КОМУНИСТИ

Ne umes bre cestito ni da citas akamoli da pises.Da ti ponovimkad sam ja napisao krvolocna,zadrta primitivna djubrad mislio sam na cetnike i pitao te sta su ikad dobro napravili.Kad i gde su to partizani i ustase saradjivali dokazi ili se izvini.

додуше, ја усташе нисам ни поменуо...али кад већ инсистираш...
Saradnja partizana i ustaša i revizija novije nacionalne povesnice
Vladislav B. Sotirović
petak, 20. novembar 2009.

Kako vreme sve više i više prolazi nakon preminuća „najvećeg sina naših naroda i narodnosti“ i kako sve više i više blede filmske trake o „herojskoj patriotskoj borbi“ Titovih partizana u kojima inače Bata Živojinović rešava sudbinu Drugog svetskog rata tamaneći čitave armije „domaćih kvislinga“ (ali prvenstveno onih sa kokardom na šajkači ili šubari), esesovaca i ostalih okupatora i to sa samo jednim okvirom municije u šmajseru istina o pravom karakteru te borbe na područjima tzv. Neovisne države Hrvatske polako ali sigurno dokumentovano ugledava svetlo dana domaće znanstvene povesti. Tako npr. isplivavava na površinu arhivska građa koja potvrđuje (do sada samo „četničku propagandu iz inozemstva“) o otvorenoj i sistematsko-strateškoj saradnji hrvatskih ustaša i Brozovih partizana, tj. o hrvatsko-hrvatskoj „crno-crvenoj“ anti-srpskoj saradnji. U ovom konkretnom slučaju koji bismo ukratko elaborirali radi se o dokumentovanoj saradnji ustaša i partizana na prostoru Gacke doline.

Gacka dolina kao i čitava Gacka oblast je dobila naziv po reci Gackoj, a prostirala se od Medaka preko Gospića i Gorskog Kotara, pa sve do Srpskih Moravica na severu nedaleko od granice sa Slovenijom, tj. Kranjskom. Na ovom prostoru su se nalazile italijanske, ustaške, partizansko-komunističke i četničke („Dinarska četnička divizija“ pod komandom bivšeg popa, a ratnog vojvode Momčila Đujića) vojne formacije. Partizani sa sovjetskim vojnim oznakama su tokom čitavog ratnog perioda pokušavali vojnim udarima gerilskog tipa da preotmu ovu zonu od četnika Dinarske divizije, ali im to nije polazilo za rukom i zbog toga što se lokalno srpsko (većinsko) stanovništvo uglavnom opredeljavalo za četnike, a ne za partizane, a jedan od krucijalnih razloga za ovakvo prestrojavanje je bila i vidljiva saradnja partizana sa koljačima Srba – hrvatskim ustašama, kao i činjenica da su partizanski odredi komunističkog tzv. „Glavnog štaba Hrvatske“ svojim ponašanjem na terenu učestvovali u genocidnoj politici ustaškog Zagreba prema lokalnim Srbima. Upravo na ovim prostorima je i došlo za vreme Drugog svetskog rata do otvorene i nedvosmislene saradnje ustaša i partizana, a jedan od klasičnih primera je slučaj sa saradnjom na terenu između dva rođena brata Hrvata – Ive Rukavine, komandanta „Glavnog štaba Hrvatske“ i Juce Rukavine, komandanta najzloglasnije ustaške bojne formacije – „Crne legije“ (izvor: Mane Pešut, knjiga Revolucija u Lici, str. 181-217. Mane Pešut je bio komandant bataljona „Dinarske četničke divizije“. Nakon rata je emigrirao u Nemačku gde je napisao spomenutu knjigu koja je istorijski izvor prvog reda, s obzirom na to da ju je pisao očevidac. Pešut je u Nemačkoj uređivao časopis Beli orlovi).

O kakvoj konkretnoj vojnoj saradnji na terenu se u ovom slučaju radilo govori spomenuti izvor iz prve ruke kazujući da su komunističke formacije povučene na „narodni zbor“ u selo Kunić i to u trenutku kada 1.500 ustaško-koljačkih crnokošuljaša prodire preko Korduna i Like. Dakle, u trenutku kada jedan rođeni brat Hrvat prodire sa svojim koljačima da zatre sve što je Srpsko koliko se to može u datom momentu, u tom istom trenutku drugi brat Hrvat umesto da brani narod od pokolja svoje vojne formacije povlači sa pravca prodora formacija drugog brata na konferentisanje! Dakle, oni koji bi trebalo da brane narod od pokolja umesto da to i rade idu na seoska politička posela!

Evo šta konkretno piše o ovom događaju Mane Pešut:

„I dok su, partizanski heroji, igrali kolo i veselili se, dotle su ustaše nesmetano vršile svoj krvavi pir. Koliki je bio plen, lov na Srbe, videlo se najbolje po vrsti ubijanja. Plen je bio toliki, da ustaše nisu imale vremena po njihovom urođenom principu, žrtve najpre sadistički mučiti a potom ubijati, već su samo presecali vratove. Najveći zločin počinjen je u Tržiću i Primišlju, a potom u Veljunu i Perjasici. Mnoge žrtve, koje nisu odmah umrle, prevezene su volovskom upregom na četničku teritoriju u Plaški, gde im je ukazana prva pomoć. Za celo vreme pokolja nije ispaljena ni jedna partizanska puška na ustaše“.

Ovo svedočenje umnogome podseća na slučaj „Kragujevačkog oktobra“ iz 1941. godine kada su partizanske jedinice bukvalno šenlučile u obližnjem selu Divostinu za vreme streljanja civilnog stanovništva od strane Nemaca uz komunističko obrazloženje seljacima iz Divostina da onaj ko nije sa njima jeste protiv njih!

Međutim, ovde nije i kraj priče o dva brata Hrvata iz obitelji Rukavina (koliko još ima ovakvih priča o nacionalno-bratskoj saradnji ustaša i partizana pokazaće vreme). Naime, postoji i svedočenje kapetana Ilije Popovića, koji je bio oficir američke obaveštajne službe poznate kao OSS a koji je bio poslat kao obaveštajna veza u partizanske jedinice za vreme Konferencije u Teheranu novembra 1943. godine (da se podsetimo da su Saveznici u okviru antifašističke koalicije na ovoj konferenciji koja je trajala od 28. novembra do 1. decembra priznali pokret Josipa Broza Tita kao saveznički i antifašistički pod pritiskom Staljina). Ovaj američki oficir je svojim rođenim očima video ustaškog zapovednika Jucu Rukavinu u statusu gosta na gozbi u jednom štabu partizanskih bojovnika i to baš u vreme zasedanja u Teheranu na kojem se između ostalog rešavala i sudbina posleratne Jugoslavije. Tom prilikom je politički komesar dotičnog partizanskog odreda pozvao i kapetana Iliju Popovića na večeru i sa tog gozbenog događaja ostalo je sledeće svedočenje ovog američkog obaveštajnog oficira:

„Došao sam u jednu kuću i za stolom video kako sede dvojica ustaša (poručnici) i major Rukavina (isto ustaša). Taj major Rukavina imao je na sebi nemačko odelo i gvozdeni krst. Ja sam onda komesaru rekao: ‘Nisam došao u Jugoslaviju da sedim i jedem sa krvopijama koje su ubijale srpski narod. Ja sam došao da se protiv njih borim’. Četiri puta sam ulazio u Jugoslaviju i nikada nisam video da su se partizani borili protiv Nemaca. Iz Jugoslavije sam izneo mnogo ranjenika u Italiju i svaki mi je kazao da njegove rane nisu od neprijatelja nego: ‘Moje su rane od mojega brata’“ (ovo svedočenje američkog kapetana Ilije Popovića je štampano u časopisu Pogledi, Kragujevac, br. 74, 11. januar 1991).ustase%20partizani.jpg
 
Na direktnu saradnju partizana i ustaša na prostoru NDH ukazuje i izrađena mapa ustaških zločina nad srpskim stanovništvom od strane Bogdana L. Bolte koji u svojoj knjizi Gračačka četnička brigada 1941-1945: prilog istoriji narodnog ravnogorskog pokreta, Sidnej, Australija, 1987, 507 stranica, na stranicama 205. i 206. doslovce piše sledeće:

„Mi znamo, da tamo gde su bile četničke jedinice u južnoj Lici, ili ma gde, ustaše nisu mogli ubiti ni jednog Srbina putem masovnog pokolja. A tamo, gde su bili partizani, i to sa svojim jakim snagama, kao što su ih imali u srednjoj Lici i Krbavi, u srezu udbinskom i koreničkom, ustaše su u tamošnjim srpskim selima nesmetano vršili pokolje tokom rata, kao što su i 1941. g. Dokazano je da je partijska partizanska komanda Hrvatske u leto i jesen 1942. g. namerno sklanjala partizanske jedinice iz srpskih sela u tome delu Like, da otvori put ustašama, da u njima izvrše pokolj“.

Na isti zaključak o partizansko-ustaškoj saradnji na prostorima čitave NDH nas navodi i još jedna mapa pod naslovom „Pokolji Srba u Jugoslaviji (april 1941–avgust 1942)“ a koja je štampana u knjizi: Knežević L. Radoje i Živan, Sloboda ili smrt, privatno izdanje pisaca, Sijetl, SAD, 1981, stranica 44.

Nova nemačka dokumenta iz nemačkih arhiva o saradnji partizana i ustaša u borbi protiv Dangićevih četnika (major Jezdimir Dangić je bio komandant četničkih jedinica „Jugoslovenske vojske u Otadžbini“ u Istočnoj Bosni i Hercegovini do aprila 1942, gde je prvenstveno štitio srpski narod od ustaških pokolja, kada je zarobljen od strane Nemaca i poslat u logor Strij u Poljskoj) objavljena su 2005. u beogradskom stručnom časopisu „Vojnoistorijskom glasniku“ i to u prikazu knjige nemačkog istoričara Klausa Šmidera Partizanski rat u Jugoslaviji 1941-1944. U prikazu se na jednom mestu, pored ostalog, doslovce kaže da je na slom četničkih jedinica Jezdimira Dangića „uticala taktička saradnja između ustaša i partizana početkom aprila 1942, koja je trajala oko dve nedelje. U tom periodu su ustaše dva puta isporučile municiju partizanima“ (citat preuzet iz knjige: Ravnogorska omladina u ratu 1941 – 1945. Sećanja i kazivanja, grupa autora, knjiga druga, Beograd 2008, Vojna štamparija Beograd, stranica 332).

Na kraju, evo i jednog dokumenta iz domaćih arhiva koji nedvosmisleno ukazuje na direktnu fuziju partizana i ustaša. Radi se, naime, o naređenju Vrhovnog štaba tzv. „Narodnooslobodilačke vojske i Partizanskih jedinica“ kao strogo poverljiva depeša zavedena pod brojem 785 od dana 25. jula 1943. Deo naređenja koji je za nas u ovom trenutku relevantan glasi:

„Da što pre uhvatite vezu sa ustašima drugom Drekalom, koji je upućen iz glavnog štaba Ustaškog u Zagrebu. On obilazi ona mesta u kojima se nalaze ustaške jedinice i propagira odnosno naređuje fuziju ustaša i partizana...a u vezi dobivenih instrukcija iz Zagreba. Do sada je obišao sve ustaške jedinice koje se nalaze u Primorju, a kao najzadnje obišao je Imotski. Posle sastanka u Imotskom otišao je javno u Zapadni deo Imotskog sreza po selima: Studenici, Aržano, Lovreno i Čista, da bi sa njima utvrdio detalje. Sa njim sarađuje Boglić ustaški stožernik iz Omiša, kao i većina fratara Franjevaca, koji za njegov račun vode najžešću propagandu u tom pravcu. Ovi podaci primljeni su od druga pukovnika A. Jovanovića, kao potpuno tačni dostavljaju vam se radi orijentacije. U vezi ovoga stupite odmah u vezu sa drugom Drekalom i ukoliko to nijeste učinili u vezi ranije izdatih instrukcija otpočećete na toj bazi organizaciju „U-2“ teritorije“ (citat preuzet iz već spomenute knjige: Ravnogorska omladina u ratu 1941 – 1945..., stranica 336).

Umesto zaključka, predlažemo relevantnim državnim i naučnim organima i institucijama Ostataka Srbije (ali po mogućstvu i Hrvatske i Bosne i Hercegovine) da preduzme sledeće konkretno-operativne radnje u cilju stvaranja objektivne slike ko je bio ko i ko se borio protiv koga i zašto na prostorima bivše Jugoslavije u Drugom svetskom ratu:

· Da se formira kompetentna moralno-znanstvena „Komisija za utvrđivanje pune istine o učešću jugoslovenskih naroda i narodnosti i vojno-političkih formacija u Drugom svetskom ratu“ a koja bi imala sledeće zadatke:

1. da proverava autentičnost i validnost već objavljenih dokumetata čija sadržina odudara od do sada zvaničnih titoističkih udžbenika i lektire o Drugom svetskom ratu u Jugoslaviji (uključujući i proveru autentičnosti i validnosti dokumenata navedenih u ovom tekstu kao i do sada objavljivanih zvaničnih „partizanskih“ dokumenata o „Narodnooslobodilačkoj borbi“ u po raznoraznim Zbornicima NOB-e),

2. da pronalazi nova i objavljuje do sada neobjavljena a postojeća autentična dokumenta iz domaćih i inostranih arhiva koja odudaraju od povesnice Drugog svetskog rata u Jugoslaviji zacrtane u okvirima moralno-političke linije Sabranih dela Josipa Broza Tita (and company),

3. da se nakon realizacije prve i druge tačke, ukoliko je to potrebno, pristupi re-pisanju, tj. reviziji, dosadašnje titoističke istoriografije.

· Da se, ukoliko Komisija dokaže da je to potrebno a na osnovu ispunjavanja zadataka iz navedenih gornjih tačaka, na omotnicama partizanskih filmova Veljka Bulajića (and company) koji se nalaze u slobodnoj prodaji, kao i na koricama dosadašnje školske i nacionalne lektire o Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu iz vremena radničkog samoupravljanja, a na osnovu zakonskog akta koji bi se doneo, obavezno nalazi jasno uočljiva nalepnica sa natpisom „Naučna fantastika“ po ugledu na standarde Evropske unije po pitanju prodaje cigareta („Opasno po život“) i alkohola („Upotrebom ovog proizvoda rizikujete sopstveni i život svoje okoline“).

· Da u gorespomenutu državno-znanstvenu Komisiju ne uđe nijedan član iz sadašnje državne „Komisije“ za (ne)pronalaženje grobnog mesta posmrtnih ostataka Draže Mihailovića obzirom da su dokazali neefikasnost svoga rada (da li iz moralnih, stručnih, tehničko-materijalnih ili nekih drugih razloga nije nam poznato).

· Da se, ukoliko se gornje tačke pokažu kao relevantne, formira državna „Komisija za oduzimanje imovine i privilegija saradnika okupatora i njihovih kvislinga“ koja bi preispitala sve slučajeve uživalaca materijalnih, moralnih, finansijskih i imovinskih državnih beneficija nakon 1945. do danas bivših zvaničnih pripadnika tzv. NOVJ i njihovih direktnih potomaka. Na ovaj način prikupljena materijalno-finansijska sredstva bi se mogla uplatiti u državni „Fond za povraćaj srpskog etnografskog prostora“, a koji je između ostalog izgubljen i na osnovu partizanske saradnje sa ustašama (ako se ona dokumentovano i dokaže).
 
Sporazum Pijade-Budak

Svesni teškoće u borbi, bez obzira na podvojenost u pogledu na društveni poredak, vođstvo hrvatskog narodnog ustaškog pokreta i vođstvo jugoslovenske komunističke stranke u Kraljevini Jugoslaviji, ovlašćeno i sporazumno sa svima prvacima legalnih i ilegalnih formacija sklapa sledeći:

SPORAZUM

1)Vođstvo hrvatskog narodnog oslobodilačkog ustaškog pokreta s jedne strane i vođstvo komunističke stranke s druge strane svesni su težine svoga položaja koji dolazi od zajedničkog neprijatelja, svake jugoslovenske vlade i srpskog naroda kao nosioca srpske hegemonije (nadmoćnost) i podržavaoca svakog režima koji sputava, ometa i tupi nade: a) kod hrvatskog naroda da će ikada doći do oslobođenja ispod srpskog jarma, b) kod komunističkih masa da traže saveznike u rušenju postojećeg stanja 2)Vođstvo jugoslovenske komunističke stranke svijesne svoje uloge, priznaje da do komuniziranja Balkanskog poluostrva ne može doći dok se neslomi kičma srpstvu i pravoslavlju, jer je poznato da su to dva faktora koja su omela prodiranju Osmanlija na Zapad i komunizma i Austrije na Istok. Sporazumni su da uništavanjem svega što je srpsko i pravoslavno utire se teren za komuniziranje Jugoslavije i Balkanskog poluostrva.

Vođstvo hrvatskog oslobodilačkog ustaškog pokreta predoseća da bi bez promjene postojećeg stanja hrvatski narod podlegao jugoslovenskkoj lukavosti i srpskoj hegemoniji i nudi saradnju svima porobljenima Jugoslavije i komunističkoj stranici posebno, da ubrzaju tok događaja sredstvima i načinima prema uputima svoga voođstva.

Vođstvo komunističke partije smatrajući hrvatski ustaški pokret jakim činiocem i pomagačem u rušenju postojećeg stanja, obećanje svaki podržak i potporu u ostvarivanju ustaških ideala. Vođstvo i jedne i druge strane obavezuje se da će izbegavati, sve svađe i zađevice između jednih i drugih; u napisima, ličnom razgovoru i itd..., a u slučajevima demonstracija, revolucija i ratova, jedne druge bez prigovora pomagati, naročito uništavanjem svega što je srpsko i pravoslavno, kao što je istaknuto u tačci dva ovog sporazuma.

CILj

Jugoslovenska komunistička stranka kojoj je Zakon o zaštiti države od 1922.god. onemogućena akcija slobodnog kretanja i rada o jedne, i vođstvo hrvatskog oslobodilačkog pokreta s druge strane, primaju na sebe zajednički i sporazumno dužnost zajedničke borbe i međusobnog pomaganja u svako slučaju potrebe do postignutog cilja: raspadanja jugoslovenske države i uništavanje svega što je srpsko i pravoslavno.

Sremska Mitrovica, juni-lipanj 1937.godine

Za komunističku stranku Za ustaški oslobod. hrv. Pokret Moša Pijade, s.r. Dr. Mile Budak, s.r
 
mozda raynim pacenicima...onima koji gledaju sopstvenim ocima bice malo drugacije posle analiziranja nekih poteza simpatizera tog kluba.....

kompleksi ce vas ubiti.

Možda se vi toga odričete, ali ćete uvek nositi simbol komunizma kao ime, i držati crvenu zvezdu na grbu, da nije bilo komunista ne bi ni tog kluba, tako da treba da ste im zahvalni, i da, možete vi sada da želite da budete četnici, al' vi ste komunisti i zauvek ćete ostati.z;)
 
Možda se vi toga odričete, ali ćete uvek nositi simbol komunizma kao ime, i držati crvenu zvezdu na grbu, da nije bilo komunista ne bi ni tog kluba, tako da treba da ste im zahvalni, i da, možete vi sada da želite da budete četnici, al' vi ste komunisti i zauvek ćete ostati.z;)
Oni pokusavaju da budu cetnici.a sto nose zvezdu ne mora da znaci da su komunisti,da ljagaju nasu ideologiju,nikad omi nece biti komunisti...zvezda je simbol za mnogo sto sta...
 
Možda se vi toga odričete, ali ćete uvek nositi simbol komunizma kao ime, i držati crvenu zvezdu na grbu, da nije bilo komunista ne bi ni tog kluba, tako da treba da ste im zahvalni, i da, možete vi sada da želite da budete četnici, al' vi ste komunisti i zauvek ćete ostati.z;)

Дали ико спори да Звезда не би постојалабез комуњара?
Да ли ико од озбиљних навијача подржава промену имена и грба?

традиција је традиција, то се не мања............али идеологија оних који воле звезду је временом аванзовала и посталаједна од најјачих сила која се борила против комунизма......за разлику ...
 
Sporazum Pijade-Budak

Svesni teškoće u borbi, bez obzira na podvojenost u pogledu na društveni poredak, vođstvo hrvatskog narodnog ustaškog pokreta i vođstvo jugoslovenske komunističke stranke u Kraljevini Jugoslaviji, ovlašćeno i sporazumno sa svima prvacima legalnih i ilegalnih formacija sklapa sledeći:

SPORAZUM

1)Vođstvo hrvatskog narodnog oslobodilačkog ustaškog pokreta s jedne strane i vođstvo komunističke stranke s druge strane svesni su težine svoga položaja koji dolazi od zajedničkog neprijatelja, svake jugoslovenske vlade i srpskog naroda kao nosioca srpske hegemonije (nadmoćnost) i podržavaoca svakog režima koji sputava, ometa i tupi nade: a) kod hrvatskog naroda da će ikada doći do oslobođenja ispod srpskog jarma, b) kod komunističkih masa da traže saveznike u rušenju postojećeg stanja 2)Vođstvo jugoslovenske komunističke stranke svijesne svoje uloge, priznaje da do komuniziranja Balkanskog poluostrva ne može doći dok se neslomi kičma srpstvu i pravoslavlju, jer je poznato da su to dva faktora koja su omela prodiranju Osmanlija na Zapad i komunizma i Austrije na Istok. Sporazumni su da uništavanjem svega što je srpsko i pravoslavno utire se teren za komuniziranje Jugoslavije i Balkanskog poluostrva.

Vođstvo hrvatskog oslobodilačkog ustaškog pokreta predoseća da bi bez promjene postojećeg stanja hrvatski narod podlegao jugoslovenskkoj lukavosti i srpskoj hegemoniji i nudi saradnju svima porobljenima Jugoslavije i komunističkoj stranici posebno, da ubrzaju tok događaja sredstvima i načinima prema uputima svoga voođstva.

Vođstvo komunističke partije smatrajući hrvatski ustaški pokret jakim činiocem i pomagačem u rušenju postojećeg stanja, obećanje svaki podržak i potporu u ostvarivanju ustaških ideala. Vođstvo i jedne i druge strane obavezuje se da će izbegavati, sve svađe i zađevice između jednih i drugih; u napisima, ličnom razgovoru i itd..., a u slučajevima demonstracija, revolucija i ratova, jedne druge bez prigovora pomagati, naročito uništavanjem svega što je srpsko i pravoslavno, kao što je istaknuto u tačci dva ovog sporazuma.

CILj

Jugoslovenska komunistička stranka kojoj je Zakon o zaštiti države od 1922.god. onemogućena akcija slobodnog kretanja i rada o jedne, i vođstvo hrvatskog oslobodilačkog pokreta s druge strane, primaju na sebe zajednički i sporazumno dužnost zajedničke borbe i međusobnog pomaganja u svako slučaju potrebe do postignutog cilja: raspadanja jugoslovenske države i uništavanje svega što je srpsko i pravoslavno.

Sremska Mitrovica, juni-lipanj 1937.godine

Za komunističku stranku Za ustaški oslobod. hrv. Pokret Moša Pijade, s.r. Dr. Mile Budak, s.r
Covece,ko te puni ovim smecem.Pa da nije bilo Lickih partizana u Hrvatskoj vise ne bi bilo ni S od Srba,kakva saradnja sa okupatorom pomeri se sa mesta
A sto se tice navodnog sporazuma evo ti sta kaze Wikipedia:"Relevantnost ovog članka je pod velikim upitnikom. Najpre, nigde se navodi kako su akteri spoorazuma dospelu u zatvor i kada! A članak je pisan u totalno ne enciklopedijskom, već u novinarsko-senzacionalističkom stilu! Pogotovo ne vidim, kakve logičke veze sa svim ovim ima crkva, pada da se knjiga o njenom stradanju, navodi kao litertura!?
Pošto se očigledno vidi u kom je stilu pisan ovaj članak, zaboravlja se činjenica da komunisti (partizani), nikada tokom Drugog svetskog rata nisu sarađivali s ustašama, već da su se nalazili među njihovim prvim žrtvama, dok to nije slučaj sa četnicima."
images

images

Evo ko je saradjivao.
 
da vam ne kvarim temu

ali ...hrt??? staljin??? 1944/1945???

ovaj danasnji rezim je dosao kao antikomunisticki, sve je uradio da se razhebe drzavnodrustvena imovina. u jurisu na skupstinu su bili i svi desnicari i cetnici o ceo dos, verujem i obraz i dveri

znaci sad je postavljac za rezim. nisam znao, svo vreme se predstavljao koa elekticar
 
Covece,ko te puni ovim smecem.Pa da nije bilo Lickih partizana u Hrvatskoj vise ne bi bilo ni S od Srba,kakva saradnja sa okupatorom pomeri se sa mesta
A sto se tice navodnog sporazuma evo ti sta kaze Wikipedia:"Relevantnost ovog članka je pod velikim upitnikom. Najpre, nigde se navodi kako su akteri spoorazuma dospelu u zatvor i kada! A članak je pisan u totalno ne enciklopedijskom, već u novinarsko-senzacionalističkom stilu! Pogotovo ne vidim, kakve logičke veze sa svim ovim ima crkva, pada da se knjiga o njenom stradanju, navodi kao litertura!?
Pošto se očigledno vidi u kom je stilu pisan ovaj članak, zaboravlja se činjenica da komunisti (partizani), nikada tokom Drugog svetskog rata nisu sarađivali s ustašama, već da su se nalazili među njihovim prvim žrtvama, dok to nije slučaj sa četnicima."
images

images

Evo ko je saradjivao.
Zagraljeni i nasmejani...uzas
 
Pa pokazi ih,ili su to posledice tvog mastanja.

Што год мање лапрдаш - то боље за тебе, јер ИСТИНА се неумољиво полако али сигурно открива:

Друштво

У Београду 20 масовних гробница

Државна комисија за тајне гробнице убијених после 12. септембра 1944. године пописала је више од 18.000 жртаваЗа протеклих годину дана од када је формирана, Државна комисија за тајне гробнице убијених после 12. септембра 1944, успела је да попише више од 18.000 страдалих лица и евидентира више од 190 локација на којима су потенцијалне масовне гробнице широм Србије. Секретар Државне комисије, историчар др Срђан Цветковић, каже за „Политику” да су до сада детаљно испитали 23 локације.


– У потпуности смо завршили истраживање и обраду података за Подунавски, Тимочки и Јабланички округ. Тренутно обрађујемо друге регионе, укључујући Косово и Војводину. Радимо и анализу по местима, колико је људи страдало у односу на број становника, у промилима. Према до сада обрађеним подацима, просечно је то око пет промила становништва у овим окрузима. У појединим местима смртност иде и до 60 промила, као што је у Великој Сејаници код Грделице у близини Лесковца. Наравно, има и места у којима нико није страдао – открива Цветковић.


Обављене су и пробне ексхумације. У Потоку Змијанцу код Бољевца откривена су 44 тела стрељаних цивила из Бољевца и околних места, додаје наш саговорник. Исто тако, код Гувништа код Власотинца, пронађено је 60 лица, махом рањеника равногораца и цивила:


– Они су изведени из болнице из Власотинца одмах по ослобођењу и стрељани. Занимљиво је да је ратни председник Власотинца Светозар Стојановић Буђић апеловао да се уједине све снаге и да се заврши ослобођење, а да се потом формирају судови за ратне злочине, а што би све надгледала енглеска мисија. Већина потписника апела, на челу са Стојановићем, потом је стрељана.


Углавном су ликвидације вршене по јединственом сценарију. Преко спискова који су унапред сачињени, или преко текућих дојава, вршена су хапшења и ислеђивања уз честу примену тортуре. Најчешће током ноћи, уз коришћење жице за везивање, у групама од 15 до 30, људи су одвођени на одређене локације и тамо бивали ликвидирани. По обављеној ликвидацији, простор би био маскиран, а приступ породицама настрадалих забрањиван.

– У Београду смо лоцирали двадесетак тајних масовних гробница у којима би могло да буде више хиљада сахрањених жртава. Данас су нека од тих места у центру града. То су сада паркови, стамбени објекти, игралишта... Највећи затвори су били на месту данашњих факултета, Природно-математичког (Главњача) и Рударско-геолошког (Ђушина). Није превише претерано рећи да су затвори били скоро у свакој великој згради. Рецимо, у шминкерници данашње „Арт телевизије”, на једном од прозорских окана и даље стоје потписи затвореника, који су изгребани у том периоду. Највеће стратише на територији Београда, по свему судећи, јесте Лисичји поток, који је сада стамбено насеље – појашњава секретар Државне комисије за тајне гробнице.


Цветковић додаје да се Комисија сусреће се неколико великих проблема. Први је тај што је ово истраживање требало радити пре двадесетак година, док су многи сведоци били још живи и могли да сведоче из прве руке.


– Друго, недостају нам књиге стрељаних за многе градове и регионе, укључујући Београд, Шабац, Чачак... Тако смо принуђени да се више ослањамо на секундарне изворе. Али, највећи проблем су нам теренска истраживања, јер изискују велика средства, којима не располажемо у овом тренутку, а Комисија још увек нема чак ни свој аутомобил. План је да у наредној години много већи акценат ставимо на теренска истраживања и ту очекујемо велику помоћ владе и Министарства правде. Позивамо, такође, све грађане који имају одређена сазнања да се јаве на телефон 011/339-82-48, како би нам помогли да овај посао што пре приведемо крају.


Бојан Билбија
-----------------------------------------------------------


Уредне књиге стрељаних

– Комисија не би могла ни да започне рад без одлуке владе да скине ознаке тајности са докумената која се тичу страдања лица после септембра 1944, што је влада учинила у априлу. У највећем броју случајева код пописивања лица, ослањамо се на архиву БИА, која је похрањена у Архиву Србије. Насупрот увреженом мишљењу, испоставило се да ипак постоји сачувана грађа о репресијама после Другог светског рата и да је она уредно, детаљно и прецизно вођена у службама безбедности, Озни и Удби. Највише су нам били од користи спискови и књиге стрељаних, које су укоричене и уређене након 1948. године. Претпостављам да се власт осећала угроженом и да је постојала потреба да се цела Србија мапира у смислу унутрашњих непријатеља. Тако су и потомци стрељаних били потенцијално „сумњива лица” – тврди др Цветковић.објављено: 26.12.2010
 
Sporazum Pijade-Budak

Svesni teškoće u borbi, bez obzira na podvojenost u pogledu na društveni poredak, vođstvo hrvatskog narodnog ustaškog pokreta i vođstvo jugoslovenske komunističke stranke u Kraljevini Jugoslaviji, ovlašćeno i sporazumno sa svima prvacima legalnih i ilegalnih formacija sklapa sledeći:

SPORAZUM

1)Vođstvo hrvatskog narodnog oslobodilačkog ustaškog pokreta s jedne strane i vođstvo komunističke stranke s druge strane svesni su težine svoga položaja koji dolazi od zajedničkog neprijatelja, svake jugoslovenske vlade i srpskog naroda kao nosioca srpske hegemonije (nadmoćnost) i podržavaoca svakog režima koji sputava, ometa i tupi nade: a) kod hrvatskog naroda da će ikada doći do oslobođenja ispod srpskog jarma, b) kod komunističkih masa da traže saveznike u rušenju postojećeg stanja 2)Vođstvo jugoslovenske komunističke stranke svijesne svoje uloge, priznaje da do komuniziranja Balkanskog poluostrva ne može doći dok se neslomi kičma srpstvu i pravoslavlju, jer je poznato da su to dva faktora koja su omela prodiranju Osmanlija na Zapad i komunizma i Austrije na Istok. Sporazumni su da uništavanjem svega što je srpsko i pravoslavno utire se teren za komuniziranje Jugoslavije i Balkanskog poluostrva.

Vođstvo hrvatskog oslobodilačkog ustaškog pokreta predoseća da bi bez promjene postojećeg stanja hrvatski narod podlegao jugoslovenskkoj lukavosti i srpskoj hegemoniji i nudi saradnju svima porobljenima Jugoslavije i komunističkoj stranici posebno, da ubrzaju tok događaja sredstvima i načinima prema uputima svoga voođstva.

Vođstvo komunističke partije smatrajući hrvatski ustaški pokret jakim činiocem i pomagačem u rušenju postojećeg stanja, obećanje svaki podržak i potporu u ostvarivanju ustaških ideala. Vođstvo i jedne i druge strane obavezuje se da će izbegavati, sve svađe i zađevice između jednih i drugih; u napisima, ličnom razgovoru i itd..., a u slučajevima demonstracija, revolucija i ratova, jedne druge bez prigovora pomagati, naročito uništavanjem svega što je srpsko i pravoslavno, kao što je istaknuto u tačci dva ovog sporazuma.

CILj

Jugoslovenska komunistička stranka kojoj je Zakon o zaštiti države od 1922.god. onemogućena akcija slobodnog kretanja i rada o jedne, i vođstvo hrvatskog oslobodilačkog pokreta s druge strane, primaju na sebe zajednički i sporazumno dužnost zajedničke borbe i međusobnog pomaganja u svako slučaju potrebe do postignutog cilja: raspadanja jugoslovenske države i uništavanje svega što je srpsko i pravoslavno.

Sremska Mitrovica, juni-lipanj 1937.godine

Za komunističku stranku Za ustaški oslobod. hrv. Pokret Moša Pijade, s.r. Dr. Mile Budak, s.r

хехе, болна истина за комуњаре.
 

Back
Top