СИНДРОМ ХИРОШИМЕ СТИГАО У СРБИЈУ

bobanjov

Iskusan
Poruka
6.181
СУ­БО­ТИ­ЦА – За­хва­љу­ју­ћи хра­бро­сти око 50 срп­ских ле­ка­ра са Ко­со­ва, из Бе­о­гра­да и Су­бо­ти­це, и пред­сед­ни­ку Ги­не­ко­ло­шке сек­ци­је у На­род­ном фрон­ту у Бе­о­гра­ду, др Ду­ша­ну Ста­но­је­ви­ћу, др Го­ра­ну Бе­ли­ћу ко­ји жи­ви у Ко­сов­ској Ми­тро­ви­ци, а ко­ји је на че­лу ти­ма струч­ња­ка, ме­ђу ко­ји­ма су и др Ја­сми­на Дур­ко­вић и др Го­ран Би­ћа­нић из су­бо­тич­ке бол­ни­це и чи­тав ко­ле­ги­јум ле­ка­ра са Ко­со­ва – исти­на о стра­вич­ним по­сле­ди­ца­ма НА­ТО бом­бар­до­ва­ња отва­ра се по­сле де­сет го­ди­на у јав­но­сти, ко­рак по ко­рак, да би на­род овог под­руч­ја био спа­сен би­о­ло­шког уни­шта­ва­ња. Сви ови ле­ка­ри су за­ме­ни­ли Ар­чи­бал­да Рај­са, јер по­је­ди­нач­на све­до­че­ња Ср­ба у све­ту рет­ко су ува­же­на.

Др Дур­ко­вић от­кри­ва за „Прав­ду“ да би и овај про­је­кат, ко­ји је по­др­жан још пре три го­ди­не од Ми­ни­стар­ства за на­у­ку Ср­би­је, а за­тим и Ми­ни­стар­ства за раз­вој жи­вот­не сре­ди­не, пао у во­ду да се ни­су по­кло­пи­ла два мо­мен­та исто­вре­ме­но – зах­тев ле­ка­ра са Ко­со­ва да се по­сле де­це­ни­је пре­ки­не за­ве­ра ћу­та­ња о те­шким по­сле­ди­ца­ма ура­ни­ју­ма по жи­вот љу­ди и тај­ног ис­пи­ти­ва­ња ко­је је оба­вље­но у су­бо­тич­кој ги­не­ко­ло­шкој ла­бо­ра­то­ри­ји, на ко­јем је да­но­ноћ­но ра­ди­ло не­ко­ли­ко ле­ка­ра.

– Ра­ди­ли смо го­то­во у тај­но­сти, а ре­зул­та­ти су по­ра­жа­ва­ју­ћи. Нај­же­шћи ге­нет­ски дис­ба­ланс, ге­нет­ске гре­шке про­из­ве­де­не спољ­ном агре­си­јом ука­за­ле су на пра­ви ха­ос ге­нет­ског ма­те­ри­ја­ла, не­појм­љи­вог за људ­ску вр­сту. На­шли смо та­ко­зва­не по­ли­пло­и­ди­је у 40 од­сто ис­пи­ти­ва­них слу­ча­је­ва у су­бо­тич­кој ла­бо­ра­то­ри­ји, где смо ис­тра­жи­ва­ли сва­ки по­ба­чај, а не са­мо про­бле­ма­тич­не труд­но­ће. Ко­ин­ци­ден­ци­ја је би­ла да смо мо­гли да по­ве­же­мо ре­зул­та­те пре и по­сле бом­бар­до­ва­ња, а у по­да­ци­ма ле­ка­ра са Ко­со­ва смо на­шли по­твр­ду о стра­хо­ти по­сле­ди­ца и ста­ња здра­вља де­це и љу­ди, о че­му се ћу­ти. Во­де­ћи љу­ди на­ше ги­не­ко­ло­ги­је и ге­не­ти­ке су схва­ти­ли да ви­ше ни­ка­ква по­ли­ти­ка не мо­же да за­у­ста­ви ху­ма­ност и спа­са­ва­ње жи­во­та љу­ди. Ра­ди­о­ак­тив­ни са­стој­ци из бом­би на­ђе­ни су код ма­ле де­це, от­кри­ва­мо све ви­ше уро­ђе­не ле­у­ке­ми­је и фе­ту­сних де­фор­ма­ци­ја, због ко­јих је до­ла­зи­ло до уги­ну­ћа пло­да у утро­би мај­ке. Са­да је на ти­му ле­ка­ра да до­ка­же да су по­ба­ча­ји последица ге­нет­ског оште­ће­ња. От­ка­зао је, да­кле, ме­ха­ни­зам ће­лиј­ске кон­тро­ле при опло­ђе­њу. У ју­лу у су­бо­тич­кој ла­бо­ра­то­ри­ји смо има­ли ве­ли­ки број до­ка­за, ко­ји су плод на­уч­ног ис­тра­жи­ва­ња. По­зва­ни смо на скуп у Зве­ча­не, где су др Ре­лић и др Ста­но­је­вић ор­га­ни­зо­ва­ли из­ла­га­ње свих ле­ка­ра на те­му шта нас је све сна­шло због ура­ни­ју­ма. До­ка­зи су сву­да око нас, а нај­ви­ше смо их до­би­ли од ле­ка­ра са Ко­со­ва, јер је већ ја­сно да ће 60 на­ред­них ге­не­ра­ци­ја жи­ве­ти са по­сле­ди­ца­ма бом­бар­до­ва­ња, ко­је ли­че на би­о­ло­шки ге­но­цид, на тра­ге­ди­ју на­ро­да са не­за­ми­сли­вим епи­ло­гом – ка­же др Дур­ко­вић.

Она ка­же да је др Ста­но­је­вић већ у пре­го­во­ри­ма о ре­ги­о­нал­ној са­рад­њи на ту те­му са ко­ле­га­ма из Ма­ке­до­ни­је.

– Пла­ни­ра се у Охри­ду ре­ги­о­нал­ни са­ста­нак на ко­ји би би­ли по­зва­ни ле­ка­ри, и Ср­би и Ал­бан­ци са Ко­со­ва, као и ле­ка­ри из Ал­ба­ни­је и Ма­ке­до­ни­је и са дру­гих под­руч­ја Ср­би­је, да ви­ди­мо шта нас је све за­јед­но за­де­си­ло. Ве­зу из­ме­ђу оси­ро­ма­ше­ног ура­ни­ју­ма и кар­ци­но­ма у Ср­би­ји још увек тре­ба до­ка­за­ти. По­сао је огро­ман, а ра­ди­ће га, по­ред на­уч­них ла­бо­ра­то­ри­ја у Бе­о­гра­ду, и ге­нет­ска ла­бо­ра­то­ри­ја у Су­бо­ти­ци, у ко­јој би мо­гли да се от­кри­ју слу­ча­је­ви мал­фор­ми­са­них пло­до­ва, ге­нет­ских мал­фор­ма­ци­ја и оште­ће­ња пло­да.

  • Ко­ли­ка се опа­сност над­ви­ла над здра­вљем на­ро­да, по­твр­ђу­је и по­да­так да је ла­нац ис­хра­не до­ка­за­но за­тро­ван, а да ура­ни­јум са Ко­со­ва пре­ко Ибра до­ла­зи и у оста­так Ср­би­је. По­сто­ји опа­сност да пре­ко Ве­ли­ке Мо­ра­ве до­ђе до Ду­на­ва, али пра­ва ка­та­кли­зма је ипак на Ко­со­ву, ви­ше не­го у дру­гим де­ло­ви­ма Ср­би­је, јер је та­мо зе­мљи­ште за­га­ђе­но.
Оче­ку­је­мо да ће др­жа­ва по­мо­ћи фи­нан­сиј­ски, али и од све­та оче­ку­је­мо да се укљу­чи, јер ле­ка­ри са Ко­со­ва ва­пе за по­моћ, ка­же др Дур­ко­вић.

Про­је­кат СА­НУ је одо­брен, ле­ка­ри на Ко­сме­ту на­ста­вља­ју са ис­тра­жи­ва­њи­ма и ис­пи­ти­ва­ња по­сле­ди­ца бом­бар­до­ва­ња, о че­му ће „Прав­да“ из­не­ти по­дат­ке у на­ред­ним бро­је­ви­ма. Др Ре­лић ка­же за „Прав­ду“ да ће пре­вас­ход­но би­ти оба­ве­ште­на и Свет­ска здрав­стве­на ор­га­ни­за­ци­ја, ко­ја је очи­глед­но под при­ти­ском.


СЗО па­ла на ис­пи­ту

Др Ста­но­је­вић је не­дав­но на пи­та­ње ка­кву по­врат­ну ин­фор­ма­ци­ју оче­ку­је од Свет­ске здрав­стве­не ор­га­ни­за­ци­је (СЗО), ко­ја је 2001. го­ди­не об­ја­ви­ла из­ве­штај у ко­ме сто­ји да у „зо­на­ма у ко­ји­ма је ко­ри­шће­на му­ни­ци­ја са оси­ро­ма­ше­ним ура­ни­ју­мом ни­је нео­п­ход­но те­сти­ра­ти љу­де“, од­го­во­рио:
– Аме­рич­ки уро­лог Ри­чард Сан­ту­ћи из Де­тро­и­та, ко­ји је бо­ра­вио код нас пре две-три го­ди­не као гост кли­ни­ке, по­звао ме је да за­јед­но оде­мо у Мо­зам­бик, где су ишле аме­рич­ке ми­си­је да по­ма­жу љу­ди­ма. Свет­ска здрав­стве­на ор­га­ни­за­ци­ја уме да ра­ди ка­да хо­ће. Ме­ђу­тим, ов­де је очи­то реч о по­ли­тич­кој ства­ри. Не­ко ко во­ди СЗО тре­ба да упу­ти би­ло ка­кав сиг­нал да се ис­пи­та те­рен Ср­би­је, то јест Ко­со­ва, и да тек он­да ка­же има ли или не­ма раз­ло­га за бо­ја­зан, и да ли на­род мо­же или не мо­же нор­мал­но да жи­ви. Ако има­те по­да­так да је ба­че­но то­ли­ко то­на оси­ро­ма­ше­ног ура­ни­ју­ма, нео­збиљ­но је са­оп­шти­ти да не тре­ба ис­пи­ти­ва­ти те­рен Ко­со­ва. Он­да је ту реч о не­кој дру­гој по­за­ди­ни. У том сми­слу, СЗО је па­ла на ис­пи­ту.

Н. Харминц
----------------------------------------------------------------------------------------

У шпанским медијима се, пре неку годину, стидљиво била појавила изјава једног њиховог пилота, који је учествовао у нападу на нас. Између осталог, рекао је и да су у бомбе убацивани отрови и вируси, са циљем да се повећа стопа стерилитета и обољевања од најтежих болести.
Да ли је то неко из наших медија преузео и објавио? Наравно да није.

А шта држава предузима поводом свега овога? Једно велико НИШТА! Него аутоматски сваку истину која би могла да буде лоша за оне са запада гура испод тепиха! Па шта они мисле да смо ми,кретени који не знају да виде својим очима праву истину? Кад ће неко од одговорних за ове злочине да одговара,као што се Срби шаљу пред Хаг? Живим за тај дан кад ће неко од њих да седне на оптуженичку клупу. У Србији за све се има пара,осим за оно за шта су стварно потребне,за гладне,сиромашне,за болесне ко ће њих да се сети,ко ће њима да да паре? Једном истина изаћи на видело,не може ни то довека да се скрива. А до тада:

КО ЈЕ СРПСКОМ НАРОДУ ЗАБРАНИО ИСТИНУ ????
 

Прво питање: Зашто аутори често изоставе извор текста? У овом случају извор је Правда ← страначке новине ЕУ-Томе.

Можда је Бобањов намерно прећутао извор, да се не би приметило лицемерје и бесмисао
критике Запада и критике бомбардовања од личности као што је ЕУ-Тома! ← Човек који је предлагао да се уранијумско бомбардовање "издржи" дуже од 78 дана;

плус је то човек који данас каже да не искључује прикључење Натоу и да се не противи прикључењу Западу и ЕУ.
 
Жалосно, и што се десило, жалосно што се морало радити у тајности.Бота ће се извинути и, што се њега тиче, легла ствар... Мада, ако ће се извињавати нек то уради пре операције тетиве, па јел...:think:

Nije da nisi u pravu...Bota je bio predsednik države pre i u vreme bombardovanja...:lol:...'ebt...kakav fleš...Bota vam se prividja uvek i svuda....:lol:
 

Друга констатација: Ако постоји загађење од уранијума, онда је оно много израженије на самом Косову, него у остатку земље, јер су ДУ муницијом углавном циљани тенкови ВЈ на самом Космету ↓ погледати мапу

http://www1.american.edu/TED/images4/cdtargets.gif

Како се то онда уклапа у ваш закључак да се Амери залажу за Арбанасе, ако њих "убише" уранијумом 10 пута више.
 
Бота је ,,ометач" свих истрага тог типа.

Pa kako bi onda ova istraga bila sprovedena, zar ne vidis da su je finansirale drzavne institucije?
Друга констатација: Ако постоји загађење од уранијума, онда је оно много израженије на самом Косову, него у остатку земље, јер су ДУ муницијом углавном циљани тенкови ВЈ на самом Космету ↓ погледати мапу

http://www1.american.edu/TED/images4/cdtargets.gif

Како се то онда уклапа у ваш закључак да се Амери залажу за Арбанасе, ако њих "убише" уранијумом 10 пута више.

Da, ako je ovo tacno, jasno je da ce sami da popasu ono sto su posejali. Neka pravda postoji.
 
Чињенице и садржина теме је ВИШЕ НЕГО МОНСТРУОЗНА. И шта сада рећи... ја немам речи... а највише сам у овом тренутку бесан на Министра здравља који се углавио у ту фотељу И ГОДИНАМА ЛАЖЕ, ВАРА И ВОДИ НА СТРАНПУТИЦУ ОВАЈ НАРОД.
 
Чињенице и садржина теме је ВИШЕ НЕГО МОНСТРУОЗНА. И шта сада рећи... ја немам речи... а највише сам у овом тренутку бесан на Министра здравља који се углавио у ту фотељу И ГОДИНАМА ЛАЖЕ, ВАРА И ВОДИ НА СТРАНПУТИЦУ ОВАЈ НАРОД.

Evo ga i ovaj.
isuse.gif
2965.gif
 

Између осталог, рекао је и да су у бомбе убацивани отрови и вируси, са циљем да се повећа стопа стерилитета и обољевања од најтежих болести.
Да ли је то неко из наших медија преузео и објавио? Наравно да није.
Па не очекујете ваљда да се озбиљни људи обазиру на ваше болесне лажи и параноју
 
не дрпиши моје смајлије.....

Pa zar ne vidite da je to istrazivanje finansirala drzava???
scratchheadjk5.gif


P.S. Ne drpisi ti moje boje.


Др Дур­ко­вић от­кри­ва за „Прав­ду“ да би и овај про­је­кат, ко­ји је по­др­жан још пре три го­ди­не од Ми­ни­стар­ства за на­у­ку Ср­би­је, а за­тим и Ми­ни­стар­ства за раз­вој жи­вот­не сре­ди­не, пао у во­ду да се ни­су по­кло­пи­ла два мо­мен­та исто­вре­ме­но – зах­тев ле­ка­ра са Ко­со­ва да се по­сле де­це­ни­је пре­ки­не за­ве­ра ћу­та­ња о те­шким по­сле­ди­ца­ма ура­ни­ју­ма по жи­вот љу­ди и тај­ног ис­пи­ти­ва­ња ко­је је оба­вље­но у су­бо­тич­кој ги­не­ко­ло­шкој ла­бо­ра­то­ри­ји, на ко­јем је да­но­ноћ­но ра­ди­ло не­ко­ли­ко ле­ка­ра.
 

Прво питање: Зашто аутори често изоставе извор текста? У овом случају извор је Правда ← страначке новине ЕУ-Томе.

Можда је Бобањов намерно прећутао извор, да се не би приметило лицемерје и бесмисао
критике Запада и критике бомбардовања од личности као што је ЕУ-Тома! ← Човек који је предлагао да се уранијумско бомбардовање "издржи" дуже од 78 дана;

плус је то човек који данас каже да не искључује прикључење Натоу и да се не противи прикључењу Западу и ЕУ.
1. Нисам намерно прећутао извор. Текст који сам нашао на другом сајту сам пренео овде. У њему нема извора, линка...
2. Брига ме за Правду, Тому и остале лопурде .... заправо јесте ме брига ... све наше политиканте бих послао на њиве, на пример, да бар мало имамо користи од њих
3. Битна је суштина - да се све више и више осећају последице дивљачког бомбардовања по здравље становништва ... и де ће бити све горе и горе
 
Pa kako bi onda ova istraga bila sprovedena, zar ne vidis da su je finansirale drzavne institucije?Da, ako je ovo tacno, jasno je da ce sami da popasu ono sto su posejali. Neka pravda postoji.
После 11 година година! ;;Радили смо готово у тајности"! Истрага је могла бити лако спровођена ван Космета и то од у таквим случајевима најквалификованије институције за таква истраживања, ВМА. И резултати су требали бити давно презентовани у УН. Сви би резултати били далеко валиднији и убедљивији да су у истрагу биле укључене и екипе лекара и физичара из иностранства. Ако боткетови финансијери из ЕУ и САД , неће, а неће, има стручњака из Русије, Кине, Бразила, Индије, ЈАР итд.
 
После 11 година година! ;;Радили смо готово у тајности"! Истрага је могла бити лако спровођена ван Космета и то од у таквим случајевима најквалификованије институције за таква истраживања, ВМА. И резултати су требали бити давно презентовани у УН. Сви би резултати били далеко валиднији и убедљивији да су у истрагу биле укључене и екипе лекара и физичара из иностранства. Ако боткетови финансијери из ЕУ и САД , неће, а неће, има стручњака из Русије, Кине, Бразила, Индије, ЈАР итд.

Svasta. Pa nikad nije kasno da se ukljuce, osim toga iovako ce trebati neka zvanicna potvrda i kontrola rezultata.
 

Битна је суштина - да се све више и више осећају последице дивљачког бомбардовања по здравље становништва ... и де ће бити све горе и горе
Па, постоје 2 проблема с том твојом причом:

Под један, те приче о уранијуму су лажне, измишљотина левичара и параноика. Осиромашени уранијум је мање радиоактиван од обичне земље, или обичног камена.

Али под два, чак под претпоставком да је све што кажете тачно 100%, из тога само можемо закључити да је ваша одлука да идете у бомбардовање била глупа.
 
1. Нисам намерно прећутао извор. Текст који сам нашао на другом сајту сам пренео овде. У њему нема извора, линка...
2. Брига ме за Правду, Тому и остале лопурде .... заправо јесте ме брига ... све наше политиканте бих послао на њиве, на пример, да бар мало имамо користи од њих
3. Битна је суштина - да се све више и више осећају последице дивљачког бомбардовања по здравље становништва ... и де ће бити све горе и горе

Ма ево има линк, текст је од 24.октобра 2010. - али су га медији очигледно прескочили у трку......

http://www.pravda.rs/2010/10/24/sindrom-hirosime-stigao-u-srbiju/
 
Па, постоје 2 проблема с том твојом причом:

Под један, те приче о уранијуму су лажне, измишљотина левичара и параноика. Осиромашени уранијум је мање радиоактиван од обичне земље, или обичног камена.

Али под два, чак под претпоставком да је све што кажете тачно 100%, из тога само можемо закључити да је ваша одлука да идете у бомбардовање била глупа.

Није теби лако... питам се шта човеку у животу може да се догоди па да има овакав поремећај свести...
 

Back
Top