Николић и Коштуница : Сложни око заједничке борбе против режима, подељени око Устава

gost 186118

Veoma poznat
Poruka
10.118
Са­ста­нак пред­сед­ни­ка СНС-а и ДСС-а, То­ми­сла­ва Ни­ко­ли­ћа и Во­ји­сла­ва Ко­шту­ни­це, ни­је ре­зул­ти­рао до­го­во­ром о про­ме­ни 100. чла­на Уста­ва Ср­би­је, али те две стран­ке скло­пи­ле су до­го­вор да се за­јед­нич­ки бо­ре про­тив вла­сти, са­зна­је „Прав­да“ из вр­ха ове две стран­ке.

Пре­ма на­шим са­зна­њи­ма, Ни­ко­лић и Ко­шту­ни­ца оста­ли су на сво­јим по­зи­ци­ја­ма по пи­та­њу Уста­ва.

– И јед­на и дру­га стра­на оста­ле су при сво­јим ста­во­ви­ма о Уста­ву. Сло­жи­ли су се да се за­јед­нич­ки бо­ре про­тив при­ви­ле­ги­ја по­ли­тич­ких кла­са, а то зна­чи да су спрем­ни да де­ле суд­би­ну гра­ђа­на и да се бо­ре про­тив оних ко­ји по­ку­ша­ва­ју да се пре­ко по­ли­тич­ких функ­ци­ја бо­га­те. По­стиг­нут је чврст до­го­вор о за­јед­нич­кој бор­би про­тив вла­да­ју­ћег ре­жи­ма, као и да обе стран­ке ци­ви­ли­зо­ва­но на­сту­па­ју у јав­но­сти, без ме­ђу­соб­них на­па­да – на­во­ди из­вор „Прав­де“.

Во­ји­слав Ко­шту­ни­ца је ре­као да се са Ни­ко­ли­ћем ни­је сло­жио око ини­ци­ја­ти­ве СНС-а за про­ме­ну Уста­ва Ср­би­је.

– ДСС и СНС има­ју раз­ли­чи­то ви­ђе­ње и раз­ли­чи­те по­ли­ти­ке око тог те­мељ­ног и нај­о­снов­ни­јег про­бле­ма. ДСС ће прин­ци­пи­јел­но кри­ти­ко­ва­ти и бо­ри­ти се про­тив свих ини­ци­ја­ти­ва за про­ме­ну Уста­ва, без об­зи­ра да ли оне до­ла­зе од вла­да­ју­ћих или опо­зи­ци­о­них стра­на­ка, јер је од­бра­на Уста­ва пр­во­ра­зред­на на­ци­о­нал­на оба­ве­за, ка­ко би се са­чу­ва­ли на­ши су­штин­ски др­жав­ни и на­ци­о­нал­ни ин­те­ре­си – сма­тра Ко­шту­ни­ца.

Ли­дер ДСС-а до­дао је да је ини­ци­ја­ти­ва СНС-а за про­ме­ну Уста­ва би­ла глав­на те­ма ње­го­вог раз­го­во­ра са Ни­ко­ли­ћем.

Опширније у штампаном издању…
 
Da biste mogli da kreirate nove teme, trajno koristite svoje ime i ne pogađate stalno slike - kliknite ovde da se registrujete.

Top
  Blokirali ste reklame
Dragi prijatelju, nemojte da blokirate reklame - isključite Ad Blocker na Forumu, jer će tako mesto vaših susreta na Krstarici ostati besplatno za korišćenje.