Quantcast

СВЕТА ПЛАНИНА РУМИЈА -видо прича о светињи на Румији

BranoPG

Primećen član
Poruka
505
Ово је видео прича о православној светињи на Румији, историјски пут и предање које се испунило. Интересантан историјски видео запис за памћење. Савјетовао бих свима који би први бацили камен на ову светињу да прво погледају ову видео причу прије него нападну по обичају на српске светиње.

Румија је православна светиња која испуњава срце свакга који долази искрено.

Погледајте Француза који се одрекао католичанства на Румији и постао православан.

 
Poslednja izmena:

NickFreak

Veoma poznat
Poruka
11.134
Lovćen nije samo planina, Lovćen je sveto mesto koje svaki Crnogorac ili njihov gost doživljava kao da je svetinja. Nešto slično kao što je Olimp starim grcima ili gora Ararat Jermenima – svetinja. Mesto obavijeno istorijom, na kome se nalazi stara prijestonica Cetinje a u kojoj je i danas sedište predsednika države. Na vrhu Lovćena nalazi se mauzolej u kom je sahranjen najveći crnogorski vladar i književnik, Petar II Petrović Njegoš. Na Lovćenu se nalazi i živopisno planinsko selo Njeguši u kojem se nalaze kuće u kojima su rođeni Petar II Petrović Njegoš i kralj Nikola I Petrović.
Njegošev mauzolej je najmonumentalniji spomenik na Lovćenu, podignut je na Jezerskom vrhu, mestu koje Njegoš još za života izabrao za večni počinak.
Padine Lovćena uzdižu se iznad drevnog primorskog grada Kotora kao stameni štit nad predivnim bokeljskim zalivima.

Posebna atrakcija je stari put koji vodi od Kotora do sela Njeguši, čuvene lovćenske serpentine, a koji predstavlja svojevrsni arhitektonski relikt.

lovcen montenegro Lovćen, Nacionalni park i svetinja

Vrh planine je poseban doživljaj kao i penjane nebrojenim stepenicama ka Njegoševom mauzoleju, terase, vidikovci… Legenda kaže da je crnogorski kralj ndmudrio turskog sultana tražeći slobodu i nezavisnost za Crnu Goru. Tada je sultanu objasnio da je Crna Gora sva teritorija koja se obuhvata pogledom sa vrha Lovćena… Sultan, misleći da se sa vrha tog brda pogledom ne može obuhvatiti velika teritorija, dao je obećanje crnogorskom kralju a tek kasnije je shvatio kako ga je ovaj nadmudrio…
Ovom pričom se na slikovit način mogu dočarati vidici pogledi koji se pružaju sa ovog mesta… Kažu da se u vedra jutra sa Lovćena vidi Italija.
O Lovćenskim vidicima najlepše je pisao Kurt Hasert, njemacki geograf:
„Cijela Crna Gora ležala je pred nama kao na nekoj reljefnoj karti. Ovdje se sunce igralo lako pokretnim talasima Boke, tamo se svjetlucala površina Skadarskog jezera, a na horizontu se gubio plavi Jadran. U divljoj raskoši uzdizale su se albanske Alpe i obalna planina Rumija. Oko je lutalo po beskrajnim nizovima lanaca i dolina, dok su u pozadini snijegom preliveni šiljci Durmitora i Komova slali posljednje pozdrave. Sa zelene ravnice uzdizala se Podgorica. Teško sam mogao da se rastanem od moćne slike.“
Bernard Šo je, kada je odavde ugledao Katunsku nahiju, nazvao Kamenim morem.

Lovćen obiluje brojnim etnografskim motivima i elementima narodnog graditeljstva. Autentične su stare kuće i seoska guvna, kao i kolibe u katunima – letnjim stočarskim naseobinama.

Lovćen predstavlja granicu dve razlicite klime: mediteranske i kontinentalne što je naročito uticalo na razvoj raznovrsnih bioloških sistema.
Nacionalni park obuhvata centralni i najviši deo lovćenskog masiva, površine 6.220 hektara a Nacionalnim parkom proglašen je 1952. godine.
 

NickFreak

Veoma poznat
Poruka
11.134
Na pla­ni­ni Ru­mi­ji na pra­znik Sve­te Tro­ji­ce ob­i­sti­ni­la se drev­na le­gen­da. Po pre­da­nju, ka­da se na vr­hu sve­te pla­ni­ne Ru­mi­je, vi­so­kom 1595 me­ta­ra, bu­de sa­ku­pi­lo do­volj­no po­kaj­nog ka­me­nja, cr­kva Sve­te Tro­ji­ce će po­no­vo sa­ma do­le­te­ti. Sa­da je do­le­te­la, uz naj­ne­o­bič­ni­je ho­do­ča­šće i li­ti­je.

BAR - Po drev­nom pre­da­nju, na pla­ni­ni Ru­mi­ji, na nje­nom vr­hu vi­so­kom 1595 me­ta­ra, po­sto­ja­la je cr­kva po­sve­će­na Sve­toj Tro­ji­ci ko­ju je sa­gra­dio kralj Jo­van Vla­di­mir. Zbog gre­ha po­či­nje­nom u hra­mu, cr­kva je od­le­te­la. Isto pre­da­nje kaže da će se cr­kva po­no­vo sa­ma do­le­te­ti ka­da se na­ku­pi do­volj­no po­kaj­nog ka­me­nja za no­vi hram.
Uoči pra­zni­ka Sve­te Tro­ji­ce, le­gen­da se ob­i­sti­ni­la, do­du­še u mo­der­ni­joj ver­zi­ji - cr­kva je po­no­vo do­le­te­la na vrh Ru­mi­je. Li­me­na cr­kva te­ška tri to­ne po­sve­će­na Sve­toj Tro­ji­ci, de­lo pro­jek­tan­ta Mi­ja Le­ki­ća a po ide­ji Mi­la Dra­go­vi­ća, voj­nim he­li­kop­te­ri­ma do­pre­mlje­na je na me­sto gde je ne­ka­da bio hram.
- Bla­go­si­lja­ju nas ve­ko­vi po­to­ma­ka. Evo, ostva­ru­je se pro­ro­čan­stvo da će cr­kva do­le­te­ti s ne­ba, kad do­đe vre­me i kad se na­pu­ni do­volj­no po­kaj­nog ka­me­nja. Evo ga vi­di­te ko­li­ko se na­ku­pi­lo. Hva­la Go­spo­du Bo­gu na ovom ve­li­kom ču­du. Cr­na Go­ra je po­no­vo do­bi­la svo­ju ka­pu na­kon što je ski­nu­ta ona sa Lov­će­na, is­ta­kao je mi­tro­po­lit cr­no­gor­sko-pri­mor­ski Am­fi­lo­hi­je ko­ji je pri­su­stvo­vao ovom ve­li­kom do­ga­đa­ju. On je pre po­di­za­nja cr­kve is­pred Pa­ro­hij­skog do­ma oba­vio ma­lo osve­će­nje bla­go­si­lja­ju­ći sve one ko­ji su osmi­sli­li ovu ide­ju ko­ja se ro­di­la na ne­dav­nom ho­do­ča­snič­kom pu­to­va­nju u Hi­lan­dar.
Mi­tro­po­lit je u te­me­lje cr­kve na Ru­mi­ji ugra­dio ka­men iz Sve­tog gra­da Je­ru­sa­li­ma po­ru­čiv­ši da "da­nas ugra­đu­je­mo ovo zna­me­nje da nas od­o­zgo bla­go­si­lja, is­tok i za­pad, se­ver i jug"
- Ovu sve­ti­nju podižemo na sve­tu pla­ni­nu Ru­mi­ju, na me­sto gde su se ve­ko­vi­ma na­ši pre­ci pe­nja­li da bi bi­li bliži Bo­gu ne­go­li ze­mlji, do­dao je vla­di­ka.
Po­sle ovog se­li­kog do­ga­đa­ja usle­di­la je, ve­ro­vat­no naj­ne­o­bič­ni­ja li­ti­ja u pra­vo­slav­noj cr­kvi. Bar­ska po­ro­di­ca An­dro­vić već se­dam ve­ko­va, kao naj­ve­ću sve­ti­nju, ču­va krst za ko­ji se ve­ru­je da je na nje­mu sve­ti Jo­van Vla­di­mir iz­gu­bio gla­vu. An­dro­vi­ći krst po­ka­zu­ju sa­moj jed­nom u go­di­ni - na Troj­čin­dan ka­da se on u li­ti­ji iz­no­si na vrh Ru­mi­je. Iz­no­še­nju pret­ho­di li­tur­gi­ja ko­ja se tač­no u po­noć služi u cr­kvi Sve­tog Ni­ko­le u Mi­ku­li­ći­ma, a on­da oku­plje­ni ver­ni­ci, pred­vo­đe­ni sve­šten­stvom, i kr­stom pred so­bom, kre­ću str­mim pla­nin­skim sta­za­ma.
Na vrh pla­ni­ne stižu tač­no ka­da vrh Ru­mi­je i Ska­dar­sko je­ze­ro i mo­re, ko­ji je okružuju, oba­sja­va­ju pr­vi sun­če­vi zra­ci a sva­ko ko do­đe do­ne­se po je­dan ka­men. Ta­ko je bi­lo i ove go­di­ne a sve­tim kr­stom sve če­ti­ri stra­ne sve­ta za­kr­sti­li su bar­ski sve­šte­ni­ci pro­to­je­rej Ra­do­man Mi­ja­i­lo­vić i je­rej Ne­boj­ša Oro­vić. Li­ti­ja je bi­la broj­ni­ja ne­go ikad jer je na­rod hteo da vi­di ču­do na sve­toj pla­ni­ni.


Ana­sta­si­ja i vla­sti
KA­DA je ju­če na Troj­čin­dan, Ru­mi­ju oba­sja­lo sun­ce, mno­gi ni­su mo­gli da ve­ru­ju ka­da su me­đu ve­li­kim bro­je­vi­ma ver­ni­ka, ko­ji su se po­pe­li vr­le­ti­ma, ugle­da­li i tro­i­po­go­di­šnju Ana­sta­si­ju Vuk­sa­no­vić. Ona je do­šla sa ocem, ma­mom, bra­tom, i se­strom, i bez ika­kvih pro­ble­ma se po­pe­la na vrh pla­ni­ne.
Isto ta­ko je pro­šao i po­vra­tak ko­ji če­sto zna da bu­de teži od pe­nja­nja.

IZ DVA DE­LA
CR­KVA na Ru­mi­ji na­pra­vlje­na je u re­kord­nom ro­ku od 10 da­na, a taj po­sao oba­vi­li su Raj­ko Ne­ško­vić i Mo­mo Mi­ja­i­lo­vić. Krst je na­pra­vljen u Sr­bi­ji, dok su tri zvo­na sti­gla iz Ru­si­je. Zbog težine, ce­lu cr­kvu ni­je bi­lo mo­gu­će iz­ne­ti na Ru­mi­ju, pa je pre­se­če­na na dva de­la. Dru­gi deo spu­šten je ne­ko­li­ko me­ta­ra od me­sta gde će se na­knad­no mon­ti­ra­ti.
 

NickFreak

Veoma poznat
Poruka
11.134
Suština:

sasvim je nebitno da li je crkva tamo postojala ranije ili ne , mesto i planina su sveti sami po sebi jer je tu mučki ubijen knez Jovan Vladimir I srpski svetac.
Shodno tome sasvim je legalno da na tom mestu Srbi dignu crkvu svom prvom svecu.....
nebitno da li je ona ranije postojala ili ne....

Jer kako neki tumače ispade da u Jerosalimu ne može biti dignuta Hrišćanska crkva jer Hrišćanstva u to vreme nije bilo niti crkava a Jerusalim je bio Jevrejski po veroispovesti Judaistički????
 

BranoPG

Primećen član
Poruka
505
Потписујем све што си рекао...само се надам да ће то схватити и ови који сада јуришају на ту светињу прије него их заистави ОНАЈ коме је црква и подигнута. Политички врх је спустио лопту како каже нови црногорски премијер, да видимо хоће ли се смирити и њихови керови који су напујдани да лају около.
 

NickFreak

Veoma poznat
Poruka
11.134
Потписујем све што си рекао...само се надам да ће то схватити и ови који сада јуришају на ту светињу прије него их заистави ОНАЈ коме је црква и подигнута. Политички врх је спустио лопту како каже нови црногорски премијер, да видимо хоће ли се смирити и њихови керови који су напујдани да лају около.

Ja se nadam da će biti o,k. jer kako je to i Njegoš rekao "Nije važno kako se krstiš već kakva krv tvojim venama teče";)
 

Moračanin

Veoma poznat
Poruka
11.435
Neka se gradi ali samo da se ne ruši, kao i ovaj slavni spomenik velikom crnogorskom Vojvodi Mirku Petroviću u Podgorici.
Kome je to smetalo pa ga 1918 godine sruši.
Ali ostale su fotografije koje su sačuvali crnogorski rodoljubi.
tn_spomenik_mirku_petrovicu.jpg


Nekome je zasmetao i ovaj spomenik vojske CG, pa ga takođe sruši.
Kome to smeta?
tn_tudjemil2.jpg


Nekima i ovo smeta ali u Nikšiću ove godine na Badnje veče sve puno.
I ovo dosta govori.
168673_10150118489949715_121777349714_7828862_8316379_n.jpg
 
Poslednja izmena:

BranoPG

Primećen član
Poruka
505
Е морају ови керови и даље да лају па то ти је. Замолио бих модерторе да ову расколничку сподобу побришу из овог топика јер нема никакве везе са Румијом сем што је клевета и напада.

Нека отвара што се мене тиче топике о расколнику ђе му год драго али није примјерно на топику о Румији пуштати да ова несрећа ставља слике секташа расколника који напада цркву на Румији и СПЦ.

Банујете ли ме још једном због расколника поздравићу вас заувијек...а вама нека је на образ какву пропаганду разних МОРАЧАНИНА И ДУКЉАНА допуштате на назови српском форуму.
 
Poslednja izmena:

NickFreak

Veoma poznat
Poruka
11.134
Е морају ови керови и даље да лају па то ти је. Замолио бих модерторе да ову расколничку сподобу побришу из овог топика јер нема никакве везе са Румијом сем што је клевета и напада.

Нека отвара што се мене тиче топике о расколнику ђе му год драго али није примјерно на топику о Румији пуштати да ова несрећа ставља слике секташа расколника који напада цркву на Румији и СПЦ.

Банујете ли ме још једном због расколника поздравићу вас заувијек...а вама нека је на образ какву пропаганду разних МОРАЧАНИНА И ДУКЉАНА допуштате на назови српском форуму.

Opušteno Braćan samo nemoj više da te iko isprovocira i natera na vređanje , sve će biti u redu.

.....Jer laž nekad suđena da bude vrlina smrdi nadaleko i raspada se...na očigled svima
ostavlja se prostor da laprdanje među krajnostima kao retko ***** tj. proliv........

Forum vrlo očigledno nije srpski već je gazda neki Dukljan poput ovih , jer kako je sam Dukljanin rekao gazda "ne mrzi Crnogorce":hahaha:

Ko da ih mi pa mrzimo?:(

pozdrav! svako dobro!
 
Poslednja izmena:

NickFreak

Veoma poznat
Poruka
11.134
Azra-Jane(Branimir Štulić-Jony)

pitao sam jane za Bizant
nije znala
samo je gledala kao da sluti
teski pokrov kamenih vjekova
zid placa
krv
i stoicku crtu na licima andjela
i plamen
i radjanje
i smrt
znam da je to osjetila
vidio sam odsjaj iza njenih ledja

rekla je
mozda sve pocinje bez valjanog razloga
mozda sve pocinje iz plavog
zvuk sjeciva dok vibrira
ili pjesma
s one strane dozivljenog
mozda celik
i to samo za trenutak pod svjetlom
kad zablista
mozda ti se svidja da budes tinta
mozda ti se svidja da budes slavan
to nikad neces saznati honey
pustio sam da me uzme sebi
jer sam stvarno cuo pjesmu oklopnika
i udarce od kojih pucaju kosti
i krikova
i metez
i sjecu roblja bez imena
i koliko god izgleda glupo
znao sam da se omca steze oko Carskog vrata
i da novi Kalif vec zasjeda na mokrim jastucima
iznad prijestolja

rekla je
sto bi se dogodilo da su zaorali Rim
kao sto su slali stoku
da pase nad Kartagom

ili
da otrgnes jednu vlas za spas vrste
da li bi to uradio honey

ili
da si ohol
pa da te bogovi provedu kroz devet svjetova
a onda te vrate ugasenog
kao mrtvu haringuzar bi to zelio honey
 
Poslednja izmena:

Grad Heroja

Obećava
Poruka
90
Е морају ови керови и даље да лају па то ти је. Замолио бих модерторе да ову расколничку сподобу побришу из овог топика јер нема никакве везе са Румијом сем што је клевета и напада.

Нека отвара што се мене тиче топике о расколнику ђе му год драго али није примјерно на топику о Румији пуштати да ова несрећа ставља слике секташа расколника који напада цркву на Румији и СПЦ.


NIKAD NIDJE NIJE SAPISANO DA JE IKAD POSTOJALA CRKVA NA RUMIJU :)) DAKLE LAZI I FLACIFIKOVANJA VELJEIMPERIJLNE SPC TREBA SANKCIONISAT !LIMNEKA TJ KONZERVA KAKO JE ZOVE NAROD CCRNOGORSKI JE BESPRAVNO PODIGNUTA TJ ZAVARENA I MORA SE MAKNUT ZAKON SUVERENE DRZAVE CRNE GORE SE mora postovat !
Банујете ли ме још једном због расколника поздравићу вас заувијек...а вама нека је на образ какву пропаганду разних МОРАЧАНИНА И ДУКЉАНА допуштате на назови српском форуму.[
 

NickFreak

Veoma poznat
Poruka
11.134
NIKAD NIDJE NIJE SAPISANO DA JE IKAD POSTOJALA CRKVA NA RUMIJU :)) DAKLE LAZI I FLACIFIKOVANJA VELJEIMPERIJLNE SPC TREBA SANKCIONISAT !LIMNEKA TJ KONZERVA KAKO JE ZOVE NAROD CCRNOGORSKI JE BESPRAVNO PODIGNUTA TJ ZAVARENA I MORA SE MAKNUT ZAKON SUVERENE DRZAVE CRNE GORE SE mora postovat ![

NARAVUČENIJE:

sasvim je nebitno da li je crkva tamo postojala ranije ili ne , mesto i planina su sveti sami po sebi jer je tu mučki ubijen knez Jovan Vladimir I srpski svetac.
Shodno tome sasvim je legalno da na tom mestu Srbi dignu crkvu svom prvom svecu.....
nebitno da li je ona ranije postojala ili ne....

Jer kako neki tumače ispade da u Jerosalimu ne može biti dignuta Hrišćanska crkva jer Hrišćanstva u to vreme nije bilo niti crkava a Jerusalim je bio Jevrejski po veroispovesti Judaistički????


Na Rumiji mogu ako žele podići verske objekte CPC kao i Muslimani džamiju ako to žele! :amen:
 

NickFreak

Veoma poznat
Poruka
11.134
A još je idiotskije smatrati da na tako važnom svetom mestu nije postojala crkva bila ona katolička ili pravoslavna ne bitno je!

To je kao kada bi mislili da u Jerosalimu ne postoji zid plača i ostatak solomonovog hrama....!

Јован Владимир (око 990 — 1016) је био владар Дукље од око 1000. до 1016, најистакнутије српске кнежевине тог доба.


Pravoslavna i Katolička crkva se razilaze tek 1052 godine , pa sad kud koji mili moji!

THE END!
 
Poslednja izmena:

Casino Royal

Domaćin
Poruka
3.378
NARAVUČENIJE:

sasvim je nebitno da li je crkva tamo postojala ranije ili ne , mesto i planina su sveti sami po sebi jer je tu mučki ubijen knez Jovan Vladimir I srpski svetac.
Shodno tome sasvim je legalno da na tom mestu Srbi dignu crkvu svom prvom svecu.....
nebitno da li je ona ranije postojala ili ne....

Jer kako neki tumače ispade da u Jerosalimu ne može biti dignuta Hrišćanska crkva jer Hrišćanstva u to vreme nije bilo niti crkava a Jerusalim je bio Jevrejski po veroispovesti Judaistički????


Na Rumiji mogu ako žele podići verske objekte CPC kao i Muslimani džamiju ako to žele! :amen:

Pozdrav Nick!

Ne bih se složio ovdje sa tobom - po čemu je Vladimir srpski svetac? On može biti naravno i srpski svetac ako ga i Srbi doživljavaju kao takvoga - Hvala Bogu! Ali logično je da ga kao sveca prije svega doživljavaju oni ljudi sa prostora đe je on vladao, a prije svega ljudi iz barsko-ulcinjskog kraja! Njega su kao takvoga doživljavali, pa i dan danas doživljavaju i tamošnji muslimani i Albanci! Dizanje danas isključivo pravoslavne crkve na Rumiji - iako je on bio svetac prije raskola hrišćanstva, i to u danas baš u kraju đe dominiraju muslimani i rimokatolici, uzgred kršeći propise države Crne Gore - u najmanju ruku nije u redu! Mogu zamisliti kakva bi bila reakcija ovih koji bi danas podržavaju dizanje crkvice gore, da su kojim slučajem gore više Bara muslimani prvi bespravno podigli džamiju?
Uostalom u strogom centru Bara danas SPC uz pomoć opštine Bar gradi ogromni hram Svetog Jovana Vladimira - i to nikome ne smeta, hram se gradi tu đe žive pravoslavni vjernici, u kraju đe je Vladimir vladao! Pa čemu onda mora da se podigne crkva "inatlija" i gore? Ona je upravo narušila viševjekovnu tradiciju zajedništva kada su gore izlazili zajedno ljudi sve tri vjere, a danas izlaze samo velikosrpski nacionalisti koji na taj dan gore uz Amfilohijev blagoslov zapjevaju koju četničku pjesmu o klanju Turaka!
 

Moračanin

Veoma poznat
Poruka
11.435
Е морају ови керови и даље да лају па то ти је. Замолио бих модерторе да ову расколничку сподобу побришу из овог топика јер нема никакве везе са Румијом сем што је клевета и напада.

Нека отвара што се мене тиче топике о расколнику ђе му год драго али није примјерно на топику о Румији пуштати да ова несрећа ставља слике секташа расколника који напада цркву на Румији и СПЦ.

Банујете ли ме још једном због расколника поздравићу вас заувијек...а вама нека је на образ какву пропаганду разних МОРАЧАНИНА И ДУКЉАНА допуштате на назови српском форуму.

BranoPG.... zlato tetkino!:mazi:

Pa to je tvoj pravi crnogorski vladika naš Mihailo... naš MILE.

Ti bi sve one, koji drugačije misle u BAN.
:roll:
 

NickFreak

Veoma poznat
Poruka
11.134
Pozdrav Nick!

Ne bih se složio ovdje sa tobom - po čemu je Vladimir srpski svetac?On može biti naravno i srpski svetac ako ga i Srbi doživljavaju kao takvoga - Hvala Bogu! Ali logično je da ga kao sveca prije svega doživljavaju oni ljudi sa prostora đe je on vladao, a prije svega ljudi iz barsko-ulcinjskog kraja!

Pa Srbi su i njega i sve Vojislavljeviće kao i Bodina doživljavali kao svoje kraljeve.
Međutim svetska istorija Vojislavljeviće i Dukljane svrštava u Srbe.
To ti kao istoričar znaš ali ako ne misliš tako to je tvoje pravo ali ne i dokaz!
Drugo kada smo ja i ti govorili o 9 i 10 veku nisi se gadio termina proto Srbi ni kad je on vezan bio i za Duklju , ne možemo selektivno prihvatati istorijske izvore šta odgovara a šta ne trenutnoj političkoj situaciji.

Ako govorimo o današnjem identitetu Crnogoraca to je nešto drugo ali ne možemo preseliti 2011 u 9 i 10 vek.

Njega su kao takvoga doživljavali, pa i dan danas doživljavaju i tamošnji muslimani i Albanci! Dizanje danas isključivo pravoslavne crkve na Rumiji - iako je on bio svetac prije raskola hrišćanstva, i to u danas baš u kraju đe dominiraju muslimani i rimokatolici, uzgred kršeći propise države Crne Gore - u najmanju ruku nije u redu! Mogu zamisliti kakva bi bila reakcija ovih koji bi danas podržavaju dizanje crkvice gore, da su kojim slučajem gore više Bara muslimani prvi bespravno podigli džamiju?
Uostalom u strogom centru Bara danas SPC uz pomoć opštine Bar gradi ogromni hram Svetog Jovana Vladimira - i to nikome ne smeta, hram se gradi tu đe žive pravoslavni vjernici, u kraju đe je Vladimir vladao! Pa čemu onda mora da se podigne crkva "inatlija" i gore? Ona je upravo narušila viševjekovnu tradiciju zajedništva kada su gore izlazili zajedno ljudi sve tri vjere, a danas izlaze samo velikosrpski nacionalisti koji na taj dan gore uz Amfilohijev blagoslov zapjevaju koju četničku pjesmu o klanju Turaka!

Ja sam i sam rekao da bi svi vernici koji poštuju Jovana Vladimira mogli i trebali podići tamo crkvu ili džamiju ako žele!

I svako nek ide u svoju i na svoj religiozni način neka oda počast tom svecu.
 

NickFreak

Veoma poznat
Poruka
11.134
Uporedite ovu dvojicu

Vrlo sličan govor samo dva različita viđenja jedan vidi crkvu uz država , ako je ne zavisna država mora biti i zasebna crkva.

Drugi misli da crkva treba ostati onakva kakava je bila vekovima pa makar se Crna Gora preselila u Afriku njeni Đedovi su išli u srpsku pravoslavnu crkvu.

Naravučenije , neka ide ko gde hoće i kako oseća i nek ne mrzi drugoga koji to radi i ide drugde.............to je to...
 

svarozic

Buduća legenda
Poruka
35.144
Uporedite ovu dvojicu

Moračanine ja tebe smatram ozbiljnim čo'ekom... zar ne vidiš bolan koja je ova CPC smijurija od crkve...

Možda ste vi donekle i u pravu za rukovodstvo SPC, za vladiku Amfilohija npr. ... da se petlja u stvari u koje ne treba, da ponekad kaže nešto što dijeli narod... ali... kakvi su ovi... nevladina organizacija koja je nastala iz mržnje i inata...
 

Moračanin

Veoma poznat
Poruka
11.435
Vrlo

Naravučenije , neka ide ko gde hoće i kako oseća i nek ne mrzi drugoga koji to radi i ide drugde.............to je to...

E vidiš, tu se dešavaju neki ozbiljni problemi u praksi kao recimo ovaj, koji izgleda nezazlen ali dovede na kraju to tuče:

Fino se kako i treba dogovore, da u jednoj crkvi prvi sat liturgiju ima SPC pa onda drugi sat CPC.
Ovi iz CPC dođu jedno 15-20min prije i čekaju, da ovi završe pa onda da uđu ali oni produže leturgiju najmanje još za pola sata ito namjerno, samo da bi ovi što duže čekali.

E onda dolazi do onoga nasilnog ulaženja ovih iz CPC, paljenja čvrga u lobanju i šklempa onima iz SPC i do tuče.
 
Poslednja izmena:
stanje
Ova tema je zatvorena zbog neaktivnosti. Molim objavite novu temu i pridružite se diskusiji.

Top
  Blokirali ste reklame
Dragi prijatelju, nemojte da blokirate reklame - isključite Ad Blocker na Forumu, jer će tako mesto vaših susreta na Krstarici ostati besplatno za korišćenje.