Scenario smene guvernera Dejana Šoškića

Dejan.Jankovic

Zainteresovan član
Poruka
145
Tema jeste ekonomska, ali sam se ipak opredelio za podforum Politika jer govori o novim potezima SNS-a. Pa-pa ŠUŠKIĆU, na tvoje mesto stiže domaćica Jorgovanka ( ali u južnjačkom dijalektu). :bye:

Evo članka iz Politike:

Scenario smene Dejana Šoškića: Pred­sed­nik Sr­bi­je To­mi­slav Ni­ko­lić po­zva­će gu­ver­ne­ra De­ja­na Šo­ški­ća na raz­go­vor i pred­lo­ži­ti mu da sam pod­ne­se ostav­ku, ne­zva­nič­no sa­zna­je „Po­li­ti­ka”. U slu­ča­ju da ak­tu­el­ni gu­ver­ner to od­bi­je, prav­ni osnov na­ći će se u Za­ko­nu o Na­rod­noj ban­ci Sr­bi­je gde se ka­že da gu­ver­ner mo­že bi­ti raz­re­šen uko­li­ko ugro­zi osnov­ni cilj NBS. Po mi­šlje­nju na­pred­nja­ka, je­dan od naj­ve­ćih pro­pu­sta ak­tu­el­nog gu­ver­ne­ra je­ste u obla­sti su­per­vi­zi­je ba­na­ka. Ni­je je­di­ni cilj cen­tral­ne ban­ke od­bra­na ce­na, već i sta­bil­nost fi­nan­sij­skog si­ste­ma, sa­zna­je­mo da je nji­hov stav. Na uda­ru no­ve vla­sti na­ći će se i ne­ko­li­ko vi­ce­gu­ver­ne­ra.

Ako nova vlast zaista namerava da novac iz deviznih rezervi koristi za podsticanje privrede, kao što predlaže Dušan Bajatović, onda u tome, sasvim sigurno, neće imati podršku aktuelnog guvernera Dejana Šoškića, ali i velikog dela stručne javnosti. Čini se, međutim, da su osećanja obostrana, pa ni prvi čovek centralne banke neće imati političku podršku takve vladajuće većine. Zato se sve češće u javnosti licitira s imenima kandidata za njegovog naslednika.

Ipak, ukoliko nova vlast bude pre isteka mandata smenila guvernera, a on se bira na šest godina i to s pravom reizbora, jedna stvar će biti potpuno jasna. Oni koji su se zaklinjali da će depolitizovati javna preduzeća izgleda žele da se, po političkoj liniji, reše prvog čoveka centralne monetarne institucije. Bez obzira na to što Narodna banka nije javno preduzeće, to bi bio jasan signal da od gromoglasno najavljivane depolitizacije neće biti ništa. Istini za volju, Dejan Šoškić bez političke podrške nije ni mogao da sedne u guvernersku fotelju.

Ono što se, takođe, zna je da Šoškić nije po volji krupnih kapitalista i da ga u klubu u Šekspirovoj ulici u šali zovu Preučeni, jer je, kažu, preučio i knjige se drži kao pijan plota. Za dve godine, koliko se nalazi na toj poziciji, Šoškić se nekoliko puta našao na udaru privrednika, ali su otrovne strelice ka njemu stizale i iz Nemanjine ulice. Privrednici su pokušali da se približe novcu koje on „čuva” u deviznim rezervama, a poslednji put povod za prozivku sa vladine adrese bio je pad dinara za oko 10 odsto od početka godine.

Milojko Arsić, član Saveta guvernera, kaže da bi se eventualnom smenom Dejana Šoškića, prekršio ne samo Zakon o Narodnoj banci, već i standardna praksa koja podrazumeva samostalnost i nezavisnost ove institucije.
 

Back
Top