Quantcast

RUSI I KINA STAVILI VETO U UN !!!!!!!!!!!!

_Milanche_

Poznat
Poruka
7.334
Kalibic:
RS je srpska zemlja. A ti idi kod tvojih amera. Dosadili ste sa vasim kuknjavama kako su ledja okrenuta americi. Nisu ledja okrenuta, nego su oni rekli da ih ne interesuje da je to srpska zemlja. Da mogu eventualno da dozvole da samo sumadija bude Srbija. Sve ostalo siptarima, hrvatima, muslimanima i madjarima.
RS je ste SRPSKA ZEMLJA ali je teritorijalno u sastavu neke druge drzave.To je zato jer je splet medjunarodnih okolnosti takav.
E sad zbog toga sto je to tako,to ne znaci da je treba negde da idem.
 

Duh Sekire

Iskusan
Poruka
6.688
Бл:
Ја причам о свим СРБСКИМ ЗЕМЉАМА телетабису, јер су и на КиМ гинули Руси
А прочитај први део поруке :?:
Тако је мајсторе!
Иначе, подржавам одлуку Русије и Кине (независно од онога шта ће бити у вези са Србијом), јер доприноси промени односа снага у свету и праведнијој расподели утицаја. То је нешто што би свако разуман требало да подржи, посебно припадници народа који је био жртва дивљања "једине светске суперсиле".
 

Duh Sekire

Iskusan
Poruka
6.688
Па они су већ напали Ирак без одобрења СБ, тада су и Французи били против.
Немојмо заборавити да је и "Милосрдни анђео" био без таквог одобрења - што ће рећи илегалан.

Но, сад имају много већи проблем од Кине и Русије. Насукали су се у Ираку.
 

Wesley Earl Craven

Zainteresovan član
Poruka
250
Duh Sekire:
Па они су већ напали Ирак без одобрења СБ, тада су и Французи били против.
Немојмо заборавити да је и "Милосрдни анђео" био без таквог одобрења - што ће рећи илегалан.

Но, сад имају много већи проблем од Кине и Русије. Насукали су се у Ираку.
SB ne zarezuje ni Izrael, ovde je u pitanju nešto mnogo veće - veto. Veto je u suštini nedemokratski način odlučivanja, to jest leži na pravu sile i to vojne i ekonomske sile države koja na njega ima pravo. Ignorisanje veta, dakle odlučnog "ne" po definiciji snažne države opak je čin zveckanja oružjem, da ne kažem i otvorenog sukoba. Jer, posle ignorisanja veta, postavlja se pitanje šta će da uradi država koja je veto dala.

A što se tiče nasukavanja u Iraku, bože moj. Dok ima nafte, keep it pumpin', a za topovsko meso će se uvek naći neka buljouvlačiteljska državica kojoj se žuri u integracije.
 
Poruka
22.429
Duh Sekire:
Тако је мајсторе!
Иначе, подржавам одлуку Русије и Кине (независно од онога шта ће бити у вези са Србијом), јер доприноси промени односа снага у свету и праведнијој расподели утицаја. То је нешто што би свако разуман требало да подржи, посебно припадници народа који је био жртва дивљања "једине светске суперсиле".
Ево гледах репортажу о самиту РУСИЈА-КИНА почели полако да се договарају а и Индија такође.
Ваљда ће и за КиМ да ставе вето
 

Duh Sekire

Iskusan
Poruka
6.688
DukeofSerbia:
Ја очекујем напад САД и Израела на Иран у виду бомбардовања, а саботирање у СБ од стране Русије и Кине је небитно.

Само да Амери ударе до лета...

А то би ти се свидело?!?
Да ударе њих као и нас што су ударили!?
 

urospo

Iskusan
Poruka
5.241
Oso­vi­na Ru­si­ja - Ki­na
Tan­jug, 21. mart 2006

PE­KING - Ru­ski pred­sed­nik Vla­di­mir Pu­tin na­ja­vio je ju­če, pr­vog da­na svo­je zva­nič­ne po­se­te Pe­kin­gu, po­sle raz­go­vo­ra sa svo­jim do­ma­ći­nom, ki­ne­skim pred­sed­ni­kom Hu Đin­ta­om, sve­o­bu­hvat­nu sa­rad­nju s Ki­nom u obla­sti ener­ge­ti­ke ko­ja, po­red is­po­ru­ke ru­ske naf­te, uklju­ču­je i grad­nju nu­kle­ar­nih po­stro­je­nja u Ki­ni ko­ja pla­ni­ra 40 no­vih atom­skih elek­tra­na.
Ki­na je glav­ni ku­pac ru­ske naf­te ko­ju ta ze­mlja za­sad uvo­zi že­le­zni­com. U pla­nu je, me­đu­tim, iz­grad­nja si­bir­sko-pa­ci­fič­kog naf­to­vo­da du­gog 4.100 ki­lo­me­ta­ra ko­jim bi se naf­ta iz Ru­si­je do­pre­ma­la di­rekt­no do naft­nih po­stro­je­nja Ki­ne, dru­gog naj­ve­ćeg po­tro­ša­ča ener­gi­je u sve­tu (od­mah iza SAD). Ki­na že­li da od Ru­si­je do­bi­ja, ako je mo­gu­će, 30 mi­li­o­na to­na naf­te go­di­šnje (600.000 ba­re­la dnev­no), a istim pu­tem bi tre­ba­lo da ovu ze­mlju, či­ji sna­žan eko­nom­ski rast zah­te­va sve vi­še i vi­še ener­gi­je, bu­de do­pre­mljen i pri­rod­ni gas iz Ru­si­je. U tom smi­slu se oče­ku­je da će to­kom dvo­dnev­ne Pu­ti­no­ve po­se­te Ki­ni bi­ti pot­pi­san i pro­to­kol o is­po­ru­ci ga­sa iz­me­đu Ga­zpro­ma i Ki­ne­ske na­ci­o­nal­ne naft­ne kor­po­ra­ci­je. Pred­vi­đe­no je, u istom kon­tek­stu, i pot­pi­si­va­nje spo­ra­zu­ma o stra­te­škom part­ner­stvu iz­me­đu ru­ske "Ro­snef­ta" i ki­ne­ske Ban­ke za raz­voj. Ru­sku de­le­ga­ci­ju či­ne, po­red pred­sed­ni­ka Pu­ti­na, još 86 dr­žav­nih funk­ci­o­ne­ra i pred­stav­ni­ka ve­li­kih ru­skih fir­mi.
Pred­vi­đe­no je da ru­ska de­leg­ci­ja i ki­ne­ska stra­na pot­pi­šu naj­ma­nje 15 ugo­vo­ra, uklju­ču­ju­ći okvi­ran spo­ra­zum Uje­di­nje­nog ener­get­skog si­ste­ma Ru­si­je i Dr­žav­ne ener­get­ske kor­po­ra­ci­je Ki­ne o is­po­ru­ci elek­trič­ne ener­gi­je iz Ru­si­je Ki­ni.
Za da­nas je pred­vi­đe­no da pred­sed­nik Pu­tin, no­si­lac cr­nog po­ja­sa u yudou, po­se­ti grad Ša­o­lin, ko­ji se sma­tra ko­lev­kom bo­ri­lač­ke ve­šti­ne kung fua kao i sve­ča­no otva­ra­nje "Go­di­ne Ru­si­je u Ki­ni", ma­ni­fe­sta­ci­je ko­ja tre­ba da u sle­de­ćih de­set me­se­ci osna­ži stra­te­ško part­ner­stvo dve ze­mlje i po­mog­ne bo­ljem raz­u­me­va­nju dva na­ro­da kroz niz ma­ni­fe­sta­ci­ja iz ra­zno­vr­snih obla­sti, po­put kul­tu­re, eko­no­mi­je i obra­zo­va­nja.
-------------------------------------------------------

Sprem te se, spremte...
 

DukeofSerbia

Domaćin
Poruka
4.720
Бл:
Ево гледах репортажу о самиту РУСИЈА-КИНА почели полако да се договарају а и Индија такође.
Ваљда ће и за КиМ да ставе вето
Од осовине Русија - Кина нема ништа. Руси им продају само стару технологију. Нису ваљда луди да направе државу која би била јача од њих. И историјски, Кина и Русија (царска и СССР) нису имали нимало лепе односе.

Индија и НР Кина имају нерешене територије и границу. НР Кина држи неке делове за које Индија тврди да су њени, и обратно - Индија држи неке територије за које НР Кина тврди да су њене. И нимало се не воле.
 
Poruka
22.429
DukeofSerbia:
Од осовине Русија - Кина нема ништа. Руси им продају само стару технологију. Нису ваљда луди да направе државу која би била јача од њих. И историјски, Кина и Русија (царска и СССР) нису имали нимало лепе односе.

Индија и НР Кина имају нерешене територије и границу. НР Кина држи неке делове за које Индија тврди да су њени, и обратно - Индија држи неке територије за које НР Кина тврди да су њене. И нимало се не воле.
Али имају заједничког непријатеља, Ватикан и УСА
 

Top