Ostavka "doživotnog" ministra Tomice Milosavljevića!

greba

Buduća legenda
Poruka
26.670
УБПОК проверава досије Томице Милосављевића
ПОЛИТИКА | 5. ЈУЛ 2011. | 18:52БЕ­О­ГРАД – Упра­ва за бор­бу про­тив ор­га­ни­зо­ва­ног кри­ми­на­ла про­ве­ра­ва бив­шег ми­ни­стра здра­вља То­ми­цу Ми­ло­са­вље­ви­ћа због по­чи­ње­них пре­сту­па за вре­ме ње­го­вог ман­да­та, а до­ку­мен­та ко­ја га те­ре­те за ви­ше пре­сту­па у том ми­ни­стар­ству већ ду­же вре­ме­на на­ла­зе се у УБ­ПОК-у, твр­ди из­вор „Прав­де“.
Наш са­го­вор­ник на­во­ди да ће то­ком ле­та до­ћи до оп­се­жне ак­ци­је хап­ше­ња, ка­ко смо то ра­ни­је пи­са­ли, а да ће пр­ви на уда­ру би­ти упра­во То­ми­ца Ми­ло­са­вље­вић. Бив­ши ми­ни­стар здра­вља те­ре­ти се због ло­ших пла­но­ва пре­у­ре­ђе­ња Кли­нич­ког цен­тра Ср­би­је за­ду­жи­ва­њем код Европ­ске ин­ве­сти­ци­о­не бан­ке кре­ди­том од 200 ми­ли­о­на евра а, по­ред то­га, под сум­њом је и об­но­ва још два­де­се­так бол­ни­ца ши­ром Ср­би­је.
– Спе­ци­јал­ном ту­жи­ла­штву за ор­га­ни­зо­ва­ни кри­ми­нал и ви­со­ку ко­руп­ци­ју до­ста­вље­не су и ин­фор­ма­ци­је о ко­руп­ци­ји у здрав­ству за вре­ме Ми­ло­са­вље­ви­ћа, где се не­ки ле­ка­ри сум­њи­че да су узе­ли и до де­сет ми­ли­о­на евра ми­та од фар­ма­це­ут­ских ку­ћа за на­ме­ште­не тен­де­ре за ци­то­ста­ти­ке. Не­ки ле­ка­ри су у том пе­ри­о­ду узи­ма­ли ми­то од 100 до 500 евра по по­ро­ђа­ју, а за епи­ду­рал­ну ане­сте­зи­ју још 100 до 300 евра – твр­ди наш из­вор.
Осим то­га, пре­ма ре­чи­ма на­шег из­во­ра, Ми­ло­са­вље­ви­ћу се на те­рет ста­вља и слу­ча­је­ви не­са­ве­сног ле­че­ња:
– Тре­ба­ло је до­ста вре­ме­на да се при­ку­пе сви ти до­ка­зи. Због не­са­ве­сног ле­че­ња, ис­ко­ри­шћа­ва­ња слу­жбе­ног по­ло­жа­ја и пре­ко­ра­че­ња гра­ни­ца слу­жбе­ног овла­шће­ња пре­кр­шен је За­кон о здрав­ству, затим За­кон о бу­џет­ском си­сте­му и За­кон о јав­ним на­бав­ка­ма, чи­ме је на­не­та ви­ше­ми­ли­он­ска ште­та гра­ђа­ни­ма Ср­би­је. Ина­че, Ми­ло­са­вље­вић се те­ре­ти да је у 2008. го­ди­ни из­вр­шио пла­ћа­ње без ва­лид­не до­ку­мен­та­ци­је у из­но­су од око 11,5 ми­ли­о­на ди­на­ра – ис­ти­че из­вор „Прав­де“. Он твр­ди да је на „ле­ду“ и бив­ши ми­ни­стар тр­го­ви­не и услу­га Сло­бо­дан Ми­ло­са­вље­вић, а хап­ше­ња пре­те, ка­ко смо ра­ни­је пи­са­ли, Са­ши Дра­ги­ну и ак­ту­ел­ном ми­ни­стру жи­вот­не сре­ди­не, ру­дар­ства и про­стор­ног пла­ни­ра­ња Оли­ве­ру Ду­ли­ћу. Пре­ма на­шим са­зна­њи­ма, вла­да­ју­ћа ве­ћи­на спрем­на је да гра­ђа­ни­ма Ср­би­је по­ка­же сво­ју ре­ше­ност да се об­ра­чу­на са ко­руп­ци­јом, кри­ми­на­лом, као и зло­у­по­тре­ба­ма слу­же­ног по­ло­жа­ја у др­жав­ном вр­ху, а све због па­да реј­тин­га стра­на­ка на вла­сти. Ни­ко од бив­ших ми­ни­ста­ра ју­че се ни­је ја­вљао на по­зи­ве „Прав­де“.http://www.pravda.rs/2011/07/05/ubpok-proverava-dosije-tomice-milosavljevica/
Зло­у­по­тре­бе по­ло­жа­ја ми­ни­ста­ра
То­ми­ца Ми­ло­са­вље­вић
– Кре­дит за ре­кон­струк­ци­ју КЦС од 200 ми­ли­о­на евра
– Ко­руп­ци­ја у здрав­ству
– На­ме­шта­ње тен­де­ра за ци­то­ста­ти­ке
– Не­са­ве­сно ле­че­ње
Са­ша Дра­гин
– Не­на­мен­ско тро­ше­ње од око 340.000 ди­на­ра
– Из­ра­да софт­ве­ра ко­ји је ко­штао ви­ше од ми­ли­он евра
– Уго­вор са „Хју­лит Па­кар­дом“ вре­дан 3,5 ми­ли­о­на евра
– Ни­је ис­ка­зан при­ход по­љо­при­вре­де од 4,7 ми­ли­јар­ди ди­на­ра
 

Софија

Legenda
Poruka
50.788
Неког ће морати да ухапсе.
Ја типујем на поменуте- дакле Томица, Драгин и Милосављевић.
Наравно, остали ће да се извуку.

Не треба напоменути да кад је Милосављевић био министар да је директор дирекције за приватизацију био врли нам министар Цветковић, а десна му рука Алекс Влаховић. :)
 

gost 203942

Ističe se
Poruka
2.613
Неког ће морати да ухапсе.
Ја типујем на поменуте- дакле Томица, Драгин и Милосављевић.
Наравно, остали ће да се извуку.

Не треба напоменути да кад је Милосављевић био министар да је директор дирекције за приватизацију био врли нам министар Цветковић, а десна му рука Алекс Влаховић. :)

И сви они су жртвени јарци.
Истина ,жртва се добро исплатила у стотинама, можда милионима евра.
Поред хапшења ( ако до њега уопште и дође) , битније је да се сав тај новац врати у државну касу...
А све њих на друшвено користан рад...
На жалост тај филм још нећемо гледати..
Ово је само почетак изборне кампање...
 

DEDA.D

Veoma poznat
Poruka
10.891
Како се прича да имају осетљиву кожу,а може се десити,у најгорем случају,да добију кућни притвор са наруквицом,држава се потрудила да пошаље Хомена код "Сваровског",да им одабере
одговарајуће наруквице од племенитих метала.
 

greba

Buduća legenda
Poruka
26.670
И сви они су жртвени јарци.
Истина ,жртва се добро исплатила у стотинама, можда милионима евра.
Поред хапшења ( ако до њега уопште и дође) , битније је да се сав тај новац врати у државну касу...
А све њих на друшвено користан рад...
На жалост тај филм још нећемо гледати..
Ово је само почетак изборне кампање...
ja ovoj vlasti ič ne verujem.
gos-n dozivotni je toooliko bio na celu ministarstva,da mu nisu uvek aminovali,ne bi on smeo biti `dugih` prstiju.nego prvo puste da se neko dooobro nakrade,pa posle kao jure ga..aha,nije nego.
uzgred,negde procitah da fali samo jedn malo jaci zamljotres da se srusi jedan deo KC,toliko je na klimavim nogama.
tomica je (stiteci uvek korupciju u zdravstvu i stiteci lekare koji su pravili greske u lecenju pacijenta) doveo do toga,da treba da se plasimo da odemo kod lekara.
pre neki dan u dz vracar,isla sam kod dedine doktorke da mu prepise mesecnu terapiju od 6 lekova....samo sto me nije nokautirala,kaze `kvarim joj koncepciju godisnjeg odmora,trebala sam da se javim telefonom i da kazem sta hocu,a ona bi napisala kad ima vremena` :eek: a kod nje na stolu samo 2 kartona.
u kc je recimo kod urologa moguce zakazati samo jednom mesecno,kad izlazi raspored lekara....citala sam da je tog dana od raaanog jutra bio kilometarski red za zakazivanje,a kad su otvorili kc-stampedo!

pitam se,zasto zutaci dozvoljavaju da svaki,ali bas svaki ministar iza sebe ostavi 100x gore stanje nego sto je bilo
 

kojeimedadam

Buduća legenda
Poruka
27.251
A... KO ZNA ..ZAŠTO JE TO DOBRO...:think:.( ;) )

Postaće ...CIVIL....( nema ministarski ..IMUNITET..;)..) ...i svi kojima je ostao ..DUŽAN ..ili..TUŽAN...mogu da ga ...NAZAD TUŽE...:ok:.

Šta je radio i uradio ...za svo ovo vreme ministrovanja...TO SAMO ON ZNA..;).

ŠTA NIJE URADIO....to ...MI ZNAMO

Citirano.
Čekaju ga mesto gastroenterologa na Prvoj hirurškoj klinici u KC Srbije i profesorski posao na Medicinskom fakultetu. Još je "otvorena" i ponuda za posao u Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, gde je trenutno član Izvršnog odbora, pišu Novosti.

A ...ko zna možda mu i u..MONSANTU...ponude neko ...dobro plaćeno mesto...;)

SADA ĆE DA NAS ...LEČI...:hahaha:

Kada zdavstveni radnik...ČOVEK OD MEDICINE...postane ...POLITIČAR.....to je kao da je promenio ....RELIGIJU...;)

Tu...NEMA POVRATKA.....( ostalo je priča za ..MALU DECU..;).)

Da budem ..JOŠ JASNIJI.....KADA POSTANEŠ AGENT CIE......NE NAPUŠTAŠ JE DO SMRTI...:sad2:...( mogu uvek nečim da te kontrolišu..;).)

Cirirano:
Odlazi bez trunke odgovornosti prema katastrofalnoj situaciji koju za sobom ostavlja u srpskom zdravstvu...

VEĆ VIĐENO U ZEMLJI SRBIJI...( drža vu..;)..)

Da je ...POLITIČAR ..u..Japanu....odskao bi ..MINIMALNO MALI PRST...;)..( jakuze )...a...NORMALNO...SEPUKU...:amen:
 

Rayela

Legenda
Poruka
71.819
Зато што им је то домаћи задатак од Еуропских сецикеса ,који су их овде устоличили на власти.

Korupcija sigurno nije domaci zadatak koji EU daje.

Za sistem korupcije u zdravlju nisu krivi samo ministri i lekari nego u istoj meri i buadalasti pacijenti
koji kredite uzimaju i zaduzuju se da bi podmicivali lekare.
 

kojeimedadam

Buduća legenda
Poruka
27.251
Korupcija sigurno nije domaci zadatak koji EU daje.

Za sistem korupcije u zdravlju nisu krivi samo ministri i lekari nego u istoj meri i buadalasti pacijenti
koji kredite uzimaju i zaduzuju se da bi podmicivali lekare.

I šta je tu ..UZROK...a šta ...POSLEDICA..:think:.

Ispada da su ..PACIJENTI KRIVI....što se ...PRILAGOĐAVAJU SITUACIJI...i tako rešavaju svoje ..ZDRAVSTVENE PROBLEME...:think:

Kada se ...ODKLONE UZROCI.....ondak ...NEMA NI POSLEDICA...;)
 

Top