„Реконструкцијом Владе“ крили беду

gost 186118

Veoma poznat
Poruka
10.118
При­че о ре­кон­струк­ци­ји Вла­де са­мо су за­ма­ја­ва­ње на­ро­да, при­знао је ми­ни­стар за ин­фра­струк­ту­ру Ми­лу­тин Мр­ко­њић, до­дав­ши да су те­зе о „но­вој енер­ги­ји“ ко­ја би се та­ко до­би­ла, као и по­јеф­ти­ње­њу вла­сти са­мо обич­не фра­зе.

Мр­ко­њић је до­дао да још не по­сто­ји ни­ка­кав кон­кре­тан пред­лог за про­ме­не у Вла­ди, и да та­ко не­што ни­су ини­ци­ра­ли ни пред­сед­ник Бо­рис Та­дић ни пре­ми­јер Мир­ко Цвет­ко­вић. Пред­сед­ник Је­дин­стве­не Ср­би­је Дра­ган Мар­ко­вић Пал­ма сла­же се са Мр­ко­њи­ће­вим ми­шље­њем да је ре­кон­струк­ци­ја ка­би­не­та не­по­треб­на.

– Ре­кон­струк­ци­је нај­ве­ро­ват­ни­је не­ће ни би­ти, јер је не­по­треб­на по­што је Вла­ди до кра­ја ман­да­та оста­ло још го­ди­ну да­на – ре­као је Мар­ко­вић.

По ми­шље­њу ана­ли­ти­ча­ра Де­ја­на Ву­ка Стан­ко­ви­ћа, при­ча о ре­кон­струк­ци­ји Вла­де је­сте дим­на за­ве­са ко­ју је власт ба­ци­ла да би оту­пе­ла оштри­цу кри­ти­ке опо­зи­ци­је и да слу­жи у днев­но­по­ли­тич­ке свр­хе.

– Не­ки ме­диј­ски ефе­кат се по­сти­же, јер се про­зи­ва­ју ло­ши ми­ни­стри. Ми­слим да се ова при­ча ни­је „при­ми­ла“ у на­ро­ду, ко­ји је огу­глао на све пра­зне „двор­ске“ при­че – ка­же Стан­ко­вић.

Ана­ли­ти­чар Цви­је­тин Ми­ли­во­је­вић сма­тра да је на овај на­чин вла­да­ју­ћа ко­а­ли­ци­ја са­мо хте­ла да „ку­пи вре­ме“ јер не­ма шта да по­ну­ди на­ро­ду.

– За­ми­сли­те, тре­ба­ло би бар шест ме­се­ци да се иза­бе­ре но­ва вла­да, по­ста­ве се­кре­та­ри и оста­ли, до­не­се за­кон о ми­ни­стар­стви­ма. Пот­пу­но не­ре­ал­но. Ти­ме се при­кри­ва­ла из­у­зет­но ло­ша со­ци­јал­но-еко­ном­ска си­ту­а­ци­ја. Стан­дард је оча­јан, при­вре­да не ра­ди, сто­па не­за­по­сле­но­сти је огром­на, не­ма ин­ве­сти­ци­ја… – ка­же Ми­ли­во­је­вић.

По ње­го­вом ми­шље­њу, „са­га о ре­кон­струк­ци­ји“ од­го­ва­ра Де­мо­крат­ској стран­ци, јер се го­во­ри о штед­њи, али и ин­ве­сти­ци­ја­ма.

Ана­ли­ти­чар Вла­ди­мир То­до­рић ка­же да ми­ни­стар Мр­ко­њић то го­во­ри да би остао ми­ни­стар.

– За­ма­ја­ва­ње о ко­ме го­во­ри овај ми­ни­стар упра­во је по­сле­ди­ца чи­ње­ни­це да ње­го­во ми­ни­стар­ство не мо­же да се по­хва­ли до­брим ре­зул­та­ти­ма. А ре­кон­струк­ци­ја Вла­де, кроз сма­ње­ње бро­ја ми­ни­ста­ра, је­сте ко­рак у до­бром сме­ру, па ма­кар учи­њен и ме­сец да­на пре ис­те­ка ман­да­та – ка­же То­до­рић.
 

Back
Top