SRPSKI MINISTRI PREZASTICENI

FataMorgen

Legenda
Poruka
64.174
Сретеновић крије пријаве против министара
Политика | 4. фебруар 2011. | 15:59
БЕ­О­ГРАД – Иако је Ра­до­слав Сре­те­но­вић, пред­сед­ник Др­жав­не ре­ви­зор­ске ин­сти­ту­ци­је, обе­ћао да ће до кра­ја ја­ну­а­ра обе­ло­да­ни­ти да ли ће и про­тив ко­јих ми­ни­ста­ра под­не­ти кри­вич­не при­ја­ве, он и да­ље о то­ме ћу­ти.
http://www.pravda.rs/wp-content/uploads/2011/02/radoslav-sretenkovic.jpg[/IMGКа­ко је „Прав­да“ већ пи­са­ла, ДРИ је због не­на­мен­ског тро­ше­ња нов­ца из бу­џе­та за 2009. го­ди­ну, ко­је је утвр­ђе­но у из­ве­шта­ју ре­ви­зо­ра, спре­ми­ла пет кри­вич­них при­ја­ва, али се још увек не зна суд­би­на пе­то­ри­це чла­но­ва Вла­де.

Сре­те­но­вић је том при­ли­ком ре­као да ДРИ пред­у­зи­ма све ме­ре ко­је су у ње­ној над­ле­жно­сти, и да су из­ве­штај до­ста­ви­ли ту­жи­ла­штву, ка­ко би и они утвр­ди­ли да ли и за ко­га има еле­ме­на­та кри­вич­не од­го­вор­но­сти. При­ја­ве је тре­ба­ло да бу­ду под­не­се­не до 31. ја­ну­а­ра, а иако је већ по­чео фе­бру­ар, Сре­те­но­вић не­ће да ка­же да ли ће ми­ни­стри од­го­ва­ра­ти пред су­дом.

Пред­сед­ник ДРИ ју­че је за „Прав­ду“ ре­као да још увек не мо­же да ка­же име­на ми­ни­ста­ра про­тив ко­јих на­ме­ра­ва да под­не­се при­ја­ву и за­мо­лио да га не пи­та­мо о тој те­ми.

У Ре­пу­блич­ком јав­ном ту­жи­ла­штву ре­кли су да је из­ве­штај ДРИ сти­гао у то ту­жи­ла­штво још 16. де­цем­бра и да је он у про­це­су. Пре­ма њи­хо­вим ре­чи­ма, ту­жи­ла­штво ће по­сле ана­ли­зе од­лу­чи­ти да ли има еле­ме­на­та кри­вич­не и пре­кр­шај­не од­го­вор­но­сти.

Под­се­ти­мо, ДРИ је у свом из­ве­шта­ју о кон­тро­ли за­вр­шног ра­чу­на бу­џе­та за 2009. го­ди­ну на­ве­ла број­не не­пра­вил­но­сти ми­ни­ста­ра. Утвр­ђе­но је да су кр­ше­ни и за­ко­ни, пре све­га За­кон о бу­џет­ском си­сте­му и За­кон о јав­ним на­бав­ка­ма. А због то­га што су њи­хо­ва ми­ни­стар­ства за од­ре­ђе­не на­ме­не тро­ши­ла ви­ше нов­ца не­го што је би­ло од­ре­ђе­но, пре­ма са­зна­њи­ма „Прав­де“ на „та­пе­ту“ су се на­шли ми­ни­стри Са­ша Дра­гин, Јо­ван Кр­ко­ба­бић, То­ми­ца Ми­ло­са­вље­вић, Сло­бо­дан Ми­ло­са­вље­вић и Ра­сим Ља­јић.

П. Је­ре­мић]
[QUOTE][url]http://www.pravda.rs/2011/02/04/sretenovic-krije-prijave-protiv-ministara-2/[/url][/QUOTE]
[B]U cije ime ovaj covek stiti ministre-kriminalce?[/B] [B] Koga se on to plasi?:think:[/B]
[B]Ova individua je i sam kriminalac u sluzbi kriminogenog,korumpiranog,rusilackog i izdajnickog rezima. :mrgreen::mrgreen::mrgreen:[/B]
 

Back
Top