Quantcast

"Slatkoca" islama:zanimljivi citati iz Kurana i hadisa, PREPORUKA

stanje
Zatvorena za pisanje odgovora.

Esad Dzudo

Domaćin
Poruka
3.976
Tema za postavljanje i komentiranje zanimljivih citata iz Kurana i hadisa.


Zapovijed o ubijanju nevjernika:

I ubijajte ih gdje god ih stignete, i progonite ih odakle su oni vas prognali! A smutnja je teža od ubijanja! I ne borite se protiv njih kod Hrama časnog dok vas oni tu ne napadnu. Ako vas tu napadnu, onda ih ubijajte! Takva je kazna za nevjernike.

Sura El-Bekara. 2, ajet 191


Sezona lova na nevjernike poslije Ramazana:

Kada prođu sveti mjeseci, ubijajte mnogobošce gdje god ih nađete, zarobljavajte ih, opsjedajte i na svakome prolazu dočekujte! Pa ako se pokaju i budu molitvu obavljali i zekat davali, ostavite ih na miru, jer Allah zaista prašta i samilostan je.

Sura Et-Tevba. 9, ajet 5


Islamska "Ženevska konvencija":

Kazna za one koji protiv Allaha i Poslanika Njegova vojuju i koji nered na Zemlji čine jeste: da budu ubijeni, ili razapeti, ili da im se unakrst ruke i noge odsijeku ili da se iz zemlje prognaju. To im je poniženje na ovome svijetu, a na onome svijetu čeka ih patnja velika,

Sura El-Ma'ide. 5, ajet 33


Djevojčice koje još nisu imale mjesečnicu čekaju 3 mjeseca na novi brak nakon muževe smrti ili razvoda:

A one žene vaše koje su nadu u mjesečno pranje izgubile i one koje ga nisu ni dobile, one trebaju čekati tri mjeseca, ako niste znali. Trudne žene čekaju sve dok ne rode. – A onome ko se Allaha boji, On će sve što mu treba učiniti dostupnim.

Sura Et-Talak. 65, ajet 4


Dozvola uzimanja žena kao ratnog plijena:

O Vjerovjesniče, Mi smo ti dopustili da budu žene tvoje one kojima si dao vjenčane darove njihove, i one u vlasti tvojoj koje ti je Allah dao iz plijena...

Sura El-Ahzab. 33, ajet 50


Naredba o udaranju žena čije se neposlušnosti muslimani pribojavaju:

A one čijih se neposlušnosti pribojavate, vi posavjetujte, a onda se od njih u postelji rastavite, pa ih i udarite; a kad vam postanu poslušne, onda im zulum ne činite! – Allah je, zaista, uzvišen i velik!

Sura En-Nisa. 4, ajet 37


Bičevanje bez milosti onih koji se upuštaju u izvanbračne veze:

Bludnicu i bludnika izbičujte sa stotinu udara biča, svakog od njih, i neka vas pri vršenju Allahovih propisa ne obuzima prema njima nikakvo sažaljenje, ako u Allaha i u onaj svijet vjerujete, i neka kažnjavanju njihovu jedna skupina vjernika prisustvuje!

Sura En-Nur. 24, ajet 2


Islamsko kazneno pravo, par svjedoka i ode ruka na panj:

Kradljivcu i kradljivici odsijecite ruke njihove, neka im to bude kazna za ono što su učinili i opomena od Allaha! A Allah je silan i mudar.

Sura El-Ma'ide. 5, ajet 38


Odsijecanje glave nevjernicima, udarite ih po šijama = odsijecite im glavu:

Kada je Gospodar tvoj nadahnuo meleke: 'Ja sam s vama, pa učvrstite one koji vjeruju!' U srca nevjernika Ja ću strah uliti, pa ih vi po šijama udarite, i udarite ih po prstima

Sura El-Enfal. 8, ajet 12
 

Esad Dzudo

Domaćin
Poruka
3.976
Džihad:

I borite se na Allahovom putu i znajte da Allah sve čuje i sve zna.

Sura El-Bekara. 2, ajet 244


Propisuje vam se borba, mada vam nije po volji! – Ne volite nešto, a ono može biti dobro za vas; nešto volite, a ono ispadne zlo po vas. – Allah zna, a vi ne znate.

Sura El-Bekara. 2, ajet 216


I neka se zato na Allahovu putu bore oni koji ne žale žrtvovati život na ovome svijetu za onaj svijet. A onoga ko se bori na Allahovu putu, pa pogine ili pobijedi, Mi ćemo, sigurno, obilno nagraditi.

Sura En-Nisa. 4, ajet 74


Vjernici koji se ne bore – osim onih koji su za borbu nesposobni – nisu jednaki onima koji se na Allahovu putu bore imecima svojim i životima svojim. One koji se budu borili ulažući imetke svoje i živote svoje Allah će odlikovati čitavim stepenom nad onima koji se ne budu borili, i On svima obećava lijepu nagradu. Allah će borcima, a ne onima koji se ne bore, dati veliku nagradu,

Sura En-Nisa. 4, ajet 95


I borite se protiv njih dok mnogoboštvo ne iščezne i dok samo Allahova vjera ne ostane. Ako se oni okane – pa, Allah dobro vidi šta oni rade;

Sura El-Enfal. 8, ajet 39


Borite se protiv njih! Allah će ih rukama vašim kazniti i poniziti, a vas će protiv njih pomoći, i grudi vjernika zaliječiti

Sura Et-Tevba. 9, ajet 14


Borite se protiv onih kojima je data Knjiga, a koji ne vjeruju ni u Allaha ni u onaj svijet, ne smatraju zabranjenim ono što Allah i Njegov Poslanik zabranjuju i ne ispovijedaju istinsku vjeru – sve dok ne daju glavarinu poslušno i smjerno.

Sura Et-Tevba. 9, ajet 29


Krećite u boj, bili slabi ili snažni, i borite se na Allahovu putu zalažući imetke svoje i živote svoje! To vam je, da znate, bolje!

Sura Et-Tevba. 9, ajet 41


O vjernici, borite se protiv nevjernika koji su u blizini vašoj i neka oni osjete vašu strogost! I znajte da je Allah na strani čestitih.

Sura Et-Tevba. 9, ajet 123


Allah je od vjernika kupio živote njihove i imetke njihove u zamjenu za Džennet koji će im dati – oni će se na Allahovu putu boriti, pa ubijati i ginuti.

Sura Et-Tevba. 9, ajet 111


Zabrana prijateljstva sa nevjernicima:

Oni bi jedva čekali da i vi budete nevjernici kao što su i oni nevjernici, pa da budete jednaki. Zato ih ne prihvaćajte kao prijatelje dok se radi Allaha ne isele. A ako okrenu leđa, onda ih hvatajte i ubijajte gdje god ih nađete, i nijednog od njih kao prijatelja i pomagača ne prihvaćajte,

Sura En-Nisa. 4, ajet 89


Nije vam grijeh da molitvu na putovanju skratite, i kada se bojite da će vam nevjernici neko zlo nanijeti. Nevjernici su vam, doista, otvoreni neprijatelji.

Sura En-Nisa. 4, ajet 101


Proklinjanje kršćana i židova:

Jevreji govore: 'Uzejr je – Allahov sin', a kršćani kažu: 'Mesih je – Allahov sin.' To su riječi njihove, iz usta njihovih, oponašaju riječi nevjernika prijašnjih – ubio ih Allah! Kuda se odmeću?

Sura Et-Tevba. 9, ajet 30
 

Esad Dzudo

Domaćin
Poruka
3.976
Konačna pobjeda muslimana nad Židovima prije Sudnjeg Dana:

Ebu Hurejre r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: “Neće se desiti Sudnji Dan, sve dok muslimani ne savladaju Jevreje, kada će se jevrejin skrivati iza kamena ili drveta – a isti taj kamen i to drvo će uzvikivati: O muslimanu, evo ga jevrejin iza mene, doði i ubij ga – izuzev drveta po imenu Garkad; to je jevrejsko drvo!” (Muttefekun ‘alejh)


Hadisi o džihadu:

Od Ebu Hurejre r.a. se prenosi da je rekao:”Allahov Poslanik,s.a.v.s je rekao:” Ko umre, a da nije isao u borbu (dzihad), niti sebi govorio da ide u borbu, taj je umro sa jednim ogrankom munafikluka (licemjerstva).” (Muslim)

Od Ebu Musaa,r.a. se prenosi da je neki beduin dosao Vjerovjesniku s.a.v.s. i rekao:”O Allahov Poslanice: Neki se, covjek, bori radi plijena, a u drugom rivajetu stoji: Neki iz srdzbe,- pa ko je od njih na Allahovom putu?!” Na to je Allahov Poslanik ,s.a.v.s. rekao: “Ko se bori da Allahova rijec bude najuzvisenija, on je na Allahovom putu. “ (Muttefekun alejhi)

Ebu Umame, r.a.prenosi da je jedan covjek rekao:”Allahov Poslanice, dozvoli mi putovanje.” Poslanik s.a.v.s. rece: ”Putovanje moga Ummeta je dzihad na putu Uzvisenog Allaha.” (Ebu Davud sa dobrim senedom)

Ebu Umame,r.a. prenosi da je Allahov Poslanik .s.a.v.s. rekao:”Ko se ne bude borio na Allahovom putu, ili ko ne spremi borca, ili ne bude ostao da se brine o porodici boraca na najbolji nacin, kaznice ga Allah prije kijametskog dana (karija).”

Prenosi se od Seleme ibn-Nufejl el-Kindi da je rekao: “Sjedio sam kod Resulullaha salallahu alejhi ve sellem,pa je rekao neki čovjek: “O Resulullah,ljudi su raspregli konje i ostavili oružje i rekli: “Nema džihada,rat je prestao!” Okrenuo se Resulullah salallahu alejhi ve sellem prema njemu i rekao: “Slagali su! Sada, sada je došla borba i još će se moj ummet boriti za istinu. Allah će nevjerničkom narodu udaljiti srca od Istine i s njima će opskrbiti vjernike,sve do Sudnjeg Dana,dok se ne ispuni Allahovo obećanje, a u grivi (posjedovanju) konja je obećana dobrobit do Sudnjeg dana.” (En-Nesai,br.3333)

“Allah podstiće onoga koji izađe na njegovom putu, da izađe isključivo radi borbe na Allahovom putu, vjerujuči u Njega Njegovog Poslanika, Allah subhanehu we te ala garantira da će ga uvesti u džennet (ako pogine) ili će mu se smilovati da se vrati ondje odakle je izašao na boj, postižuči Allahovu nagradu i plijen.”

“Ko bude iskreno tražio šehadet (pogibiju na Allahovom putu) Allah dž.š. će ga postaviti na stepene šehida pa makar umro u postelji.” (Prenosi Muslim i Bejheki od Ebu Hurejreta r.a.)
 
stanje
Zatvorena za pisanje odgovora.
Top