Шта све плаћамо!

Poruka
22.423
Да видимо шта се све плаћа из буџета!
z:((


РЕПУБЛИЧКЕ АГЕНЦИЈЕ , ЗАВОДИ И ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ:

Републичке агенције:
1. Агенција за заштиту животне средине, Руже Јовановића 27а, 11160 Београд (орган са својством правног лица у саставу Министарства животне средине и просторног планирања)
2. Агенција за страна улагања и промоцију извоза, Влајковићева 3/V, 11000 Београд (са својством правног лица у саставу Министарства економије и регионалног развоја)
3. Агенција за енергетску ефикасност, Омладинских бригада 1, 11070 Београд
4. Безбедносно информативна агенција, Краљице Ане бб, 11000 Београд
5. Војнобезбедносна агенција, Бирчанинова 5, 11000 Београд (орган у саставу Министарства одбране)
6. Војнообавештајна агенција, Бирчанинова 5 11000 Београд (орган у саставу Министарства одбране)
7. Републичка агенција за мирно решавање радних спорова, Омладинских бригада 1, 11070 Београд
8. Агенција за енергетику, Теразије 5/V, 11000 Београд
9. Агенција за приватизацију, Теразије 23/VI, 11000 Београд
10. Агенција за привредне регистре, Бранкова 25, 11000 Београд
11. Агенција за лиценцирање стечајних управника, Кнеза Михаила 14, 11000 Београд
12. Агенција за лекове и медицинска средства, Војводе Степе 458, 11152 Београд
13. Републичка агенција за поштанске услуге, Таковска 2, 11000 Београд
14. Агенција за осигурање депозита, Кнез Михаилова 2-4, 11000 Београд
15. Републичка агенција за просторно планирање, Краља Милутина 10а, 11000 Београд
16. Агенција за развој малих и средњих предузећа, Топличин венац 19, 11000 Београд
17. Агенција за осигурање и финансирање извоза, Булевар Зорана Ђинђића 124, 11070 Београд
18. Агенција за рударство, Краља Милана 36, 11000 Београд
19. Агенција за контролу летења, Трг Николе Пашића бр. 10, 11000 Београд
20. Антидопинг агенција Републике Србије, Палмотићева 26, 11000 Београд
21. Агенција за акредитацију здравствених установа Србије, др Суботића 5, 11000 Београд
22. Агенција за хемикалије, Омладинских бригада бр. 1, 11070 Београд
23. Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије, Београд
24. Национална агенција за регионални развој, Београд
25. Агенција за безбедност саобраћаја, Београд


Републички заводи:

26. Републички завод за здравствено осигурање, Јована Мариновића 2, 11000 Београд
27. Републички завод за информатику и интернет, Дечанска 8а, 11000 Београд
28. Републички завод за развој, Македонска 4, 11000 Београд
29. Републички завод за статистику, Милана Ракића 5, 11000 Београд
30. Републички хидрометеоролошки завод, Кнеза Вишеслава 66, 11000 Београд
31. Републички геодетски завод, Булевар војводе Мишића 39, 11000 Београд
32. Републички сеизмолошки завод, Ташмајдански парк бб, 11120 Београд
33. Завод за интелектуалну својину, Кнегиње Љубице 5, 11000 Београд
34. Завод за социјално осигурање, Булевар уметности 10, 11070 Београд
35. Геомагнетски завод, Пут за Умчаре 3, Брестовик, 11306 Гроцка
36. Републички завод за заштиту споменика културе, Радослава Грујића 11, 11000 Београд
37. Завод за проучавање културног развоја, Риге од Фере 4, 11000 Београд
38. Републички завод за спорт, Кнеза Вишеслава 72, 11000 Београд
39. Завод за унапређење образовања и васпитања, Фабрисова 10, 11000 Београд
40. Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Фабрисова 10, 11000 Београд
41. Републички завод за социјалну заштиту, Теразије 34, 11000 Београд,
42. Завод за заштиту природе Србије, III Булевар 106, 11070 Београд,


Републичке дирекције:
43. Републичка дирекција за имовину Републике Србије, Грачаничка 8, 11000 Београд
44. Републичка дирекција за воде (орган у саставу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде), Булевар уметности 2а, 11070 Београд
45. Републичка дирекција за робне резерве (орган у саставу Министарства трговине и услуга), Омладинских бригада 1, 11070 Београд
46. Дирекција за мере и драгоцене метале (орган у саставу Министарства економије и регионалног развоја), Мике Аласа 14, 11000 Београд
47. Дирекција за унутрашње пловне путеве „Пловпут“, Француска 9, 11000 Београд
48. Дирекција за железнице, Немањина 6, 11000 Београд
49. Дирекција за реституцију, Немањина 4, 11000 Београд
50. Грађевинска дирекција Србије, Булевар краља Александра 84, 11000 Београд
51. Дирекција за грађевински инжењеринг, Балканска 53, 11000 Београд
52. Дирекција за изградњу и развој Колубарског округа погођеног земљотресом, Карађорђева 14, 14000 Ваљево
53. Дирекција за управљање одузетом имовином (орган управе са статусом правног лица у саставу Министарства правде), Немањина 22-26, 11000 Београд

Републички фондови:
54. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, др Александра Костића бр.9,11000 Београд,
55. Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска 13, 11000 Београд
56. Фонд за заштиту животне средине, др Ивана Рибара 91, 11070 Београд
57. Фонд за развој Републике Србије, Кнеза Михаила бр. 14, 11000 Београд
58. Акцијски фонд, Трг Николе Пашића бр. 5, 11000 Београд
59. Aкционарски фонд, 11000 Београд
60. Фонд за младе таленте, Кнеза Милоша 20, 11000 Београд
61. Фонд солидарности, Омладинских бригада 1, 11000 Београд
62. Компензациони фонд РС, 11000 Београд


Други републички органи и организације:
63. Управа за јавне набавке, Кнеза Милоша 20, 11000 Београд
64. Републички секретаријат за законодавство, Немањина 11, 11000 Београд
65. Комесаријат за избеглице, Царице Милице 2, 11101 Београд
66. Центар за разминирање, Војводе Тозе 31, 11000 Београд
67. Акредитационо тело Србије, Булевар Михаила Пупина 2, 11070 Београд
68. Национална служба за запошљавање, Краља Милутина 8, 11000 Београд
69. Управа за заједничке послове републичких органа, Немањина 22-26, 11000 Београд
70. Инспекторат одбране, Бирчанинова 5 11000 Београд (орган у саставу Министарства одбране)
71. Управа царина, 11070 Београд, Булевар др Зорана Ђинђића 155 ( орган у саставу Министарства финансија)
72. Пореска управа,11000 Београд, Саве Машковића 3-5 (орган у саставу Министарства финансија)
73. Управа за игре на срећу, 11070 Београд,Омладинских бригада 1 (орган у саставу Министарства финансија)
74. Управа за трезор, 11000 Београд, Поп Ликина 7-9 (орган у саставу Министарства финансија)
75. Управа за јавни дуг, 11000 Београд, (орган у саставу Министарства финансија)
76. Управа за дуван, 11000 Београд, Ресавска 24(орган у саставу Министарства финансија)
77. Управа за спречавање прања новца, 11000 Београд, Масарикова 2 (орган у саставу Министарства финансија)
78. Управа за слободне зоне Кнеза Милоша 20, 11000 Београд (орган у саставу Министарства финансија)
79. Девизни инспекторат Кнеза Милоша 20, 11000 Београд (орган у саставу Министарства финансија)
80. Управа за извршење кривичних санкција,11000 Београд,Немањина 22-26 (орган у саставу Министарства правде)
81. Управа за ветерину, Омладинских бригада бр.1, 11070 Нови Београд, (орган у саставу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде)
82. Управа за заштиту биља, Омладинских бригада бр.1, 11070 Нови Београд (орган у саставу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде)
83. Управа за шуме, Омладинских бригада бр.1, 11070 Нови Београд (орган у саставу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде)
84. Генерални инспекторат за пољопривреду, шумарство и водопривреду, Омладинских бригада бр.1, 11070 Нови Београд (орган у саставу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде)
85. Управа за безбедност и здравље на раду, Теразије 41 (орган у саставу Министарства рада и социјалне политике)
86. Инспекторат за рад, Београд, Рузвелтова 61 (орган у саставу Министарства рада и социјалне политике)
87. Управа за родну равноправност (орган у саставу Министарства рада и социјалне политике), Немањина 22, 11000 Београд
88. Правосудни центар за обуку и стручно усавршавање, Карађорђева 48, 11000 Београд
89. Правосудна академија, Београд
90. Центар за посредовање-медијацију, 11000 Београд (без адресе)
91. Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије, Булевар Зорана Ђинђића 144, 11070 Нови Београд
92. Национална корпорација за осигурање стамбених кредита, Кнеза Милоша 20, 11000 Београд
93. Национални савет украјинске националне заједнице, Војвођанских бригада 17, 21000 Нови Сад,
94. Национални савет ромске националне заједнице, Масарикова 5, 11000 Београд
95. Национални савет буњевачке националне заједнице, Трг цара Јована Ненада 15/4, 24000 Суботица
96. Национални савет мадјарске националне заједнице, Аге Мамужића 11
24101 Суботица,
97. Национални савет бугарске националне заједнице, Балканска бб, тржни центар
18320 Димитровград
98. Национални савет бошњачке националне мањине, 28..новембра бб, 36300 Нови Пазар,
99. Национални савет румунске националне заједнице, Булевар Михаила Пупина 28, 21000 Нови Сад
100. Национални савет словачке националне заједнице, Булевар Михаила Пупина 1/4, 21000 Нови Сад,
101. Национални савет хрватске националне мањине, Прерадовићева 13, 24000 Суботица,
102. Национални савет русинске националне заједнице, Русинска 75, 25233 Руски Крстур
103. Национални савет влашке националне мањине, бобијева 15, 19300 Бор
104. Национални савет грчке националне мањине, Трг Републике 5, 13000 Смедерево
105. Национални египатске националне мањине, Славујева 21б, 21000 Нови Сад
106. Национални савет немачке националне мањине, Карађорђев пут 72, 24000 Суботица
107. Национални савет словеначке националне мањине, Вишеградска 23, 11000 Београд
108. Национални савет чешке националне мањине, Милетићева 2, Бела Црква
109. Национални савет македонске наицоналне мањине, Др Светислава Касапиновића 2, 26101 Панчево
110. Савет јеврејских општина Србије, Краља Петра 71а/III, 11000 Београд
 
Samo fali agencija za hleb i direkcija za sex..
e ti bi se namnozili

department za obican sex
department za seljacki sex
department za proeu sex
department za profesionalni
department za lbgt sex
department za lbgt pocetnike rezimske aktiviste
department za hebacinu naroda (u glabu) u medijima
department za svalere za vreme radnog vremena

department za stereo sex
department za neobican sex
department za pod razno
 
e ti bi se namnozili

department za obican sex
department za seljacki sex
department za proeu sex
department za profesionalni
department za lbgt sex
department za lbgt pocetnike rezimske aktiviste
department za hebacinu naroda (u glabu) u medijima
department za svalere za vreme radnog vremena

department za stereo sex
department za neobican sex
department za pod razno

Pa dobro... Ako pogledas, videces da se u ovom spisku nalazi gomila zavoda, fondova, direkcija itd. koji imaju veze sa zastitom zivotne sredne...

Neko bi pomislio kako drzava bas brine o tome u kakvoj sredini se nalaze njeni gradjani...
 
e ti bi se namnozili

department za obican sex
department za seljacki sex
department za proeu sex
department za profesionalni
department za lbgt sex
department za lbgt pocetnike rezimske aktiviste
department za hebacinu naroda (u glabu) u medijima
department za svalere za vreme radnog vremena

department za stereo sex
department za neobican sex
department za pod razno

Da znaš da bi tako i bilo...:lol:
 
ko'no nekada u Alan Fordu
direkcija za istraživanje rude i gubljenje vremena
i đe samo 10 po organu, to možda za egipatsku nacionalnu manjinu
a ovi veći imaju cirka od 20 do 50 zaposlenih

mada to i nije neka cifra, nego je žalosno što se tu zapošljavaju glasači
to su kao neke kćerinske firme matice stranke
a glavni proizvod im je taksa
ne metaksa nego taksa
na sve što može da bude da bi bilo
šabarakandi
 
Укупан број људи у државној администрацији до 2000. био је 8.500.
Успостављањем Окупационе управе 5. октобра, "запошљавањем"
заслужних партијских бораца и боркиња, број прпадника покрета
"Љута администрација" вртоглаво је почео да расте и попео се на
скоро 30.000 разних мастиљара.

Када су довели на државне јасле стрине, тетке, течину куму.... сели су
да напишу и "изгласају закон" да се ограничи партократијска бирократија
на око 28.500 и тако цементирају гомилу булументе о врату народа.

Има пуно сликовитих примера али се најбоље виде на случајевима
мањих градова попут Горњег Милановца.
ДемоКрадија је затекла у општинској администрацији 120 људи али је број
убрзо порастао на преко 250.

Од љуте администрације има Србија да се пуши!

sps1.jpg

Преварена руља у акцији
 
A dobro... hocemo samo da se gadimo, ili da gledamo sta je ovde nenormalno nepotrebno i cisto radi zabave to izbacimo? :)
Aj' se zabavljamo :lol:.

1. Агенција за заштиту животне средине, Руже Јовановића 27а, 11160 Београд (орган са својством правног лица у саставу Министарства животне средине и просторног планирања)
4. Безбедносно информативна агенција, Краљице Ане бб, 11000 Београд
5. Војнобезбедносна агенција, Бирчанинова 5, 11000 Београд (орган у саставу Министарства одбране)
6. Војнообавештајна агенција, Бирчанинова 5 11000 Београд (орган у саставу Министарства одбране)
( ako nemamo vojsku, ne znam da l nam trebaju 5. i 6)
19. Агенција за контролу летења, Трг Николе Пашића бр. 10, 11000 Београд
26. Републички завод за здравствено осигурање, Јована Мариновића 2, 11000 Београд
29. Републички завод за статистику, Милана Ракића 5, 11000 Београд
30. Републички хидрометеоролошки завод, Кнеза Вишеслава 66, 11000 Београд
31. Републички геодетски завод, Булевар војводе Мишића 39, 11000 Београд
32. Републички сеизмолошки завод, Ташмајдански парк бб, 11120 Београд
43. Републичка дирекција за имовину Републике Србије, Грачаничка 8, 11000 Београд
44. Републичка дирекција за воде (орган у саставу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде), Булевар уметности 2а, 11070 Београд
45. Републичка дирекција за робне резерве (орган у саставу Министарства трговине и услуга), Омладинских бригада 1, 11070 Београд
46. Дирекција за мере и драгоцене метале (орган у саставу Министарства економије и регионалног развоја), Мике Аласа 14, 11000 Београд

54. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, др Александра Костића бр.9,11000 Београд,


63. Управа за јавне набавке, Кнеза Милоша 20, 11000 Београд
64. Републички секретаријат за законодавство, Немањина 11, 11000 Београд
68. Национална служба за запошљавање, Краља Милутина 8, 11000 Београд
69. Управа за заједничке послове републичких органа, Немањина 22-26, 11000 Београд
71. Управа царина, 11070 Београд, Булевар др Зорана Ђинђића 155 ( орган у саставу Министарства финансија)
72. Пореска управа,11000 Београд, Саве Машковића 3-5 (орган у саставу Министарства финансија)
80. Управа за извршење кривичних санкција,11000 Београд,Немањина 22-26 (орган у саставу Министарства правде)
81. Управа за ветерину, Омладинских бригада бр.1, 11070 Нови Београд,
(орган у саставу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде)

i Nacionalne savete....treba sačuvati,
sve ostalo- pri nadležnim ministarstvima i onom motkom zatvoriti.
Eto, tako bi' ja...po kratkom postupku.. :flert:
 
Poslednja izmena:
ko'no nekada u Alan Fordu
direkcija za istraživanje rude i gubljenje vremena
i đe samo 10 po organu, to možda za egipatsku nacionalnu manjinu
a ovi veći imaju cirka od 20 do 50 zaposlenih

Broj zaposlenih u Nacionalnom savetu nacionalnih manjina je regulisan Zakonom o Nacionalnim savetima nacionalnih manjina u clanu 9. tog Zakona.

Nacionalni savet ima najmanje 15, a najviše 35 članova.
U slučaju nacionalne manjine čiji je broj prema rezultatima poslednjeg popisa
stanovništva manji od 10.000 lica ili nije posebno iskazan, nacionalni savet broji 15
članova.
U slučaju nacionalne manjine čiji je broj prema rezultatima poslednjeg popisa
stanovništva veći od 10.000 ali manji od 20.000 lica, nacionalni savet broji 19
članova.
U slučaju nacionalne manjine čiji je broj prema rezultatima poslednjeg popisa
stanovništva između 20.000 i 50.000 lica, nacionalni savet broji 23 člana.
- 3 -
U slučaju nacionalne manjine čiji je broj prema rezultatima poslednjeg popisa
stanovništva između 50.000 i 100.000 lica, nacionalni savet broji 29 članova.
U slučaju nacionalne manjine čiji je broj prema rezultatima poslednjeg popisa
stanovništva veći od 100.000 lica, nacionalni savet broji 35 članova.
Mandat članova nacionalnog saveta traje četiri godine.
Mandat prvog

Finansiranje Saveta nacionalnih manjina je istim zakonom regulisano cl. od 112. do 119.
 
Poslednja izmena:
13. Републичка агенција за поштанске услуге, Таковска 2, 11000 Београд

Šta ovi rade, ližu marke? :confused:...Ja bi' nji' pri NBS, u Trezor..ili u Saobraćaj, pa nek ližu šta 'oće.


89. Правосудна академија, Београд

Akademija Panjković? :lol:.

87. Управа за родну равноправност (орган у саставу Министарства рада и социјалне политике), Немањина 22, 11000 Београд

:lol:...Ovi odredjuju ko će nosi pantalone, a ko suknju na poslu? :D

90. Центар за посредовање-медијацију, 11000 Београд (без адресе)[/I]

Mi sa Krste bi mogli 'ladno da se uvalimo tamo, al nas zeznuli.....oni su bez adrese...:D..nebeski centar....:zcepanje:
sigurno im golub donosi platu....:lol:.

Postavljaču teme bona što me nasmejao od muke.....mučno me nasmejao...:lol:.
 
Укупан број људи у државној администрацији до 2000. био је 8.500.
Успостављањем Окупационе управе 5. октобра, "запошљавањем"
заслужних партијских бораца и боркиња, број прпадника покрета
"Љута администрација" вртоглаво је почео да расте и попео се на
скоро 30.000 разних мастиљара.

Када су довели на државне јасле стрине, тетке, течину куму.... сели су
да напишу и "изгласају закон" да се ограничи партократијска бирократија
на око 28.500 и тако цементирају гомилу булументе о врату народа.

Има пуно сликовитих примера али се најбоље виде на случајевима
мањих градова попут Горњег Милановца.
ДемоКрадија је затекла у општинској администрацији 120 људи али је број
убрзо порастао на преко 250.

Од љуте администрације има Србија да се пуши!

sps1.jpg

Преварена руља у акцији

БРАВО!!!
 

Back
Top