Последњих 35 година што се десило Србима велики део кривице сноси Тито и његови

Odnos Titove Jugoslavije prema partizanskim i solunskim borcima 1945​



Da li su majke palih boraca sve zbrinute ? - bilo je vazno pitanja u oslobodjenoj Jugoslaviji.
Zahvaljuci Savezu komunista i drugu Titu u SFRJ ostavrena celoviti i sveobuhvatni sastav boracko invalidske zastite i jedan od i najhumanijih sistema zastite ratnika i zrtava rata u svetu.

Rat se zavrsio , mnogi partizani su poginuli boreci se hrabro za slobodu, mnogi su ostali invalidi, mnoge majke su ostale bez svojih sinova i kceri partizana, a i mnoga deca su ostala sirocadi jer su njihovi roditelji partizani poginuli i zrtve rata. U pocetku je bilo tesko, ali kada je drzava stala na noge bilo je bolje.
Za razliku d boraca iz Nob-a, srpski vojnici iz prvog svetskoga rata, koji su preziveli golgotu Alabanije, Solunski front, u novoj drzavi Kraljevina SHS bili su osudjeni da prose na ulici Tako istoričar dr Mile Bjelajac kaže da u Kraljevini SHS jeste bilo veterana koji su s ispruženom rukom moljakali za sitniš, zbog kojih se pripovetka Laze Lazarevića „Sve će to narod pozlatiti” pokazala bezmalo kao proročanstvo. Njima je čak naredbom kralja Aleksandra dozvoljeno da prose po ulicama.
Osnove sustava boračko-invalidske zaštite utemeljene su još u toku narodnooslobodilač- kog rata i revolucije. Poslije rata ta zaštita kontinuirano se razvijala u svim fazama društveno -ekonomskog razvoja i proširivala u skladu s materijalnim mogućnostima društva. U razvoju boračko-invalidske zaštite politika u ovoj oblasti utvrđivana je uz punu podršku Saveza komunista i druga Tita i aktivno učešće boračke organizacije. Zahvaljujući tome, danas imamo cjelovit i sveobuhvatan sustav boračko-invalidske zaštite i jedan od najhumanijih sistema zaštite ratnika i žrtava rata u svijetu. Sustav zaštite boraca, vojnih invalida i porodice palili boraca postao je obaveza društva u cjelini, odnosno svih društvenih subjekata od organizacije udruženog rada do federacije. Posebni poticaji daljnjeg unapređivanja boračko-invalidske zaštite dati su u dokumentima X. kongresa Saveza komunista Jugoslavi je i VII. kongresa SUBNOR-a Jugoslavije. Zahvaljujući takvom odnosu, društvo izdvaja značajna sredstva za osnovnu i posebnu borač- ko-invalidsku zaštitu.
-
OSNOVNA PRAVA BORACA, VOJNIH INVALIDA I ČLANOVA PORODICA PALIH BORACA UTVRĐENA SU SAVEZNIM PROPISIMA
Osnovna prava boraca, vojnih invalida i članove porodica palih boraca utvrđena su saveznim propisima i jedinstvena su za cijelu Jugoslaviju. Ona se stječu i određuju neovisno o prihodima. Ostvaruju se u upravnom postupku, uglavnom, putem nadležnih općinskih organa uprave kao prvostepenih, a kod republičkih organa uprave kao drugostepenih organa, osim prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, koja se ostvaruju kod nadležnih zajednica za mirovinsko i invalidsko osiguranje.
Borački doplatak Zbog osiguranja prim anja minimuma iz radnog odnosa, odnosno udruženog rada, borce od prije 9, rujna 1943. pripada, za vrijeme dok se nalaze u radnom odnosu, pravo na borački doplatak, ako imaju najm anje 15 godina mirovinskog staža, od čega 10 godina staža osiguranja. Borački doplatak određuje se u visini razlike između osobnog dohotka ostvarenog
punom radnom vremenu i iznosa prosječnog mjesečnog osobnog dohotka u Jugoslaviji iz prošle godine.
Prava nosilaca »Partizanske spomenice 1941«, narodnih heroja i španjolskih boraca Nosioci »Partizanske spomenice 1941«, narodni heroji i španjolski borci imaju, uglavnom, ista osnovna prava. Zdravstvenu zaštitu i druga prava iz zdravstvenog osiguranja koriste u opsegu i na razini što ih utvrđuje zajednica zdravstvenog osiguranja. Ako je opseg toga osiguranja manji od opsega utvrđenog Zakonom o vojnim invalidima, oni se mogu koristiti zdravstvenom zaštitom i drugim pravima iz zdravstvenog osiguranja u opsegu utvrđenom tim zakonom (liječenje u prirodnim lječilištima, liječenje u inozemstvu, ortopedska pomagala i drugo). Ako je to za njih povoljnije, zdravstvenu zaštitu mogu ostvarivati kod vojnih sanitetskih organa i ustanova na način i prema postupku utvrđenom za vojne osobe. Pod određenim uvjetima pripada im doplatak uz mirovinu, odnosno onima koji nisu ostvarili pravo na mirovinu pripada stalna mjesečna novčana pripomoć. Za oporavak im pripada godišnja novčana pripomoć. Osim toga, posjeduju pravo na besplatnu i povlaštenu vožnju sredstvima javnog prometa. Određena prava imaju i članovi njihovih porodica.
Prava vojnih invalida i članova porodica palili boraca Vojnim invalidima pripada osobna invalidnina prema utvrđenom postotku invaliditeta i grupi u koju su raspoređeni. Pored osobne invalidnine, vojnim invalidima pripadaju i druga prava na teret sredstava sagu i pomoć od druge osobe i ortopedski doplatak zbog težih tjelesnih oštećenja. Porodična invalidnina pripada određenim članovima porodice osoba poginulih, umrlih ili ne- stalih uz okolnosti predviđene Zakonom o vojnim invalidima, te članovima porodice vojnih invalida I. do VII. grupe nakon njihove smrti. Visina porodične invalidnine određuje se prema broju članova porodice koji imaju to pravo. Pored navedenih osnovnih prava, vojnim invalidima i uživaocima porodične invalidnine pripadaju i druga prava na teret sredstava saveznog budžeta (razne naknade, pomoći, zdravstvena zaštita, besplatna i povlaštena vožnja i drugo). Predloženo je rješenje da se zdravstvena zaštita vojnih invalida i ostalih korisnika ostvaruje u samoupravnim interesnim zajednicama uz obavezno očuvanje dostignutog opsega i razine zaštite.
Da je period posle Drugog svetskog rata bio najnapredniji kad je reč o državnoj zaštiti ratnih veterana, smatra prof. dr Olivera Marković Savić. Ova sociološkinja i profesorka Univerziteta u Prištini s privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici navodi u doktorskoj disertaciji da su borci NOB-a, ratni invalidi i porodice palih boraca mogli da ostvare brojna prava.
– Nova država nije zaboravila ni veterane iz prethodnih ratova, tako da je u sistem društvene zaštite već 1944. uvela i sve kojima je status veterana bio priznat u predratnoj Jugoslaviji, a njih je bilo gotovo trećina od ukupnog broja korisnika boračko-invalidske zaštite – navodi ova profesorka u disertaciji o društvenom položaju ratnih veterana u Srbiji.
https://core.ac.uk/download/pdf/286827317.pdf
http://www.politika.rs/sr/clanak/431483/Tema-nedelje/Od-cina-generala-do-cistaca-cipela
https://www.paragraf.rs/propisi/zak...-vojnih-invalida-i-porodica-palih-boraca.html
411746303_318285321097583_3271616036419877755_n.jpg
 
  • Haha
Reactions: PA8
Ne seri.
Tita su Srbi najviše voljeli. Titovo Užice, Titova Mitrovica, Titova Korenica...
Nemački narod je obožavao Hitlera.
Sa razlogom su ga i obožavali. Oslobodio je Srbiju 1945.
SFRJ je bila neslobodna zemlja. Izveštaj iz 1979. godine https://freedomhouse.org/sites/default/files/2020-02/Freedom_in_the_World_1979_complete_book.pdf

Izgradio je boljševicku državu.
 
“Međutim,
ono što je u Madžarevoj knjizi posebno zanimljivo jeste sledeći zaključak: Za
preko 40 godina izgradnje socijalizma (do 1986) naša zemlja – u sklopu zemalja
koje su relevantne za komparativnu analizu – nije uspela da sačuva onaj
relativni položaj koji je nasledila od prethodnog razdoblja. Taj položaj je bio
rezultat kapitalističkog razvoja do II svetskog rata i, naravno, početne
pozicije za taj razvitak nasleđene su iz ranijih vremena. U do sada odigranim
rundama borbe za privredni i društveni progres nova Jugoslavija nije izašla kao
pobednik
.
Moglo bi se reći da je gubila na poene (kroz opadanje procentno
izraženih indeksa relativnog nivoa), da je time na ivici nokdauna i da nam
ostaje nada da se nokdaun neće izroditi u nokaut“.

Kao što
sada znamo, do nokauta je nažalost zaista došlo. Ali to za našu priču nije
važno; važna je pomenuta uporedna analiza. Madžar je poredio – kao zemlje
sličnog stepena razvoja – Austriju, Grčku, Italiju, Japan, Mađarsku, Tursku i
Španiju sa jedne, i Jugoslaviju, Srbiju, užu Srbiju, Vojvodinu, Hrvatsku i
Sloveniju sa druge strane. Evo tabele:





Dohodak po stanovniku (u USD)





Zemlja1950.1986.
Austrija1.1089.990
Grčka4303.680
Italija1.0228.550
Japan59112.840
Mađarska7692.020
Turska3891.110
Jugoslavija4692.300
– Srbija4072.075
– Uža Srbija4502.291
– Vojvodina3872.714
– Hrvatska5322.873
– Slovenija8204.664




Madžar je
posebno ukazao na rezultate poređenja Srbije i Grčke, Hrvatske i Italije te
Slovenije i Austrije. Srbija je 1950. godine po stepenu razvoja bila vrlo blizu
Grčke, tj. na 94,7 odsto grčkog nivoa, da bi 1986. bila na svega 56,4 grčkog
stepena razvijenosti. Posebno je porazno to da je uža Srbija (dakle bez
Vojvodine i Kosova) 1950. bila razvijenija od Grčke za 4,7 odsto, dok je 1986.
pala na 62,3 odsto grčkog nivoa.





Hrvatska
je, pak, 1950. bila upola nerazvijenija od Italije (52,1 odsto) dok je 1986. pala
na trećinu (33,6 odsto) italijanskog nivoa. Slično je prošla i Slovenija koja
je 1950. bila na tri četvrtine (74 odsto) austrijskog stepena razvijenosti, da
bi pala na ispod polovine (46,7 odsto) 1986. godine.





S druge
strane, Mađarska je 1950. bila duplo razvijenija od Vojvodine da bi je posle tri
i po decenije Vojvodina pretekla za trećinu (bila je razvijenija za 34,4
odsto). Madžar posebno pominje da je slično Mađarskoj pod socijalizmom prošla i
Čehoslovačka „koja je po retrogradnim procesima u svom razvoju ni manje ni više
nego paradigmatičan primer – ona se od prosperitetne, tehnološki napredne i
kulturno emancipovane zemlje postepeno pretvara u stagnatno društvo i
nerazvijenu zemlju“.





U vezi sa
ekonomskim merenjima treba pomenuti i Madžarov zaključak da su „manipulacija,
doterivanja cifara i falsifikata“ odlike socijalističke statistike: „Statistika
socijalističkih zemalja bila je institucionalno tako postavljena i u odnosu na
ekonomsku politiku u tolikoj meri instrumentalizovana da se sa sigurnošću može
reći da su u njoj razvojni rezultati uvek precenjeni, a nikada nisu potcenjeni“.
Govoreći o statistici u SSSR-u, Madžar se poziva na Birmana koji „otvoreno i
bez ograda ističe da su zvanični podaci o industrijskom rastu direktno
preuveličani kako bi… uopšte bilo moguće da se od 1940. do 1980. godine
industrijska proizvodnja poveća 20 puta“.

https://pescanik.net/sta-je-istina-o-privrednom-rastu-sfr-jugoslavije/
 
Због чега српски ревизионисти толико жале за неком већом територијом , која је Србији ускраћена 1945 године?

Ево сада имамо Србију са територијом из 1945 године, која се рапидно празни од српског народа, пола Шумадије је празно, а у Тимочкој Крајини и јужним деловима Србије је још гора ситуација.Тимочка Крајина је спала испод 200 хиљада становника, а пре само 30 година је имала 330 хиљада.

Шта би било да је Србија дупло већа, са којим би народом "напучили" ту огромну територију, а не можемо то да урадимо ни са садашњом територијом Србије?Који би народ живео у таквој проширеној Србији?
Da nije bilo Josipa Broza to jest da nije bilo komunista, Srbija bi danas po stepenu razvoja bila zemlja kao Portugalija.
 

IMALI SMO ZEMLJU KOJA JE PROIZVODILA AVIONE​


Fabrika aviona "Soko" - Mostar
Osnovana je 1950. godine, smeštena pored aerodroma "Ortiješ" kod Mostara. Namenski i organizacijski je pripadala vojnoj industriji SFR Jugoslavije. Svoj najveći nivo "Soko" doživeo je na serijskoj proizvodnji aviona J-22 "Orao", G-4 "Super Galeb" i u pripremnim investicijama za program Novog aviona.
U fabrici aviona "Soko" ukupno je proizvedeno:

- 112 aviona "Soko 522"
- 41 avion J-20 "Kraguj"
- 248 aviona G-2 "Galeb"
- 85 aviona G-4 "Super Galeb"
- 224 aviona J-21 "Jastreb"
- 203 aviona J-22 "Orao"
1.jpg

2.jpg

3.jpg
 
  • Haha
Reactions: PA8

IMALI SMO ZEMLJU KOJA JE PROIZVODILA AVIONE​


Fabrika aviona "Soko" - Mostar
Osnovana je 1950. godine, smeštena pored aerodroma "Ortiješ" kod Mostara. Namenski i organizacijski je pripadala vojnoj industriji SFR Jugoslavije. Svoj najveći nivo "Soko" doživeo je na serijskoj proizvodnji aviona J-22 "Orao", G-4 "Super Galeb" i u pripremnim investicijama za program Novog aviona.
U fabrici aviona "Soko" ukupno je proizvedeno:

- 112 aviona "Soko 522"
- 41 avion J-20 "Kraguj"
- 248 aviona G-2 "Galeb"
- 85 aviona G-4 "Super Galeb"
- 224 aviona J-21 "Jastreb"
- 203 aviona J-22 "Orao"
Pogledajte prilog 1471987
Pogledajte prilog 1471988
Pogledajte prilog 1471989
IMG_6461.jpeg
 
Ja sam dokazao da si ti civilizacijski gubitnik.
Jeste, stvarno jeste....
Ali i svaki posten covek je civilizacijski gubitnik, ocigledno , tako se desava u svetu....
Sto , da nije italijanska mafija presla sve da radi legalno pa sad talasa svetom i preko politike...
Mozda...
 
  • Haha
Reactions: PA8

Back
Top