirate reklame - isključite Ad Blocker na Forumu, jer će tako mesto vaših susreta na Krstarici ostati besplatno za korišćenje.