Quantcast

MUSLIMANI U AMERICI PRIJE KOLUMBA

stanje
Zatvorena za pisanje odgovora.

zivac

Zainteresovan član
Poruka
288
Muslimani u Americi prije Kolumba!?Uvod

Namjeravaju?i ovim radom u prvom redu ukratko izlo?iti (hipo)tezu dr. Jusuf Mroueha o muslimanima na tlu Amerike prije Kristofera Kolumba, koju je eksplicirao na stranicama interneta, a i zbog nemogu?nosti jedne ozbiljnije kritike njegovih ideja, na kraju ?emo se samo vrlo kratko osvrnuti na zaklju?nu misao ovog autora.

U uvodnom pasa?u svoga teksta autor navodi da razni pokazatelji upu?uju na to da su muslimani iz ?panije i Zapadne Afrike pristigli na ameri?ko tle bar pet vijekova prije Kolumba.

Tako je npr. zabilje?eno da su se sredinom desetog vijeka, za vrijeme vladavine umajadskog halife Abdur-Rahmana III (929-961.), muslimani iz redova afri?kih domorodaca otisnuli svojim brodovima iz ?panske luke Delba (Palos) na zapad u “Okean magle i tame”.

Vratili su se nakon dugog odsustva natovareni raznovrsnim bogatstvom iz “?udne i neobi?ne zemlje”. Isto tako, autor navodi da najmanje dva dokumenta nagovje?tavaju prisutnost muslimana u ?panskoj Americi prije 1550. n.e. (nakon gubljenja posljednjeg upori?ta na ?panskom tlu, Granade, muslimani su mahom izbjegli ili pre?li na kr??anstvo da bi se za?titili od inkvizicije), uprkos ?injenici o dekretu iz 1539. n.e. done?enog od Karla V, kralja ?panije, koji zabranjuje unucima muslimana koji su bili spaljeni na loma?i od strane inkvizicije da se isele u zapadnu Indiju.

Ovaj dekret je potvr?en 1543. n.e. i nakon toga je naredba o izgonu svih muslimana sa prekomorskih ?panskih teritorija obznanjena.

Autor na kraju uvoda pravi podjelu svih pokazatelja na:

1) historijski dokumenti

2) geografska istra?ivanja

3) arapski (islamski) natpisiHistorijski dokumenti

a) Muslimanski histori?ar i geograf Abu Hasan Ali Ibn Al-Husein Al-Masudi (871-957. n.e.) napisao je u svojoj knjizi “Muruj Adh-dhahab wa Maadin al-Jawhar” (Doline zlata i rudnici dragulja) da je za vrijeme vladavine halife (?panskog Halifata) Abdullah Ibn Muhameda (888-912. n.e.), muslimanski moreplovac Kha?kha? Ibn Saed Ibn Aswad iz Kordobe u ?paniji isplovio iz Delbe (Palos) 889. n.e., pre?ao Atlantik, dospio na nepoznatu teritoriju (Ard Majhoola) i vratio se sa ogromnim bogatstvom. U Al-Masudijevoj mapi svijeta postoji obilje?eno veliko podru?je u okeanu magle i tame (Atlantski okean) koje je on smatrao kao nepoznatu teritoriju (Amerika).

b) Muslimanski histori?ar Abu Bakr Ibn Umar Al-Gutiyya prenosi da je za vrijeme halife Hi?ama II (967-1009. n.e.), jo? jedan muslimanski moreplovac Ibn Faruk iz Granade isplovio iz Kade?a (februar 999. n.e.) u Atlantik, pristao u Gando (Velika Kanarska ostrva) posje?uju?i kralja Guanaringa, i nastavljaju?i zapadno gdje je ugledao i imenovao dva ostrva, Caprairu i Pluitanu. Vratio se nazad u ?paniju u maju 999. n.e.

c) Kolumbo je isplovio iz Palosa (Delba) u ?paniji. Stigao je do Gomere (Kanarska ostrva – Gomera je arapska rije? koja zna?i mala glavnja) tamo se zaljubio u Beatriz Bobadilla, k?erku prvog zapovjednika ovih ostrva (porodi?no ime Bobadilla izvodi se iz arapskog imena Abouabdilla). Drugi Bobadilla (Francisco), kasnije kao kraljev namjesnik zatvorio je Kolumba i vratio ga iz Santa Dominga nazad u ?paniju (novembar 1500. n.e.). Porodica Bobadilla bila je u vezi sa Abbadid dinastijom u Sevilji (1031-1091. n.e.).

Oktobra 1492. n.e. Kolumbo je pristao na malo ostrvo na Bahamima koje su domoroci zvali Guanahani, a Kolumbo ga je preimenovao u San Salvador.

To ime je izvedeno od Mandinga (narod u Zapadnoj Africi koji je najvi?e doprinijeo ?irenju islama) i modificiranih arapskih rije?i. Guana (Ihwana) zna?i “bra?a”, a Hani je arapsko ime. Po tome je izvorno ime ostrva “Hanina bra?a”.

Ferdinand Kolumbo, Kristoferov sin, pisao je o crncima koje je njegov otac vidio u Hondurasu:

“Ljudi koji ?ive isto?nije od Point Cavinasa, sve do mjesta Cape Gracios a Dios, su skoro potpuno crne ko?e.”

U isto vrijeme u ovom istom regionu, ?ivjelo je muslimansko pleme domorodaca znanih kao Almamy. U jeziku Mandinga i arapskom jeziku Almamy ozna?ava “Al-Imam” tj. osobu koja predvodi molitvu, ili u nekim slu?ajevima ozna?ava poglavara zajednice (ili ?lana muslimanske zajednice Imama).

Poznati ameri?ki histori?ar i lingvist Leo Weiner sa Harvard univerziteta, u njegovoj knjizi “Afrika i otkri?e Amerike” (1920.) napisao je da je Kolumbo bio jako dobro svjestan prisustva Mandinga u Novom svijetu i da su se muslimani Zapadne Afrike ra?irili preko Kariba, Centralne, Ju?ne i Sjeverne Amerike (uklju?uju?i i Kanadu) gdje su trgovali i rodbinski se vezivali za doma?e indijance.Geografska istra?ivanja
 

zivac

Zainteresovan član
Poruka
288
1) Poznati muslimanski geograf i kartograf Al-?arif Al-Idrisi (1099-1166. n.e.) je napisao u svojoj slavnoj knjizi “Nuzhat al-Mushtaq fi-Ikhturaq al-Afak (?eljni izlet u prela?enju sfera)” da je grupa moreplovaca (iz sjeverne Afrike) isplovila u okean magle i tame (Atlantski okean) iz Lisabona (Portugal), u ?elji da otkriju njegove tajne i odrede dokle se prote?e. Kona?no su dospjeli do ostrva na kome su bili ljudi i neka vrsta civilizacije ....?etvrtog dana, prevodioc im se obratio na arapskom jeziku.

2) Enciklopedije muslimanskih u?enjaka pominju detaljno zabilje?ene opise puta kroz okean magle i tame kojim se uputio ?ejh Zejneddin Ali ben Fadl Al-Mazandarani. Njegov put je po?eo iz Tarfaya (ju?ni Maroko) za vrijeme vladavine kralja Abu Jakub Sidi Jusufa (1286-1307. n.e.) ?estog iz marinidske dinastije, do Zelenih ostrva u Karipskom moru 1291. n.e. Detalji ovog prekookeanskog putovanja su spomenuti u enciklopedijama islamskih u?enjaka tako da su mnogi u?enjaci bili svjesni ovog zabilje?enog doga?aja.

3) Muslimanski histori?ar ?ihabuddin Abu Abbas Ahmad ben Fadl Al-Umari (1300-1384. n.e.) opisao je u detaljima geografska istra?ivanja po moru magle i mraka poduzeta od strane sultana imperije Mali u njegovoj poznatoj knjizi “Masaalik al-absaar fi Mamaalik al-amsaar (Staze saznanja u provincijama Kraljevstava).

4) Sultan Mansa Kankan Musa (1312-1337. n.e.) je bio svjetski poznati Mandinga vladar zapadno afri?ke islamske imperije Mali. Dok je putovao u Mekku za vrijeme njegovog poznatog had?a 1324. n.e. obavijestio u?enjake mamelu?kog sultanskog dvora (vladao Nasiruddin Muhamed III 1309-1340. n.e.) u Kairu da je njegov brat, Sultan Abu Bakr I (1285-1312. n.e.) poduzeo dvije ekspedicije u Atlantski okean. (Kako se sultan nije vratio u Timbuktu sa drugog putovanja 1311. n.e., Mansa Musa je tako postao sultan.)

Kolumbo i rani ?panski i portugalski istra?iva?i su bili u stanju da se otisnu preko Atlantskog okeana (put oko 24000 kilometara) zahvaljuju?i geografskim izvje?tajima i navigacijskim instrukcijama u djelima muslimanskih autora, ?to se naro?ito odnosi na mape izra?ene od strane muslimanskih trgovaca, uklju?uju?i i Al-Masudija (u njegovoj knjizi “Akhbar az-Zaman (Istorija svijeta)” koja je bazirana na materijalu skupljenom u Africi i Aziji). Jo? jedna zanimljivost je da su dva Kolumbova kapetana na njegovom prvom putovanju (Martin Alonso Pinzon—kapetan broda ”Pinta” i njegov brat Vicente Yanex Pinzon – kapetan broda ”Nina”) bili porodi?nom vezom povezani sa marokanskim sultanom marinidske dinastije (Abyzayan Muhamed III 1362-1366. n.e.).Arapski (islamski) natpisi

1) Antropolozi su dokazali da su Mandinge pod vladavinom sultana Mansa Muse istra?ili mnoge dijelove Sjeverne Amerike, du? Misisipija i ostalih rije?nih sistema. U mjestu Four Corners, Arizona spisi pokazuju da su ?ak doveli i slonove iz Afrike u ovaj region.

2) Kolumbo je priznao u njegovim spisima da je u ponedeljak, oktobra 21-og 1492. n.e., dok je njegov brod plovio blizu Gibare na sjeverno-isto?noj obali Kube, vidio d?amiju na vrhu jedne prelijepe planine. Ostaci d?amija i minareta sa natpisima kur’anskih ajeta su otkriveni u Kubi, Meksiku, Teksasu i Nevadi.

3) Za vrijeme svoje druge ekspedicije, Kolumbo je ?uo od hai?anskih indijanaca da su crnci bili na ostrvu prije njegova dolaska. Kao dokaz oni su pokazali Kolumbu koplja koja su izradili ovi afri?ki muslimani. Ova su oru?ja bila pravljena od ?utog metala koga su indijanci zvali Guanine (rije? koja u zapadnoj Africi zna?i “zlatna legura”). Kolumbo je ponio ne?to od tog oru?ja sa sobom u ?paniju i dao da se ispita. Metal od koga su napravljena koplja sadr?avao je potpuno iste procente zlata, srebra i bakra kao i metal koji je proizvo?en u afri?koj Gvineji.

4) Na tre?em putovanju u Novi svijet, Kolumbo je ugledao kontinent Ju?ne Amerike gdje su se neki ?lanovi njegove posade iskrcali i u kontaktu sa domorocima do?li do ?ivopisnih maramica, pamu?nog tkanja ?iji su stil, boja i dezen podsje?ali na one u zapadnoj Africi (on ih je nazvao Almayzars, ?to je arapska rije? za odje?u kojom se ?ovjek pokriva). Tako?er je bio iznena?en ?injenicom da su udate ?ene nosile pamu?ne hla?e (bragas) ?to ga je navelo da se upita gdje su se te domorodke nau?ile toj pristojnosti.

Hernando Cortez, ?panski osvaja?, je tako?er opisao haljine indijanki kao duge velove a mu?ku odje?u kao odje?u “dizajniranu” u stilu ?panskih Maura.

5) Dr. Barry Fell (sa Harvard univerziteta) prezentira u svojoj knjizi “Saga America” 1980. solidne nau?ne pokazatelje koji podupiru tezu o dolasku muslimana na ameri?ki kontinent prije Kolumba. Dr. Fell je otkrio postojanje muslimanskih ?kola u mjestima Valley of Fire, Allan Springs, Logomarsino, Keyhole Canyone, Washoe and Hickison Summit Pass (Nevada), Mesa Verde (Colorado), Mimbres Valley (New Mexico) and Tipper Canoe (Indiana) koje datiraju izme?u 700-800. g.n.e.

On je na?ao tekst, dijagrame i tabele, ugravirane na kamenju, kao fragmente posljednjih ostataka od onoga ?to je nekad bio ?kolski sistem (i osnovni i srednji nivo). Instrukcije su bile pisane starim kufskim pismom, a bavile su se raznim podru?jima znanosti (religija, historija, aritmetika, astronomija, itd.).

6) Postoji 565 imena raznih mjesta (tako?er i planina, jezera, rijeka i dr.) u USA (484) i Kanadi (81) koja se mogu izvesti iz arapskih i islamskih korijena. Ova mjesta su u ve?ini slu?ajeva imenovana od strane domorodaca u pred-Kolumbijskom periodu. Neka od tih mjesta nose imena kao: Mecca (Indiana), Mekkah (indijansko pleme-Washington), Medina (Idaho), Medina (NY), Medina (Ohio), Mahomet (Illinois) i dr. Pa?ljivo prou?avanje imena indijanskih plemena isto tako bi pokazalo da mnoga od njih poti?u iz arapsko-islamskih korijena.

Kao zaklju?ak svom izlaganju koje se po njemu bazira na historijskim, geografskim i lingvisti?kim ?injenicama autor poziva na proslavu milenijuma muslimanskog dolaska na ameri?ko tlo (996—1996), pet vijekova prije Kolumba uz nadu da ?e ova ideja nai?i na ?iru podr?ku i razumijevanje.Autor: Omer Bajramovi?
 

Eric Draven

Veoma poznat
Poruka
13.265
Muslimani u Americi prije Kolumba!?Uvod

Namjeravaju?i ovim radom u prvom redu ukratko izlo?iti (hipo)tezu dr. Jusuf Mroueha o muslimanima na tlu Amerike prije Kristofera Kolumba, koju je eksplicirao na stranicama interneta, a i zbog nemogu?nosti jedne ozbiljnije kritike njegovih ideja, na kraju ?emo se samo vrlo kratko osvrnuti na zaklju?nu misao ovog autora.

U uvodnom pasa?u svoga teksta autor navodi da razni pokazatelji upu?uju na to da su muslimani iz ?panije i Zapadne Afrike pristigli na ameri?ko tle bar pet vijekova prije Kolumba.

Tako je npr. zabilje?eno da su se sredinom desetog vijeka, za vrijeme vladavine umajadskog halife Abdur-Rahmana III (929-961.), muslimani iz redova afri?kih domorodaca otisnuli svojim brodovima iz ?panske luke Delba (Palos) na zapad u “Okean magle i tame”.

Vratili su se nakon dugog odsustva natovareni raznovrsnim bogatstvom iz “?udne i neobi?ne zemlje”. Isto tako, autor navodi da najmanje dva dokumenta nagovje?tavaju prisutnost muslimana u ?panskoj Americi prije 1550. n.e. (nakon gubljenja posljednjeg upori?ta na ?panskom tlu, Granade, muslimani su mahom izbjegli ili pre?li na kr??anstvo da bi se za?titili od inkvizicije), uprkos ?injenici o dekretu iz 1539. n.e. done?enog od Karla V, kralja ?panije, koji zabranjuje unucima muslimana koji su bili spaljeni na loma?i od strane inkvizicije da se isele u zapadnu Indiju.

Ovaj dekret je potvr?en 1543. n.e. i nakon toga je naredba o izgonu svih muslimana sa prekomorskih ?panskih teritorija obznanjena.

Autor na kraju uvoda pravi podjelu svih pokazatelja na:

1) historijski dokumenti

2) geografska istra?ivanja

3) arapski (islamski) natpisiHistorijski dokumenti

a) Muslimanski histori?ar i geograf Abu Hasan Ali Ibn Al-Husein Al-Masudi (871-957. n.e.) napisao je u svojoj knjizi “Muruj Adh-dhahab wa Maadin al-Jawhar” (Doline zlata i rudnici dragulja) da je za vrijeme vladavine halife (?panskog Halifata) Abdullah Ibn Muhameda (888-912. n.e.), muslimanski moreplovac Kha?kha? Ibn Saed Ibn Aswad iz Kordobe u ?paniji isplovio iz Delbe (Palos) 889. n.e., pre?ao Atlantik, dospio na nepoznatu teritoriju (Ard Majhoola) i vratio se sa ogromnim bogatstvom. U Al-Masudijevoj mapi svijeta postoji obilje?eno veliko podru?je u okeanu magle i tame (Atlantski okean) koje je on smatrao kao nepoznatu teritoriju (Amerika).

b) Muslimanski histori?ar Abu Bakr Ibn Umar Al-Gutiyya prenosi da je za vrijeme halife Hi?ama II (967-1009. n.e.), jo? jedan muslimanski moreplovac Ibn Faruk iz Granade isplovio iz Kade?a (februar 999. n.e.) u Atlantik, pristao u Gando (Velika Kanarska ostrva) posje?uju?i kralja Guanaringa, i nastavljaju?i zapadno gdje je ugledao i imenovao dva ostrva, Caprairu i Pluitanu. Vratio se nazad u ?paniju u maju 999. n.e.

c) Kolumbo je isplovio iz Palosa (Delba) u ?paniji. Stigao je do Gomere (Kanarska ostrva – Gomera je arapska rije? koja zna?i mala glavnja) tamo se zaljubio u Beatriz Bobadilla, k?erku prvog zapovjednika ovih ostrva (porodi?no ime Bobadilla izvodi se iz arapskog imena Abouabdilla). Drugi Bobadilla (Francisco), kasnije kao kraljev namjesnik zatvorio je Kolumba i vratio ga iz Santa Dominga nazad u ?paniju (novembar 1500. n.e.). Porodica Bobadilla bila je u vezi sa Abbadid dinastijom u Sevilji (1031-1091. n.e.).

Oktobra 1492. n.e. Kolumbo je pristao na malo ostrvo na Bahamima koje su domoroci zvali Guanahani, a Kolumbo ga je preimenovao u San Salvador.

To ime je izvedeno od Mandinga (narod u Zapadnoj Africi koji je najvi?e doprinijeo ?irenju islama) i modificiranih arapskih rije?i. Guana (Ihwana) zna?i “bra?a”, a Hani je arapsko ime. Po tome je izvorno ime ostrva “Hanina bra?a”.

Ferdinand Kolumbo, Kristoferov sin, pisao je o crncima koje je njegov otac vidio u Hondurasu:

“Ljudi koji ?ive isto?nije od Point Cavinasa, sve do mjesta Cape Gracios a Dios, su skoro potpuno crne ko?e.”

U isto vrijeme u ovom istom regionu, ?ivjelo je muslimansko pleme domorodaca znanih kao Almamy. U jeziku Mandinga i arapskom jeziku Almamy ozna?ava “Al-Imam” tj. osobu koja predvodi molitvu, ili u nekim slu?ajevima ozna?ava poglavara zajednice (ili ?lana muslimanske zajednice Imama).

Poznati ameri?ki histori?ar i lingvist Leo Weiner sa Harvard univerziteta, u njegovoj knjizi “Afrika i otkri?e Amerike” (1920.) napisao je da je Kolumbo bio jako dobro svjestan prisustva Mandinga u Novom svijetu i da su se muslimani Zapadne Afrike ra?irili preko Kariba, Centralne, Ju?ne i Sjeverne Amerike (uklju?uju?i i Kanadu) gdje su trgovali i rodbinski se vezivali za doma?e indijance.Geografska istra?ivanja
:rotf::rotf::rotf: to su bili siptari.........:think::hahaha::hahaha::hahaha:
 

Costii

Obećava
Poruka
53
ja sam bas malopre citao neke tekstove na wikipediji ima dosta na tu temu

pise o svakavim tvrdnjama o otkrivanju amerike i cinjenicama koje ih podrzavaju
ovo za muslimane da su bili u americi pre kolumba verujem jer njihovi istoricari tako pisu a istoricari valjda nelazu, ali da su prvi koji su otkrili ameriku to sigurno nisu
 

Konstantin Veliki

Buduća legenda
Poruka
25.593
ja sam bas malopre citao neke tekstove na wikipediji ima dosta na tu temu

pise o svakavim tvrdnjama o otkrivanju amerike i cinjenicama koje ih podrzavaju
ovo za muslimane da su bili u americi pre kolumba verujem jer njihovi istoricari tako pisu a istoricari valjda nelazu, ali da su prvi koji su otkrili ameriku to sigurno nisu
Dok nevidim dzamiju na obali amerike iz 14 veka nista ne verujem.

da dodam oni prvi koji su otkrili ameriku su sibirske plemena koja su je i naselili na kraj krajeva.
 
Poruka
9.484
Muslimani u Americi pre Kolumba?
Naslov teme nije dobro definisan. Ko su muslimani o kojima ti pises? Arapi, Berberi, Tuarezi, Turci? Musliman je odredjenje veroispovesti, a ne nacionalnosti. Niko nece napisati da su hriscani otkrili Ameriku ili da su sleteli na Mesec. Svako pise koje su ti ljudi nacionalnosti, a ne veroispovesti.
Hipoteze o otkricu Amerike pre Kolumba, nisu nikakva novost, pocevsi od Fenicana, Starih Egipcana, Starih Grka, Rimljana, Japanaca, Kineza…
Najuporniji u dokazivanju otkrivanja Amerike pre Kolumba su Mormoni,koji govore da su bozja plemena Izraela stigla 600 g.p.n.e. u Ameriku. Napisali su na tone knjiga kako bi to dokazali.
Ono o cemu ti pises je smesno. Navodim jedan primer koji si ti napisao : Kolumbo je na Kubi video dzamiju na preljepom brdu i to je napiso u njegovom dnevniku. To su izmisljotine, ti nemas nikakve dokaze za to sto pricas. Tvoji dokazi su da je neki xx napisao knjigu na engleskom o tome i postavio na internet. I samo zato sto je knjiga na engleskom i zato sto je postavljena na internet znaci da je istinita?!
Mozes da pokrenes temu muslimani na Mesecu pre Amerikanaca i da navedes dokaze sa interneta od cuvenih xx…
 

zivac

Zainteresovan član
Poruka
288
U vremenu o kojem se govori postajalo je samo islamsko carstvo koje se prostiralo na tri kontinenta . U sklopu tog carstva bili su i evropljani ,afrikanci, i azijati ,i svi su se zvali muslimani. U postu je rec da su muslimani otisli prije kolumba u Ameriku, znaci Kolumbo je daleko poslije stigao do amerike. Ako stvarno stvarno hoces istinu mozes se puno informisati preko interneta jer ima puno nepobitne grace i od strane americkih istrazivaca a oni nece sigurno da lazu. pozzz..
 

32-956

Ističe se
Poruka
2.233
U vremenu o kojem se govori postajalo je samo islamsko carstvo koje se prostiralo na tri kontinenta . U sklopu tog carstva bili su i evropljani ,afrikanci, i azijati ,i svi su se zvali muslimani. U postu je rec da su muslimani otisli prije kolumba u Ameriku, znaci Kolumbo je daleko poslije stigao do amerike. Ako stvarno stvarno hoces istinu mozes se puno informisati preko interneta jer ima puno nepobitne grace i od strane americkih istrazivaca a oni nece sigurno da lazu. pozzz..
Ја мислим да је ово сасвим довољно (као аргумент) .
 
Poruka
9.484
U vremenu o kojem se govori postajalo je samo islamsko carstvo koje se prostiralo na tri kontinenta . U sklopu tog carstva bili su i evropljani ,afrikanci, i azijati ,i svi su se zvali muslimani. U postu je rec da su muslimani otisli prije kolumba u Ameriku, znaci Kolumbo je daleko poslije stigao do amerike. Ako stvarno stvarno hoces istinu mozes se puno informisati preko interneta jer ima puno nepobitne grace i od strane americkih istrazivaca a oni nece sigurno da lazu. pozzz..
1. Islamsko carstvo kao takvo nikada nije postojalo.
2. Muslimani kao nacionalnost (u vremenu o kom ti govoris) nisu postojali, bila su samo plemena koja su medjusobno ratovala.
3. Imena kontinenata se pisu velikim slovom : Amerika.
4. Nepobitna gradja nije bilo koji tekst na internetu. Evo sta si ti stavio kao nepobitnu gradju : Kolumbo je video na Kubi dzamiju na preljepom brdu,i zapisao u dnevniku. Zesca nebuloza! Kolumbov dnevnik postoji, a dzamija postoji u tvojoj glavi.
5. AMERICKI NAUCNICI NECE DA LAZU – no comment
6. Mislim da si pogresio kategoriju, ovo je istorija, a ne humor.
 
stanje
Zatvorena za pisanje odgovora.

Top