Quantcast

Opstala je značajna kulturna ustanova

Gwydion

Iskusan
Banovan
Poruka
6.520
Novim Statutom opstala je nacionalno bitna kulturna ustanova.

VOJVODJANSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI

Predsedništvo(Mandat od jula 2008. godine)

akademik Endre Pap - predsednik

prof. dr Branimir Gudurić - generalni sekretar

akademik Rudolf Kastori - član Predsedništva

prof. dr Miloš Tešić - član Predsedništva

akademik Julijan Tamaš - član Predsedništva

edovni članovi

akademik Rudolf Kastori
akademik Julijan Tamaš
akademik Endre Pap

Dopisni članovi

dr Srbislav Denčić
prof. dr Ferenc Gaál
prof. dr Lajos Göncz
prof. dr Branimir Gudurić
mr Sava Halugin
Boško Ivkov
prof. dr Bogomil Karlavaris
prof. dr Slobodanka Latinović
prof. dr Vukadin Leovac
prof. dr Milorad Miloradov
prof. dr Nada Perišić-Janjić
prof. dr József Szalma
prof. dr Miloš Tešić
prof. dr Bratislav Tošić

Počasni članovi

prof. Robert Hammerstiel

Odeljenje društvenih nauka i umetnosti
Sekretar Odeljenja: dopisni član József Szalma

članovi:
Lajos Göncz
Sava Halugin
Boško Ivkov
Bogomil Karlavaris
Julijan Tamaš


Odeljenje prirodnih i tehničkih nauka

Sekretar Odeljenja: dopisni član Milorad Miloradov

Članovi:
Srbislav Denčić
Ferenc Gaál
Branimir Gudurić
Rudolf Kastori
Slobodanka Latinović
Vukadin Leovac
Endre Pap
Nada Perišić-Janjić
Miloš Tešić
Bratislav S. Tošić

PROJEKTI ODELJENJA DRUŠTVENIH NAUKA I UMETNOSTI

• Duhovni resursi Vojvodine
Rukovodilac projekta je akademik Julijan Tamaš.

• Istraživanje istine o stradanju naroda Vojvodine 1941 - 1948.
Rukovodilac projekta je prof. dr Dragoljub Živković.

PROJEKTI ODELJENJA PRIRODNIH I TEHNIČKIH NAUKA

• Matematički modeli za donošenje odluka pod neodređenim uslovima i njihova primena.
Rukovodilac projekta je akademik Endre Pap.

• Razvoj kompleksa tehničkih i pravnih propisa za korišćenje biomase kao
energenta, a posebno biogasa
Rukovodilac projekta je prof. dr Miloš Tešić, dopisni član.

• Vodoprivredni bilans Vojvodine – optimalno upravljanje i održivi razvoj
Rukovodilac projekta je prof. dr Milorad Miloradov, dopisni član.

• Rana detekcija karcinoma debelog creva u različitim etničkim grupama
Vojvodine
Rukovodilac projekta je prof. dr Branimir Gudurić, dopisni član.

• Razvoj hemijskih metoda analize neonikotinoida i • derivata piridin–karboksilne
kiseline
Rukovodilac projekta je prof. dr Ferenc Gaál, dopisni član.

• Slepilo i slabovidost i značaj hirurgije katarakte za smanjenje izlečivog slepila
u Vojvodini
Rukovodilac projekta je prof. dr Slobodanka Latinović, dopisna članica.
 

Gwydion

Iskusan
Banovan
Poruka
6.520
MEĐUNARODNI PROJEKTI

• Integrated Management of the Selected River Basin Complying with the
European Water Framework Directive
Nastavak saradnje započete 2005. godine sa Výskumnú ústav vodného hospodárstva,
Bratislava (Naučnoistraživački institut za vodoprivredu, Bratislava).
Rukovodilac projekta dopisni član VANU prof. dr Milorad Miloradov.

• Zagađivanje zemljišta toksičnim elementima
Ovaj projekat se realizuje u okviru naučne saradnje Srpske akademije nauka i
umetnosti, VANU i Mađarske akademije nauka.
Rukovodilac projekta je akademik Rudolf Kastori.

Naučni skupovi
2009

* The 1st Regional Southeastern Europe Conference on Safe Communities: Safe Children in Safe Communities (22-25. jun) - saorganizacija VANU

* International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY 2009) (Subotica, septembar 2009) - saorganizacija VANU


2008

* Vasa Stajić – misao i delo (18. april 2008)

* Planning and Management of Water Resources Systems (25-27. septembar 2008) - saorganizacija VANU

* International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY 2008) (Subotica, 26-27. septembar 2008) - saorganizacija VANU


2007

* Panonija – Balkan – Sredozemlje (1. jun)

* The 21st Working Meeting of the Regional Hydrological Cooperation of the Danube Countries in the Framework of the IHP/UNESCO (25-28. jun) - saorganizacija VANU

* Workshop Cereals Straw and Agricultural Residues for Bioenergy in New Member States and Candidate Countries (2-3. oktobar) - saorganizacija VANU


2006

* Jezik, obrazovanje, nauka, kultura, zaštita ljudskih i manjinskih prava u Vojvodini i zemljama u tranziciji (23. januar)

* VANU na putu ka evropskim integracijama (12. septembar)

* The Joint Workshop on the Geothermal and Biomass Energy Sources for Countries along the Danube (25-27. maj) – saorganizacija VANU

* Energija kao izvor nastajanja (21-23. septembar) - saorganizacija VANU

* Srpsko-mađarski simpozijum o inteligentnim sistemima (SISY 2006) (29 – 30. septembar) – saorganizacija VANU


2005

* Srpsko-mađarski simpozijum o inteligentnim sistemima (SISY 2005) (31. avgust – 1. septembar) – saorganizacija VANU[/blockquote]


Međunarodna saradnja
• Austrijska akademija nauka

• Slovačka akademija nauka

• Naučni institut za ukrajinistiku "Mihajlo Molnar", Nacionalni univerzitet u Užgorodu

• Dukljanska akademija nauka i umjetnosti

• Výskumnú ústav vodného hospodárstva, Bratislava (Naučnoistraživački institut za vodoprivredu, Bratislava). Saradnja se odvija na trogodišnjem projektu „Integrated Management of Selected River Basin Complying with the European Water Framework Directive“. Rukovodilac saradnje je prof. dr Milorad Miloradov, dopisni član VANU.

• Magyar Tudományos Akadémia, Budapest (Mađarska akademija nauka, Javno telo, Mađarska sekcija evropskog udruženja društava za podsticanje korišćenja biomase, Budimpešta), u tehničkim i prirodnim naukama. Rukovodilac saradnje je prof. dr Miloš Tešić, dopisni član VANU.

• Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Államtudományi Intézetének Nemzetközi Jogi Tanszéke (Katedra za međunarodno i javno pravo Instituta za državne i pravne nauke Pravnog fakulteta Univerziteta u Miškolcu), i Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Akadémiai Bizottsága Jogi Szakbizottsága (Pravno odeljenje regionalnog odeljenja Mađarske akademije nauka, Miškolc), u pravnim naukama. Rukovodilac saradnje je prof. dr József Szalma, dopisni član VANU

• Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Területi Bizottsága (Regionalno odeljenje Mađarske akademije nauka u Segedinu). Rukovodilac saradnje je dopisni član VANU József Szalma.

• U okviru saradnje Srpske akademije nauka i umetnosti i Mađarske akademije nauka (MTA), akademik Rudolf Kastori je rukovodilac saradnje u ime SANU, na projektu koji se odnosi na istraživanja u vezi sa dugotrajnim stacionarnim poljskim ogledima sa teškim metalima. Saradnja se realizuje preko Instituta za pedologiju i agrohemiju MTA.

• Prof. dr Ferenc Gaál, dopisni član VANU, koordinator je rada vojvođanskih spoljnih članova Javnog tela Mađarske akademije nauka.


Izdavačka delatnost
Uredništvo izdanja VANU: akademik Julijan Tamaš, akademik Rudolf Kastori i akademik Endre Pap.

U 2008. godini Vojvođanska akademija nauka i umetnosti objavila je jedanaest publikacija

• Godišnjak VANU 2007. Novi Sad, p. 108 (ISSN 1452-2268);
• Endre Pap: Monotone realne operacije i njihova primena. Pristupna beseda, knjiga 4. Novi Sad, p. 131 (ISBN 86-85889-02-2, ISBN 978-86-85889-11-0);
• Rudolf Kastori, Ivana Maksimović: Ishrana biljaka. Novi Sad, p. 237 (ISBN 978-86-85889-16-5);
• Zbornik radova sa naučnog skupa Vasa Stajić – misao i delo. Novi Sad, p. 183 (ISBN 978-86-85889-18-9);
• Zbornik radova sa naučnog skupa Planning and Management of Water Resources Systems. Novi Sad, p. 244 (ISBN 978-86-85889-19-6);
• Milorad Miloradov, Stevan Prohaska, Anđelko Soro, Brankica Majkić, Dušan Đurić: Metodologija za izradu vodoprivrednog bilansa Vojvodine. Novi Sad, p. 248 (ISBN 978-86-85889-17-2);
• Márta Cseh: Az e-t ö-vel váltó szabad alternánsok viselkedése a vajdasági magyar nyelvben és lexikográfiánk ebből adódó feladatai (Ponašanje dubleta tipa fel/föl u mađarskom jeziku u Vojvodini i odražavanje te pravilnosti u leksikografiji kod nas). Doktorska disertacija. Novi Sad, p. 124 (ISBN 978-86-85889-20-2);
• Marija D. Sakač: Psihološki profil ličnosti studenata. Doktorska disertacija. Novi Sad, p. 319 (ISBN 978-86-85889-21-9);
• Miloš Tešić, Ferenc Kiš, Veroslav Janković: Mogućnosti proizvodnje i korišćenja biodizela u AP Vojvodini. Novi Sad, p. 173 (ISBN 978-86-85889-22-6, ISBN 978-86-85889-23-3);
• Julijan Tamaš: Veličina malih. Novi Sad, p. 290 (ISBN 978-86-85889-22-6, ISBN 978-86-85889-24-0);
• Milorad Miloradov et al.: Integrated Management of Selected River Basin Complying with the European Water Framework Directive (Integrisano upravljanje odabranim rečnim slivom u skladu sa okvirnim evropskim direktivama). Novi Sad, p. 221 (ISBN 978-86-85889-22-6, ISBN 978-86-85889-29-5).


U 2007. godini Vojvođanska akademija nauka i umetnosti objavila je osam publikacija:

• Zbornik radova sa naučnog skupa sa međunarodnim učešćem Jezik, obrazovanje, nauka, kultura, zaštita ljudskih i manjinskih prava u Vojvodini i zemljama u tranziciji. Novi Sad, p. 173 (ISBN 978-86-85889-06-6),
• Godišnjak VANU 2006. Novi Sad, p. 69 (ISSN 0352-1354),
• Halugin : Skulpture (Katalog za samostalnu izložbu mr Save Halugina, dopisnog
• člana VANU). Novi Sad, p. 58 (ISBN 978-86-85889-08-0),
• Nadežda Radović: Vojvodina – snovi i konflikti, knjiga intervjua objavljenih u listu Danas. Novi Sad, p. 222 (ISBN 978-86-85889-12-7),
• Katalog za samostalnu izložbu prof. dr Bogomila Karlavarisa, dopisnog člana VANU. Novi Sad, p. 54 (ISBN 978-86-85889-10-3),
• Zbornik radova sa simpozijuma sa međunarodnim učešćem Panonija – Balkan – Sredozemlje – povodom 80 godina života i 60 godina rada akademika Bogumila Hrabaka. Novi Sad, p. 363 (ISBN 978-86-85889-09-7),
• Janko Ramač: Руснаци у Южней Угорскей: (1745-1918). Doktorska disertacija. Novi Sad, p. 525 (ISBN 978-86-85889-13-4) i
• Bogomil Karlavaris: Fenomen dečijeg crteža. Novi Sad, p. 53 (ISBN 978-86-489-0618-2)

U 2006. Vojvođanska akademija nauka i umetnosti objavila je pet publikacija:

• Godišnjak 2005. Vojvođanske akademije nauka i umetnosti. Vojvođanska akademija nauka i umetnosti, Novi Sad, 2006. p. 218
• Pristupna beseda akademika Julijana Tamaša O prirodi književnosti i prirodi proučavanja književnosti. Novi Sad, knjiga 3, 2006. p. 160
• Pristupna beseda akademika Rudolfa Kastorija Azot i životna sredina. Novi Sad, knjiga 2, 2006. p. 177
• Pristupna beseda akademika Béle Ribára Kristalne strukture itrijumovih nitrata. Novi Sad, knjiga 1, 2006. p. 76
• Zbornik apstrakata sa skupa Energija kao izvor nastajanja. Novi Sad, 2006. p. 32

U 2005. Vojvođanska akademija nauka i umetnosti objavila je dve publikacije:

• Godišnjak 2004. Vojvođanske akademije nauka i umetnosti. Vojvođanska akademija nauka i umetnosti, Novi Sad, 2005. p 120.
• Tošić, B., Sajfert, V., Popov, D., Šetrajčić, J., Ćirić, D.: Primena diferencnog računa u analizi nanostruktura. Vojvođanska akademija nauka i umetnosti, Novi Sad, 2005. p 193.
 
Poruka
19.860
Znaci mogu i ja da napravim u mom STANU, izigravam akademika i prodajem pamet svim gradjanima Srbije nacionalni znacaj. To ti je ko ovde na BG univerzitetu, sto postoji nesretni Saobracajni fakultet samo da bi neki pametnjakovici imali svoje dekansko/profesorske plate, koje nisu mogli da zarade na Masincu :P
 

Gwydion

Iskusan
Banovan
Poruka
6.520
Znaci mogu i ja da napravim u mom STANU, izigravam akademika i prodajem pamet svim gradjanima Srbije nacionalni znacaj. To ti je ko ovde na BG univerzitetu, sto postoji nesretni Saobracajni fakultet samo da bi neki pametnjakovici imali svoje dekansko/profesorske plate, koje nisu mogli da zarade na Masincu :P
Ne možeš jer nisi pametan i edukovan i jer niko neće da te u svetu prizna i ima medjunarodnu suradnju sa tobom. Mada mislim da bi trebalo da intenziviraju suradnju sa Dukljanskom akademijom.
 

lav8

Poznat
Poruka
8.137
Ne možeš jer nisi pametan i edukovan i jer niko neće da te u svetu prizna i ima medjunarodnu suradnju sa tobom. Mada mislim da bi trebalo da intenziviraju suradnju sa Dukljanskom akademijom.
E,takvi kadrovi su i taman za saradnju sa manitim Jevremom Brkovicem!:mrgreen::hahaha::hahaha:

Ovo je sve bolje od boljeg!!!:rotf::rotf::rotf:

Jos da ubace onu nesrecu i avetinju Stevovica,i ekipa na okupu!!!

A,mozda vam i Milo uvali koji evro!!!
 

Gwydion

Iskusan
Banovan
Poruka
6.520
A,kakvi crni kompleksi sinko!:mrgreen::hahaha::hahaha:

A,znas li ti ne ubio te bog,ko je ta nesreca!!!

Taj ti bio najbolji drug sa Matijom Beckovicem i Radovanom Karadzicem,iz ''beogradskih'' dana,pa kada ga nisu primili u SANU,od velikog Srbina,se pretvori u Dukljanina!

Mislim,kada vec pricamo o kompleksima....:whistling:
Svaki svetac ima prošlost, a danas on ima sadašnjost koja je blistava.
 
Poruka
19.767
Novim Statutom opstala je nacionalno bitna kulturna ustanova.

VOJVODJANSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI

Predsedništvo(Mandat od jula 2008. godine)

akademik Endre Pap - predsednik

prof. dr Branimir Gudurić - generalni sekretar

akademik Rudolf Kastori - član Predsedništva

prof. dr Miloš Tešić - član Predsedništva

akademik Julijan Tamaš - član Predsedništva

edovni članovi

akademik Rudolf Kastori
akademik Julijan Tamaš
akademik Endre Pap

Dopisni članovi

dr Srbislav Denčić
prof. dr Ferenc Gaál
prof. dr Lajos Göncz
prof. dr Branimir Gudurić
mr Sava Halugin
Boško Ivkov
prof. dr Bogomil Karlavaris
prof. dr Slobodanka Latinović
prof. dr Vukadin Leovac
prof. dr Milorad Miloradov
prof. dr Nada Perišić-Janjić
prof. dr József Szalma
prof. dr Miloš Tešić
prof. dr Bratislav Tošić

Počasni članovi

prof. Robert Hammerstiel

Odeljenje društvenih nauka i umetnosti
Sekretar Odeljenja: dopisni član József Szalma

članovi:
Lajos Göncz
Sava Halugin
Boško Ivkov
Bogomil Karlavaris
Julijan Tamaš


Odeljenje prirodnih i tehničkih nauka

Sekretar Odeljenja: dopisni član Milorad Miloradov

Članovi:
Srbislav Denčić
Ferenc Gaál
Branimir Gudurić
Rudolf Kastori
Slobodanka Latinović
Vukadin Leovac
Endre Pap
Nada Perišić-Janjić
Miloš Tešić
Bratislav S. Tošić

PROJEKTI ODELJENJA DRUŠTVENIH NAUKA I UMETNOSTI

• Duhovni resursi Vojvodine
Rukovodilac projekta je akademik Julijan Tamaš.

• Istraživanje istine o stradanju naroda Vojvodine 1941 - 1948.
Rukovodilac projekta je prof. dr Dragoljub Živković.

PROJEKTI ODELJENJA PRIRODNIH I TEHNIČKIH NAUKA

• Matematički modeli za donošenje odluka pod neodređenim uslovima i njihova primena.
Rukovodilac projekta je akademik Endre Pap.

• Razvoj kompleksa tehničkih i pravnih propisa za korišćenje biomase kao
energenta, a posebno biogasa
Rukovodilac projekta je prof. dr Miloš Tešić, dopisni član.

• Vodoprivredni bilans Vojvodine – optimalno upravljanje i održivi razvoj
Rukovodilac projekta je prof. dr Milorad Miloradov, dopisni član.

• Rana detekcija karcinoma debelog creva u različitim etničkim grupama
Vojvodine
Rukovodilac projekta je prof. dr Branimir Gudurić, dopisni član.

• Razvoj hemijskih metoda analize neonikotinoida i • derivata piridin–karboksilne
kiseline
Rukovodilac projekta je prof. dr Ferenc Gaál, dopisni član.

• Slepilo i slabovidost i značaj hirurgije katarakte za smanjenje izlečivog slepila
u Vojvodini
Rukovodilac projekta je prof. dr Slobodanka Latinović, dopisna članica.

..Опстала....:roll:

.
 

al bundy

Legenda
Poruka
62.291
PROJEKTI ODELJENJA DRUŠTVENIH NAUKA I UMETNOSTI

• Duhovni resursi Vojvodine
Rukovodilac projekta je akademik Julijan Tamaš.

• Istraživanje istine o stradanju naroda Vojvodine 1941 - 1948.
Rukovodilac projekta je prof. dr Dragoljub Živković.

PROJEKTI ODELJENJA PRIRODNIH I TEHNIČKIH NAUKA

• Matematički modeli za donošenje odluka pod neodređenim uslovima i njihova primena.
Rukovodilac projekta je akademik Endre Pap.

• Razvoj kompleksa tehničkih i pravnih propisa za korišćenje biomase kao
energenta, a posebno biogasa
Rukovodilac projekta je prof. dr Miloš Tešić, dopisni član.

• Vodoprivredni bilans Vojvodine – optimalno upravljanje i održivi razvoj
Rukovodilac projekta je prof. dr Milorad Miloradov, dopisni član.

• Rana detekcija karcinoma debelog creva u različitim etničkim grupama
Vojvodine
Rukovodilac projekta je prof. dr Branimir Gudurić, dopisni član.

• Razvoj hemijskih metoda analize neonikotinoida i • derivata piridin–karboksilne
kiseline
Rukovodilac projekta je prof. dr Ferenc Gaál, dopisni član.

• Slepilo i slabovidost i značaj hirurgije katarakte za smanjenje izlečivog slepila
u Vojvodini
Rukovodilac projekta je prof. dr Slobodanka Latinović, dopisna članica.
ovo je vec opasno antisrpsko delovanje i tipican primer separatistickih projekata od izvdenih od strane izdajnika iz tzv. VANU :evil:
a pogotovo ovi neonikotinoidi i derivati pirin-karboksilne kiseline otkrivaju pravo lice ove srbomrzacke institucije i njenu ulogu u podmuklim mracnom planovima ocepljenja APV i ustpostave neke nove AU monarhije :rtfm:
 

Top
  Blokirali ste reklame
Dragi prijatelju, nemojte da blokirate reklame - isključite Ad Blocker na Forumu, jer će tako mesto vaših susreta na Krstarici ostati besplatno za korišćenje.