Pravila BILIJARSKIH igara

Prvi deo pravila odnosice se na opsta pravila koja se primenjuju u svim igrama POOL bilijara. Ono sto sledi u ovom prvom poglavlju odnosi se na sve igre osim ako nije drugacije naglaseno. ZA pocetak ono sto vazi u svim igrama a posle cemo pisati o igrama pojedinacno

OPSTA PRAVILA

1.1 Odgovornosti igrača
Odgovornost je igrača da bude upoznat sa pravilima, propisima i rasporedom takmičenja. Iako će se zvaničnici na turniru znatno potruditi da takve informacije budu spremne i na raspolaganju igračima, krajnja obaveza (odgovornost) ostaje na igraču.

1.2 Udarac za određivanje redosleda igranja
''Lag'' je prvi udarac u meču i određuje redosled igre. Igrač koji dobije lag bira ko će prvi igrati.
Sudija postavlja po kuglu sa obe strane stola iza gornje linije, ali blizu nje. Igrači će udariti kuglu u približno isto vreme kako bi kulga dodirnula donju martinelu i vratila što bliže gornjoj martineli u odnosu na kuglu protivnika.
Lag udarac je loše izveden i ne može se računati kao dobijeni ukoliko kugla jednog igrača:
a) pređe dugu (središnju) liniju stola;
b) dodirne donju martinelu više od jednog puta;
c) ubačena u rupu ili izbačena sa stola;
d) dodirne bočnu martinelu; ili
e) se zaustavi na gornjoj/donjoj rupi ili prođe vrh gornje martinele.
Uz to, lag je loše izveden ako se napravi bilo koji faul koji nije vezan za samu kuglu, a da to nije faul 6.9 Kugle nastavljaju da se kreću.
Igrači će izvoditi ovaj udarac ponovo, ako:
(a) je kugla igrača udarena nakon što je druga kugla dodirnula donju martinelu;
(b) sudija ne može da odredi koja kugla se zaustavila bliže gornjoj martineli, ili
(c) su oba udarca loše izvedena.

1.3 Korišćenje opreme (od strane igrača)
Oprema mora da ispjunjava postojeće specifikacije opreme SBF. Generalno, igračima nije dozvoljeno da unose neproverenu (neuobičajenu) opremu u igru. Sledeće se, između ostalog, smatra normalnim za upotrebu. Ukoliko igrač nije siguran u vezi korišćenja određenog elementa u opremi, o tome traba da porazgovara sa upravom turnira pre početka igre. Oprema se mora koristiti samo za njenu namenu ili na način namene opreme. (Pogledajte 6.16 Nesportsko ponašanje)
(a) Štap - igraču je dozvoljeno da menja štapove tokom meča, poput štapova za razbijanje, za "džamp" i normalnog štapa.
(b) Kiks (kreda) - Igrač može da nanese kiks na svoj vrh kako bi sprečio loše izvođenje udarca i može da koristi sopstvenu kredu, ukoliko je njena boja kompatibilna sa čojom.
(v) Mehanički mostovi - Igrač može da koristi do dva mehanička mosta da postavi štap za udarac. Izgled mostova zavisi od igrača. On može da koristi svoj most ukoliko je sličan standardnim mostovima.
(g) Rukavice - Igrač može da koristi rukavice da bi poboljšao zahvat i/ili ručni most.
(d) Puder (talk) - Igraču je dozvoljeno da koristi puder (talk) u razumnim količinama koje određuje sudija.

1.4 Vraćanje kugli u igru
Kugle se vraćaju u igru postavljanjem na dugu liniju (dužu osu stola) što je bliže moguće donjoj tački i između donje tačke i donje ivice, a bez pomeranja bilo koje druge kugle. Ukoliko nije moguće postaviti kuglu na donju tačku, onda će biti postavljena u dodir (ako je moguće) sa onom kuglom koja se blizu tačke nalazi. Međutim, kada se bela nalazi u blizini kugle koja se vraća na sto, vraćena kugla ne treba da bude postavljena u dodir sa belom kuglom; mora se ostaviti malo rastojanje. Ako je ceo prostor duž duge linije ispod donje tačke blokiran drugim kuglama, kugla se stavlja na donju tačku, i što je bliže moguće donjoj tački.

1.5 Bela kugla u ruci
Kada je bela kugla u ruci, igrač na potezu može da postavi belu kuglu bilo gde na površinu za igru i može da nastavi da pomera belu kuglu sve dok ne izvede udarac. Igrač može da koristi bilo koji deo štapa za pomeranje bele kugle, uključujući i vrh, ali bez pokreta udarca. U nekim igrama i za većinu udaraca razbijanja, postavljanje bele kugle može biti ograničeno na zonu iza gornje linije u zavisnosti od pravila igre.
Kada igrač na potezu ima belu kuglu u ruci, postavlja je iza gornje linije i sve ostale regularlne kugle se nalaze iza gornje linije, on može tražiti da se u igru vrati regularna kugla najbliža gornjoj liniji. Ako su dve ili više kugle na jednakom rastojanju od gornje linije, igrač na potezu može da odredi koja od jednako udaljenih kugli će biti vraćena u igru. Može se igrati sa kuglom koja se nalazi tačno na gornjoj liniji.

1.6 Standardna najava udarca
U igrama u kojima je potrebna najava udaraca, mora se navesti kugla koja će biti ubačena i rupa u koju će kugla biti ubačena za svaki udarac, ukoliko to nije očigledno. Detalji udarca, poput martinele ili drugih kugli koje će biti dodirnute u udarcu ili koje će udarcem biti ubačene su nebitni. Samo se jedna kugla može najavljivati po jednom udarcu. Da bi se izvedeni udarac računao, sudija mora da bude zadovoljan kako je udarac izvršen, te ukoliko postoji mogućnost zabune, npr. sa računanjem, kombinacijama i sličnim udarcima, igrač na udarcu bi trebalo da pokaže na kuglu i rupu. Ako sudija ili protivnik nisu sigurni u vezi udarca koji će biti odigran, oni mogu da traže najavu od strane igrača na potezu.
U igrama sa najavama udaraca, igrač na potezu može da obadere najavu "sejfti" udarca umesto kugle i rupe i zatim igra - potez prelazi na protivnika na kraju udarca. Da li će kugle biti vraćane u igru nakon "sejfti" udaraca zavisi od pravila određene igre.

1.7 Umirivanje kugle
Kugla se može umiriti malo nakon što se učini da se zaustavila, moguće usled malih nesavršenosti kugle ili stola. Ukoliko ovo ne uzrokuje da kugla upadne u rupu, to će se smatrati normalnim rizikom igre, i kugla neće biti vraćana nazad. Ukoliko kugla upadne u rupu kao posledica takvog umirivanja, ona se vraća što je bliže moguće svom izvornom položaju. Ukoliko kugla koja se umiruje upadne u rupu tokom ili neposredno pre udarca, i to ima uticajaj na udarac, sudija će vratiti položaj kugle i udarac će se ponoviti. Igrač na potezu se ne kažnjava za udarac dok se kugla umiruje.

1.8 Vraćanje položaja
Kada je potrebno da se kugla zameni ili očisti, sudija će vratiti kuglu na njen izvorni položaj što bolje može. Igrač mora da prihvati sudijsku odluku o postavljanju kugle.

1.9 Ometanje spolja (van igre)
Kada se dogodi ometanje van igre tokom udarca, koje ima uticaja na ishod tog udarca, sudija će vratiti kuglu na položaj koji je imala pre udarca i udarac će se ponoviti. Ako ometanje nije imalo uticaja na udarac, sudija će vratiti pomerene kugle i igra će se nastaviti. Ako se kugle ne mogu vratiti na svoje izvorne položaje, situacija će se razrešiti kao poravnanje.

1.10 Poziv na revidiranje odluke i odluka po osnovu protesta
Ukoliko igrač oseća/misli da je sudija napravio grešku u odluci, on može da traži od sudije da promisli o svojoj objavi ili izostanku objave, ali je sudijska odluka o izrečenoj objavi konačna. Međutim, ukoliko igrač misli da sudija ne primenjuje pravila ispravno, on može da traži revidiranje odluke od strane za to određenog žalbenog organa. Sudija će obustaviti igru dok je žalba u toku. Prekšraji se moraju objavljivati brzo.

1.11 Predaja meča
Ukoliko igrač preda, on gubi meč. Na primer, ukoliko igrač rastavi svoj sastavljeni štap, kojim igra, dok je protivnik na potezu i tokom odlučujućeg reka protivnika u meču, to će se smatrati predajom meča.

1.12 Poravnanje
Ukoliko sudija uoči da nema napretka u igri, ka kraju meča, on će objaviti svoju odluku i svaki igrač će imati pravo na još tri udarca. Zatim, ukoliko sudija odredi da i dalje nema napretka, on će objaviti poravnanje. Ukoliko se oba igrača saglase, oni mogu da prihvate i poravnanje bez odigravanja tri dodatna poteza. Procedura za poravnanje je precizirana u okviru pravila za svaku igru pojedinačno.
 
DEVETKA "9 ball"


2. Devetka
Devetka se igra sa devet predmetnih kugli koje su obeležene od jedan do devet i štapom. Kugle se udaraju rastućim redosledom. Igrač koji regularno ubaci devetu kuglu pobeđuje u reku.

2.1 Određivanje razbijanja
Igrač koji pobedi u udarcu za određivanje redosleda igre razbija prvi rek. (Pogledajte i tačku 1.2 Udarac za određivanje redosleda igranja.) Standardni format je da se igrači smenjuju prilikom razbijanja, ako se drugačije ne odredi

2.2 Rek u deveci
Predmetne kugle se ređaju što je bliže moguće u oblik dijamanta (ili: oblik znaka "karo" u kartama), sa jedinicom (kuglom sa oznakom jedan) na vrhu i na donjoj tački, i sa devetkom u sredini romba ("dijamanta"). Druge kugle se ređaju u ovaj oblik bez određenog ili namrenog obrasca.

2.3 Isparvno razbijanje
Sledeća pravila se primenjuju u razbijanju:
(a) bela kugla je u ruci i postavlja se iza gornje linije; i
(b) ako nijedna kugla nije ubačena, najmanje četiri kugle se moraju odbiti do jedne ili više ivica martinela, inače je udarac prekršaj. (Pogledajte Propis 17, Uslovi za početno razbijanje.)

2.4 Drugi udarac u reku - "puš-aut"
Ako prilikom razbijanja nije načinjen, igrač na potezu može da bira da li će da odigra "puš-aut" u njegovom sledećem udarcu. On svoju nameru mora da objavi sudiji, i zatim se ne primenjuju pravila 6.2 Prva kugla pogrešna i 6.3 Nema odbijanja od ivicu martinele posle kontakta u potezu. Ako prilikom "puš-aut" udarca nije načinjen prekršaj, drugi igrač bira ko će igrati sledeći.

2.5 Nastavak igre
Ako igrač ispravno ubaci bilo koju kuglu pri udarcu (osim u udarcu "puš-aut", pogledajte 2.4 Drugi udarac u reku - "puš-aut"), on ostaje za stolom za sledeći udarac. Ako ispravno ubaci devetku u bilo kom udarcu (osim u udarcu "puš-aut"), on pobeđuje u reku. Ako igrač na potezu ne uspe da ubaci kuglu ili napravi prekršaj, igra (potez) prelazi na drugog igrača, a ako nije načinjen faul, igrač koji preuzima potez mora da odigra belom kuglom sa položaja u kojem je ostavio prethodni igrač.

2.6 Vraćanje kugli u igru
Ako je devetka ubačena uz prekršaj ili u udarcu "puš-aut", ili izbačena sa stola, ona se vraća u igru. (Pogledajte 1.4 Vraćanje kugli). Druge kugle se ne vraćaju na sto ni u kom slučaju.

2.7 Standardni prekršaji
Ukoliko igrač na potezu počini standardni prekršaj, igra (potez) prelazi na njegovog protivnika. Bela kugla je u ruci i igrač koji preuzima igru može da je postavi bilo gde na površini za igru. (Pogledajte 1.5 Bela kugla u ruci.) Sledeće su standardni prekršaji u deveci:

6.1 Bela kugla ubačena u rupu ili izbačena sa stola
6.2 Pogrešna prva kugla - prva kugla koju dodirne bela kugla prilikom udarca mora biti kugla sa najmanjim brojem oznake među kuglama ostalim na stolu.
6.3 Nema odbijanja od ivicu martinele posle kontakta
6.4 Bez stopala na podu
6.5 Kugla izbačena sa stola - jedina kugla koja iskoči a koja se vraća u igru je devetka.
6.6 Dodirnuta kugla
6.7 Dvostruki udarac / zamrznuta kugla
6.8 "Puš" udarac
6.9 Kugle se i dalje kreću
6.10 Loše postavljanje bele kugle
6.12 Štap na stolu
6.13 Igranje preko reda
6.15 Spora igra

2.8 Teži prekršaji
Za 6.14 Tri uzastopna prekršaja kazna je gubljenje tekućeg reka. Za 6.16 Nesportsko ponašanje, sudija će odabrati kaznu odgovarajuću datoj prirodi prekršaja.

2.9 Poravnanje
Ako se dogodi poravnanje, igrač koji je prvi razbijao rek će razbijati ponovo. (Pogledajte 1.12 Poravnanje)
 
OSMICA "8 international"


3. Osmica

Osmica se igra sa petnaest obeleženih predmetnih kugli i belom kuglom. Svih sedam kugli jedne grupe po igraču (od jedan do sedam ili od devet do petnaest) moraju sve biti sklonjene sa stola - ubačene, pre nego igrač pokuša da ubaci osmicu da bi pobedio. Udarci se najavljuju.

3.1 Određivanje razbijanja
Igrač koji dobije udarac kojim se određuje razbijanje ima mogućnost da odredi ko će da izvrši razbijanje. (Pogledajte 1.2 Udarac kojim se određuje redosled igre.) Standardni obrazac je smenjivanje igrača na razbijanju

3.2 Ređanje u osmici
Petnaest kugli se ređa što je bliže moguće u trougao, sa kuglom na vrhu koja se nalazi na gornjoj tački i osmicom kao prvom kuglom koja je direktno ispod kugle na vrhu. Po jedna kugla iz svake grupe po sedam će biti u donja dva ugla trougla. Ostale kugle se postavljaju u trougao bez određenog ili namernog obrasca.

3.3 Razbijanje
Sledeća pravila se primenjuju pri razbijanju:
(a) Bela kugla je u ruci i postavlja se iza gornje linije.
(b) Nijedna kugla se ne najavljuje i nije neophodno da udari nijednu određenu kuglu prvu.
(c) Ako igrač koji razbija ubaci neku kuglu i ne napravi prekršaj, on nastavlja igru, i sto ostaje "otvoren" (Pogledajte 3.4 "Otvoreni" sto / biranje grupa.)
(d) Ako nijedna predmetna kugla nije ubačena, najmanje četiri kugle moraju da se odbiju od jedne ili više ivica martinele, ili je udarac neispravno razbijanje, a igrač koji preuzima potez ima mogućnost da:
(1) prihvati položaj na stolu, ili
(2) ponovo poređa rek i razbije, ili
(3) ponovo poređa rek i dozvoli igraču koji je prethodno bio na potezu da ponovo razbija.
(e) Ubacivanje osmice prilikom ispravnog razbijanja nije prekršaj. Ako je osmica ubačena, igrač koji je razbijao rek ima mogućnost da:
(1) ponovo vrati osmicu u igru i prihvati položaj kugli na stolu, ili
(2) ponovo razbija.
(f) Ako igrač koji razbija ubaci osmicu i belu kuglu (pogledaj definiciju 8.6 Ubačena bela kugla), protivnik ima mogućnost da:
(1) ponovo vrati osmicu i igra potez sa belom kuglom u ruci postavljenom iza gornje linije; ili
(2) ponovo razbija.
(g) Ako bilo koja od predmetnih kugli ispadne sa stola pri razbijanju, to je prekršaj; takva kugla ostaje van igre (osim osmice koja se vraća u igru), a igrač koji preuzima potez ima mogućnost da:
(1) prihvati položaj kugli na stolu; ili
(2) uzme belu i postavi je iza gornje linije.
(h) Ako igrač koji razbija napravi prekršaj na bilo koji način koji nije izlistan gore, sledeći igrač ima mogućnost da:
(1) prihvati položaj kugli, ili
(2) uzme belu kuglu i postavi je iza gornje linije.

3.4 "Otvoreni" sto / biranje grupa
Za sto se kaže da je "otvoren" pre nego što se odrede grupe kugli, i pre svakog udarca, igrač mora da najavi svoju planiranu kuglu. Ako igrač ispravno ubaci svoju najavljenu kuglu, odgovarajuća grupa kugli postaje njegova, a protivniku se dodeljuje druga grupa kugli. Ako on ne uspe da ispravno ubaci svoju najavljenu kuglu, sto ostaje "otvoren" i igra - potez prelazi na drugog igrača. Kada je sto "otvoren", bela kugla može prvo da udari svaku kuglu na stolu, osim osmice.

3.5 Nastavak igre
Igrač na potezu ostaje za stolom dokle god nastavlja da ispravno ubacuje najavljene kugle, ili dok ne dobije rek ubacivanjem osmice.

3.6 Udarci koji se moraju najaviti
Svaki udarac osim razbijanja se mora najaviti kao što je objašnjeno u tački 1.6 Standardna najava udarca. Osmica se može najaviti samo nakon što je grupa kugli igrača na potezu "očišćena" sa stola. Igrač na potezu može da najavi "sejfti" udarac, u kojem slučaju igra - potez prelazi na protivnika na kraju udarca, a svaka kugla ubačena prilikom "sejfti" udarca ostaje ubačena.

3.7 Vraćanje kugli u igru
Ako se osmica ubaci u rupu ili je izbačena sa stola prilikom razbijanja, biće vraćena ili će se kugle ponovo postavljati u rek. (Pogledajte 3.3 Razbijanje i 1.4 Vraćanje kugli u igru.) Nijedna druga kugla se ne vraća u igru ni u jednom slučaju.

3.8 Gubljenje reka
Igrač na potezu gubi rek ako:
(a) napravi prekršaj kada je ubačena osmica;
(b) ubaci osmicu pre nego što je njegova grupa kugli "očišćena" sa stola;
(c) ubaci osmicu u nenajavljenu rupu, ili
(d) izbaci osmicu sa stola.
Ovo se ne primenjuje na udarac razbijanja. (Pogledajte 3.3 Razbijanje)

3.9 Standardni prekršaji
Ako igrač na potezu počini prekršaj, igra - potez prelazi na protivnika. Bela kugla je u ruci i igrač koji preuzima potez može da je postavi bilo gde na površini za igru. (Pogledajte 1.5 Bela kugla u ruci.) Sledeće su standardni prekršaji u osmici:

6.1 Bela kugla ubačena u rupu ili izbačena sa stola
6.2 Pogrešna prva kugla - prva kugla koju dodirne bela kugla priliko svakog udarca mora da pripada grupi kugli igrača na potezu, osim kada je sto "otvoren". (Pogledajte 3.4 "Otvoreni" sto/biranje grupa.)
6.3 Nema odbijanja od ivicu martinele posle kontakta
6.4 Bez stopala na podu
6.5 Kugla izbačena sa stola - (Pogledajte 3.7 Vraćanje kugli u igru.)
6.6 Dodirnuta kugla
6.7 Dvostruki udarac / zamrznuta kugla
6.8 "Puš" udarac
6.9 Kugle se i dalje kreću
6.10 Loše postavljanje bele kugle
6.12 Štap na stolu
6.13 Igranje preko reda
6.15 Spora igra

3.10 Teži prekršaji
Prekršaji izlistani u tački 3.8 Gubljenje reka se kažnjavaju gubljenjem tekućeg reka. Za 6.16 Nesportsko ponašanje, sudija će odabrati kaznu odgovarajuću prirodi datog prekršaja.

3.11 Poravnanje
Ako se dogodi poravnanje (pogledajte 1.12 Poravnanje), igrač koji je izveo razbijanje u tokm reku će razbijati ponovo.
 
14.1 STRAIGHT POOL


4. 14.1 "Strejt-pul"
14.1 ''trajni bilijar'' (Continous Pool), takođe poznat i kao ''strejt pul'', se igra sa petnaest obeleženih kugli i belom kuglom. Svaka kugla ubačena u ispravnom najavljenom udarcu računa se jedan poen i prvi igrač koji dostigne traženi rezultat pobeđuje meč. 14.1 je ''trajni bilijar'' po tome što nakon što je ubačeno četrnaest kugli, one se ponovo postavljaju u rek, a igrač na potezu nastavlja igru.

4.1 Određivanje razbijanja
Igrači izvode udarac da odrede ko će igrati prvi. (Pogledajte 1.2 Udarac za određivanje redosleda igre.)

4.2 Rek u 14.1
Za razbijanje se petnaest kugli ređa u trougao sa kuglom na vrhu koja stoji na donjoj tački. Kada se kugle ponovo postavljaju u rek, gornja kugla (kugla na vrhu) se izostavlja, ako se ređa samo četrnaest kugli. Obeležena spoljna linija trougla će se koristiti da se odredi da li kulga koja se namerava razbiti nalazi u zoni reka.

4.3 Početno razbijanje
Sledeća pravila se primenjuju prilikom početnog razbijanja:
(a) Bela kugla je u ruci i postavlja se iza gornje linije;
(b) Ako najavljena kugla nije ubačena, bela kugla i dve druge (predmetne) kugle moraju svaka da se odbiju od ivicu martinele ili je udarac prekršaj prilikom razbijanja. (Pogledajte 8.4 Kugla dovedena uz ivicu martinele.) To se kažnjava oduzimanjem dva poena od rezultata igrača koji je razbijao. (Pogledajte 4.10 Prekršaj pri razbijanju.) Drugi igrač (igrač koji nije razbijao) može da prihvati kugle u položaju na stolu ili može tražiti da igrač koji je razbijao izvede još jedno početno razbijanje, dok ne ispuni uslove za početno razbijanje ili dok drugi igrač (igrač koji nije razbijao) ne prihvati raspored kugli na stolu. (Pogledjate 4.11 Teži prekršaji.)

4.4 Nastavak igre i pobeda
Igrač na potezu ostaje za stolom dokle god nastavlja da regularno ubacuje najavljene kugle ili dokle god pobeđuje u igri postizanjem traženog broja poena. Kada je četrnaest kugli iz reka ispravno ubačeno, igra je obustavljena dok se kugle ne postave u rek ponovo.

4.5 Udarci koji se moraju najaviti
Udarci se moraju najavljivati kao što je objašnjeno u tački 1.6 Standardna najava udaraca. Igrač na potezu može da najavi "sejfti" udarac u slučaju čega igra prelazi na protivnika na kraju udarca a svaka kugla koja je ubačena prilikom ''sejftija'' se vraća u igru.

4.6 Vraćanje kugli u igru
Sve kugle koje su ubačene prilikom prekršaja, ili prilikom izvođenja "sejfti" udarca, ili su ubačene bez da je i najavljena kugla ubačena, i sve kugle koje su izbačene sa stola se vraćaju u igru. (Pogledajte 1.4 Vraćanje kugli u igru.) Ako u igru treba vratiti petnaestu kuglu iz reka, a četrnaest kugli nije bilo dodirnuto, petnaesta kugla će biti vraćena na gornju (vršnu) tačku i sudija može da upotrebi trougao da obezbedi čvrstinu reka.

4.7 Postizanje poena
Igrač na potezu postiže jedan poen za ispravno ubacivanje najavljene kugle. Svaka dodatna kugla koja je ubačena prilikom tog udarca se, takođe, računa jedan poen. Prekršaji se kažnjavaju odzimanjem poena od rezultata igrača koji je načinio prekršaj. Rezultati mogu biti i negativni usled kazni za prekršaje.

4.8 Posebne situacije za postavljanje reka
Kada bela kugla ili petnaesta kugla smetaju za postavljanje četrnaest kugli u novom reku, primenjuju se sledeća pravila. Smatra se da kugla smeta za rek ako se nalazi unutar ili se preklapa sa spoljnom linijom reka. Sudija će objaviti da li kugla smeta za rek ili ne.
(a) Ako je petnaesta kugla ubačena prilikom udarca kojim je ubačena četrnaesta kugla, svih petnaest kugli se ponovo postavlja u rek.
(b) Ako obe kugle (i bela i petnaesta) smetaju za postavljanje reka, svih petnaest kugli se ponovo ređa u rek a bela kugla je u ruci i postavlja se iza gornje linije.
(c) Ako samo predmetna (petnaesta) kugla smeta, ona se postavlja na gornju tačku, ili na centralnu tačku ukoliko bela kugla blokira gornju tačku.
(d) Ako samo bela kugla smeta za postavljanje reka, on se onda postavlja na sledeći način: ako je predmetna kugla ispred ili na gornjoj liniji, bela se uzima u ruku i postavlja iza gornje linije; ako je predmetna kugla iza gornje linije, bela se vraća na gornju tačku ili na centralnu tačku ukoliko je gornja tačka blokirana.
U svakom slučaju, ne postoje ograničenja koju predmetnu kuglu igrač na potezu može da odigra kao prvi udarac u novom reku.


Bela kugla leži
15. kugla leži U reku Nije u reku i nije na gornjoj tački* Na gornjoj tački
U reku 15. kugla: donja tačka
Bela kugla: iza gornje linije 15. kugla: gornja tačka
Bela kugla: na položaju 15. kugla: centralna tačka
Bela kugla: na položaju
Ubačena 15. kugla: donja tačka
Bela kugla: iza gornje linije 15. kugla: donja tačka
Bela kugla: na položaju 15. kugla: donja tačka
Bela kugla: na položaju
Iza gornje linije, ali nije ni na gornjoj tački* 15. kugla: na položaju
Bela kugla: gornja tačka
Ispod gornje linije i nije u reku 15. kugla: na položaju
Bela kugla: iza gornje linije
Na gornjoj tački* 15. kugla: na položaju
Bela kugla: centralna tačka * Na gornjoj tački znači da se poklapa sa vraćanjem kugle na gornju tačku.
Tabela 1. Pregled pravila za 14.1 Situacije za postavljanje reka

4.9 Standardni prekršaji
Ako igrač na potezu načini standardni prekršaj oduzima mu se poen od njegovog rezultata, kugle se vraćaju u igru na propisani način i igra - potez prelazi na njegovog protivnika. Bela kugla ostaje na položaju, osim ako nisu situacije navedene u daljem tekstu. Sledeće su standardni prekršaji u 14.1:

6.1 Bela kugla ubačena u rupu ili izbačena sa stola - Bela kugla je u ruci i postavlja se iza gornje linije. (Pogledajte 1.5 Bela kugla u ruci.)
6.3 Bez odbijanja od martinelu posle kontakta
6.4 Bez stopala na podu
6.5 Kugla izbačena sa stola - (Sve kugle koje su izbačene sa stola se vraćaju u igru.)
6.6 Dodirnuta kugla
6.7 Dvostruki udarac / zamrznuta kugla
6.8 "Puš" udarac
6.9 Kugle se i dalje kreću
6.10 Loše postavljanje bele kugle
6.11 Loše izveden potez iz zone iza gornje linije - Za prekršaj dat u drugom pasusu tačke 6.11, bela kugla je u ruci i postavlja se iza gornje linije za igrača koji preuzima potez.
6.12 Štap na stolu
6.13 Igranje preko reda
6.15 Spora igra

4.10 Prekršaj pri razbijanju
Prekršaj pri razbijanju se kažnjava gubitkom dva poena, kao što je navedeno u tački 4.3 Početno razbijanje, kao i mogućim ponovnim postavljanjem reka. Ako se i standardni prekršaj i prekršaj pri razbijanju načine u jednom udarcu, to se smatra (tretira) kao prekršaj pri razbijanju.

4.11 Teži prekršaji
Za pravilo 6.14 Tri uzastopna prekršaja, računaju se samo standardni prekršaji, tako da se prekršaj pri razbijanju ne računa kao jedan od tri prekršaja. Oduzima se poen za treći prekršaj, kao i obično, a zatim se oduzima i dodatna kazna od petnaest poena i dalje brojanje prekršaja za igrača koji je načinio tri uzastopna prekšaja se računa od nule ("resetuje" se brojanje prekršaja posle izvršene kazne). Svih petnaest kugli se ponovo postavlja u rek i od igrača koji je načinio prekršaj se zahteva da izvede udarac prema uslovima za početno razbijanje.
Za 6.16 Nesportsko ponašanje, sudija je odabrati kaznu u zavisnosti od prirode prekršaja.

4.12 Poravnanje
Ako se desi poravnanje (pogledajte 1.12 Poravnanje), igrači će ponovo izvoditi udarac za određivanje ko će imati početno razbijanje.
 
DESETKA "10 bal"


„10 ball“ (desteka) je igra sa najavom a igra se sa deset kugli numerisanih od 1 do 10 tj. sa prvih deset kugli u setu i belom kuglom. Kugle se gadjaju (igraju) od najniže ka najvišoj. Da bi udarac bio ispravan uvek se belom kuglom mora prvo pogoditi kugla sa najnižim brojem na stolu. Ako se kugla sa brojem deset ubaci iz brejka, vadi se i stavlja na tačku a igrač nastavlja sa svojim potezom.U svakom udarcu se može i mora najaviti samo jedna kugla a jedini izuzetak je brejk udarac kada se kugle ne moraju najavljivati.
1. Brejk (razbijanje)
Igrač koji u bliženju kugle bude bolji ima pravo da bira ko razbija tj. ko ima prvi brejk udarac. Standardno pravilo je da u toku seta bude naizmenični brejk osim ako se drugačije odluči.
2. Redjanje kugli u rek za igru „10 ball“

Kugle su poredjane u rek tako da dodiruju jedna drugu što je bliže moguće. Na vrhu reka se stavlja kugla sa brojem 1 i ona se postavlja na tačku. Kugla sa brojem 10 se stavlja u sredinu trougla a ostale kugle se redjaju nasumično.

3. Pravilan brejk udarac

Kod brejk udarca bela kugla se postavlja proizvoljno bilo gde iza glavne linije na stolu i sa te regije se izvodi početni udarac. Da bi brejk udarac bio ispravan, ili neka od kugli mora da udje u rupu ili najmanje četiri kugle moraju dodirnuti jednu ili više martinela.

4. Push-out

Ako prilikom brejk udarca nije načinjen faul, igrač zavisno od situacije može odabrati da igra „puš-aut“. Prilikom ovog udarca ne važe pravila o faulovima i igrač praktično može odigrati bilo šta a da pri tome ne bude kažnjen faulom pa čak i ubaciti kuglu sa brojem deset u rupu. Kugla broj deset se vraća na tačku dok ostale ubačene kugle pri ovom udarcu ostaju u rupi. Jedini slučaj kada se pri ovom udarcu dosudjuje faul je ako bela kugla ne ostane na stolu. Ono o čemu igrač koji igra „puš-aut“ mora da vodi računa je to da posle odigranog udarca protivnik može da bira da li želi da igra ili štap prepušta onome ko je „puš-aut“ izveo. Igrač pre izvodjenja „puš-auta“ mora o tome jasno i razumljivo da obavesti sudiju ili svog protivnika.

5. Najava udarca i ubacivanje kugli

Uvek kada igrač koji je na potezu želi da ubaci kuglu u rupu (osim u slučaju brejka) obavezan je da to najavi, koju kuglu i u koju rupu, za svaki udarac koji nije očigledan. Za svaki najavljeni udarac u kome se koristi prekucavanje od martinelu, kombinacija ili bilo koji sličan udarac, sudija mora biti uveren da je izveden sa namerom i da je kugla ušla u rupu onako kako je najavljeno. Ako sudija ili protivnik nisu sigurni šta igrač koji je na potezu želi da odigra, mogu od njega tražiti da udarac najavi.

6. Safe (sejf) igra

U svakom trenutku partije igrač koji je na potezu može najaviti „sejf“ udarac posle koga je kraj njegovog poteza. Da bi „sejf“ udarac bio ispravan igrač mora prvo da pogodi kuglu sa najnižim brojem na stolu i takodje posle kontakta te kugle i bele, neka kugla na stolu mora dodirnuti martinelu. Medjutim, ako igrač prilikom najavljenog sejfa ubaci kuglu sa najnižim brojem u rupu, protivnik može da bira da li će nastaviti sa igrom u situaciji koja je na stolu ili će vratiti štap igraču koji je sejf odigravao.

7. Pogrešno ubačene kugle

Ako igrač promaši rupu koju je gadjao i ubaci najavljenu kuglu u pogrešnu rupu ili pri ispravnom udarcu promaši najavljenu kuglu a ubaci neku drugu koja nije najavljena, gubi potez i prepušta igru protivniku. Protivnik, u zavisnosti od situacije, može da bira da li će nastaviti da igra ili će potez da prepusti igraču koji je odigravao prethodni potez.

8. Nastavak igre

Ako tokom partije igrač pri ispravnom udarcu ubaci najavljenu kuglu u najavljenu rupu, sve ostale kugle koje su pri tom udarcu ušle u rupu, ostaju u rupi (osim kugle broj 10) i igrač nastavlja sa sledećim udarcem. Ako igrač ispravnim udarcem (kombinacija, direktno) ubaci najavljenu kuglu sa brojem 10, on dobija partiju. Ako igrač promaši najavljenu kuglu, tj. ne ubaci je u rupu,i ako pri tom udarcu nije bilo faula, protivnik nastavlja sa igrom, sa onog mesta gde je bela stala bez obzira na situaciju na stolu.

9. Vraćanje kugle na tačku

Ako je kugla sa brojem deset ubačena uz faul, pri „puš-autu“, iz brejka , bez najave ili je slučajno ušla u rupu pri ispravnom ubacivanju neke druge kugle, vadi se iz rupe i stavlja na tačku. Takodje, kugla sa brojem deset se vraća na tačku i ako u toku partije izleti sa stola. Vraćanje na tačku važi isključivo za kuglu sa brojem 10 i ni u jednom slučaju ne važi za ostale kugle.10. Standardni faulovi

Ako igrač u toku igre napravi prekršaj pravila (faul), gubi svoj potez i protivnik nastavlja sa igrom. U tom slučaju bela kugla je u ruci i protivnik je može postaviti na bilo koje mesto na stolu. Kada igrač napravi tri uzastopna faula, on gubi partiju. Svi faulovi koji važe u ostalim pool igrama važe i u igri „10 ball“.
 
PREKRSAJI

Ovo su prekrsaji koji vaze za sve navedene igre

6. Prekršaji
Sledeće aktivnosti su prekršaji u bilijarskim igrama, kada su obuhvaćena posebnim pravilima igre koja se igra. Ukoliko se načini nekoliko prekršaja tokom jednog udarca, samo se najteži računa. Ukoliko se prekršaj ne objavi pre nego što počne sledeći udarac, pretpostavlja se da se prekršaj nije ni dogodio.

6.1 Bela kugla ubačena ili izbačena sa stola.
Ako se bela kugla ubaci u rupu ili izbaci sa stola, udarac je prekršaj. Pogledajte 8.3 Ubačena kugla i 8.5 Kugla izbačena sa stola.

6.2 Pogrešna prva kugla
U onim igrama koje zahtevaju da se prvi udarac u predmetnu kuglu bude udarac u određenu kuglu ili jednu od grupa kugli, prekršaj je ukoliko bela kugla prvo dodirne drugu kuglu.

6.3 Bez odijanja od martinelu nakon kontakta
Ako u udarcu nijedna kugla nije ubačena, bela kugla mora da dodirne predmetnu kuglu i nakon tog kontakta barem jedna kugla (bela ili predmetna kugla) mora da se odbije od martinelu, inače je udarac prekršaj. (Pogledajte 8.4 Odbijanje od martinelu)

6.4 Noga nije na podu
Ukoliko igrač na potezu ne dodiruje pod barem jednom nogom u trenutku kada vrh štapa dodirne belu kuglu, udarac je prekršaj.

6.5 Kugla izbačena sa stola
Prekršaj je ako je predmetna kugla izbačena sa stola. Da li će se kugla vraćati na sto ili ne, zavisi od pravila igre. (Pogledajte 8.5 Kugla izbačena sa stola.)

6.6 Dodirnuta kugla
Prekršaj je dodirnuti, pomeriti ili izmeniti putanju bilo koje kugle, osim normalnim kontaktom kugla-u-kuglu tokom udarca. Prekršaj je dodirnuti, pomeriti ili izmeniti putanju beloj kugli osim kada je bela u ruci ili normalnim kontaktom u potezu unapred - vrh štapa-kugla – prilikom udarca. Igrač koji izvodi udarac je odgovoran za opremu koju on kontroliše na stolu, poput kiksa, mostova, odeće, svoje kose, delova tela i belu kuglu kada je u ruci, čime bi mogao načiniti ovakve prekršaje. Ukoliko je takav prekršaj slučajan, to se standardni prekršaj, ali ako je nameran, onda je 6.16 Nesportsko ponašanje.

6.7 Dupli udarac / zamrznuta kugla
Ako štap dotakne belu kuglu više od jednom u udarcu, udarac je prekršaj. Ako je bela kugla blizu, ali ne dodiruje predmetnu kuglu i vrh štapa je još na beloj kugli onog trenutka kada bela dodirne tu predmetnu kuglu, udarac je prekršaj. Ako je bela kugla vrlo blizu predmetnoj kugli, a igrač na potezu jedva okrzne tu predmetnu kuglu u udarcu, pretpostavlja se da udarac ne krši prvi paragraf ovog pravila, i ako je vrh štapa očigledno i dalje na beloj kugli kada se dogodio kontakt kugla-kugla.
Međutim, ako bela kugla dodiruje predmetnu kuglu na početku udarca, ispravno je udariti u pravcu ili delom u kuglu (ukoliko je ta kugla regularna meta shodno pravilima igre) i ako je predmetna kugla pomerena takvim udarcem, smatra se da ona bila dodirnuta belom kuglom. (I ako može biti regularno udariti u pravcu takve kugle koja se dodiruje ili ''zamrznute'' kugle, mora se voditi računa da se ne prekrše pravila u prvom paragrafu ako je još kugli u blizini.)
Smatra se da bela kugla ne dodiruje nijednu drugu kuglu osim ako suprotno ne objavi sudija ili protivnik. Odgovornost je igrača na potezu da dobije potvrdu pre udarca. Odigravanje od zamrznute kugle ne čini pogodak te kugle osim ako tako nije precizirano u pravilima igre.

6.8 ''Puš'' udarac
Prekršaj je produžavati kontakt vrh štapa-bela kugla izvan onoga koji se viđa u normalnim udarcima.

6.9 Kugle se i dalje kreću
Prekršaj je početi udarac dok se bilo koja od kugli u igri i dalje kreće ili okreće (vrti).

6.10 Loše postavljanje bele kugle
Kada je bela kugla u ruci i ograničena na oblast iza gornje linije, prekršaj je igrati belom kuglom sa ili ispod gornje linije. Ako je igrač na potezu nesiguran da li je bela kugla postavljena iza gornje linije, on može da traži izjašnjenje sudije.

6.11Loša igra iz zone iza gornje linije
Kada je bela kugla u ruci i postavljena iza gornje linije, a prva kugla koju bela kugla dodirne je, takođe, iza gornje linije, takav udarac je prekršaj osim ako bela kugla ne pređe gornju liniju pre tog kontakta. Ako je takav udarac nameran, tretira se kao nesportsko ponašanje.

6.12 Štap na stolu
Ako igrač na potezu koristi svoj štap da uravnja udarac postavljanjem štapa na sto bez ruke na štapu, to je prekršaj.

6.13 Igra preko reda
Standardni je prekršaj ako se nenamerno igra preko reda. Obično, igra će se nastaviti sa kuglama u položaju u kojem su ostavljene nakon pogrešnog igranja. Ako igrač namerno odigra preko reda, trebalo bi da se prekršaj tretira kao 6.16 Nesportsko ponašanje.

6.14 Tri uzastopna prekršaja
Ako igrač načini prekršaj tri puta bez izvedenog ispravnog udarca između ta tri prekršaja, to je teži prekršaj. U igrama u kojima se rezultat postiže kroz rekove, kao što je ''devetka'', prekršaji moraju biti u jednom reku (ne prenose se u naredni rek). Neke igre, poput ''osmice'' ne obuhvataju ovo pravilo.
Sudija mora da upozori igrača na potezu koji ima dva prekršaja kada priđe stolu da ima ima dva prekršaja. Inače se treći prekršaj može smatrati kao drugi.

6.15 Spora igra
Ako sudija smatra da igrač igra presporo, on ga može posavetovati da ubrza svoju igru. Ako igrač ne ubrza, sudija može da uvede sat – vremensko ograničenje za udarac, koje će se odnositi na oba igrača. Ako igrač prekorači vremensko ograničenje određeno na turniru, objaviće se standardni prekršaj a naredni igrač (koji preuzima potez) biće nagrađen shodno pravilima primenljivim u igri koja se igra. (Pravilo 6.16 Nesportsko ponašanje se može, takođe, primeniti.)

6.16 Nesportsko ponašanje
Uobičajena kazna za nesportsko ponašanje je ista kao i za teži prekršaj, ali sudija može da odredi i kaznu u zavisnosti od svoje procene ponašanja Između ostalih kazni, moguća su i upozorenje; kazna za standardni prekršaj, koja će se računati u tri uzastopna prekršaja ukoliko je to pravilo primenljivo u igri; kazna za težak prekršaj; gubitak reka, seta ili meča; izbacivanje iz takmičenja sa verovatnim oduzimanjem svih nagrada, trofeja i standardnih poena.
Nesportsko ponašanje je svako namerno ponašanje koje sport donosi na loš glas ili koje ometa ili menja igru do mere kada se ne može igrati pošteno (fer). To obuhvata:
(a) ometanje pažnje protivnika;
(b) menjanje položaja kugli u igri, na drugi način, koji nije udarac;
(c) izvođenje udarca namernim greškama;
(d) nastavak igre nakon što je objavljen prekršaj ili nakon što je igra obustavljena;
(e) vežbanje tokom meča;
(f) obeležavanje stola;
(g) odlaganje igre; i
(h) neodgovarajuće korišćenje opreme.
 
Pored svega ovoga postoje i pravila za neke druge igre koje se malo redje igraju.

A pored pravila igara, u bilijaru postoje striktno propisana i Pravila ponasanja i odevanja igraca. Igraci moraju postovati striktnu proceduru ponasanja i tacno se zna sta smeju a sta ne... naravno i oblacenje je propisano do najsitnijih detalja
 
iskreno ima delova gde sam zbunjen,mada je to mozda i zbog druge vrste igre sa kojom nisam mnogo upoznat. ali ispocetka.
prvo da vam objasnim sta mi igramo, jer koliko vidim iz ovih postova mi igramo neku mix 8.
znaci postavimo kugle i igrac razbija.

-ako igrac ubaci punu ili praznu on mora u sledecem potezu da ih "overi" da bi njegove bile pune/prazne. ako promasi udarac, protivnik moze da gadja bilo koju,tj koja mu najvise odgovara
-ako ubaci punu i praznu , isti slucaj ,igrac proceni koje su povoljnije i te mora da "overi" , znaci , ako je ubacio punu iz razbijanja , mora i iz sledeceg poteza da ubaci punu da bi njegove bile pune.
kad igrac ubaci sve svoje kugle gadja crnu u bilo koju rupu. ni jedna kugla ne sme da udje u bilo koju rupu posle crne. ako udje izgubljen mec.
e sad prekrsaji , mi ih zovemo fauli. kada neko napravi faul ,protivnik uzima belu i namesta je bilo gde na stolu.
a faulovi su
-kad bela ne udari ni jednu kuglu
-kad bela udari crnu
-kad bela udari protivnikovu kuglu pre svoje
-ubacena bela u rupu
-kad je bela izbacena sa stola
e sad ako igrac slucajno ubaci protivnikovu kuglu samo gubi potez i drugi nastavlja bez faula.
ako neka kugla puna/sarena izleti sa stola, vraca se i stavlja uz martinelu na sredini.
ako se crna ubaci pre vremena,automatski je izgubljena partija.
e sad ako moze bss da napise neku "recenziju" ovih pravila , sta tu valja sta ne valja

pozdrav,
milorad
 
-ako kugla izleti sa stola ne vraca se uz martinelu vec se ubacuje u rupu a protivnik dobija faul
-grupu kugli koju gacas odredjuje prvi ispravan potez posle razbijanja (sto ce reci da prva regularno ubacena kugla posle razbijanja odredjuje koju grupu kugli igras bez obzira sta ti je upalo pri razbijanju)
-kada na kraju ubacis crnu sasvim je sve jedno da li ce uci jos neka kugla sa njom (jedino ne sme da udje bela). dakle ako ubacis crnu tamo gde si je najavio i bela ostane na stolu, pobedio si bez obzira da li je usla protivnikova kugla
-kada ubacis svoju kuglu u najavljenu rupu i u tom potezu udje protivnikova kugla, ne gubis potez vec nastavljas. samo je bitno da tvoja udje u najavljenu rupu

ima tu jos nekih sitnica ali to nije toliko vazno za pocetak...

jos dva vrlo bitna faula:

-ako posle kontakta bele kugle i tvoje kugle ni jedna kugla na stolu ne dodirne martinelu ili udje u rupu to je faul (dakle ne postoji mogucnost kao u snookeru da samo belom dodirnes svoju kuglu i da to bude ispravan potez. kada bela kugla dodirne tvoju kuglu, neka od tvojih kugli mora da udje u rupu koju najavis ili neka kugla na stolu, protivnikova ili tvoja, mora da dodirne martinelu) ovo se vrlo tesko obijasnjava recima,lakse je na stolu
-bela kugla se sme dodirnuti samo vrhom stapa tj. kapicom a ostale kugle samo belom.svaki drugi dodir je faul (ako pipnete kugle odecom, rukom, kiksom, produzetkom ili necim drugim)


mislim da je to ono najbitnije, a ako se setim jos neceg sto bi vama bilo dragoceno napisacu
 
-ako kugla izleti sa stola ne vraca se uz martinelu vec se ubacuje u rupu a protivnik dobija faul
ovo mi malo nije logicno, ili nisam dobro razumeo. recimo moje su sarene,najavio sam kuglu za srednju rupu, gadjam i izbacim kuglu van stola , svoju kuglu koju sam najavio. i sad ta moja kugla se stavlja u rupu i predajem potez ?
-kada na kraju ubacis crnu sasvim je sve jedno da li ce uci jos neka kugla sa njom (jedino ne sme da udje bela). dakle ako ubacis crnu tamo gde si je najavio i bela ostane na stolu, pobedio si bez obzira da li je usla protivnikova kugla
auuu pa u kolikoj smo zabludi bili i koliko je partija neregularno izgubljeno.
jos dva vrlo bitna faula:

-ako posle kontakta bele kugle i tvoje kugle ni jedna kugla na stolu ne dodirne martinelu ili udje u rupu to je faul (dakle ne postoji mogucnost kao u snookeru da samo belom dodirnes svoju kuglu i da to bude ispravan potez. kada bela kugla dodirne tvoju kuglu, neka od tvojih kugli mora da udje u rupu koju najavis ili neka kugla na stolu, protivnikova ili tvoja, mora da dodirne martinelu) ovo se vrlo tesko obijasnjava recima,lakse je na stolu
razumeo sam ovo, tj znao sam za ovo pravilo i ranije, ali mislim da je to malo teze za nas, tj nije tesko postici da udari bela u martinelu, ali bi svakako smanjilo brejkove,i naravno partije bi duze trajale. recimo za ovo je vrlo pozeljno znati fels , jer dosta olaksava onda pozicioniranje bele za sledecu kuglu i ispunjavanje ovog uslova. tako da cemo ovo uvesti nakon sto naucimo fels.
 
ako izbacis svoju kuglu sa stola, ubacujes je u rupu i protivnik dobija faul, tj belu u ruci. Malo je nelogicno za vas nivo igre ali kod boljih igraaca to uglavnom znaci gubitak partije jer ce protivnik sa faulom zavrsiti partiju...a i ko moze tacno da utvrdi gde je kugla izletela sa stola pa da je na isto mesto vrati...bilo bi onda dosta svadje

u takmicarskoj osmici, kada iz razbijanja udje crna kugla, igrac koji je razbijao ponavlja brejk
 
pokusacu ovih dana da ispunim tvoju zelju

u pravu si, one pocket je izuzetno zahtevna igra, pogotovu u taktickom smislu
meni je zao sto nije kao takmicarska igra priznata od strane WPA (Svetska bilijar asocijacija)
nije atraktivna za gledanje ali je jako lepa za igranje
 
Imam ja jedno malo zbunjujuce pitanje - 8 international

moje su npr sarene, npr najavim 11 da ce uci u srednju i gadjam je preko 9 - e sad bjelom udarim 9 al ona uopste netakne 11 niti bilo koja druga moja sarena ne takne 11, a pritom 9 ovjeti martinelu - jel to faul, posto najavljenu kuglu uposte nisam ni takao???
Unapred hvala
 
Изоставио си један битан део. Осим снукера и ''обичног'' билијара постоји и игра без рупа, са три кугле. Са кеглицама или без. Карамбол. Мени лично је много маштовитија од билијара. :)
 

Back
Top