Prihvatilište za decu

UltraVioletna

Iskusan
Moderator
Poruka
5.540

Usluge Prihvatilišta za decu Beograda​

Prihvatilište nudi dve vrste usluga za decu i mlade:
• uslugu smeštaja u prihvatilište za privremeno zbrinjavanje dece i mladih u kriznim situacijama (do 48 korisnika)
• dnevnu uslugu svratišta za pružanje privremenih ili povremenih intervencija, i zadovoljavanje trenutnih potreba dece i mladih koja se nalaze u uličnoj situaciji i dobrovoljno zatraže ili pristanu na ovu uslugu(do 30 korisnika)
Prihvatilište je prvo mesto u koje deca i mladi dođu nakon izmeštanja iz rizičnih i kriznih situacija.

Usluga smeštaja u prihvatilište​

Prihvatilište za decu Beograda u okviru usluge prihvatilišta, obezbeđuje privremeno i celovito zbrinjavanje i smeštaj dece i mladih oba pola, uzrasta 7-18 godina, iz Beograda, kao i dece iz cele Srbije koja se nađu na teritoriji Beograda.
U uslugu prihvatilišta, decu upućuju nadležni centri za socijalni rad, organi pravosuđa (sud i tužilaštva) i organi MUP-a uz asistenciju centra za socijalni rad.
Prijem dece se vrši 24 časa dnevno tokom cele kalendarske godine. Dete ostaje u prihvatilištu dok se za njega ili nju ne nađe najbolje rešenje dugotrajnog smeštaja i brige, poštujući prava i interese deteta. U saradnji sa našom ustanovom, centar za socijalni rad određuje najbolje rešenje za svako dete.
Godišnji broj korisnika je 400-600 dece i mladih, a potreba za brigom koju Prihvatilište pruža raste svake godine. Brza i efikasna intervencija, identifikacije deteta, detekcije akutnih problema, primena mera zaštite i reintegracije u društvenu sredinu, pružilo je spas mnogoj deci.
Prihvatilište je prvo mesto u koje deca i mladi dođu nakon izmeštanja iz rizičnih i kriznih situacija.
Usluga prihvatilišta obuhvata celovito zbrinjavanje dece kroz sledeći sistem delatnosti:
1. higijensko-zdravstveni tretman i zaštita
2. opservaciono-dijagnostički tretman
3. vaspitno-edukativno-obrazovni individualni i grupni rad
4. socioterapija
5. primena tehnika i veština iz KBT-a i REBT-a
6. uključivanje i podrška u procesu profesionalnog osposobljavanja
7. psihološke radionice
8. radno-fizičke i rekreativne aktivnosti
9. kreativno-stvaralačke radionice
Boravak u okviru usluge šmetaja u prihvatilište je zakonom ograničen do šest meseci.

Usluga svratišta​

Prihvatilište za decu Beograda nudi uslugu svratište deci i mladima koji su u uličnoj situaciji na teritoriji Beograda i koja svojevoljno žele da koriste ovu dnevnu uslugu. Korisnici su uzrasta od 7 do 18 godina, a u izuzetnim slučajevima se pruža boravak i mlađoj deci ukoliko dolaze u pratnji braće ili sestara, i ukoliko je utvrđeno da žive u zajedničkom domaćinstvu.
Kapacitet svratišta je do 30 dece, i boravak je dostupan svakog radnog dana od 08.00 do 16.00 časova tokom cele godine.
Termin „deca u uličnoj situaciji“ podrazumeva pre svega decu čiji život i rad zavisi od ulice, bilo da su sama, sa vršnjacima ili sa porodicom, ali i širu populaciju dece koja su oformila čvrste veze s javnim površinama i kojoj ulica igra važnu ulogu u svakodnevnom životu.
Svratišta se smatraju jednim od najodrživijih pristupa za pronalaženje dugoročnih rešenja za decu koja su u uličnoj situaciji,jer im pruža bezbedne uslove u kojima mogu da usmere pažnju na svoju budućnost.
Tim stručnih radnika I centri za socijalne rad, zajedno sa detetom i njegovim starateljem (ili zakonskim zastupnikom), vrši procenu potreba svakog deteta, čime se započinje proces uspostavljanja stabilnog života. U svratištu deca dobijaju pomoć i podršku u prevazilaženje kriznih situacija; uspostavljanju bezbednog i stabilnog porodičnog okruženja, i nastavak školovanja; razvijanju potencijala i znanja kroz raznovrsne edukativne programe.
Kontinuirana briga u svratištu razvija svest o stalnosti, što je preduslov za pronalaženje održivih i dugoročnih rešenja za dete u saradnji sa centrom za socijalni rad, prvenstveno kroz pokušaj ujedinjenja deteta sa porodicom(ukoliko je to bezbedno i u njegovom najboljem interesu), pronalaženja odgovarajućeg smeštaja,ili oblika samostalnog života.
U skladu sa individualnom pristupu svakom detetu, usluga svratišta pruža sledeće vidove brige i zaštite:
1. utvrđivanje identiteta;
2. higijensko zbrinjavanje i zdravstvenu zaštitu (što pomaže da se kod deteta razvije odgovornost za svoje i tuđe zdravlje);
3. psiho-socijalna podrška;
4. pomoć i posredovanje u obezbeđivanju dostupnosti drugih usluga (poput zdravstvenih, obrazovnih, socijalnih, pravnih i dr.);
5. obezbeđivanje obroka;
6. obezbeđivanje uslova za održavanje lične higijene (čistu garderobu i sredstva za ličnu higijenu, što razvija navike redovnog održavanja higijene);
7. nabavku odeće i obuće, i obezbeđivanje uslova za njihovo održavanje;
8. edukaciju deteta u sticanju osnovnih životnih veština kroz individualno-savetodavni, grupno-radioničarski rad, i drugih edukativnih aktivnosti(razvijanje motivacije za početak ili nastavak školovanja, pomoć pri ispunjavanju školskih obaveza;razvijanje veština za mirno rešavanje problema, komunikacionih veština, veština samozaštite, veština i znanja potrebnih za život i rad van ustanove).

https://prihvatiliste.rs/
 

UltraVioletna

Iskusan
Moderator
Poruka
5.540
Prihvatilište za urgentno zbrinjavanje je institucija koja je preko potrebna i zaista korisna.
Što se Svratišta tiče,moje lično mišljenje je da ne rešava ništa. Prošlo je kao projekat davno. Dosta se struka sporila oko njega. Najpre,jer nema nikakva ovlašćenja kao organ starateljstva, znači,toj deci ne može da reguliše ni dokumente niti da obezbedi trajno rešenje smeštaja ili drugog problema. Tu dođu deca ulice,jedu,ugreju se, i kad izađu,nastave sa skitnjom i prošnjom. Dakle,da bi se njihov problem rešio,opet moraju da budu uključeni u sistem socijalne zaštite. Tako da mislim da Svratište ne doprinosi suzbijanju takvog ponašanja i da je svrha njegovog postojanja kao ustanove promašena. To je moje lično i stručno mišljenje.
Sticajem okolnosti,radila sam u CSR iza koga se nalazi Svratište i gledala kako doniranu odeću dovlače u park,zatim im se pridružuju njihovi roditelji, zajedno preturaju po kesama,uzimaju šta im odgovara,ostalo ostave pobacano po parku i odu. Dakle, ništa se ne reguliše time. Tu odeću roditelji kasnije preprodaju na ulici. Deca i dalje bez nadzora bazaju gradom i prose.
 

Top