POVODOM NEISTINITOG PRIKAZIVANJA STANJA VERSKIH SLOBODA U SRBIJI NA SKUPU OEBS

Monoteizam

Aktivan član
Poruka
1.159
Povodom neistinitog prikazivanja na skupu OEBS

2. oktobar 2009.

POVODOM NEISTINITOG PRIKAZIVANJA STANJA VERSKIH SLOBODA U SRBIJI NA SKUPU OEBS U VARŠAVICentar za razvoj civilnog društva (CRCD) upozorava javnost na niz neistinitih podataka i ocena koje je samostalni savetnik Ministra vera mr Aleksandar Raković izneo na skupu OEBS o ljudskim pravima koji se održava u Varšavi od 28. septembra do 9. oktobra 2009.

Govoreći o poboljšavanju verske trpeljivosti u Srbiji 2008. i 2009, Aleksandar Raković se pozvao na rezultate popisa stanovništva i ponovio stav Ministarstva vera da skoro svi vernici u Srbiji pripadaju tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama. Predstavnik Ministarstva vera tvrdi da vernici netradicionalnih protestantskih crkava čine samo pola procenta stanovništva Srbije. Ovo je netačno, s obzirom na neobavezni karakter postavljanja pitanja na popisu stanovništva, na to da respondenti nisu ispitivani da li su vernici, i pogotovo na to da se brojni protestanti zbog opravdane bojazni da će trpeti loše posledice ustežu da iskažu svoju konfesionalnu vezanost.

Aleksandar Raković tvrdi da je Ministarstvo vera normalizovalo islamsku veronauku u Srbiji. Komisija Vlade Srbije za versku nastavu je 24. septembra 2009. ocenila da se učenicima islamske veroispovesti onemogućava ili otežava redovno pohađanje verske nastave i da to dovodi do nesagledivih posledica koje već sad ugrožavaju održavanje verske nastave kao redovnog nastavnog predmeta u državnim školama.

Predstavnik Ministarstva vera tvrdi da su etnički Srbi vernici samo Srpske pravoslavne crkve. Ovo ne odgovara stvarnosti i izražava državno nepriznavanje verskih prava onih etničkih Srba koji pripadaju različitim protestantskim i drugim verskim zajednicama.

Specijalni savetnik Ministra vera tvrdi da je eparhija Rumunske pravoslavne crkve Dacia Felix registrovana kao tradicionalna crkva u Srbiji. Ovo važi samo za Banat, dok se u Istočnoj Srbiji nastavlja represija nad ovom crkvom.

Mr Raković tvrdi da u našoj zemlji postoji puna sloboda misionarskog rada. Ministarstvo vera odbija da registruje Jehovine svedoke zbog "prozelitizma", odnosno zbog misionarenja, kršeći član 9 Evropske povelje o ljudskim pravima, Ustav Srbije i Zakon o crkvama i verskim zajednicama.

CRCD je čvrsto uveren da je pretpostavka za povećanje verskih prava i sloboda nepristrasan rad organa uprave koji podrazumeva iznošenje istinitih podataka. U opisivanju stanja verskih prava i sloboda u Srbiji na skupu OEBS u Varšavi predstavnik Ministarstva vera izneo je niz neistina i time nije doprineo niti ostvarivanju zadataka Ministarstva vera, niti unapređivanju verskih prava i sloboda u Srbiji.

http://cdcs.org.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=398&Itemid=1
 
Ponižavanje vjeronauke i vjeroučitelja u Sandžaku

Nedjelja, 04. Oktobar 2009.| 12:11


Views : 569U opštini Tutin, od početka školske godine, direktori osnovnih i srednjih škola uz pomoć i podršku lokalne samouprave vrše opstrukciju islamske vjeronauke i vjeroučiteljima koji imaju validna riješenja potpisana od člana Vladine komisije za sprovođenje vjeronauke, dr. Mevluda Dudića, ne dozvoljavaju da rade i drže nastavu.

Video

http://www.islamskazajednica.org/index.php?option=com_content&task=view&id=2974&Itemid=755
 
Helsinški odbor kritikuje odnos srbijanskih vlasti prema Bošnjacima


Petak, 09. Oktobar 2009.| 11:23

Helsinški odbor u svom septembarskom biltenu o stanju ljudskih prava i sloboda u Srbiji kritikuje odnos vlasti prema Bošnjacima i Islamskoj zajednici otkrivajući na vrlo profesionalan način pozadinu napada i prirodu pritisaka na muslimane u Srbiji.

Sandžak: Neumitna radikalizacija

Sandžak, deo Srbije na tromeñi sa Bosnom i Hercegovinom i Crnom Go­rom, gde živi najveći broj bošnjačke manjine u Srbiji, više od dve decenije je na udaru državne represivne politi­ke koja je imala za cilj minimiziranje te manjine. Odnos prema islamu i Mu­slimanima u Jugoslaviji počeo je da se zaoštrava i dobija neprijateljski przvuk još osamdesetih godina, kada srpska elita pokreće kampanju protiv Musli­mana i iznosi tezu o „islamskom fun­­damentalizmu koji preti da uništi Ju­goslaviju“. To je bila priprema za geno­cid u BiH, čije su posledice osetili i Bošnjaci u Sandžaku. Odnos prema muslimanima nije se suštinski prome­nio, ali se pod pritiskom evropskih or­ganizacija kao što su Savet Evrope, OEBS i EU, država uzdržava od otvo­rene represije. Meñutim, država sada primenjuje druge metode kao što su kriminalizacija pojedinaca ili grupa (vehabije), ali pre svega kroz konstan­tno podrivanje Islamske zajednice kao jedine institucije koju Bošnjaci imaju, inače od ključnog značaja za njihov identitet.

Značaj Islamske zajednice za Bošnjake je izraz potrebe za religijom koja doprinosi jačanju vlastitiog iden­titeta i doprinosi integraciji društva. Potreba za jačanjem identiteta je razu­mljiva i kao odgovor na dugogodišnju diskriminaciju i nevidljivost, te policij­ski teror, otmice i likvidacije tokom ra­ta u Bosni i Hercegovini. Islamska za­jednica je takoñe, ključna identitetska matrica za bošnjačku zajednicu u od­sustvu drugih institucija. Zbog toga je i bila na udaru Beograda i beogradskih „službi“, sve s ciljem da se temeljno de­stabilizuje. To je dovelo do cepanja Is­lamske zajednice i stvaranje tenzije unu­tar bošnjačke zajednice što može, ako za­treba, da se brzo pretvori u kriznu tačku.

Bošnjačka nacionalna manjina u Sandžaku već duže vreme je u žiži javnosti zbog tzv. sukoba u Islamskoj zajednici, ali i ruvaliteta dve lokalne političke partije, odnosno njihovih lidera Sulejmana Ugljanina i Rasima Ljajića. To je impliciralo i sukob na liniji Ministarstva vera i Islamske zajednice u Srbiji na čelu sa Muamerom Zukorlićem.Poseta reis­ul­uleme Mustafe Cerića

Dogañaji koji su prethodili pomirenju dva lidera, u Sandžaku su iskristalisali probleme ovog regiona. Reč je o poseti vrhovnog poglavara muslimana u BiH reis­ul­uleme Mustafe Cerića i sprečavanje vlasti da održi skup u Tutinu gde bi Cerić govorio na glavnom gradskom trgu, kao i razmena oštrih optužbi između Ministarstva vera i IZ u Srbiji.

Poseta Mustafe Cerića bila je povod da se Adem Zilkić, inače bez veće podrške u Sandžaku ali s podrškom Beograda, pismom obrati Rijasetu IZ u BiH u kojem najoštrije osuđuje najavu dolaska bosanskog reisa Mustafe Cerića. Zbog toga, kako se ističe, što je “doprineo produbljivanju podela u Islamskoj zajednici, a naročito među sandžačkim Bošnjacima”. Njegov boravak, kaže se dalje, nije poželjan u Sandžaku, jer “nije u interesu mira među vernicima“.2 Vlada Republike Srbije samo se nadovezala na ovo pismo sličnom izjavom ministra vera Bogoljuba Šijakovića, ali i odlukom lokalne vlasti u Tutinu koja je zabranila najavljeni skup.

Zilkić je takoñe zatražio od države da uhapsi Zukorlića i da zabrani „bilo kakav skup i obraćanje na otvorenom prilikom dolaska Cerića“.

lokalne vlasti u Tutinu koja je zabranila najavljeni skup.

Poglavar IZ u BiH reis Cerić je prilikom svoje posete Sandžaku istakao da je „Sarajevo duhovni centar svih Bošnjaka“3. Cerić je takođe ukazao na kršenja prava muslimana, što je Ministarstvo vera ocenilo kao „neosnovane i drske“. Zukorlić je istako alarmantne činjenice koje govore o diskriminaciji Bošnjaka – u lokalnoj policiji je zaposleno je oko 80 odsto grañana srpske nacionalnosti i to u gradovima gde ima više od 85 odsto Bošnjaka. Slična je situacija i u sudstvu i drugim državnim institucijama.

Zbog aktuelnosti izvještaja obajavićemo ga u cjelosti:

Izvještaj: Helsin ki odbor za ljudska š prava u Srbiji - Br. 40 ● Septembar 2009.

http://www.islamskazajednica.org/images/stories/HB-Br40-Sandzak.pdf

http://www.islamskazajednica.org/in...ine&task=read&page=2&category=12&article=3005
 

Back
Top