Quantcast

Masonerija - rog uzdignut prema Nebu

Aurora Aurea

Zainteresovan član
Banovan
Poruka
112
~ Reč-dve o masoneriji ... ~


Famozna i intrigantna masonerija, tzv. slobodno zidarstvo, je razudjena, zanesenjačka, subverzivna, kvazimističarska i parareligijska ustanova, pokret nastao na plimi srednjovekovnih seljačkih ustanka i renesansnih idila, od ostataka razbijenog rimokatoličkog reda Templara. Nastao je na ideji da uzdigne boga Baala, da osveti smrt paganskog božanstva Tamuza, da se osveti hrišćanstvu koje je zgazilo paganske kulno-orgijastičke misterije, one koje su oni uzeli velikim delom da obnove.

Dok s drevne antikne misterije bile uglavnom zasnovane na poljodelničkim svetkovinama i predstavama vezanim za godišnje vegetacione cikluse, slobodno zidarstvo svoju parareligioznost izvodi iz graditeljsko-geometrijskih 'misterija'. Iza gotičke arhitekture najvećim delom stoji rana masonska, odnosno templarska ideja.

Masonerija ima milionsko članstvo, a najača je u Americi i Velikoj Britaniji, glavnim guračima lažnog Novog svetskog poretka.

Da bi sebe predstavila autoritetnim kultom koji poseduje svu drevnu mudrost, masonerija permanentno ogmanjuje javnost i neupućene članove da njeni organizaciono-generički koreni vode duboko u proslost, čak do kralja Solomona. Gotovo sve istaknutije i iole pozitivnije istorijske ličnosti za masoneriju su njeni 'nekadašnji članovi'. Ona i samog Isusa proglašava 'masonom', gazeći istovremeno Isusovu reč da nikoga na zemlji ne trebamo zvati 'majstorem'. Za nju Isus nije živeo 49 godina, već 33, kao što se i u snolikim talmudskim refleksijama iznosi, pa su tako izmislili i nekakva 33 iluzionistička stupnja napredovanja, od koji gotovo svaki nosi neki bombastičko-aristokratski naziv.

Dok je masonerija, plava internacionala, sa svojim brojnim ložama podredjena suberzivnom iluminatskom redu koji iz senke gradi svetsku federaciju i gvozdenu judeoameričku svetsku vladu, dotle je ona sama u hijerarhijskom redu planetarne moći podložila sebi razne elitističke punktove i klubove, poput rotarijanaca i lavova. Iza svih mondijalističkih gremijuma, kao što su Trilateralna komisija, Rimski Klub, Čuvari slika, Rokfelerov Savet za vanjske odnose,... stoje masoni i masonski projekti. Iza mnogih okultističkih i spiritističkih organizacija otvoreno stoje masoni i njihov zloduh. Vodjeni idejom da ovladaju svetom, i nadahnuti svojim bogom, Mamonom, masoni su na Zapadu infiltrirani i postavljeni svugde gde se intezivno obrće novac i gde manipulativna moć ima zadnju reč: u osiguravajuća društva, u poslove sa nekretninama, u graditeljskim kompanijama, bankarstvu, u poslove oko dizajna i marketinga,...

Uglavnom deluju kao organizacija prikrivena oreolom tajni,... Medjutim, onaj ko čisto živi i pravednički deluje nema šta da skriva. Masoni čekaju 'svoje vreme', nastup i instaliranje starog-Novog svetskog poretka, da bi otvoreno gospodarski nastupili i pokazali se.

U redove masonerije pretežno se uvlače i beže zavedene i neupućene duše, te zaljubljenici u lažnu moć, oni koji veštački hoće da se osećaju važnijima i uzdignutijima iznad 'običnih' smrtnih ljudi. Masonska doktrina, napisana i koncipirana od moralno sumnjivih ljudi, obeležena je spekulativnim zamislima i kovitlavim simbolizmom, koji reflektuje unutarnji haos. Rituali su sušte besmislice koje ne odražavaju nikakvu uzvišenu stvarnost. Religija koja ne poznaje i ne priznaje osnovni obred posvećenja, vodeno krštenje u Hristovo Ime, upućenima dovoljno i odmah govori koliko vredi.
 

Aurora Aurea

Zainteresovan član
Banovan
Poruka
112
~ Masonski rogovi protiv Neba ~

Glif 'oko u trouglu', jedan od imponirajućih simbola i signuma, reprezentativno je ugradjen u mnoge duhovne pokrete, projekte i koncepte. Bazično značenje simbola predstavljenog otvorenim okom u trouglu je vrlo lucidno i nametljivo. Kao jednakostranični trougao (∆)piše se četvrto veliko slovo helenskog alfabeta, slovo delta. Hebrejski ekvivalent delte je slovo daleth, fonetski znak koji se u svom starom, feničanskom obliku piše takodje u vidu trougla. Značenje daleta je 'vrata' ('porta'), i javlja se kao simbol Božijih reproduktivnih moći.

Otvoreno desno oko u mnogim arhetipsko-folklornim refleksijama je markantan simbol Sunca i njegove oživljavajuće svetlosti. Npr. po hinduskom spisu Rg-veda Sunce se radja iz Božijeg oka, a po Upanišadama Svetski Duh kao oko ima Sunce, nebesko planetarno svetilo. – Tako dolazimo do zaključka da 'oko u trouglu' jednostavno znači i predstavlja 'sunčana vrata', odnosno 'vrata svetlosti'.

No kako svaki simbol na ovome svetu ima dve strane, odnosno pojavljuje se i može imati bivalentno značenje, to se i prikaz sunčanog oka u trouglu susreće i kao predstava 'paklenih vratiju, procepa tmine'. Upravo subverzivno-konspirativne arhitekte starog Novog svetskog poretka, arhitekte koji se presijavaju u lažnom sjaju, pod ovim znakom i simbolom ponajprije proturaju svoje parodijske i blasfemične poduhvate i projekte.

U evandjeoskoj reči Gospod Isus Hristos, Lav Božiji i Jagnje Božije, naziva se Vratima Svetla: "Ja sam Vrata; ako ko udje kroz Mene, biće spašen; ulaziće i izlaziće, i pašu će nalaziti." (Apolos/Jovan, 10:9) Hrist Božiji, Duh Istine i Otkupljenja, pojavljuje se kao Vrata od Večnog Života i kao Ključ od Nebeskih Vratiju. Svojima Gospod ukazuje: 'Evo, otvorio sam Vrata pred tobom koja niko ne može zatvoriti." ('Otkrivenje', 3:8 ) – Hrist-Davidov Ključ od Carstva Mira i Carstva Večnosti je u nama, našoj duši: tu je i Carstvo koje trebamo otključati zakonitim životom, životom u Hristu sa Hristom.

Sveti Jedan, Jedinorodni Sin Božiji, koji Sebe predstavlja kao Svetlost sveta, ukazuje za Svoje miljenike koji svetlim delima zrače Njegovu Istinu, Njegovu Svetlost: "Vi ste svetlost svetu." ('Matej', 5:14) Oni koji žive u Gospodu kao bogorodice i bogorodci, jesu svetlost iz Večne Svetlosti, jesu istinske svetlonoše, jer njihov Život je Bog, Istiniti, Onaj koga preuzimaju i odašilju, radjaju. Pravedničkim delima bogutežeći čovek nalazi Sebe kao Božansko Oko, Oko Istine, kao Sunce Ljubavi, kao Hram Božiji. U tom konteksu, 'oko u trouglu' je simbol očišćenog duševnog hrama u kome prosijavajuće prebiva Sunce Pravednosti, Svevideći Duh. Ezoterični naboj Solomonove molitve pri otvaranju Jerusalimskog Hrama to potvrdjuje: "Neka Tvoje oči obdan i obnoć budu odvorene nad ovim Domom, nad ovim mestom za koje reče da ćeš u njega smestiti Svoje Ime." ('Letopisi', II, 6:20 )

U patmoskoj 'Apokalipsi' apostol i prorok Jovan Zevedejev figurativno-mističnim jezikom opisuje Hrista Otkupitelja: "Jagnje stajaše kao zaklano, i imaše sedam rogova i sedam očiju, a to su sedam Duhova Božijih koji se šalju po svoj zemlji." (5:6 ) – U ovoj otkroviteljskoj slici pojavljuje se jedan vid simbolične kompozicije 'oko u trouglu', gde je trougao u stvari rog. Rog je simbol Božijeg glasa i nosilaca toga glasa na zemlji: posvećenih proroka; oko je simbol Božije svetlosti i posvećenih videlaca Istine. - Nekada su rogovi služili kao posude za izlivanje ulja pomazanja, a ulje je upravo simbol Božijeg Sjaja, simbol Duha Istine i Blagodati. Kao što rogovi izlivaju sjajno ulje, tako i Gospodnje Sunce izliva i zrači sedam Svetih Zraka Beskonačja.

I u opisu Nebeskog Jerusalima, Zajednice svetih Životom, susreće se simbolički sklop 'oko u trouglu': "I imaše /Grad/ dvanaest vrata, a na vratima dvanaest andjelja." ('Otkrivenje', 21:1 )

Osmotrimo analitički sad jednu drugu viziju u kojoj se simbolizam sunčanog trougla pojavljuje u negativnoj konotaciji. Prorok Daniel ima vidjenje zveri sa deset rogova (Grčko-Makedonsko carstvo) iz kojih nadvladavajuće izbija jedan mali rog (Antioh IV Epifan, zatornički vladar iz seleukidske loze): "Posmatrah joj rogove, i gle: medju njima poraste jedan mali rog; pred tim rogom se iščupaše tri prijašnja roga. i gle: na tome rogu kao oči čovečije, i usta koja govore velike hule." (7:1)

U negativnom značenju trougao sa okom u sebi se javlja kao simbol bezdana, hada, ponora propasti, tmine grešničke vezanosti iz koje se radja pakleno sunce: tirani, despoti i pogromaši podupreti satanskom silom. 'Apokalipsa' slikovitim jezikom govori o pojavi sunčano-lavovske Zveri, Supreme, iluminatske svetske vlade koja će se izdignuti iz mora uskomešanog i uspaničenog ljudskog mnoštva, zaslepljenog satanskim prividom i zavaranog lažnim i primamljivim obećanjima: "I videh Zver gde izlazi iz mora, koja imaše deset rogova i sedam glava." (13:1) - Ekvivalentni simbol za oko i sunce jeste glava.

Mnogi pokreti čije delovanje naizgled tangira spiritualnost, koji su zaslepljeni spoljašnjim prividom, koji ne poznaju istinsku Božiju objavu, koji se sunčaju u svetlosti lažnih vrednosti, uzeli su jedan, po naboju dosta jak piktoralan znak, sunčani trougao, prisvojili ga kao svoj reprezentativni i generičko svojstven simbol. Tako se dati numinozni simbol i obeležje kotira u raznim granama masonerije, u kabali, u parodijsko-ekumenskom New Age pokretu,... Jednostavno rečeno, satansko i mračno se oslanja na Svetlo i protura izvorno svetle simbole da bi zavelo i pridobilo i one koji teže Svetlu. Ko je zakonitim životom prošao kroz vrata koja vode Istini, on iznutra samostalno zrači Svetlost Života, on gleda tom Svetlošću, Njome sve prožima, i po Njoj razotkriva satanske laži. Onaj ko je pak pustošnim životom probio put u ponor propasti, ko je zatvorio sedam oka svoje duše, ko je zaslepljen svetom privida i satanskih izazova, on se samo u spoljašnjem presijava, on zavodljivo reflektuje sjaj ljudskog 'ja' i vidi samo Laž.

Sa pojavom raskošne bahajske vere i osnivanjem Teosofskog društva 1875. god., javlja se trend i pokušaj, počev od masona utemeljenih Sjedinjenih Država Amerike pa do dalekog Vijetnama (posle prvog svetskog rata), da se napravi jedna sinkretička planetarna religija, koja bi stajala pod simbolom sunčanog trougla. U patmoskoj 'Apokalipsi' Duh Istine najavljuje da će na kraju staroga sveta moćno vaskrsnuti antičke kultno-orgijastičke misterije u liku jedne kvaziekumenske, sinkretičke religije sa mutiranim i paganiziranim rimokatolicizmom kao stožerom, religije koja će se uvesti i postaviti kao planetarna oficijelna veroispovest. Tu ekumensku super-crkvu, crkvu bahajskog blještavila i raskoši, crkvu karnevala i bahanalija, Gospod naziva 'Babilon Veliki'. Drevni Babilon (Bab-Ilu = 'božija vrata') urbani je simbol grotla svekolike ljudske izopačene duhovnosti, uskovitlalosti i opijenosti satanskim misterijama. Drevni Babilon praslika je Novog Babilona, Majtrejine Crkve koja će uzjahati Zver, iluminatsku svetsku vladu, i preduzeti progone Božijih posvećenika. U ovom konteksu 'oko u trouglu' javlja se kao simbol paklenog saveza sunčane Zveri i Babilona Velikog, Pehara Gadosti i Mrzosti. Sam sunčani trougao je simbol jedinstva Pozitivnog i Negativnog Principa, Stvaralačke i Održavajuće Snage: ako je otvoreno desno oko simbol Davajuće Snage, trougao je simbol 'posude' koja prihvata i ukalupljujuće modelira stvaralačku snagu. U negativnom smislu trougao je simbol raskalašenosti, čulne razlivenosti, otvorenosti za ono izopačeno i grubo. - Apostolu Petru, Spasitelj ukazuje, govoreći istovremeno i svim apostolima: "Ti si Petar, i na toj steni sazidaću Crkvu Svoju, i vrata pakla je neće nadvladati." (Matej,16:18 )

Simbol i glif 'otvoreno sunčano oko u trouglu' masoni i iluminati, koji zlo dobrim nazivaju, a dobro zlom, često prezentuju i u izvedenoj grafičkoj stilizaciji: kao trougao postavljen na dva stuba. Tako se dobija slika 'vratiju', tako je 'oko zamenjeno faličko-sunčanim stubovima. (Sunce, stub i oko su ekvivalentni simboli.)

Trougaone sklopove postavljene na vertikalnim uporištima nalazimo u arhitektonskom ustrojstvu antičkih hramova i tremova, u liniji mnogih ekskluzivnih zdanja, u ornamentaciji vratiju i prozora, u gotičkoj arhitekturi (koju su svojim novcem i idejama poduprli templari)

Različito stilizovane i ornamentisane sunčane trouglove nalazimo u logotipima mnogih kompanija, medijskih kuca, banaka, osiguravajućih društava, kod kompanija koje se bave prometom nekretnina,... Trougao kao logotip uveliko predstavlja i signališe podredjivanje privredno-medijskih aktera planiranoj planetarnoj vladavini Lucifera preko pseudoiluminatske elite. Pogledajmo logotipe velikih medijskih kuća koje reflektuju kovitlavi masonski duh (NBC Europe, BBC World, Vox, Viva l, Canal 24 Horas, RTL II,...), logotipe mamonskih kompanija kao Aol, Adidas, Micubishi motors, Aleste, IG metal, Dresdner Bank, (konzorcijum) Astra,... Pogledajm hiljade i hiljade logotipa srednjih i malih preduzeća, i zapazimo da ogroman broj njih stoji pod znakom trougla-stuba otvoreno ili prikriveno predstavljenog i izvedenog. A za krojenje i predlaganje logotipa 'Delta'-poretka zna se ko je (od Satane) 'zadužen': masonerija i masonski šegrti! – Čak i obeležja nekih komeserijata i organa OUN, poput UNHCR-a i UNESCO-a odišu tipičnim masonskim solarno-trigonalnim simbolizmom.

I same masonske lože u svojim amblemima često stavljaju trougao, koji se npr. u egzorcističkoj magiji koristi za zazivanje demona u njemu. Trougao je tako geometrijski izraz numeričkog žiga Stare Zmije, broja 666. Suma unutrašnjih uglova trougla je 180 stepeni (18=6+6+6). Vladavina planetarnog monarha u Novome satanskome poretku trajaće 180 dana ('pola vremena'), nakon što svet provede 720 dana kao federacija i 360 dana kao konfederacija.

Mnogobrojni trigonalni logotipi koji kanališu negativnu energiju jesu i svojevrsni rogovi drskosti i hule, nakostrešenosti prema Nebu. Duh Razumevanja u Psalmima opominje obesnike: "Ne budite drski! Ne budite tako rogati! Ne dizite roga svoga protiv Neba!" (75:5-6) Satanski naum da rastoči i rasprši čistu Božiju tvorevinu, svojevrsno je izražen i poduprt kroz proturanje trougla kao simbola Novog nihilistickog poretka koji će nastati i nastaje iz svetskog haosa.

Interesantno je zapaziti da helenske reci AkrAsiA ('rasprsenje') i AkolAsiA ('razuzdanost') imaju brojnu vrednost po 333, te da u sebi sadrže tri ortografska 'roga' tri grafeme 'A' – Alfa. U hebrejskom alefbetu, prvo, faličko, 'stub'-slovo, Alef, ima značenje 'vo', te se u svom najstarijem obliku piše kao izvrnuto danasnje 'A', a u razvijenom konsonantnom obliku (A-L-F) ima brojnu vrednost 111. Majčinsko slovo Alef, jedan model trougla, izvorno numinoznog znaka, koji odgovara Elementu Vazduh, ortografski je simbol raspršenja. Gospod koji je raspršio u sva četiri nebeska vetra ohole graditelje Babilonske kule, raspršiće i zidare nove Babilonske kule, utvrde laži i gnusoba.
 

Aurora Aurea

Zainteresovan član
Banovan
Poruka
112
~ Dijabolički masonski binarni žigovi ~

U novom robovlasničkom poretku koji se izgradjuje mnoge zemlje uvode informatičke opreme i softvere vezane za integrisani automatizonani sistem za izradu identifikacionih dokumenata. Nove lične legitimacije imaju više sistema zaštite, medju kojima i magnetni zapis i bar code (eng.: bar = 'prečaga, šipka': code: 'pravilnik, šifra, signalni sistem'). Suština uvodjenja novih informatičkih oprema i multimedijalne tehnologije nije samo obezbedjivanje dodatne kontrole informacija i onemogućavanje falsifikovanja isprava, već i uključivanje u unificirani i od strane moćnih kontrolisani svetski poredak, poredak masonsko-iluminatske hidre. - Na proizvode označene sa bar kodom (koji u sebi ima kodiran broj 666, žig Stare Zmije) potrošači su se već navikli; optičko prepoznavanje ulaznih podataka u modernoj merkaturi očigledno ima mnoge prednosti. Medjutim kada i sam čovek hoće u orvelovskom maniru da se obeleži po bar-sistemu, to pokazuje da u novom-starom poretku Stare Zmije poklonici mamona hoće i najviše Božije stvorenje u materiji da vide kao robu, koju mogu kupovati, prodavati, manipulativno koristiti i kontrolisati. Naravno sve se sprovodi pod plastem 'individualne i opšte dobrobiti'.

Pojedini nedovoljno upućeni potrošači iz redova institucionalizovanog hrišćanstva, na početku ekspanzije robno-elektronskog bar-žiga, verovali su da potpadaju pod satansku moć ukoliko kupuju i koriste namirnice i proizvode obeležene bar kodom 666. No čovek prima žig propasti ako pohlepno uzima hranu, ako je uzima bez zahvalnosti, ako je čulno vezan za nezakonitu hranu (mesnu, genetski modifikovanu). Izvor svega čistog i zdravog je Bog: stoga i sve čisto treba biti Večnom Darovaocu posvećeno. I ko sa zahvalnošću uzima hranu iz krila majke zemlje i iz Božijih ruku, on i svoju dušu obeležava onim Lepim, Plemenitim, Svetim. On prima Božiji pečat, pečat Duha Života.


Iz čega je izvedena grafička stilizacija za bar code sistem, u kome su sa pretežno trinaest pari oznaka obeležene cene, i na čijem početku, sredini i kraju stoji par dužih tankih crta?
|| || ||
6 6 6
Gledajuci provizorno i slikovito linijsko-binarni bar code sistem predstavlja tragove zverinjih kandži, tragove kandži medveda (eng.: bear = 'medved'). Tri para po dužini naglašenih linija robno-elektronskog žiga izvedena su iz simbolizma masonske subverzivno-zanesenjačke kvazireligije (koja ima tri osnovna inicijaciona stupnja), simbolizma vezanog za dva stuba Solomonovog hrama, zvana Jahin i Boaz. Enterijere masonskih loža redovno ukrašavaju dva stuba. U kralju Salomonu, koji je preko svojih brojnih žena iz tudjinskih naroda omogućio da u izraelski narod prodru mnogi paganski kultovi, tzv. slobodni zidari, zidari nove Babilonske kule lažno ujedinjenog čovečanstva (vezanog za velike, moćne, obesne), vide svoga posvećenika, a u Solomonovome hramu vide prasliku svoga unifikaciono-mondijalističkog projekta: hram 'ujedinjenog' čovečanstva. Oni koji nisu posvećenim i zakonitim životom postali hram Svetog Duha, podižu hram nakazno ujedinjenog čovečanstva, hram u kome je odbačen Temeljni, Ugaoni i Završni Kamen: Isus Hrist
 

Aurora Aurea

Zainteresovan član
Banovan
Poruka
112
Rekli smo da masonerija predstavlja pokušaj da se na spekulativno-graditeljskom terenu postavi temelj za obnovu drevnih bahantskih kultnih misterija u kojima je kao makrokosmičko središte obožavano Sunce a kao mikrokosmičko središte falus. Simbolizam stuba/crtice povezuje ta dva preokupaciona fokusa. Zato i masonski simbolizam kipti faličkim simbolima. Brojna vrednost helenske reči fallos je 831; identičnu vrednost ima i naziv za piramidu – piramis, čije značenje je 'vatra u središtu'. Mnogobrojne faličke stubove nalazimo posvećene solarnom božanstvu Šivi, uništitelju vasione u hindu-panteonu. Po mitskoj kosmologiji kada Šiva otvori svoje oko nastupa razaranje sveta, a to je upravo i primarni cilj bogoprotivnih bića. Onaj ko je svoju dušu opustošio bezakonjem, on i sve oko sebe hoće videti u rasulu i haosu. Sunčane satove-stubove, obeliske, susrećemo širom Planete: pred egipatskim piramidama, pred Kapitolom u Vašingtonu, na Petrovom trgu u Rimu, ...

Izvorno gledano, stub (grč.: stylos) je simbol sa pozitivnim konotacijama. Za Boga se kaže da je Stub Univerzuma, a za pravednike da su stubovi Božijeg Hrama. U vidu Ognjenog Oblaka-Stuba Gospod je pratio i vodio izrael u Obećanu zemlju, Kanaan. Od strane videlaca andjeli su često perceptirani u vidu sjajnih stubova. Za pravedne ljude kaže se da su stubovi zajedništva. Stub je simbol Prasredišnjeg Sunca Univerzuma, Večnog Polja Života, Svetog Žrtvenika, Ognjišta Nebeske Domovine.

Pošto je Satana izvrnuti bog, pošto se u svome zavodništvu skriva iza božanskih principa i uzvišenih simbola, to i on koristi stub/crticu kao svoj simbol Ali u negativnom konotacionom miljeu, stub više nije simbol Večne Svetlosti, Večnog Sjaja, već simbol dijaboličke pompe, lažnog presijavanja, simbol privida i opsene. U tom maniru i toj opskurnosti se i Protivnik Božiji naziva Lucifer ('Svetlonoša') a njegovi služitelji iluminati ('prosvetljeni'). No Svetlost i presijavanje, blještavilo, nikad ne mogu biti isto, niti Istina i Laž mogu imati zajedništvo. Satansko je samo senka od Božijeg stuba, senka u svetu privida. Šta zajednicko mogu imati oni koji su u duši zmije i gmizavci, sa dostojanstvom i uspravnošću Božijih stubova, pravedničkih i čistih duša? Zato i masonski stubovi ne simbolišu Istinu i Dobro, Svetlost i Toplinu, Mudrost i Ljubav, već Laž i Zlo.

Duh prorosštva uvek je tvrdokorni izraelski narod upozoravao da ne podležđe kultnoj napasti obožavanja sunčanih stubova solarnog boga Baala, koji su najčešće postavljivani na uzvišicama i uz žrtvenike: "Neka se smrve svi kamenovi žrtvenika kao što se u prah drobi krečno kamenje! Neka se više ne dižu ašere i sunčani stubovi!" ('Isaija', 27:9) Danas, arhitekte novog satanskog poretka, svoje stubove i svoje piramide pompezno i bahato podižu i postavljaju na svakom koraku urbanih ambijenta.

Svoj žig Nju Jorku masoni-arhitekte dali su projektujući i podižući na Menhetnu dve titanske zgrade, dva tornja, koji su trebali da zadive ljudsko oko i proslave ljudski intelekt odvojen od Svete Inteligencije, Boga. Kada je islamska teroristička mreža Al Kaida sravnila sa zemljom ta dva legla i simbola podižućeg lažno Novog svetskog poretka i moći Judeo-Amerike, intervencionistička osovina zla Vasington-London (- treba znati da je masonerija najača u Britaniji i Americi, gde ima višemilionsko članstvo!) je brutalno i besomučno osvetnički reagovala još jednom 'humanitarnom' intervencijom, ovog puta u Avganistanu, slamajući posle Miloševićevog još jedan obesni režim (ovog puta talibanski), koji je bio prepreka u širenju i instaliranju Novog američkog poretka u svetu, planetarne diktature mamona, diktature krupnog kapitala (koji predvode judeo-bankari) čiji otvoreni instrument je američka vlada, vlada države u kojoj se 'demokratija' svodi na odluke samo dveju partija.

Dva stuba masonsko-iluminatske 'svetlosti' ugradjena su i u oznaci američke monete – dolara: siktavom zmijskom 'S' dvostruko precrtanom. Kada se strukturalno-grafički razloži, dekomponira oznaka za US dolar, dobija se ortografski simbol žiga Države smrti: prikaz zmije koja obavija zemlju, ravnokraki krst unutar kružnice (starohebrejsko slovo Tet). Data monetarna oznaka, prikaz uspinjajuće zmije, izvedena je iz starohelenskog kulta boga iscelenja – Eskulapa, i boga glasništva i trgovine – Merkura. Bajka o agronautima npr. Eskulapa prikazuje kao brodskog lekara koji je u rukama nosio zmiju. U pozitivnom smislu uspinjuća zmija svetlosti simboliše isceljujuću mudrost, ozdravljenje i izbavljenje kroz pokajnički predani život. U negativnom smislu označava pak prepredenost i obest onih koji misle da jedno zlo mogu lečiti drugim zlom, koji u uzdizanju i preuredjenju prolaznog traže izlaz ka večnom.

Obeležavanje svetskih moneta (dolara - $, eura - €, funte - ₤, jena - ¥) sa dve dijaboličke crte (grč.: dio = 'dva'; diabolos = 'djavo, opadač') svakako je piktografski izraz želje i zavere pseudoiluminata da svet podlože mamonu, duhu podele i ropskog vezivanja, duhu korupcije i megalomanije. Kompoziciona dvostrukost monetarnih oznaka izvedena je iz slova 'F', Di-game koja je se upotrebljavala kao šesto slovo u nekim starohelenskim dijalektima (i izgovarala kao 's', 'u', 'v' ili 'f'). U engleskoj abecedi šesto slovo je Ef (F). Brojna vrednost helenske grafeme Gama (koja predstavlja izdignutu zmiju), slova koje obožavaju poklonici kvazimistične geometrije, masoni, je tri. U starom Rimu odbegli robovi su obeležavani tako što bi im na čelu bio udaren žig od slova 'F' (lat.: fugitivus = 'begunac'). Helenski naziv za 'žig' je stigma. U mnogim jezicima naziv za polnost (koja često predstavlja izvrtanje ljubavi, snage koja najače pulsira u šestom centru svesti, smeštenom na čelu), te za broj šest, počinje i završava se siktavo zmijskim slovom 'S': sexus, sechs, seis,... Iz ovoga se lakše vidi zašto faličko-zmijska struktura bar koda počinje i završava se parovima naglašenih stub-crtica.

Ako ne vidimo Božiji Zakon kao stožer koji stoji iznad svega ljudskog i prolaznog, ako ne verujemo u Svemoć Gospoda Beskonačja, onda ćemo se i grozničavo i paranoidno bojati nekakvih fiktivnih, provizornih i simulirajućih žigosanja koja izmišljaju 'braća iz senke' – masoni i pseudoiluminati, luciferijanci. Svrsishodna upotreba bankovnih kartica, upotreba prihvatljivih artikala obeleženih sistemom prečaga, svakako nas pred Bogom neće legitimisati kao 'prodane duše'. Velikim delom takva 'žigosanja' su i u službi sakrivanja onog pravog, velikog i pogubnog žigosanja, žigosanja duše, koje će uzeti punog maha kad Zver-sunce izadje iz Bezdana, kada Stara Zmija Preko Lažnog Proroka u vremenu velike pometnje zavede i navede čovečanstvo da kao 'rešenje' i 'izlaz' iz planetarne krize prihvati gvozdenu svetsku vladu visokih demonskih pomagača i planetarnu konfederaciju.

Ono što nam daje žig ili pečat, ono što nas obeležava, jesu naša osećanja, misli, reči i postupci. Ono što odašiljemo kroz svoja dela, Svetlo ili Tamu, to nam se i vraća, to nas i obeležava. Ko voli Istinu i ko čini Dobro, on i svoje 'čelo' i svoju 'ruku' obeležava Svetim Pečatom, Pečatom Božije Ljubavi i Mudrosti. Onaj ko čini bogougodna dela – taj prima i pečat Spasenja; ko ispunjava zakon Tame, ko se slepački podredjuje zakonu Zmije, prima i primiće žig Propasti, on i svoju dušu prodaje i prodaće Državi Smrti, on će pogaziti i odbaciti Otkupljenje od Smrti koje mu je Gospod doneo i omogućio.


8 8 8

Ko ima Oči – on će Videti!
ko ima Uši – on će Čuti!
Ko ima Srce – on će Razumeti!

aurora_a@ptt.yu

‘Aurora Aurea’, P. O. Box 93, Aleksinac, SER-18220

Forumski prilozi i osvrti koji stoje pod upriličeno ime ‘Aurora Aurea’ mogu se pratiti preko sledećih Web stranica:

http://forum.blic.net/viewforum.php?f=38
http://www.forum.hr/forumdisplay.php?s=&forumid=26
http://forum.histrion.net/viewforum.php?f=5
http://galaksija.com/forum/viewforum.php?f=1
http://forum.krstarica.com/viewforum.php?f=33

"I na ovo treba da pazite znajući svoje vreme, da je već došao čas da se probudite od sna; jer sad nam je Spasenje bliže nego onoga dana kad smo poverovali. Noć je odmakla, a Dan se približio. Odbacimo stoga mračna dela i uzmimo na sebe svetlo oružje. Živimo pristojno - kao po danu, ne u pirovanjima i pijankama, ne u bludu i raskalašenosti, ne u svadji i zavisti; nego uzmite na sebe Gospoda Isusa Hrista, i ne starajte se za telo - kako ćete zadovoljiti požude." ('Rimljanima', 13:11-14)


*******
Link prema temi koja razmatra odnos Protoevandjelja i koptskih gnostičkih spisa:
http://forum.histrion.net/viewtopic.php?t=363

Božićno ismejavanje Hrista:
http://www.forum.hr/showthread.php?s=&postid=998257

O Kroulijevoj 'Knjizi Zakona' i Kroulijevim zabludama:
http://www.forum.hr/showthread.php?s=2ecf4174f4adf84689469454e2b07663&am p;threadid=28363


O militantnom i subverzivnom judeizmu:
http://forum.blic.net/viewtopic.php?p=139629
 

Džonja

Obećava
Poruka
64
Prijatelju, tebe očigledno majka nije dovoljno volela kad si bio mali.
Sve si lepo reko, ali to da je moj voljeni Micubiši 'mamonska firma' ne mogu da ti oprostim. Tu si prolupao.
Nađi neku žensku i povali je. Kad jednom budeš video kako je to lepo, i svet će ti izgledati mnogo lepše.
 

...

Zainteresovan član
Poruka
301
1. Samuilova 2,1-3 ...podiže se rog (Psalam 132,17 92,10 A moj rog Ti uzvišuješ kao rog u jednoroga; odnosno Luka 1,69) moj u Gospodu;... (Luka 1,46-55)...
2. Samuilova 22,2 i 3 i 32 i 47 Bog i stena moja, u njega ću se uzdati, štit moj i rog spasenja mojega (Psalam 18,2)
 

Aurora Aurea

Zainteresovan član
Banovan
Poruka
112
Džonja,

Tvoj post ima delom provokativni naboj, no ipak ću osvrnuti na njega,...

Što se tiče 'Micubišija ...' mogu ponoviti: Ako koza laže - rog ne laže. Odnosno logo sve kazuje onima koji hoće da vide. I budni ljudi znaju da su sve multinacionalne kompanije u rukama Mamona i masonske hidre, odnosno njenih subverzivno-porobljivačkih projekata. Da služe Hristu i duhovnome - ne bi se baš reklo ...

Duhovna mudrost je za ljude iz sveta 'ludost', kao što i ukazuje apostol Pavle.

Što se tiče tvoje preporuke u vezi 'povaljivanja' mogu ti reći: To može da ima duhovnu draž, istinsku draž samo ako je u službi reprodukcije i pripreme za nju, ako izvire iz predane, darujuće ljubavi. Ulagati energiju i trud samo radi golog 'povaljivanja' je satansko i satanski princip. Ko je rodjen od Boga i teži nanovorodjenju, ekonomično se odnosi sa svojim snagama, ne rasipa ih. Hrist reče: jedni su rodjeni bezbračni, drugi su to radi ljudi, treći radi Carstva Božijeg. Otkuda ti znaš šta moja duša nosi, da li ima reproduktivne programe i naloge u sebi?! Sobom ne možemo sve meriti. Ili duhovne impulse trebamo potpuno zanemariti?!

 

Džonja

Obećava
Poruka
64
Vidim da sam pogodio.
Nego suština moje opaske je da ti je tekst više patološki obojen nego činjenično utemeljen.
Same simbole koje opisuješ (oko u trouglu, stubovi...) najpre iznosiš u pravom svetlu kao vrlo pozitivne, jer moraš pošto ljudi ipak nešto znaju, a odmah zatim ih izvrćeš na krajnje negativan način i tako negativne pripisuješ masonima.
Što se masona tiče, tačno je da su oni brabonjak onih koji vladaju savremenim svetom, ali da nisi tako patološki nastrojen mogao bi da vidiš da se život i civilizacija ipak razvijaju dalje, i to lepom brzinom. Ako oni stoje iza toga, svaka im čast. Ako su uradili nešto što je za osudu, onda verujem da je tako moralo da bude jer su sile koje vuku u mračnu prošlost bile jake i njihove metode su bile gore (vidiš i sam šta muslimani rade). Ne možemo da biramo samo idealna stanja, moramo da biramo manje zlo. Takav je realan svet u kome živimo. I to ima svoje razloge.
Pominješ Isusa i Boga. Pa zar zaista misliš da čovek kao njihovo stvorenje može da ugrozi svoga Tvorca i njegovu nameru? Mi smo samo Njihove senke. Senka ne može da naudi onome ko je omogućava.
Zato ti savetujem da se ne baviš svetom ni politikom zavere jer objektivno i ne možeš nešto da uspeš u tome. Tako ćeš samo da izgubiš sebe i svoju dušu. Ona je u ličnosti i ljubavi, u intimnom doživljaju sveta i drugog ljudskog bića.
Tako ćeš doći do iskustva koje je i Isus opisao u Propovedi na gori, da jedan isti duh božiji, kao sunce, daje život pravednom i grešnom, i tebi i iluminatima.
Zna on šta radi bolje od tebe.

I ne boj se, neće niko da ti ugradi čip u mozak. To su izmislili popovi i komunjare da plaše malu decu. Da ti nije tehnike ne bi ni mogao ovde da se javljaš. Ne bi ni saznao mnogo o onima koje kritikuješ.

I na kraju, nemoj Isusa da poistovećuješ sa srednjovekovnom crkvenom teokratijom. Samo u tom kontekstu ti civilizacijski progres izgleda kao đavolje delo.

Ako ćeš opet da potegneš neki primer da ni ti 'progresivni' nisu baš civilizovani, odmah da ti odgovorim da je još rano za istinsku civilzaciju. Za 500 do 1000 godina svet će biti civilizovan, a sada se mora birati između manjeg zla.

Tako ti je to.
Pozdrav.
 

...

Zainteresovan član
Poruka
301
Aurora Aurea:
U patmoskoj 'Apokalipsi' apostol i prorok Jovan Zevedejev figurativno-mističnim jezikom opisuje Hrista Otkupitelja: "Jagnje stajaše kao zaklano, i imaše sedam rogova i sedam očiju, a to su sedam Duhova Božijih koji se šalju po svoj zemlji." (5:6 )
7 očiju ne mogu biti 7 duhova kako tvrdi lažno otkrivenje 5,6, izopačujući svetog proroka Zahariju*, jer su na kamenu koji Gospod teše (*3,9), pa kad postane kamen merački (*4,10), ..
http://galileo.spaceports.com/~biblija/pitanja.htm
 

Aurora Aurea

Zainteresovan član
Banovan
Poruka
112
...,

U 'Otkrivenju po Jovanu' fokusiran je sav biblijsko-apokaliptički simbolizam. Time i 'Knjiga proroka Daniela' i 'Knjiga proroka Zaharije'.

Šta kaže Jovan: "I videh sred Prestola i četiri Živa Bića i sred /24/ Starešina Jagnje gde stoji zaklano, sa sedam rogova i sedam očiju: to su sedam Božijih Duhova poslanih po svoj zemlji." (5:6)

Svetlost se sastoji od sedam duginih boja. Božija Svetlost se takodje sastoji od sedam Zraka, sedam snaga koje zastupaju sedam Arhandjela. Sedmokraki svećnjak, menora, je njihov simbol.

Koji su to sedam Snaga, sedam Duhova?

U etiopskom 'Enohu' oni se ovako nazivaju i predstavljaju:

Vernost,
Mudrost,
Strpljivost,
Milosrdje,
Razumevanje,
Mir i
Dobrohotnost

Tih sedam Snaga ishode iz svetog Dvojstva, Otac-Majka Principa, Svete Ljubavi i Svete Mudrosti.

U ‘Knjizi proroka Zaharije’ velikom svešteniku Jošui se najavljuje i ukazuje: “Evo, Ja ću dovesti Izdanak, Služitelja Svojega i ukloniću opačinu ove zemlje u jedan Dan. Jer evo Kamena koji stavljam pred Jošuu: na tom je Kamenu sedam očiju, i u njega ću urezati Natpis – reč je Jehove nad Vojskama.” ( 3:8-9; cp.: ‘Otkrivenje’, 2:17). Simbol Hrista je kod Zaharije, kako vidimo, predstavljen, ne ‘jagnjetom’, već /belim, isklesanim, sjajnim/ ‘kamenom’, ‘kockom’. Hrist-Jagnje je Svetilo Grada Novog Jerusalima, Svetog Kamena, Svete Kocke: "Njegova dužina, i širina i visina behu jednake." ('Otkrivenje', 21:16) Kada se kocka razvije po stranama dobija se latinski) krst, znak Sina Čovečijeg. Kocka ima 12 ivica. Hrist-Jagnje, Hrist-Kocka je imao 12 apostola.
 

...

Zainteresovan član
Poruka
301
ma, kakvi, bre, vaso, kakve kocke - odakle ti to? ako laznim otkrivenjem tumacis zahariju, onda to znaci da otkrivenje laze kada govori u BUDUCEM VREMENU O ONOME STO SE VEC OSTVARILO. ALI POGLEDAJ KOJI SI BEZUMNIK: U OTKRIVENJU 2,17 PISE DA CE MU DATI MANU SKRIVENU I KAMEN BELI NA KOME PISE NOVO IME.
A JEVANDJELJE - HRISTOS GOVORI DA JE ON SAM HLEB ZIVOTA, A DA SU ONI KOJI SU JELI MANU - POMRLI. DALJE, HRISTOS U MATEJU 7,9: "koji je medju vama covek od koga ako sin zaiste hleba, kamen da mu da?"


Nego, evo ovako ide prica.

Enohova knjiga: ... ne beše vode (potvrda u Mateju 12,43 za generacije iz 1. veka) iznad, i ptica, ali beše strašno i užasno mesto. I videh tamo SEDAM ZVEZDA kao veliku goreću planinu, i meni, kad pitah gledajući ih, andjeo reče: Ovo mesto je kraj neba i zemlje, ovo je postao zatvor za zvezde i nebesku vojsku. I zvezde koje se kotrljaju preko vatre su one koje su sagrešile, prestupile zapovest Gospodnju u početku njihovog izlaska, jer nisu došle u ugovoreno vreme. I On se rasrdi na njih i ograniči, sveza ih dok vreme njihove krivice ne bude potrošeno (čak) za 10000 godina.
I ja nastavih tamo gde stvari behu haotične. I videh tamo nešto užasno. Videh ni nebo iznad, ni čvrsto ustanovljenu zemlju, već mesto haotično i strašno. I tu videh SEDAM ZVEZDA nebeskih svezanih zajedno u tome kao goreća planina i goreći vatrom. Tada rekoh: Za koji greh su svezane i na osnovu čega su bačene ovamo? Tada Uriel reče, jedan od svetih andjela ...

DAKLE, DA UTVRDIM: Enohova knjiga, poznata još 3. veka pre nove ere, a njegovo proroštvo potvrdjeno i u Bibliji, raskrinkava 7 ZVEZDA i to u 2 svoja poglavlja, 18 i 21. Neposredno pre toga, a takodje u 18 poglavlju referiše o ugaonom kamenu i 4 vetra, koji se nesumnjivo odnose na 1. i 2. dolazak Gospodnji, tj. Sina Čovečijeg, jer je Hristos u jevandjelju jasan kad o sebi kaže da je On kamen od ugla koji odbaciše zidari, te prorokujući o dolasku Sina Čovečijega kaže da će sabrati izabrane svoje od 4 vetra. Enohovo poglavlje 19 se odnosi na jednog od svetih andjela Uriela koji mu govori, i koji mu je takodje govorio i pojašnjavao u svim ovim poglavljima. Enohovo poglavlje 20 IMENUJE zajedno sa Urielom 7 svetih andjela koji stražare. Enohovo poglavlje 21, u kome isti taj Uriel posle raskrinkavanja 7 ZVEZDA, pokazuje Enohu još gore mesto i spektakl bola koje je zatvor andjela zauvek.

OTK. 1,20... 7 zvezda jesu andjeli 7 crkava,... 2,1... koji drži 7 zvezda... 3,1... tako govori onaj što ima 7 duhova božijih i 7 zvezda,...

Umalo da zaboravim da se pozovem i na 2. knjigu Enohovu, takodje znanu i kao Slavonic Enoch, poglavlje 66: ... jer u ovom svetu sedmi deo je uzet od svega, svetlosti, tame, hrane, radosti, žalosti, raja, muke, vatre, mraza i drugih stvari; on je sve to zapisao da bi mi mogli da čitamo i razumemo.
Dakle, ako sam dobro razumeo, sedmi deo tj. 7 zahteva kontekst da bi se okvalifikovao kao dobar ili zao, a sama sedmina tj. 7 je neodredjen(a).

No, da nastavim, lažno otkrivenje, pored 7 zvezda, dokazuje svoju otpadnost i sa 7 bezimenih duhova:
OTK. 1,4 ... i od 7 duhova, koji su pred prestolom njegovim, I od Isusa...
* MATEJ 12,43 ~ LUKA 11,24 A kad nečisti duh [OTK. 1,10; 4,2] izidje iz čoveka ide kroz bezvodna mesta [OTK. 21,1] tražeći pokoja i ne nadje ga (vidi AVAKUM 2,5)
* 12,44 Onda reče: da se vratim u dom svoj otkuda sam izišao i došavši nadje prazan, pometen i ukrašen. [OTK. 4,3; 21,19]
* 12,45 Tada otide i uzme sa sobom sedam drugih duhova gorih od sebe [OTK.1,4 i 20; 2; 3; 4,5; 5,6; 8,6...] i ušavši žive onde i bude potonje gore čoveku onome od prvoga. Tako će biti i ovome rodu zlome.Buduci da je knjiga laznog otkrivenja 2,5 upucena jednom palom andjelu, a pali andjeli su demoni, onda je jos jasnije zasto su mnogi svetitelji odbacivali istu i zasto je i dandanas zabranjena na liturgiji pravoslavnoj tj. istocnoj-izvornoj crkvi.
http://galileo.spaceports.com/~biblija/istorija.htm
 

Aurora Aurea

Zainteresovan član
Banovan
Poruka
112
Odgovor Ati:

Ko sam ...? To Bog najbolje zna...
Kome pripadam ...? Ko hoće da čita i ima osnovne informacije o religijskim tokovima, može i to videti, ...
Jedno je sigurno: brat Vasa se ne stidi da se pozove na ime Boga Oca, ime Jehova, za razliku od mnogih praznoslavaca, i ne preteruje sa takvom upotrebom, za razliku od Raselovih svedoka.
I drugo: sigurno ne pripada sekti 'trbuhomučenika': onih koji neprestano muče stomak sa masni prasići... Onima koje svinjetina neprestano izjeda, duhovno i zdravstveno, koliko više je oni jedu ...

***

Odgovor na ...:

Duhovna manna, Nebeski Hleb je Hrist i Hristova reč, reč Srca koja se javlja u čežnjivim i svetim dušama. Od Božije Reči, Božijeg Hleba, nove Manne, novi Izraelci pre svega žive.

Apokaliptička literatura govori sa nadvremenske strane, i o kategorije vremena se tu ne treba saplitati. Ono što na Zemlji tek treba da se desi, kod Boga, Večnoga, je već izvršeno, ispunjeno.

'Apokalipsa' i (Etiopski) 'Enoh' nisu ukazno suprostavljeni spisi, već komplementarni. 'Apokalipsa' govori o sedam Božijih Arhanjela i sedam Božijih Duhova (koje Arhandjeli zastupaju); Enoh daje imena tih Arhanjela (20:2-7) i nazive Ognjenih Duhova (60:14) O tome podrobnije videti u forumskom prilogu http://forum.blic.net/viewtopic.php?t=5527

Postoji Božiji Oganj koji sagoreva zlo i postoji Zmijin oganj koji razgoreva zlo. Postoje Božiji duhovi, i postoje Satanini zlodusi. Postoje Nebeske zvezde i postoje bezdanske zvezde...

U 'Poslanici Jevrejima' Gospod se naziva Ocem Duhova (12:9); kod Enoha 'Gospodar Duhova'.

Ne treba nakaradno povezuje simbolizam sedam zvezdi iz Apokalipse i sedam zvezdi iz 'Prve Enohove knjige', gde videlac kaže:

And there I beheld seven stars, like great blazing mountains, and like spirits entreating me. (18:14)

Dakle: "I onde opazih sedam zvezda, poput golemih plamtećih planina i poput duhova koji me preklinjahu."

I u Apokalipsi se govori o sedam zvezda; Jovan prorok prenosi svoje vidjenje Hrista Spasitelja: "U Svojoj desnoj ruci imao je sedam zvezda". (1:16) - Duh objašnjava i simbolizam tih 'zvezdi': "Sedam zvezda su andjeli sedam crkava,..." (1:20) Dakle, sedam zvezde na Hristovoj ruci simbolišu sedam andjela sedam Crkvi (u svakoj Crkvi dominira po jedan od sedam Zraka Svetog Duha, Večne Svetlosti). Helenski termin o aggelos (ho angelos) znači 'vesnik, glasnik', te u izvedenom domenu i 'posmatrač, stražar', dakle 'naglednik', episkop. Reći za vodećeg čoveka (lokalne) crkve, eparhije, da je njen andjeo ili episkop/biskup, jedno isto je.

Andjeo=nadglednik je bio zadužen da bdije nad pomesnom Eklesijom, da je u Hristovo Ime vodi. Hrist je Sunce a nadglednici su sunca u malom, zvezde, svetlost svetu, svetiljke koje svetle Hristovom Svetlošću. Tako su i sedam velikih Andjela Neba, sedam Arhandjela, zaduženi da bdiju prevashodno nad sedam Sfere Neba.

U simbolizmu sedam Hristovih zvezdi ne treba videti nekakav dijabolički naboj. Sedam Enohove zvezde stvarno simbolišu sedam vodećih demona, sedam glave demonske države, Ognjene Aždaje. Satana je izvrnuti Bog, i kao što je Bog sebi podložio sedam Arhandjela-Kneza, tako je i Lucifer, lažni svetlonoša, Pala Zvezda, podložio hijerarhijski sebi sedam Baala, sedam svojih najstarijih drugova u pobuni protiv Božije Supremacije.

Svaki simbolizam je bivalentan, i treba znati na šta ukazuje. Gospod se često naziva Jehova Savaot - Gospod nad Vojskama, Gospod nad Zvezdama. Zvezde su tu simbol Božijih andjela, ne Sataninih.

Betlehemska zvezda nije stajala pod Sataninim andjelom već Božijim: "... Zvezda koju videše na Istoku idjaše pred njima, ..." (Matej, 2:9)

U NZ Duh Istine poziva svete da svetle poput noćnih zvezdi, da budu orijentir svetu: "... Svetlite kao zvezde u svetu." ('Filipljanima', 2:15) - Hrist Božiji se naziva sjajna Zvezda Danica (II Petrova, 1:19, Otkrivenje, 22:16).

Drevni narodi su poznavali više 'tipova zvezdi'. Najpre to su bile tzv. zvezde stajačice, ili planete. Zatim zvezde padalice, ili meteori, bolidi. I zvezde repatice, ili komete.

Zvezde stajačice simbolišu prevashodno Božije vojnike, Božije andjele.

Zvezde padalice simbolišu Satanine vojnike, otpale duhove, svezane u Tartaru i Podzemlju. Tako se predstavlja Apolion, Veliki Princ Zla: "I videh zvezdu koja je sa neba pala na zemlju, i dade joj se ključ od ždrela bezdana." (9:1)

Takodje se u Apokalipsi za demonski vladalački klan kaže da vuče za sobom trećinu nebeskih zvezda, trećinu otpalih duhova: "I njen rep vuče trećinu nebeskih zvezda,, te ih baci na zemlju." (12:4)

Dvanaest apostola se prikazuju pak kao zvezde slave Sunčane Žene, Svetog Bratstva: "...A na glavi joj venac od dvanaest zvezda." (12:1)


Upućene ne zbunjuje to što se s jedne strane kaže da je Satana pala sa Neba u Podzemlje, Šeol, a s druge strane se ona prikazuje kao Aždaja 'u Nebu' (Otk. 12:3) i govori se kako pada sa Neba (12:8 i dalje), pa zbog toga tvrdi da je Apokalipsa laž. Treba videti o kakvom Nebu se govori! To Nebo jesu Podnebesa koja i apostol Pavle pominje: "Naša borba nije protiv ljudi od mesa i krvi, nego protiv /.../ zlih duhova na Podnebesima - epoyraniois." (Efescima, 6:12)

Onostrane ravni se mogu podeliti na Podnebesa, na Prednebesa, i na Nebesa nad Nebesima, Božija Nebesa, Carstvo Svetlosti. U Nebu su stanovi i planete Božijih andjela. U Podnebesama prebivaju demoni i duše vezane za zemlju. Ako je Nebo Zemlja Mira i Čistote, Podnebesa su Podzemlje za tu zemlju. Zato se i kaže da je Satana Pala u podzemlje, u Šeol, a za nas, zemljane, ljude, to Podzemlje su Podnebesa. - Satana u Nebu nije bila Aždaja, već predivan andjeo, ona je se kao Zmija i Aždaja pokazala i pretvorila u Podnebesima. Zmijino uporište je Zemlja, a cela Podnebesa operativni prostor. Na kraju staroga sveta, kako Apokalipsa kaže, Satana će biti oborena i iz Podnebesa. I svezana u Bezdan, i bačena ponovo u Oganj grotla Bezdana, u Gehenu, u Tartar.

brat Vasa
 
Top