Nadležnosti Centra za socijalni rad

UltraVioletna

Iskusan
Poruka
6.293
Sadržaj:
 1. O čemu odlučuje Centar za socijalni rad?
 2. Koje poslove obavlja Centar za socijalni rad?
 3. Pokretanje postupka pred centrom za socijalni rad
 4. Početna procena
 5. Planiranje i vrste planova
 6. Uput za korišćenje usluge
 7. Troškovi postupka
 8. Poverljivost

O čemu odlučuje Centar za socijalni rad?​

U vršenju javnih ovlašćenja, centar odlučuje o:
 1. ostvarivanju prava na materijalno obezbeđenje;
 2. ostvarivanju prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica;
 3. ostvarivanju prava na pomoć za osposobljavanje za rad;
 4. ostvarivanju prava na smeštaj u ustanovu socijalne zaštite;
 5. ostvarivanju prava na smeštaj odraslog lica u drugu porodicu;
 6. hraniteljstvu;
 7. usvojenju;
 8. starateljstvu;
 9. određivanju i promeni ličnog imena deteta;
 10. merama preventivnog nadzora nad vršenjem roditeljskog prava;
 11. merama korektivnog nadzora nad vršenjem roditeljskog prava.
 
Poslednja izmena:

Koje poslove obavlja Centar za socijalni rad?​

U vršenju javnih ovlašćenja, centar, u skladu sa zakonom, obavlja sledeće poslove:

 • sprovodi postupak posredovanja - medijacije u porodičnim odnosima (mirenje i nagodba);
 • dostavlja nalaz i stručno mišljenje, na zahtev suda, u parnicama u kojima se odlučuje o zaštiti prava deteta ili o vršenju, odnosno lišenju roditeljskog prava;
 • dostavlja, na zahtev suda, mišljenje o svrsishodnosti mere zaštite od nasilja u porodici koju je tražio drugi ovlašćeni tužilac;
 • pruža pomoć u pribavljanju potrebnih dokaza sudu pred kojim se vodi postupak u sporu za zaštitu od nasilja u porodici;
 • sprovodi postupak procene opšte podobnosti hranitelja, usvojitelja i staratelja;
 • vrši popis i procenu imovine lica pod starateljstvom;
 • sarađuje sa javnim tužiocem, odnosno sudijom za maloletnike u izboru i primeni vaspitnih naloga;
 • sprovodi medijaciju između maloletnog učinioca i žrtve krivičnog dela;
 • podnosi izveštaj o ispunjenju vaspitnog naloga javnom tužiocu, odnosno sudiji za maloletnike;
 • prisustvuje, po odobrenju suda, radnjama u pripremnom postupku protiv maloletnog učinioca krivičnog dela (saslušanje maloletnog učinioca krivičnog dela, saslušanje drugih lica), stavlja predloge i upućuje pitanja licima koja se saslušavaju;
 • dostavlja mišljenje sudu pred kojim se vodi krivični postupak protiv maloletnika u pogledu činjenica koje se odnose na uzrast maloletnika, činjenica potrebnih za ocenu njegove zrelosti, ispituje sredinu u kojoj i prilike pod kojima maloletnik živi i druge okolnosti koje se tiču njegove ličnosti i ponašanja;
 • prisustvuje sednici veća za maloletnike i glavnom pretresu u krivičnom postupku protiv maloletnog učinioca krivičnog dela;
 • obaveštava sud nadležan za izvršenje zavodske vaspitne mere i organ unutrašnjih poslova kada izvršenje mere ne može da započne ili da se nastavi zbog odbijanja ili bekstva maloletnika;
 • stara se o izvršenju vaspitnih mera posebnih obaveza;
 • proverava izvršenje vaspitne mere pojačanog nadzora od strane roditelja, usvojitelja ili staratelja i ukazuje im pomoć u izvršenju mere;
 • proverava izvršenje vaspitne mere pojačanog nadzora u drugoj porodici i ukazuje pomoć porodici u koju je maloletnik smešten;
 • sprovodi vaspitnu meru pojačanog nadzora od strane organa starateljstva tako što se brine o školovanju maloletnika, njegovom zaposlenju, odvajanju iz sredine koja na njega štetno utiče, potrebnom lečenju i sređivanju prilika u kojima živi;
 • stara se o izvršenju vaspitne mere pojačanog nadzora uz obavezu dnevnog boravaka u ustanovi za vaspitavanje i obrazovanje maloletnika,
 • dostavlja sudu i javnom tužiocu za maloletnike izveštaj o toku izvršenja vaspitnih mera o čijem se izvršenju stara;
 • predlaže sudu donošenje odluke o troškovima izvršenja vaspitnih mera;
 • obavlja druge poslove utvrđene zakonom.
Takođe, centar u vršenju javnih ovlašćenja pruža usluge socijalnog rada i pokreće sudske postupke kada je zakonom na to ovlašćen.
 
Poslednja izmena:

Pokretanje postupka pred centrom za socijalni rad​

Centar za socijalni rad osniva jedinica lokalne samouprave. Centar za socijalni rad može se osnovati za teritoriju jedne ili više jedinica lokalne samouprave, o čemu odluku donose nadležni organi tih jedinica lokalne samouprave. Mesna nadležnost centra za socijalni rad utvrđuje se prema prebivalištu korisnika.

Postupak za ostvarivanje prava o kojima u vršenju javnih ovlašćenja rešava centar, pokreće se po službenoj dužnosti ili po zahtevu stranke. Centar će pokrenuti postupak po službenoj dužnosti kada je potrebno doneti odluku o merama starateljske zaštite dece i mladih, odnosno odraslih i starih, kada odlučuje o merama korektivnog nadzora nad vršenjem roditeljskog prava, kao i u drugim slučajevima kada je to zakonom određeno. U upravnim stvarima u kojima je po zakonu ili po prirodi stvari za pokretanje i vođenje postupka potreban zahtev stranke (ostvarivanje prava na materijalno obezbeđenje, na dodatak za pomoć i negu drugog lica i sl.), centar može pokrenuti i voditi postupak samo ako postoji zahtev stranke.

Korisnik, odnosno drugo fizičko ili pravno lice može se obratiti centru lično, telefonskim pozivom ili pisanim putem (poštom ili putem mejla). Osoba zadužena za prvi kontakt sa strankama u centru za socijalni rad je prijemni radnik.

U opisu svog radnog mesta prijemni radnik ima sledeće dužnosti:

 • prima sve zahteve, molbe, obrasce, pritužbe i vodi evidenciju o primljenim dokumentima;
 • razgovara sa osobama koje dođu u centar i sastavlja zapisnik o molbama, zahtevima, pritužbama koje mu stranke usmeno saopštavaju;
 • javlja se na telefon i sastavlja belešku o primljenom pozivu;
 • obaveštava o nadležnostima i proceduri u centru, dužini trajanja postupka, vrsti pomoći i podrške koju centar pruža;
 • saopštava šta je od dokumentacije potrebno da bi se ostvarilo neko pravo;
 • upućuje na pravu adresu ili prosleđuje zahteve odgovarajućim organima ako centar nije nadležan za konkretan problem;
 • proverava da li korisnik koji mu se obraća već ima dosije u centru, a ako nema, otvara dosije.
Stručni radnik na prijemu dužan je da svaki podnesak proceni sa stanovišta prioriteta postupanja i ukoliko oceni da je potrebno neodložno postupanje, preduzima radnje za organizovanje neodložne intervencije. Centar pruža neposredno i u saradnji sa drugim službama i organima u lokalnoj zajednici usluge neodložne intervencije, kada je potrebno zaštititi dete, odraslu ili staru osobu i preduzeti mere za osiguranje bezbednosti, odnosno kada postoje opravdani razlozi da bi nepreduzimanjem hitnih mera i usluga iz nadležnosti centra došlo do ugrožavanja života, zdravlja i razvoja osobe kojoj je potrebna zaštita. U svim drugim slučajevima, stručni radnik na prijemu, nakon izvršene procene, u Prijemni list upisuje predlog prioriteta postupanja i predmet prosleđuje rukovodiocu odgovarajuće službe, odnosno zaduženom voditelju slučaja.
 
Poslednja izmena:

Početna procena​

Svaki korisnik usluga centra, osim korisnika novčanih davanja, ima zaduženog voditelja slučaja. O zaduživanju stručnog radnika za korisnika, odnosno imenovanju za voditelja slučaja, odlučuje supervizor, odnosno rukovodilac službe ili direktor centra. Nakon otvaranja slučaja, donete odluke o nivou prioriteta i određivanja zaduženog voditelja slučaja, realizuje se početna procena.

Postupak početne procene je osnova za određivanje sadržaja rada sa detetom, odraslom ili starom osobom i porodicom, radi pružanja adekvatnih i blagovremenih usluga. Početna procena je, u suštini, prikupljanje podataka o osobi kojoj je potrebna pomoć, iz svih mogućih izvora.

Zavisno od hitnosti, postupak početne procene mora da počne:

 • odmah ako je slučaj neodložan;
 • u roku od 72 sata ako je slučaj hitan;
 • u roku od pet dana u redovnoh proceduri, to jest, ako bezbednost korisnika nije ugrožena.
U okviru početne procene, voditelj slučaja može da poseti porodicu korisnika bez najave samo ako oceni da je on u neposrednoj opasnosti ili da bi najava ugrozila njegovu bezbednost ili onemogućila prikupljanje činjenica.

S rezultatima procene moraju biti upoznati (osim ako to ne bi ugrozilo bezbednost korisnika ili policijsku istragu): ugrožena osoba, osoba koja se o njoj stara i onaj koji je prijavio slučaj.
 
Poslednja izmena:

Planiranje i vrste planova​

U cilju blagovremenog, celovitog i kontinuiranog obezbeđivanja usluga korisnicima, sačinjavaju se posebni planovi. Usluge planiranja obuhvataju individualno planiranje usluga radi njihovog korišćenja ili određivanja mera zaštite, donošenjem:

 • plana usluga i mera za porodicu sa planom stalnosti za dete;
 • plana za samostalni život mlade osobe koja je pre nego što je navršila 14 godina bila lišena roditeljskog staranja, odnosno nije živela s roditeljima ili usvojiteljima;
 • individualnog plana usluga i mera za odraslog ili starijeg korisnika.
Početni plan donosi se najkasnije 15 dana od dana kada je započet rad sa korisnikom, a stalni u roku od 60 dana. Plan usluga jeste pismena odluka koja sadrži način, rok i učesnike u pružanju pomoći korisniku. U sačinjavanju početnog i stalnog plana usluga i mera učestvuju, u skladu sa spremnošću i sposobnošću, korisniku bliska lica. Svi učesnici potpisuju plan, a supervizor odobrava i potpisuje plan. Voditelj slučaja obezbeđuje da sve uključene strane, odnosno učesnici dobiju kopiju plana usluga. Ukoliko bilo ko od strana uključenih u donošenje plana usluga, ne potpiše plan usluga, potrebno je da obrazloži razloge za to.
 
Poslednja izmena:

Uput za korišćenje usluge​

Ako voditelj slučaja, odnosno, kada je to zakonom i drugim propisom određeno - stručni tim centra za socijalni rad, proceni da korisnik ima potrebu za uslugom, centar za socijalni rad izdaje korisniku Uput za korišćenje usluge koju obezbeđuje Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave. Ako je procenjeno da korisnik ima potrebu za više usluga, za svaku uslugu izdaje se poseban uput.

Uput za korišćenje usluge sadrži: ime i prezime korisnika, vrstu usluge, pružaoca usluge, cenu usluge, podatke o licu koje učestvuje u plaćanju usluge i iznos učešća u plaćanju usluge, a može da sadrži i druge podatke od značaja za korišćenje usluge. Sastavni deo uputa za korišćenje usluge može biti i individualni plan usluga korisnika sačinjen u centru za socijalni rad, ako je to neophodno za pružanje usluge.

Ako voditelj slučaja, odnosno stručni tim centra za socijalni rad proceni da korisnik nema potrebu za uslugom, zahtev za korišćenje tražene usluge socijalne zaštite odbiće se rešenjem. Protiv rešenja kojim se odbija zahtev za korišćenje usluge može se izjaviti žalba u roku od 15 dana. Odluka o žalbi donosi se u roku od 30 dana.

Žalba se izjavljuje:

 • ministarstvu nadležnom za socijalnu zaštitu - protiv rešenja kojim se odbija zahtev za korišćenje usluge koju obezbeđuje Republika Srbija;
 • nadležnom organu autonomne pokrajine - protiv rešenja kojim se odbija zahtev za korišćenje usluge koju obezbeđuje autonomna pokrajina;
 • nadležnom organu jedinice lokalne samouprave - protiv rešenja kojim se odbija zahtev za korišćenje usluge koju obezbeđuje jedinica lokalne samouprave.
Žalba se izjavljuje nadležnom organu autonomne pokrajine i kada je rešenje o korišćenju usluge koju obezbeđuje Republika Srbija doneo centar za socijalni rad sa sedištem na teritoriji autonomne pokrajine.

Ako ovlašćeni pružalac usluge odbije da korisniku pruži uslugu predviđenu uputom, dužan je da o tome odmah, pismenim putem, obavesti centar za socijalni rad i korisnika i da za to navede razloge. Korisnik, u roku od osam dana od prijema tog obaveštenja, može uputiti pritužbu centru za socijalni rad. Centar za socijalni rad će, pošto razmotri pritužbu, uputiti korisnika drugom ovlašćenom pružaocu sa spiska ovlašćenih pružalaca usluge, ako ovlašćeni pružalac usluge upućenom korisniku ne može pružiti uslugu. O odbijanju pružanja usluge centar za socijalni rad odmah obaveštava nadležni organ, organ nadležan za izdavanje licence pružaocima usluga socijalne zaštite i inspekciju socijalne zaštite.
 
Poslednja izmena:

Poverljivost​

Sve informacije o ličnim i porodičnim prilikama korisnika koje zaposleni u centru saznaju jesu poverljive informacije. Ne smatraju se poverljivim opšte informacije koje nisu povezane sa korisnikom, kao što su: troškovi administracije, troškovi pojedinih usluga, broj i struktura korisnika i dr. Pristup dosijeima korisnika, osim zaposlenima u centru, obezbediće se i nadležnom nadzornom organu, pravosudnim organima i policiji, korisniku na koga se podaci odnose, kao i njegovom zakonskom zastupniku, odnosno punomoćniku. Volonterima koji po ugovoru obavljaju pripravnički staž i studentima na praksi može se obezbediti pristup dosijeima korisnika po prethodnom odobrenju mentora i uz upozorenje o obavezi da su dužni da čuvaju poverljivost podataka na isti način kao i zaposleni u centru.

Pojedini podaci iz dosijea korisnika mogu se davati drugim službama kao što su zdravstvene ili obrazovne ustanove, služba zapošljavanja i druge, samo ako se za to obezbedi pristanak korisnika na koga se ti podaci odnose, osim ako drukčije nije propisano zakonom. Ime korisnika neće biti otkriveno grupama ili pojedincima koji sponzorišu humanitarne i druge javne akcije bez prethodne saglasnosti korisnika ili članova njegove porodice ili bez prethodno usvojenog protokola postupanja kojim će se garantovati poverljivost podataka. Donacije u naturi ili novcu biće uručene korisniku na način koji ne narušava njegovo dostojanstvo i privatnost.

https://www.paragraf.rs/100pitanja/socijalna_zastita/centar_za_socijalni_rad.html
 
Poslednja izmena:

Права и услуге​

ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ФИНАНСИРАЈУ СЕ СЛЕДЕЋА ПРАВА И УСЛУГЕ

ИЗ БУЏЕТА ГРАДА БЕОГРАДА ФИНАНСИРАЈУ СЕ СЛЕДЕЋА ПРАВА И УСЛУГЕ:

УСЛУГЕ КОЈЕ ГЦСР ДИРЕКТНО ПРУЖА ГРАЂАНИМА СУ:

http://gcsrbg.org/prava-i-usluge/
 
Poslednja izmena:
Nadležnost CSR NIJE :
- da budne urgentni centar i leči zdravstvene probleme
- da brani fizički tj telesni integritet klijenta - to je posao policije
- da daje podatke javnosti jer u suprotnom narušava identitet i bezbednost klijenta
- da klijenta stambeno obezbedi - to može eventualno opština
- da leči narkomaniju,alkoholizam i ostale bolesti zavisnosti
- da rešava komšijske nesuglasice
- da magičnim potezom rešava probleme a da klijent ne želi da participira u njima
 
Kad se spomene centar za socijalni rad verujem da je većini ljudi prva asocijacija oduzimanje dece i stavljanje u hraniteljsku porodicu i sve to zbog para

Da li je baš tako da li neko ima bilo kakva pozitivna iskustva sa njima?
Naravno da nije tako,ali nije vest kad pomogne nekome,samo kad se desi nešto loše. A toliko je to široka tema,nemam vremena sad da pišem o tome.
 
Kad se spomene centar za socijalni rad verujem da je većini ljudi prva asocijacija oduzimanje dece i stavljanje u hraniteljsku porodicu i sve to zbog para

Da li je baš tako da li neko ima bilo kakva pozitivna iskustva sa njima?
Ja imam jako loše iskustvo sa njima.Jako jako loše.
Jako loše.
U uopšte sa državom a konkretno sa školstvom i centrom za socijalni rad.

Svaki roditelj po mom iskustvu,preventivno mora da ima do detalja razrađen plan gde da skloni svoje dete u koliko ga kontaktira centar za socijalni rad.
Na prvo kontaktiranje centra za socijalni rad dete izostaviti iz škole i skloniti na sigurno.


Detetu kupiti onaj mali satić sa GPS trekerom i ušiti u garderobu ili neki drugi GPS odašiljač jer ako vam oduzmu dete vi ga više nikada nećete naći.
Da li ste bili ikada u nekom bitnijem centru za socijalni rad?Da li znate da su kamere apsolutno svuda.Elektronska brava je na glavnom ulazu.Rešetke takođe.I imate tri pripadnika obezbeđenja na ulazu,panik tasteri su svuda.
Da skratim priču.
Nesrećni roditelji kojima centar za socijalni rad oduzme dete ili decu više neće imati šanse da im se ta deca vrate a dete ili decu će videti,jednom sigurno i to u takvom centru ba kratko vreme u prisustvu socijalnog radnika pred kamerama u ozvučenoj sobi koja ima panik taster.
Da bi ste nasilno oteli vaše dete i izveli iz takvog centra a onda uspešno pobegli sa lica mesta.Treba vam po mojoj proceni 4-5 naoružanih ljudi i barem 4 auta.Dva za napuštanje mesta dešavanja i posle par kilometara još dva za zavaravanje policije.Što je zadnjih godina zbog sve prisutnih kamera veoma otežano.
A koji to roditelj može da organizuje i plati?
Jako jako opasne stvari se dešavaju u tim krugovima oko centra i dece.Za gluposti se roditelji prijavljuju centru za socijalni rad koji onda "procenjuje"..
 
Nadležnost CSR NIJE :
- da budne urgentni centar i leči zdravstvene probleme
- da brani fizički tj telesni integritet klijenta - to je posao policije
- da daje podatke javnosti jer u suprotnom narušava identitet i bezbednost klijenta
- da klijenta stambeno obezbedi - to može eventualno opština
- da leči narkomaniju,alkoholizam i ostale bolesti zavisnosti
- da rešava komšijske nesuglasice
- da magičnim potezom rešava probleme a da klijent ne želi da participira u njima
Odakle je citat?
 
Kao dugogodisnji radnik socijalne sluzbe verovatno ti je poznata problematika i praksa te ustanove.
Postavljanje zakona i pravilnika ima smisla kod administrativnog nastupanja "drzave" medjutim, poznato je da socijalne sluzbe deformisu ta pravila zbog licnih interesa. Dakle pravila, zakoni i pravilnici znace stav drzave, pitanje je prakse narocito sto socijalna sluzba ima zakonsku mogucnost slobodne procene i vecu primenu moralnih pravila nego vecina drzavnih ustanova.
 
Kao dugogodisnji radnik socijalne sluzbe verovatno ti je poznata problematika i praksa te ustanove.
Postavljanje zakona i pravilnika ima smisla kod administrativnog nastupanja "drzave" medjutim, poznato je da socijalne sluzbe deformisu ta pravila zbog licnih interesa. Dakle pravila, zakoni i pravilnici znace stav drzave, pitanje je prakse narocito sto socijalna sluzba ima zakonsku mogucnost slobodne procene i vecu primenu moralnih pravila nego vecina drzavnih ustanova.
Taj status slobodne procene je vrlo diskutabilan i već relikt prošlosti,pored mnogih savremenih mernih instrumenata,skala procene i sl.
Država prepisuje zakone razvijenih država,bez imalo uvida kako će ih implementirati,da li ima dovoljno resursa i stručnog ljudstva. Važno je da na papiru sve izgleda lepo.
 
Taj status slobodne procene je vrlo diskutabilan i već relikt prošlosti,pored mnogih savremenih mernih instrumenata,skala procene i sl.
Država prepisuje zakone razvijenih država,bez imalo uvida kako će ih implementirati,da li ima dovoljno resursa i stručnog ljudstva. Važno je da na papiru sve izgleda lepo.
Otprilike da je takav status u svim drzavnim ustanovama, posto je poznato da je vecina sluzbenika visak, tacnije da je angazovan svaki peti.
 

Back
Top