Могући ванредни избори у 2011

gost 186118

Veoma poznat
Poruka
10.118
Тврд­ња пред­сед­ни­ка СНС-а То­ми­сла­ва Ни­ко­ли­ћа да ће 2011. би­ти из­бор­на го­ди­на, иако власт по­на­вља да ће гра­ђа­ни иза­ћи на би­ра­ли­шта тек на про­ле­ће 2012, ни­је без уте­ме­ље­ња, сма­тра­ју ана­ли­ти­ча­ри.

Гра­ђа­не Ср­би­је, по­ка­зу­ју еко­ном­ске прог­но­зе, че­ка те­шка го­ди­на, а со­ци­јал­но не­за­до­вољ­ство мо­же би­ти је­дан од фак­то­ра ко­ји Вла­ди Мир­ка Цвет­ко­ви­ћа мо­же скра­ти­ти рок тра­ја­ња.

– Си­ту­а­ци­ја је не­из­др­жи­ва и нео­др­жи­ва. Гра­ђа­ни­ма мо­ра да се пру­жи не­ка бу­дућ­ност. Ако се то же­ли про­да­јом Те­ле­ко­ма, то ме под­се­ћа на очај­нич­ки ко­рак по­пут про­да­је по­ро­дич­не сре­бр­ни­не, ко­ју ви­ше ни­ка­да не­ће­те по­вра­ти­ти – сма­тра Сте­фа­но­вић и ка­ше да је ова вла­да вр­ло ло­ша, и да ће ко­нач­но мо­ра­ти не­што да ура­ди и за гра­ђа­не, а не са­мо за се­бе са­ме – ка­же Не­бој­ша Сте­фа­но­вић, пот­пред­сед­ник глав­ног од­бо­ра СНС-а.


Да из­бо­ри ни­су не­мо­гу­ћи, сма­тра и ди­рек­тор Тран­спа­рент­но­сти Ср­би­је, Вла­ди­мир Го­а­ти.

– Вла­да­ју­ћа ко­а­ли­ци­ја је на­че­та, и мо­гу­ће је да се опо­зи­ци­ја из­бо­ри за из­бо­ре,
али ни­је ве­ро­ват­но. Ка­да би ствар­но и озбиљ­но при­сту­пи­ли ово­ме – мо­гли би да из­гла­са­ју не­по­ве­ре­ње ак­ту­ел­ној вла­ди. Али, опо­зи­ци­ја је раз­је­ди­ње­на, ЛДП је бли­жа вла­сти не­го опо­зи­ци­ји, та­ко да ни­је ре­ал­но оче­ки­ва­ти да се ује­ди­ни и из­бо­ри за одр­жа­ва­ње ван­ред­них из­бо­ра – ка­же Го­а­ти.

Ан­дре­ја Мла­де­но­вић из ДСС-а сла­же се да би шан­се за рас­пи­си­ва­ње ван­ред­них из­бо­ра би­ле зна­чај­но ве­ће ка­да би опо­зи­ци­ја са­ра­ђи­ва­ла.

– На опо­зи­ци­ји је да вр­ши кон­стан­тан при­ти­сак за­јед­но са не­вла­ди­ним ор­га­ни­за­ци­ја­ма, син­ди­ка­ти­ма… Са сви­ма они­ма, ко­ји­ма је стан­дард ис­под сва­ког ни­воа, са они­ма ко­ји схва­та­ју да ће да­ље уру­ша­ва­ње вла­сти би­ти коб­но по Ср­би­ју – об­ја­шња­ва Мла­де­но­вић.


Ана­ли­ти­чар Ђор­ђе Ву­ка­ди­но­вић сла­же се да ће на­ред­на го­ди­на би­ти ду­га и те­шка и у по­ли­тич­ком и у еко­ном­ском сми­слу али да ће, ипак би­ти пред­из­бор­на.

– Власт је про­пу­сти­ла да рас­пи­ше из­бо­ре кра­јем 2008. и по­чет­ком 2009. го­ди­не, ка­да је још ре­ла­тив­но до­бро ста­ја­ла. Са­да би тре­ба­ло да се по­ду­да­ре три еле­мен­та да би се де­си­ли из­бо­ри: при­ти­сак опо­зи­ци­је, гра­ђа­на и рас­цеп ко­а­ли­ци­је. По­што не ве­ру­јем да све три ства­ри мо­гу да се до­го­де, ве­ру­јем да ће 2011. ипак би­ти пред­из­бор­на, убе­ђен је Ву­ка­ди­но­вић.

Гру­бје­шић: Вла­да­ју­ћа ко­а­ли­ци­ја ста­бил­на

За Су­за­ну Гру­бје­шић из Г 17плус без трун­ке ди­ле­ме, на­ред­на го­ди­на би­ће пред­из­бор­на.

– Из­бо­ри ће би­ти на про­ле­ће 2012, јер је ко­а­ли­ци­ја на вла­сти ста­бил­на, јер опо­зи­ци­ја не мо­же да сру­ши власт у пар­ла­мен­ту, из­ри­чи­та је го­спо­ђа Гру­бје­шић.
 
.ове не би ни пушком могли да склонимо а ми се надамо да ће они сами расписати изборе....

oni na izobrima pucaju 100%, problem nastaje u postizbornim pregovorima, kad se sklapaju nezamislive koalicije, koje krše izbornu volju građana i omogućavaju opstanak manje-više iste garniture
 
Тврд­ња пред­сед­ни­ка СНС-а То­ми­сла­ва Ни­ко­ли­ћа да ће 2011. би­ти из­бор­на го­ди­на, иако власт по­на­вља да ће гра­ђа­ни иза­ћи на би­ра­ли­шта тек на про­ле­ће 2012, ни­је без уте­ме­ље­ња, сма­тра­ју ана­ли­ти­ча­ри.

Lepe zelje... bez podrske u stvarnosti.
Gde je onih Tominih milion potpisa od septembra? Nema.
Gde su ti nekakvi veliki protesti? Nema.
Gde je taj veliki miting 'krajem januara'? Nema.
Otis'o januar u februar :mrgreen:
A i tad ko vec bude na mitingu... ako bude toplo, ako ne bude sneg do kolena (kako je krenulo, vrlo moguce)...
Mozda budu pomerili miting i za 15.2., cisto da se malo zakite istorijom...


Ан­дре­ја Мла­де­но­вић из ДСС-а сла­же се да би шан­се за рас­пи­си­ва­ње ван­ред­них из­бо­ра би­ле зна­чај­но ве­ће ка­да би опо­зи­ци­ја са­ра­ђи­ва­ла.


Gosn' Mladenovic bi mogao da se seti da je sef njegove stranke poznat kao Veliki Kocnicar - osim ako on licno nije dirigent. Ako bi nekako izbrisali uticaj njega i Seselja - opozicija bi se ujedinila. Ovako...Ана­ли­ти­чар Ђор­ђе Ву­ка­ди­но­вић сла­же се да ће на­ред­на го­ди­на би­ти ду­га и те­шка и у по­ли­тич­ком и у еко­ном­ском сми­слу али да ће, ипак би­ти пред­из­бор­на.

Kad izvadi clansku kartu DSS iz levog unutrasnjeg dzepa sakoa, pocecu da slusam sta govori.

– Власт је про­пу­сти­ла да рас­пи­ше из­бо­ре кра­јем 2008. и по­чет­ком 2009. го­ди­не

Posle 6 meseci na vlasti da budu izbori? Ne biva. Pomenuti bi zahtevao izbore na svakih 6 meseci dok ne dobije DSS... medjutim stvarnost ga demantuje. Kostunica je posle 2000. svaki put imao sve manje poslanika u skupstini (a ode mu i Velja... ne znam da li cemo DSS na dalje da gledamo u skupstini)
 
Ne mozemo jer je opozicija jednako nesposobna kao i oni...samo ce se potvrditi ona stara "sjase kurta da uzjase murta"

па колико знам,једина опозиција је већ заказала протесте за 4 фебруар...а ови остали политиканти још калкулишу...надам се да ће на крају испасти ван калкулација народа кад се једном буду десили избори...кад буду били почишћени на референдуму за и против жуте власти шта ће ови следећи избори свакако бити...
 
oni na izobrima pucaju 100%, problem nastaje u postizbornim pregovorima, kad se sklapaju nezamislive koalicije, koje krše izbornu volju građana i omogućavaju opstanak manje-više iste garniture

Svaka koalicija je moguca i legitimna, ako odrazava volju vecine gradjana. Mi imamo vladu koju je izglasalo bar 51% gradjana Srbije 2008. Prema tome, vecina gradjana ima 'svoju' vladu.
To sto manjina mozda i nije tako mala, to nije presudno, kao ni buka koju prave. Ali, ne vidim da je ta buka usmerena u nesto. Kao auto na leru. Mozes da stisnes gas do kraja, da se sve trese - ali ne ides nigde.
 
Ma može opozicija da se organizuje koliko hoće, vlada opstaje dokle god je koalicija stabilna i dokle god iam podršku u parlamentu

Što više traju na vlasti manje su im šanse da se održe.
Narod želi promene i vlast to pokušava da spreči. Koalicija je i onako nastala prebegom SPS a ekonomska situacija je sve gora. Što više se drže vlasti narod više smatra da mu pljuju u lice.
Ne treba zaboravidi da je DS u koaliciji sakupio jedva 30% glasova. Sada će još manje. Sada mogu da svi ovi na vlasti zajedno sa Čedom sakupe toliko.
 
па колико знам,једина опозиција је већ заказала протесте за 4 фебруар...а ови остали политиканти још калкулишу...надам се да ће на крају испасти ван калкулација народа кад се једном буду десили избори...кад буду били почишћени на референдуму за и против жуте власти шта ће ови следећи избори свакако бити...

Nemoj da se iznenadis ako SPS bude cvrsta treca stranka u skupstini na sledecim izborima. Nije ovde malo penzionera...

I inace, kakav bre referendum. Pa izbori 2008. su bili referendum. Samo 3 meseca posle tzv. proglasenja nezavisnog KiM - je DS dobio izbore. Ako to nije okrenulo rezultat, ne znam sta bi.
Navedi nesto, voljan sam da procitam.
 
Svaka koalicija je moguca i legitimna, ako odrazava volju vecine gradjana. Mi imamo vladu koju je izglasalo bar 51% gradjana Srbije 2008. Prema tome, vecina gradjana ima 'svoju' vladu.
To sto manjina mozda i nije tako mala, to nije presudno, kao ni buka koju prave. Ali, ne vidim da je ta buka usmerena u nesto. Kao auto na leru. Mozes da stisnes gas do kraja, da se sve trese - ali ne ides nigde.

pitanje koliko je svaka koalicija legitimna - npr koliko je glasača DS-a u vreme izbora odobravalo koaliciju sa SPS-om? I tome slično, mnogi ne bi glasali za neku stranku ili listu kada bi znali sa kim bi ovi u koaliciju stupili
 
Nemoj da se iznenadis ako SPS bude cvrsta treca stranka u skupstini na sledecim izborima. Nije ovde malo penzionera...

I inace, kakav bre referendum. Pa izbori 2008. su bili referendum. Samo 3 meseca posle tzv. proglasenja nezavisnog KiM - je DS dobio izbore. Ako to nije okrenulo rezultat, ne znam sta bi.
Navedi nesto, voljan sam da procitam.

I ne samo penzionera, već i mnogo mladih se okreće SPS-u.... Kosovo i Metohija su dalek, apstraktan problem, mnogi se samo deklarativno brinu za to, ali zato tu je gu.zica - stalno i trajno pogoršanje standarda, nezaposlenost, izneverena obećanja.... to bi trebalo da utiče na opredeljivanje, ali kad uzmemo u obzir koliko narod ima kratko pamćenej i koliko ga je lako zavesti pitanje je da li i to može da utiče na promenu
 
Što više traju na vlasti manje su im šanse da se održe.
Narod želi promene i vlast to pokušava da spreči. Koalicija je i onako nastala prebegom SPS a ekonomska situacija je sve gora. Što više se drže vlasti narod više smatra da mu pljuju u lice.
Ne treba zaboravidi da je DS u koaliciji sakupio jedva 30% glasova. Sada će još manje. Sada mogu da svi ovi na vlasti zajedno sa Čedom sakupe toliko.

Taj 'prebeg' SPS je varka. Oni deluju tako da udju na vlast, a ne da bi drzali principe. Jednako kao i DS ili bilo ko drugi.
Ne mogu da kazem da mi se tolika popustljivost bas svidja - ali sta opozicija ima od drzanja principa? Sede 'u hladovini' bez sanse da uzmu vlast.
Ovo sto se naziva opozicijom ima tek 110 mesta. DS, SPS, LDP i manjine imaju 140. Da bi se to okrenulo, mora nesto znacajno da se promeni.
 
pitanje koliko je svaka koalicija legitimna - npr koliko je glasača DS-a u vreme izbora odobravalo koaliciju sa SPS-om? I tome slično, mnogi ne bi glasali za neku stranku ili listu kada bi znali sa kim bi ovi u koaliciju stupili

A ko je pitao glasace DSS da li su hteli sa nereformisanim SPS? (2004-2007)
Jel su to oni nekako bliski ili sta?

A za kog nacionalna opozicija da glasa? Posto imamo 'svaka vaska obaska' proporcionalni sistem, SNS ne moze da uradi nista jer dok udju u klupe jos i DSS i SRS - njihova snaga se izgubi.
 
I ne samo penzionera, već i mnogo mladih se okreće SPS-u.... Kosovo i Metohija su dalek, apstraktan problem, mnogi se samo deklarativno brinu za to, ali zato tu je gu.zica - stalno i trajno pogoršanje standarda, nezaposlenost, izneverena obećanja.... to bi trebalo da utiče na opredeljivanje, ali kad uzmemo u obzir koliko narod ima kratko pamćenej i koliko ga je lako zavesti pitanje je da li i to može da utiče na promenu

Dacic je jedan od vrlo retkih politicara ovde koji je priznao da je bar nekad pogresio.
Njegova recenica kod sklapanja ove vlade... "da smo jednom pogresili i da necemo opet"... to je to.
 
A ko je pitao glasace DSS da li su hteli sa nereformisanim SPS? (2004-2007)
Jel su to oni nekako bliski ili sta?

A za kog nacionalna opozicija da glasa? Posto imamo 'svaka vaska obaska' proporcionalni sistem, SNS ne moze da uradi nista jer dok udju u klupe jos i DSS i SRS - njihova snaga se izgubi.

naravno i taj slučaj dolazi u obzir, naveo sam DS zbog toga što je najaktuelnije. Pa promena izbornog sistema je neminovnost, samo dok to neko ko treba shvati
 
Naisao sam na neverovatno dobar tekst , koji kazuje o tome , kako treba glasati na sledecim izborima z:lol:z:lol:z:lol:

--------------------------------------------------------------------

Ako zabatalimo na momenat opijum za mase ispisan mrtvim slovima na papiru raznoraznih statuta raznoraznih partija i partijica u Srbiji koje u praksi imaju vrednost manju od najnekvalitetnijeg guz papira, videćemo da sve, ali sve od reda partije imaju samo jednu jedinu ozbiljno napisanu stavku u statutu koje se dosledno drže, a to je dolazak na vlast; s tim što je kod svih, namerno ili slučajno, ispušten nastavak rečenice koji glasi – radi same vlasti i koristi za predsedništva partije i najbližih partijskih aparatčika.

U svim statutima, od krajnje levice do krajnje desnice, ima mainstream za koji je utvrđeno da se dobro lepi na uši prosečnog, izbezumljenog glasača, a to je:

- borba za suverenitet i nacionalni integritet Srbije (šta god to značilo),
- ulazak Srbije u EU,
- borba protiv korupcije,
- borba protiv kriminala, i sl.

Ovo su, pretpostavljam, isprepisivali jedni od drugih u veselim druženjima po skupštinskim kafanama i kafićima, tapšući jedni druge po ramenima sa sve serdare-vladiko međusobnim lizoguzom i samozadovosljtvom što su, eto, baš oni na gluposti narodne “volje” zaseli u poslaničke klupe i klupice, i dobili šansu da se bave najpoželjnijim i najunosnijim srpskim biznisom, gde ni školska sprema, ni znanje, ni vrednost, ni poštenje, nisu od presudnog značaja. Treba samo vešto, u pravo vreme i na pravom mestu, biti blizak dupetu nekog od partijskih voždova, imati dugačak jezik, dobru volju i naravno čelični stomak. Ostalo, kapiram, ide samo od sebe.

Elem, pošto svi imaju iste programe, a svedoci smo da niko ništa pametno ne radi po stavkama tih programa, dolazimo do zaključka da je sva ta farsa oko podela na žute, crne, pink ili zelene potpuno nepotrebna, osim kao eventualna zamena za katastrofalnu fudbalsku ligu gde bi sluđeni Srbi mogli umesto za Zvezdu recimo sa istim ili većim žarom da navijaju za neke partijske boje.

Šta će nama uopšte partije u tom slučaju? Komotno bi mogli, da su pošteni igrači, da izađu pred narod i da se uhvate za ruke, grohotom se smejući, valjajući se od kliberenja, da priznaju sve kroz suze od smeha da smo svi zajedno kompletni idioti, spremni da se posvađamo i sa kumom i sa komšijom oko političkih opcija i lidera koji za to vreme zajedno cirkaju jeftin viski i kuju planove kako da niko ne ispadne iz prve lige, ili, što je još važnije, kako da niko nov ne uđe u prvu ligu i poremeti već uhodan sistem raspodele bodova.

Nema potebe ovde nabrajati sve afere, aferice, kvazi-afere, lažne afere, ozbiljna krivična dela, dilove, talove, zataškavanja i zapišavanja kojima smo svedoci svih ovih godina. Toliko ih je da bi ozbiljan satiričar imao materijala za tri života, a ozbiljan tužilac za osam.

Samo bih hteo na vreme da promovišem ideju koju sam već testirao u bližoj okolini kada dođe do novih izbora, a to u Srbiji može i sutra da bude; čim se neko nekome od mudonja umeša u lovački zabran gde samo on sme da hvata veverice! Ja ću lično, a vi razmislite, sledeći put naravno izaći na izbore. Moje je građansko pravo i ne želim da ga se odreknem radi bande. Ali ću, umesto da zaokružim bilo kojeg kandidata ili partiju, nacrtati ogroman falus preko celog glasačkog listića, pa neka ga dele među sobom, ili neka ga uzme ko nije gadljiv, ili ko se prepozna. Ko zna, ako bude gomila nacrtanih falusa u glasačkoj kutiji možda se i pobiju međusobno, polažući pravo na te glasove?

Evo, već zamišljam svađu između DS-a i SNS-a koji će argumentovano da dokazuju na koga misle građani kada ubace falus u kutiju. Jedni će da viču: “Za nas!”, drugi: “Ne, nego za nas!”. Jedni će da viču: “Liči na našeg predsednika!”, drugi opet: “Pljunuti naš predsednik!”. A mi ćemo, za promenu, malo imati priliku da se uhvatimo za prazne stomake, i grohotom nasmejemo. Bar dok se ne dogovore da liči na sve njih pomalo.
 
Nemoj da se iznenadis ako SPS bude cvrsta treca stranka u skupstini na sledecim izborima. Nije ovde malo penzionera...

I inace, kakav bre referendum. Pa izbori 2008. su bili referendum. Samo 3 meseca posle tzv. proglasenja nezavisnog KiM - je DS dobio izbore. Ako to nije okrenulo rezultat, ne znam sta bi.
Navedi nesto, voljan sam da procitam.


Па нешто не верујем да се пензионерима свиђа много овај нови СПС-ПУПС прошаран дугиним бојама...чак и да занемаре да их је Крка тотално преварио обећањима око пензија и бриге о њима....не верујем да ће баш добро проћи...ал блесав смо народ а си медији су под њиховом контролом па ко зна......
иначе један од захтева СНС је смена руководства РТС и студија Б...нису они више веверице па да пусте жуте лопине да у изборе уђу опет без икакве медијске шансе...што се тиче тих избора 2008е,народу је баш била испирана свест око Косова а данас све више људи увиђа колико је све то шарена лажа... а плус су издали коалицијом и жуте и црвене гласаче...па се надам да и једни и други имају сећање на то....ал чекај...прво се треба изборити за изборе...а чоини ми се да то неће бити нимало лако...биће ту свашта..
 
Па нешто не верујем да се пензионерима свиђа много овај нови СПС-ПУПС прошаран дугиним бојама...чак и да занемаре да их је Крка тотално преварио обећањима око пензија и бриге о њима....не верујем да ће баш добро проћи...ал блесав смо народ а си медији су под њиховом контролом па ко зна......
иначе један од захтева СНС је смена руководства РТС и студија Б...нису они више веверице па да пусте жуте лопине да у изборе уђу опет без икакве медијске шансе...што се тиче тих избора 2008е,народу је баш била испирана свест око Косова а данас све више људи увиђа колико је све то шарена лажа... а плус су издали коалицијом и жуте и црвене гласаче...па се надам да и једни и други имају сећање на то....ал чекај...прво се треба изборити за изборе...а чоини ми се да то неће бити нимало лако...биће ту свашта..

A niko ne kaze zasto nereformisani SPS nije smetao DSS? (pa ni Dinkicu...)

SPS je priznao gresku, napravio novo rukovodstvo, promenio pricu i nacin delovanja - i postao prihvatljiv.

I, da pitam nesto: u eventualnoj koaliciji SNS, DSS, SRS, SPS... ko bi bio za premijera? Ko za predsednika? Ko za MUP? Ko za diplomatiju?
 


Izbori su na 4 godine, sad je tek prošlo 2 i po.

Ako bi se održali u januaru 2011, vi biste ponovo tražili nove u martu 2011,
i zato ne možemo stalno ići na vanredne.

Treba malo stabilizovati, znaš kako Assmerikanci drže izbore stalno na isti dan, a nikad vanredno.

I u toj takvoj Americi se desava da poslanici stranke ne glasaju kako sef stranke kaze - sto je kod nas nepisani zakon. Njihovi poslanici glasaju po volji ljudi koji ih biraju - ko zna kada ce to ovi nasi politikanti da uopste i shvate... pa dok pocnu da primenjuju... uh.
 
И да не изађемо на изборе, у другом кругу је довољно да изађе иста та мањиница и летитимно добијемо опет сулуде коалиционе Владе.
Можда је дошло преко главе, али се то не види, све килаво, исти ликови 2 деценије. Врзино коло, а до власти је некоме увек веома стало. А опет имамо исте играче.
 

Back
Top