Порука самита: „Чекамо вас у НАТО“

gost 186118

Veoma poznat
Poruka
10.118
БЕ­О­ГРАД – По­чет­ком ју­на одр­жа­ће се стра­те­шка кон­фе­рен­ци­ја, од­но­сно нај­ве­ћи са­мит у Бе­о­гра­ду, на ко­ме ће уче­ство­ва­ти на­чел­ни­ци ге­не­рал­шта­ба зе­ма­ља НА­ТО, а око пе­де­сет зва­ни­ца већ је по­твр­ди­ло свој до­ла­зак, ка­же за „Прав­ду“ Та­ња Ми­шче­вић, са­вет­ник у Ми­ни­стар­ству од­бра­не.

Ово је парт­нер­ска кон­фе­рен­ци­ја, об­ја­шња­ва Ми­шче­вић, и на њој ће би­ти зе­мље ко­је су у парт­нер­ским од­но­си­ма у раз­ли­чи­тим фор­ма­ти­ма: Парт­нер­ство за мир, Ме­ди­те­ран­ски ди­ја­лог, Истам­бул­ска ини­ци­ја­ти­ва и НА­ТО.

– То је ме­сто где на­чел­ни­ци ге­не­рал­шта­ба или овла­шће­на ли­ца раз­го­ва­ра­ју о раз­ли­чи­тим те­ма­ма. Сва­ке го­ди­не они има­ју ова­кве кон­фе­рен­ци­је, а те­ма кон­фе­рен­ци­је ко­ја ће се ор­га­ни­зо­ва­ти у Бе­о­гра­ду је­сте спро­во­ђе­ње тран­сфор­ма­ци­је ове вој­не ор­га­ни­за­ци­је по­сле Ли­са­бо­на – ис­ти­че Ми­шче­ви­ће­ва.

Ка­кву ко­рист од то­га има Ср­би­ја? И за­што се ова­ко ве­ли­ка свет­ска ма­ни­фе­ста­ци­ја одр­жа­ва баш у Бе­о­гра­ду? Ми­шче­ви­ће­ва ка­же да се на­ла­зи­мо у усло­ви­ма ка­да, са но­вим стра­те­шким кон­цеп­том НА­ТО-а, усво­је­ним у Ли­са­бо­ну, али и стра­те­шким кон­цеп­ти­ма ЕУ и сва­ке по­је­ди­нач­не др­жа­ве, би­ло да је члан ЕУ или не, гло­бал­ни иза­зо­ви мо­ра­ју би­ти до­ве­де­ни у склад.

Ме­ђу­тим, ана­ли­ти­чар Пре­драг Си­мић ка­же да пред­сто­је­ћи са­мит са­мо по­ка­зу­је „да на­ша по­ли­ти­ка не­кад да­је ле­ви ми­га­вац да би скре­ну­ла де­сно“.

– Ми­слим да се оно о че­му се при­ча­ло – да нас вла­да кли­зе­ћи во­ди, ис­под жи­та, у Се­вер­но­а­тлант­ски са­вет – са­да по­ла­ко ре­а­ли­зу­је. Да­кле, на­ше члан­ство у Парт­нер­ству за мир учи­ни­ло је на­ше ору­жа­не сна­ге бли­ским стан­дар­ди­ма НА­ТО-а. Ово је бла­га по­ру­ка: „Че­ка­мо вас у НА­ТО-у“ – за­кљу­чио је Си­мић.

.....................
http://www.pravda.rs/2011/02/10/poruka-samita-cekamo-vas-u-nato/

Безобразлук.
 

gost 186118

Veoma poznat
Poruka
10.118

NN77

Domaćin
Banovan
Poruka
3.255

post-109-1297099629587.jpg


Najavece debilcine podrzavaju ulazak Srbije u nato, sto se vidi na slici, i uz to pate od Stokholmskog sindroma.
 
Da biste mogli da kreirate nove teme, trajno koristite svoje ime i ne pogađate stalno slike - kliknite ovde da se registrujete.

Top
  Blokirali ste reklame
Dragi prijatelju, nemojte da blokirate reklame - isključite Ad Blocker na Forumu, jer će tako mesto vaših susreta na Krstarici ostati besplatno za korišćenje.