Rusi grade "Trista cuda "

Dali ce Rusi ulagati i u RS ?

  • Da, izgradice je kao Crnu Goru ;)

  • Ne, a i da hoce usrecili bi se sa njima


Rezultati ankete su vidlјivi nakon glasanja.

Homoljac

Domaćin
Poruka
3.155
Suza u hercegovačkom kršu
subota, 26 januar 2008 07:51
Kada je, prije 41 godinu, potopljena prostrana zelena dolina Trebišnjice i stvoreno Bilećko jezero, rođeni su i brojni planovi i ideje o tome šta bi sve trebalo i moglo da se izgradi na njegovim obalama,...

...počev od turističkih, pa do sportskih i rekreativnih sadržaja.

Megalomanski prijedlozi su išli do te mjere da se tada naveliko pričalo i o izgradnji mosta preko jezera, od Drakuljice do Vidikovca, preko Čepeličkog zaliva, dužine blizu kilometar.

Na taj način, kako se govorilo, put za Trebinje bio bi skraćen, a most velike širine služio bi i kao turistička atrakcija jer bi na njemu bile podignute prodavnice suvenira i trgovačke radnje, a na njegovim krajevima hoteli i moteli.

Malo je, naravno, i tada bilo onih koji su vjerovali da će to sve biti izgrađeno brzo, jer je bila riječ o investicijama iza kojih je morala da stoji država, pa i njoj da budu skupe. Ali, još manje je bilo onih koji su mogli da povjeruju da će, 40 godina kasnije, jezero biti neiskorišćeno kao i tada, ne računajući, naravno, što se njegova voda koriste za proizvodnju električne energije.

U međuvremenu, na obalama Bilećkog jezera izgrađen je motel "Vidikovac" , na šestom kilometru puta od Bileće prema Trebinju, zatim kafana "Jezero" , na izlazu iz Bileće preko puta kasarne, koja je danas pretvorena u restoran i u Čepelici splav-restoran "Apolon" , koji radi samo ljeti, dok je njegov vlasnik na obali odnedavno izgradio i čvrsti objekat, i tu otvorio kafanu.

U posljednjih nekoliko godina na jezeru su nikla i četiri ribogojilišta.

I to je sve od pretećih sadržaja izgrađenih u posljednjih 40 godina.

A planova i dalje ima na pretek. Ima, naravno, i mogućnosti i isplativosti, a jedino nedostaje novac da bi se sve to realizovalo. Jezero, dugo 18, a široko od tri do pet kilometara, nudi se svom svojom ljepotom i privlačnošću. Uz njega bi, kažu, mogli da se izgrade brojni turistički i sportski objekti, gdje bi bilo mjesta za pripreme raznih sportskih klubova, počev od fudbalera, pa do veslača, ili čak i plivača u ljetnom periodu, ali i za boravak turista i rekreativaca.

Ove godine treba da počne i izgradnja postrojenja za prečišćavanje vode koju su stanovništvo i industrija Bileće već koristili, pa će Bilećko jezero biti još čistije i podsjećati na suzu u hercegovačkom kamenjaru.

Najavljen je i skori početak izgradnje hidroelektrane "Bileća" . Prije dvije godine završeni su radovi na proboju tunela Fatničko polje - Bilećko jezero, dugog 15.650 metara, kojim se prevode vode iz gornjih viših zona u tu vještačku akumulaciju, a hidroelektrana treba da se gradi upravo na izlazu tunela u Čepelici. Njene turbine okretale bi vodu koja sada iz tunela nesmetano otiče u jezero.

Za ribolovce Bilećko jezero je pravi raj na zemlji jer obiluje brojnim ribljim vrstama. U posljednje vrijeme postalo je poznato i po veoma krupnim primjercima šarana i soma. Do sada je u njegovim vodama ulovljeno nekoliko desetina somova težih od 50 kilograma, a bolji poznavaoci vele da tu ima i "brkajlija" težih od 100 kilograma.

Za pčelarenje na obalama Bilećkog jezera takođe postoje odlični uslovi zbog obilja ljekovitih trava.

I kupači bi ljeti mogli da uživaju na njegovim obalama, ali za sada postoje samo dvije manje i slabo uređene plaže, i to u ^epelici, oko četiri kilometara od centra Bileće, i ispod motela "Vidikovac" .

Što se turista tiče, oni za sada najviše posjećuju manastir Dobrićevo u Orahu, na obali jezera, oko 12 kilometara od Bileće prema Trebinju. Riječ je o manastiru za koji se tvrdi da potiče iz 13. vijeka, koji je šezdesetih godina prošloga vijeka prenesen sa stare lokacije u Dobrićevu kraj Trebišnjice i tako spasen od potapanja. Postoji legenda prema kojoj su tuda prolazili car Konstantin i carica Jelena po povratku iz Rima. Riječ je o caru koji je hrišćanstvo proglasio za zvaničnu religiju u Rimskoj imperiji i koji je započeo izgradnju Konstantinopolja, odnosno Carigrada, današnjeg Istanbula. Odmarajući se u hladovini kraj Trebišnjice, car je rekao da je to mjesto dobro i po tome se prozvalo Dobrićevo.

I tako, sve je, u vezi sa jezerom i oko njega, još uvijek u sferi priča. A od onoga što se priča pomenimo još i najnovija šaputanja da su Rusi zainteresovani za izgradnju trista čuda na obalama Bilećkog jezera u Orahu. Bilo tako ili ne, činjenica je da je veliki broj Bilećana vijekovima vjerovao da spas može da im stigne jedino iz Rusije. A iz Rusije u Bileću do sada nije stiglo ništa osim ogromnog broja "bjelogardejaca" , protjeranih iz te zemlje u vrijeme Oktobarske revolucije. U tom gradu zadržali su se svega nekoliko godina, pa je i njih progutao Zapad, prema kojem su se odatle zaputili. Ali ko zna, vremena se mijenjaju, a Rusi sve masovnije stižu na Crnogorsko primorje, pa možda nekog njihovog bogataša privuče i Bilećko jezero.

Šćepan ALEKSIĆ
IzvorTrebisnjice_200.jpg
 
SUZA U HERCEGOVAČKOM KRŠU
BILEĆA


Мегаломански приjедлози су ишли до те мjере да се тада навелико причало и о изградњи моста преко jезера, од Дракуљице до Видиковца, преко Чепеличког залива, дужине близу километар. На таj начин, како се говорило, пут за Требиње био би скраћен, а мост велике ширине служио би и као туристичка атракциjа jер би на њему биле подигнуте продавнице сувенира и трговачке радње, а на његовим краjевима хотели и мотели.
Мало jе, наравно, и тада било оних коjи су вjеровали да ће то све бити изграђено брзо, jер jе била риjеч о инвестициjама иза коjих jе морала да стоjи држава, па и њоj да буду скупе. Али, jош мање jе било оних коjи су могли да повjеруjу да ће, 40 година касниjе, jезеро бити неискоришћено као и тада, не рачунаjући, наравно, што се његова вода користе за производњу електричне енергиjе.
У међувремену, на обалама Билећког jезера изграђен jе мотел "Видиковац" , на шестом километру пута од Билеће према Требињу, затим кафана "Jезеро" , на излазу из Билеће преко пута касарне, коjа jе данас претворена у ресторан и у Чепелици сплав-ресторан "Аполон" , коjи ради само љети, док jе његов власник на обали однедавно изградио и чврсти обjекат, и ту отворио кафану.
У посљедњих неколико година на jезеру су никла и четири рибогоjилишта.
И то jе све од претећих садржаjа изграђених у посљедњих 40 година.
А планова и даље има на претек. Има, наравно, и могућности и исплативости, а jедино недостаjе новац да би се све то реализовало. Jезеро, дуго 18, а широко од три до пет километара, нуди се свом своjом љепотом и привлачношћу. Уз њега би, кажу, могли да се изграде броjни туристички и спортски обjекти, гдjе би било мjеста за припреме разних спортских клубова, почев од фудбалера, па до веслача, или чак и пливача у љетном периоду, али и за боравак туриста и рекреативаца.
Ове године треба да почне и изградња построjења за пречишћавање воде коjу су становништво и индустриjа Билеће већ користили, па ће Билећко jезеро бити jош чистиjе и подсjећати на сузу у херцеговачком камењару.
Наjављен jе и скори почетак изградње хидроелектране "Билећа" . Приjе двиjе године завршени су радови на пробоjу тунела Фатничко поље - Билећко jезеро, дугог 15.650 метара, коjим се преводе воде из горњих виших зона у ту вjештачку акумулациjу, а хидроелектрана треба да се гради управо на излазу тунела у Чепелици. Њене турбине окретале би воду коjа сада из тунела несметано отиче у jезеро.
За риболовце Билећко jезеро jе прави раj на земљи jер обилуjе броjним рибљим врстама. У посљедње вриjеме постало jе познато и по веома крупним примjерцима шарана и сома. До сада jе у његовим водама уловљено неколико десетина сомова тежих од 50 килограма, а бољи познаваоци веле да ту има и "бркаjлиjа" тежих од 100 килограма.
За пчеларење на обалама Билећког jезера такође постоjе одлични услови због обиља љековитих трава.
И купачи би љети могли да уживаjу на његовим обалама, али за сада постоjе само двиjе мање и слабо уређене плаже, и то у Чепелици, око четири километара од центра Билеће, и испод мотела "Видиковац" .
Што се туриста тиче, они за сада наjвише посjећуjу манастир Добрићево у Ораху, на обали jезера, око 12 километара од Билеће према Требињу. Риjеч jе о манастиру за коjи се тврди да потиче из 13. виjека, коjи jе шездесетих година прошлога виjека пренесен са старе локациjе у Добрићеву краj Требишњице и тако спасен од потапања. Постоjи легенда према коjоj су туда пролазили цар Константин и царица Jелена по повратку из Рима. Риjеч jе о цару коjи jе хришћанство прогласио за званичну религиjу у Римскоj империjи и коjи jе започео изградњу Константинопоља, односно Цариграда, данашњег Истанбула. Одмараjући се у хладовини краj Требишњице, цар jе рекао да jе то мjесто добро и по томе се прозвало Добрићево.
И тако, све jе, у вези са jезером и око њега, jош увиjек у сфери прича. А од онога што се прича поменимо jош и наjновиjа шапутања да су Руси заинтересовани за изградњу триста чуда на обалама Билећког jезера у Ораху. Било тако или не, чињеница jе да jе велики броj Билећана виjековима вjеровао да спас може да им стигне jедино из Русиjе. А из Русиjе у Билећу до сада ниjе стигло ништа осим огромног броjа "бjелогардеjаца" , протjераних из те земље у вриjеме Октобарске револуциjе. У том граду задржали су се свега неколико година, па jе и њих прогутао Запад, према коjем су се одатле запутили. Али ко зна, времена се миjењаjу, а Руси све масовниjе стижу на Црногорско приморjе, па можда неког њиховог богаташа привуче и Билећко jезеро.

ГЛАС СРПСКЕ
 
Nista od toga, nazalost:( Obecavju oni nama i kule i gradove, evo kod Trebinja je trebalo da se gradi aerodrom, (mos' mislit), taj aerodrom bi bio , bkonkurencija tivatskom i dubrovackom. Bilecko jezero je fino, ali ko bi se kupao u jezeru kad trebinjcima treba 20 min do dubrovnika, 35 do herceg novog, Bilecanima, treba u prosjeku malo vise. Ah da ne zaboravim i cuveni slovenacki projekat Trebinje resort po kojem bi iznili apartmani, golf igralista i ostali prateci sadrzaji, i to prema ivanjici, tj prema hrvatskooj granici. Mnogo projekata, a nista ne rade:evil:
 
Nista od toga, nazalost:( Obecavju oni nama i kule i gradove, evo kod Trebinja je trebalo da se gradi aerodrom, (mos' mislit), taj aerodrom bi bio , bkonkurencija tivatskom i dubrovackom. Bilecko jezero je fino, ali ko bi se kupao u jezeru kad trebinjcima treba 20 min do dubrovnika, 35 do herceg novog, Bilecanima, treba u prosjeku malo vise. Ah da ne zaboravim i cuveni slovenacki projekat Trebinje resort po kojem bi iznili apartmani, golf igralista i ostali prateci sadrzaji, i to prema ivanjici, tj prema hrvatskooj granici. Mnogo projekata, a nista ne rade:evil:

Epa sad dok gledam sta su Rusi uradili od Crne Gore , bas mi je nekako drago sto ce poceti da ulazu u RS .
I veruj mi kad ovamo kupuju svakojake cuke , od tog jezera ce sigurno napraviti trista cuda.
A da prito to nema nikakve veze sa Dubrovnikom i Herceg Novim .
 
Epa sad dok gledam sta su Rusi uradili od Crne Gore , bas mi je nekako drago sto ce poceti da ulazu u RS .
I veruj mi kad ovamo kupuju svakojake cuke , od tog jezera ce sigurno napraviti trista cuda.
A da prito to nema nikakve veze sa Dubrovnikom i Herceg Novim .

Da ali ovo nazalost ostaje na nivou zelja, novinski clanak ne govori ni o kakvim konkretnim projektima. A da li ce poceti da ulazu upitno je, mislim ja bih to volio vise od svih forumas ovde, jer bih imao najvise koristi, ali sve je to nazalost na nivou zelja. Nek oni naprave ovaj aerodrom i ovo turisticko naselje pa da se zahvalimo Bogu, ali izgleda nista ni od toga...
 
Da ali ovo nazalost ostaje na nivou zelja, novinski clanak ne govori ni o kakvim konkretnim projektima. A da li ce poceti da ulazu upitno je, mislim ja bih to volio vise od svih forumas ovde, jer bih imao najvise koristi, ali sve je to nazalost na nivou zelja. Nek oni naprave ovaj aerodrom i ovo turisticko naselje pa da se zahvalimo Bogu, ali izgleda nista ni od toga...

Dace bog , i ja bih voleo :)
 

Back
Top