Ко­шту­ни­ца : Само избори нас могу извући из кризе

gost 186118

Veoma poznat
Poruka
10.118
Во­ји­слав Ко­шту­ни­ца, ли­дер ДСС, у раз­го­во­ру за „Прав­ду“ на­гла­ша­ва да је на „уда­ру све што је срп­ско, са­ма Ср­би­ја, ње­на тра­ди­ци­ја, ње­не вред­но­сти“.

– Би­ло би не­нор­мал­но да он­да ни­је на уда­ру и ДСС као др­жа­во­твор­на стран­ка, ко­ја је пот­пу­но без остат­ка по­све­ће­на Ср­би­ји и срп­ском на­ро­ду.

У по­след­ње вре­ме ме­ди­ји су за­бе­ле­жи­ли ви­ше ди­рект­них на­па­да на вас – пре све­га због на­вод­ног скри­ва­ња по­да­та­ка о Рат­ку Мла­ди­ћу, за­тим због нов­ца ко­ји су ва­ши са­рад­ни­ци, на­вод­но, при­ми­ли од Стан­ка Су­бо­ти­ћа. Да­кле: где се крио Рат­ко Мла­дић док сте би­ли пре­ми­јер? Да ли је Ва­шу стран­ку на би­ло ко­ји на­чин „фи­нан­си­рао“ Стан­ко Су­бо­тић?

– Жи­ви­мо у ре­жи­му где се ме­ди­ји утр­ку­ју да хва­ле исто­риј­ске под­ви­ге вла­сти и да се бе­со­муч­но об­ра­чу­на­ва­ју са опо­зи­ци­јом. То је јед­но­став­но при­ро­да са­да­шњег ре­жи­ма. Ка­да је реч о кон­крет­ним на­па­ди­ма ко­је на­во­ди­те о са­рад­њи са Ха­шким три­бу­на­лом, већ сам од­го­во­рио да се у по­ли­ти­ци увек ру­ко­во­дим на­че­ли­ма. А та на­че­ла су да увек по­шту­јем за­ко­не сво­је зе­мље и да ми ин­те­рес др­жа­ве и на­ро­да бу­ду на пр­вом ме­сту, а не пре­по­ру­ке стра­них цен­та­ра мо­ћи. Дру­ге вр­сте оп­ту­жбе ко­је до­ла­зе од љу­ди ко­ји се оглу­шу­ју о зах­тев др­жа­ве и пра­во­суд­них ор­га­на би­ло би не­при­ме­ре­но да ко­мен­та­ри­ше­мо као стран­ка ко­ја ин­си­сти­ра на по­што­ва­њу за­ко­на. Из­ве­сно је да ДСС ни­ка­да ни­је од њих био фи­нан­си­ран.

Ка­ко гле­да­те на из­ве­штај Ди­ка Мар­ти­ја, се­ти­мо се и књи­ге Кар­ле дел Пон­те, и ка­ко на си­ту­а­ци­ју Ха­ши­ма Та­чи­ја?

– Дик Мар­ти је већ учи­нио мно­го, го­то­во исто­риј­ску ствар, да се обе­ло­да­ни исти­на о те­ме­љи­ма на ко­ји­ма се зи­да јед­на ла­жна др­жа­ва на те­ри­то­ри­ји Ср­би­је. ОВК, ње­ни ли­де­ри и њи­хо­ви за­пад­ни мен­то­ри по­ка­зу­ју сво­је пра­во ли­це. Реч је нај­мон­стру­о­зни­јем зло­чи­ну ко­ји је по­чи­њен у Евро­пи са ци­љем да се на­пра­ви та ква­зи­др­жав­на тво­ре­ви­не. Не­ма сум­ње да ће ла­жна др­жа­ва ко­ја је на­ста­ла уз по­моћ бес­кру­пу­ло­зне си­ле га­же­њем пра­ва и прав­де по­ку­ша­ва­ти да уз по­моћ исте те си­ле и оп­ста­је. Бе­сми­сле­но је да Ср­би­ја уче­ству­је у ди­ја­ло­гу о до­бро­су­сед­ским од­но­си­ма.

Ср­би на КиМ су је­зи­чак на ва­ги за фор­ми­ра­ње но­ве вла­де?

– Ми­слим да за срп­ски на­род ни­јед­на срп­ска стран­ка ни­је уче­ство­ва­ла на из­бо­ри­ма ла­жне др­жа­ве Ко­со­во.

Ка­да смо већ код КиМ, при­ча се да Из­ве­штај ЕК и Упит­ник ува­жа­ва­ју Ре­зо­лу­ци­ју 1244. Ка­ко то об­ја­шња­ва­те?

– За ЕУ је нај­бит­ни­је да уву­че Ср­би­ју у ди­ја­лог са При­шти­ном о ус­по­ста­вља­њу до­бро­су­сед­ских од­но­са, и они са­да све том ци­љу под­ре­ђу­ју.

У ве­зи са не­ким пи­та­њи­ма у Упит­ни­ку, не­ки ви­де раз­лог за от­по­чи­ња­ње про­це­са устав­них ре­фор­ми. И СНС је ста­ла уз ову иде­ју.

– Не­ма ни­ка­кве сум­ње да је стран­ци­ма пра­ви циљ да се про­ме­ни од­ре­ђе­ње Уста­ва по ко­ме је Ко­со­во и Ме­то­хи­ја са­став­ни и нео­ту­ђи­ви део те­ри­то­ри­је Ср­би­је. На­рав­но, иде се из­о­ко­ла и го­во­ри о спо­ред­ним или бе­сми­сле­ним пред­ло­зи­ма о про­ме­ни Уста­ва, али је иде­ја да ка­да се јед­ном отво­ри Устав да се он­да уда­ри на од­ре­ђе­ње о Ко­со­ву.

Ако и успе­мо у све­му што се од нас тра­жи – да ли нас и ка­да ви­ди­те у ЕУ? Шта ти­ме гу­би­мо или до­би­ја­мо?

– Нај­ве­ћа об­ма­на овог ре­жи­ма је што су пи­та­ње ула­ска у ЕУ на­мет­ну­ли као да је ствар­но реч о ди­ле­ми ко­ја је са­да на днев­ном ре­ду. О то­ме да ли ће Ср­би­ја ући у ЕУ од­лу­чи­ва­ће се за де­се­так или два­де­сет го­ди­на и ни­ко не мо­же да пред­ви­ди ни да ли ће ЕУ та­да има­ти ин­те­рес да се да­ље ши­ри, ни да ли ће то би­ти у ин­те­ре­су Ср­би­је. Да­нас је на пра­вом днев­ном ре­ду по­ку­шај Бри­се­ла и Ва­шинг­то­на да нам от­му Ко­со­во и Ср­би­ја тре­ба на овај ре­ал­ни про­блем да од­го­во­ри. Ср­би­ја тре­ба да има отво­ре­на вра­та за са­рад­њу са свим др­жа­ва­ма и да са­гла­сно сво­јим ин­те­ре­си­ма од­лу­чу­је ко­ји је пут нај­бо­љи за њу.

Опширније у штампаном издању…
 
Во­ји­слав Ко­шту­ни­ца, ли­дер ДСС, у раз­го­во­ру за „Прав­ду“ на­гла­ша­ва да је на „уда­ру све што је срп­ско, са­ма Ср­би­ја, ње­на тра­ди­ци­ја, ње­не вред­но­сти“.

– Би­ло би не­нор­мал­но да он­да ни­је на уда­ру и ДСС као др­жа­во­твор­на стран­ка, ко­ја је пот­пу­но без остат­ка по­све­ће­на Ср­би­ји и срп­ском на­ро­ду.

У по­след­ње вре­ме ме­ди­ји су за­бе­ле­жи­ли ви­ше ди­рект­них на­па­да на вас – пре све­га због на­вод­ног скри­ва­ња по­да­та­ка о Рат­ку Мла­ди­ћу, за­тим због нов­ца ко­ји су ва­ши са­рад­ни­ци, на­вод­но, при­ми­ли од Стан­ка Су­бо­ти­ћа. Да­кле: где се крио Рат­ко Мла­дић док сте би­ли пре­ми­јер? Да ли је Ва­шу стран­ку на би­ло ко­ји на­чин „фи­нан­си­рао“ Стан­ко Су­бо­тић?

Жи­ви­мо у ре­жи­му где се ме­ди­ји утр­ку­ју да хва­ле исто­риј­ске под­ви­ге вла­сти и да се бе­со­муч­но об­ра­чу­на­ва­ју са опо­зи­ци­јом. То је јед­но­став­но при­ро­да са­да­шњег ре­жи­ма. Ка­да је реч о кон­крет­ним на­па­ди­ма ко­је на­во­ди­те о са­рад­њи са Ха­шким три­бу­на­лом, већ сам од­го­во­рио да се у по­ли­ти­ци увек ру­ко­во­дим на­че­ли­ма. А та на­че­ла су да увек по­шту­јем за­ко­не сво­је зе­мље и да ми ин­те­рес др­жа­ве и на­ро­да бу­ду на пр­вом ме­сту, а не пре­по­ру­ке стра­них цен­та­ра мо­ћи. Дру­ге вр­сте оп­ту­жбе ко­је до­ла­зе од љу­ди ко­ји се оглу­шу­ју о зах­тев др­жа­ве и пра­во­суд­них ор­га­на би­ло би не­при­ме­ре­но да ко­мен­та­ри­ше­мо као стран­ка ко­ја ин­си­сти­ра на по­што­ва­њу за­ко­на. Из­ве­сно је да ДСС ни­ка­да ни­је од њих био фи­нан­си­ран.

Ка­ко гле­да­те на из­ве­штај Ди­ка Мар­ти­ја, се­ти­мо се и књи­ге Кар­ле дел Пон­те, и ка­ко на си­ту­а­ци­ју Ха­ши­ма Та­чи­ја?

– Дик Мар­ти је већ учи­нио мно­го, го­то­во исто­риј­ску ствар, да се обе­ло­да­ни исти­на о те­ме­љи­ма на ко­ји­ма се зи­да јед­на ла­жна др­жа­ва на те­ри­то­ри­ји Ср­би­је. ОВК, ње­ни ли­де­ри и њи­хо­ви за­пад­ни мен­то­ри по­ка­зу­ју сво­је пра­во ли­це. Реч је нај­мон­стру­о­зни­јем зло­чи­ну ко­ји је по­чи­њен у Евро­пи са ци­љем да се на­пра­ви та ква­зи­др­жав­на тво­ре­ви­не. Не­ма сум­ње да ће ла­жна др­жа­ва ко­ја је на­ста­ла уз по­моћ бес­кру­пу­ло­зне си­ле га­же­њем пра­ва и прав­де по­ку­ша­ва­ти да уз по­моћ исте те си­ле и оп­ста­је. Бе­сми­сле­но је да Ср­би­ја уче­ству­је у ди­ја­ло­гу о до­бро­су­сед­ским од­но­си­ма.

Ср­би на КиМ су је­зи­чак на ва­ги за фор­ми­ра­ње но­ве вла­де?

– Ми­слим да за срп­ски на­род ни­јед­на срп­ска стран­ка ни­је уче­ство­ва­ла на из­бо­ри­ма ла­жне др­жа­ве Ко­со­во.

Ка­да смо већ код КиМ, при­ча се да Из­ве­штај ЕК и Упит­ник ува­жа­ва­ју Ре­зо­лу­ци­ју 1244. Ка­ко то об­ја­шња­ва­те?

– За ЕУ је нај­бит­ни­је да уву­че Ср­би­ју у ди­ја­лог са При­шти­ном о ус­по­ста­вља­њу до­бро­су­сед­ских од­но­са, и они са­да све том ци­љу под­ре­ђу­ју.

У ве­зи са не­ким пи­та­њи­ма у Упит­ни­ку, не­ки ви­де раз­лог за от­по­чи­ња­ње про­це­са устав­них ре­фор­ми. И СНС је ста­ла уз ову иде­ју.

– Не­ма ни­ка­кве сум­ње да је стран­ци­ма пра­ви циљ да се про­ме­ни од­ре­ђе­ње Уста­ва по ко­ме је Ко­со­во и Ме­то­хи­ја са­став­ни и нео­ту­ђи­ви део те­ри­то­ри­је Ср­би­је. На­рав­но, иде се из­о­ко­ла и го­во­ри о спо­ред­ним или бе­сми­сле­ним пред­ло­зи­ма о про­ме­ни Уста­ва, али је иде­ја да ка­да се јед­ном отво­ри Устав да се он­да уда­ри на од­ре­ђе­ње о Ко­со­ву.

Ако и успе­мо у све­му што се од нас тра­жи – да ли нас и ка­да ви­ди­те у ЕУ? Шта ти­ме гу­би­мо или до­би­ја­мо?

– Нај­ве­ћа об­ма­на овог ре­жи­ма је што су пи­та­ње ула­ска у ЕУ на­мет­ну­ли као да је ствар­но реч о ди­ле­ми ко­ја је са­да на днев­ном ре­ду. О то­ме да ли ће Ср­би­ја ући у ЕУ од­лу­чи­ва­ће се за де­се­так или два­де­сет го­ди­на и ни­ко не мо­же да пред­ви­ди ни да ли ће ЕУ та­да има­ти ин­те­рес да се да­ље ши­ри, ни да ли ће то би­ти у ин­те­ре­су Ср­би­је. Да­нас је на пра­вом днев­ном ре­ду по­ку­шај Бри­се­ла и Ва­шинг­то­на да нам от­му Ко­со­во и Ср­би­ја тре­ба на овај ре­ал­ни про­блем да од­го­во­ри. Ср­би­ја тре­ба да има отво­ре­на вра­та за са­рад­њу са свим др­жа­ва­ма и да са­гла­сно сво­јим ин­те­ре­си­ма од­лу­чу­је ко­ји је пут нај­бо­љи за њу.

Опширније у штампаном издању…

1. Dakle apsolutno se slažem da su SRBIJI neophodni izbori ........

2 .Ovo što sam ozbačio kao crveno je takođe jako pravilno i tačno rečeno .......

3. Jedina primedba koju imam je na ovo obeleženo plavim ..... Koštunica direktno kaže da njegovi ljudi nisu sarađivali sa Subotićem i to mu verujem ( jer zna se da je Subotić bio Vizionarev prijatelj) .....međutim objašnjenje za Mladića je loše .... on kaže kako je poštovao zakon Republike Srbije .... taj zakon kao i međunarodne obaveze koje je Srbija preuzela putem pravnih akata je obavezuju da isporuči Mladića ako zna gde je .... VOLEO BIH DA KOŠTUNICA POJASNI KAKO JE TO POŠTOVAO ZAKON A SKRIVAO MLADIĆA .....

Dakle ne ulazim u to da li je trebalo ili ne da imamo takav zakon , fakat je da smo ga imali i da se morao poštovati .....
 
A odbio da se pridruzi SNS-u, koja ce organizovati miting na kome ce traziti da izbori budu makar nekoliko meseci ranije, da se ne unisti bas sve u Srbiji ( bice uredno prijavljen policiji) 4. februara u Beogradu (ako sam dobro cula datum) jer, navodno "ne zna" sta SNS misli "po pitanju Kosova", a SRS mu se pridruzila jer nece s "izdajnicima". Hoce na tacni? Navikao:(
 
Naravno, u svesti jednog idiota, izbori i znače izlazak iz krize. Pogotovo, to žalosno izgleda, ako se on zamisli kao alternativa, ovim propalicama. Pre bi moj glas otišao i Čedomoru , nego tom moronu (to je stilska figura, jer je čedomor neko za koga ne bi glasao ni mrtav ), ali naravno, on budući da je autističan, ne vidi ulogu svoje vlasti u današnjem stanju !
 
Poslednja izmena:
A odbio da se pridruzi SNS-u, koja ce organizovati miting na kome ce traziti da izbori budu makar nekoliko meseci ranije, da se ne unisti bas sve u Srbiji ( bice uredno prijavljen policiji) 4. februara u Beogradu (ako sam dobro cula datum) jer, navodno "ne zna" sta SNS misli "po pitanju Kosova", a SRS mu se pridruzila jer nece s "izdajnicima". Hoce na tacni? Navikao:(

HOĆEŠ ISTINU ... ni ja ne znam šta SNS misli o KOSOVU .....

Dakle ukoliko Eu postavi kao uslov daljih integracija Srbije u istu održavanje dobrosusedskih odnosa sa Kosovom ...da li će SNS pristati na taj uslov ili ne kada bude vlast

To je pitanje koje se često u javnosti postavlja Sns -u , koje ja ovde često na forumu postavljam simpatizerima SNS-a i još NISAM ČUO ODGOVOR .....

Ja ću na tom mitingu biti jer je ova vlast očajna i treba je rušiti ....da je mitin organizovao i Koštunica takođe bih bio jer želim promenu vlasti ....ali da ne znamo odgovor na to pitanje ... to je FAKAT!
 
Naravno, u svesti jednog idiota, izbori i znače izlazak iz krize. Pogotovo, to žalosno izgleda, ako se on zamisli kao alternativa, ovim propalicama. Pre bi moj glas otišao i Čedomoru , nego tom moronu (to je stilska figura, jer je čedomor neko za koga ne bi glasao ni mrtav ), ali naravno, on budući da je autističan, ne vidi ulogu svoje vlasti u današnjem stanju !
:ok:
Врло лепо и сликовито речено.
 
Naravno, u svesti jednog idiota, izbori i znače izlazak iz krize. Pogotovo, to žalosno izgleda, ako se on zamisli kao alternativa, ovim propalicama. Pre bi moj glas otišao i Čedomoru , nego tom moronu (to je stilska figura, jer je čedomor neko za koga ne bi glasao ni mrtav ), ali naravno, on budući da je autističan, ne vidi ulogu svoje vlasti u današnjem stanju !

Vidi da bi bilo kome otišao tvoj glas izbora mora da bude .... a ako ti ne vidiš izbore kao preduslov za izlazak iz krize ...šta vidiš kao rešenje?
 
A sta Kostunica stvarno namerava da preduzme da u Srbiji stvarno bude izbora?!

Gde su mu protesti, gde su akcije svakodnevne, gde je njegovo prikupljanje potpisa?!?

Pa zar samo saopstenjima i intervjuima da rusi vlast?
!

Meni neki njegovi simpatizeri rekoše da JE ON GOSPODIN i da će kao takav baš kako ti predviđaš da obara vlast ....

Ja sam im naravno rekao da ako tako nastavi za 4 godine biće politička istorija ... i to ne zbog loše politike već zbog užasne promocije ....
 
HOĆEŠ ISTINU ... ni ja ne znam šta SNS misli o KOSOVU .....

Dakle ukoliko Eu postavi kao uslov daljih integracija Srbije u istu održavanje dobrosusedskih odnosa sa Kosovom ...da li će SNS pristati na taj uslov ili ne kada bude vlast

To je pitanje koje se često u javnosti postavlja Sns -u , koje ja ovde često na forumu postavljam simpatizerima SNS-a i još NISAM ČUO ODGOVOR .....

Ja ću na tom mitingu biti jer je ova vlast očajna i treba je rušiti ....da je mitin organizovao i Koštunica takođe bih bio jer želim promenu vlasti ....ali da ne znamo odgovor na to pitanje ... to je FAKAT!
Поента је да ми не можемо знати ништа прецизно о тим условима, кад на то "дође ред", тако да је уопште глупо и правити неке магловите хипотезе како то ради Коштуница.

(Опет, по ко зна који пут, муљајући и бацајући маглу демагошко-квазипатриотску).
 
Поента је да ми не можемо знати ништа прецизно о тим условима, кад на то "дође ред", тако да је уопште глупо и правити неке магловите хипотезе како то ради Коштуница.

(Опет, по ко зна који пут, муљајући и бацајући маглу демагошко-квазипатриотску).

Pa to naprosto nije tačno i klasična je demagogija ...MISLIM NA TO DA NE MOŽEMO ZNATI .....jer pitanje je vrlo jasno ....održavanje dobrosusedskih odnosa značilo bi DE FACTO priznanje kosova ... prema međunarodnom pravu DE FACTO priznanje ima jednaku pravnu snagu kao i DE JURE .... prema tome .....

Neka se izjasne DA LI ĆE ODRŽAVATI DOBROSUSEDSKE ODNOSE SA KOSOVOM ( kao što se to ova vlast sprema da čini ) ILI NEĆE .....
 
:ok:
Врло лепо и сликовито речено.

Milunka, iako se sa tobom u mnogo čemu ne slažem, hvala na reputaciji i pozitivnoj kritici :cool:

Vidi da bi bilo kome otišao tvoj glas izbora mora da bude .... a ako ti ne vidiš izbore kao preduslov za izlazak iz krize ...šta vidiš kao rešenje?

Izbori sigurno nisu rešenje, mislim da za našu krizu nema leka, ne mogu da zamislim šta to može da se desi, da mi izađemo iz ovog stanja dezintegracija, nemaštine i raspadanja. Iako imam loše mišljenje o svim strankama, jedino mogu da zamislim da glasam za SPS , iako neveselo, da nije bilo SPS i Bajatovića, Azotara Pančevo bi odavno bila likvidirana i mi bi sada jeli korenje, jedino sa te strane
 
Meni neki njegovi simpatizeri rekoše da JE ON GOSPODIN i da će kao takav baš kako ti predviđaš da obara vlast ....

Ja sam im naravno rekao da ako tako nastavi za 4 godine biće politička istorija ... i to ne zbog loše politike već zbog užasne promocije ....

Ma generalno je cela opozicija bila vec 2 godine pasivna, u Grckoj, Ukrajini, Francuskoj opozicionari i njihovi aktivisti bi se odavno smenjivali u blokadi parlamenta, Vlade i ostalih institucija...svaki vid protesta i strajka je trenutno dobar, samo da se cuje da taj plan 2020 sto ga najavljuju ne gledaju mirno i sa nevericom svi gradjani...vec da ima onih koji bi bar pokusali da se sa tim planom i sa tom politikom obracunaju javno, bez papira saopstenja i pregovora...
 
Milunka, iako se sa tobom u mnogo čemu ne slažem, hvala na reputaciji i pozitivnoj kritici :cool:Izbori sigurno nisu rešenje, mislim da za našu krizu nema leka, ne mogu da zamislim šta to može da se desi, da mi izađemo iz ovog stanja dezintegracija, nemaštine i raspadanja. Iako imam loše mišljenje o svim strankama, jedino mogu da zamislim da glasam za SPS , iako neveselo, da nije bilo SPS i Bajatovića, Azotara Pančevo bi odavno bila likvidirana i mi bi sada jeli korenje, jedino sa te strane

Dakle pošto izbori nisu rešenje da proglasimo ove za doživotne? Šta misliš o tome .....?

U svakoj državi u kojoj je vlast loša rešenje su izbori .... osim u SRBIJI ...u SRBIJI JE REŠENJE DA SE TI NA VLASTI DOŽIVOTNO OČUVAJU ....

Vrlo interesantno .....

btw . za SPS ne moraš da brineš , oni će najverovatnije biti u narednoj vladi ...jedina većina koju je moguće napraviti bez SPS-a je većina SNS-DS ... ne kažem da za istu ne postoje šanse ali se nadam da je neće biti ......i mislim da su još uvek male šanse za tako što ....
 
Dakle pošto izbori nisu rešenje da proglasimo ove za doživotne? Šta misliš o tome .....?

Koga imaš , Koštunicu, ništariju i nesposobnjakovića, totalno dezorijentisanog, čije pamćenje verovatno ne nadilazi jučerašnji dan , Radikale, koji su se odavno samootpisali svojom glupom retorikom i njihovom tačkom Ogulin Karlobag Virovitica, dok je KiM okupirano, SNS , hulje, koji su dobili nalog od zapada za osnivanje svoje strančice, LDP i Čedomora, koji je veći šiptar od Ramuša Haradinaja. Sve crnje od goreg, što je najgore, osuđeni smo na lagano i mučno odumiranje, od aktuelnih stranaka, niko to neće i ne može da promeni ...
 
Koga imaš , Koštunicu, ništariju i nesposobnjakovića, totalno dezorijentisanog, čije pamćenje verovatno ne nadilazi jučerašnji dan , Radikale, koji su se odavno samootpisali svojom glupom retorikom i njihovom tačkom Ogulin Karlobag Virovitica, dok je KiM okupirano, SNS , hulje, koji su dobili nalog od zapada za osnivanje svoje strančice, LDP i Čedomora, koji je veći šiptar od Ramuša Haradinaja. Sve crnje od goreg, što je najgore, osuđeni smo na lagano i mučno odumiranje, od aktuelnih stranaka, niko to neće i ne može da promeni ...

Dakle hoćeš da kažeš da je ovo najbolja moguća vlast koju Srbija može da da?
 
RTS-april 2010

"Na Skupštini Srpske napredne stranke za predsednika te partije ponovo je izabran Tomislav Nikolić, dok je za njegovog zamenika takođe izabran vršilac te funkcije Aleksandar Vučić.

"Mi nemamo neprijatelja ima samo onih koji nam još nisu prišli, otvorite im širom vrata, poručio je Tomislav Nikolić na prvoj Izbornoj skupštini SNS-a u Centru "Sava".

Nikolić je naglasio da se naprednjaci zalažu za promene, bolju budućnost i sigurnost i dostojanstvo porodice, ističući da će Srbija biti ponosna i najbolja članica Evropske unije.

"Za nas je Kosovo i Metohija zauvek Srbija", rekao je Nikolić."

-------------------
 
RTS-april 2010

"Na Skupštini Srpske napredne stranke za predsednika te partije ponovo je izabran Tomislav Nikolić, dok je za njegovog zamenika takođe izabran vršilac te funkcije Aleksandar Vučić.

"Mi nemamo neprijatelja ima samo onih koji nam još nisu prišli, otvorite im širom vrata, poručio je Tomislav Nikolić na prvoj Izbornoj skupštini SNS-a u Centru "Sava".

Nikolić je naglasio da se naprednjaci zalažu za promene, bolju budućnost i sigurnost i dostojanstvo porodice, ističući da će Srbija biti ponosna i najbolja članica Evropske unije.

"Za nas je Kosovo i Metohija zauvek Srbija", rekao je Nikolić."

-------------------

Mani ti mene tih parola ..... koliko je puta samo Tadić rekao da SRBIJA NIKADA NEĆE PRIZNATI NEZAVISNOST KOSOVA pa se sada spremaju da je DE FACTO priznaju ....

Dakle ZNAM JA I DA SNS neće DE JURE da prizna KOSOVO ...( putem pravnog akta) ..... ali mene interesuje da li će to DA URADI DE FACTO ....

.....znači ..... UKOLIKO USLOV DALJIH EVROPSKIH INTEGRACIJA BUDE ODRŽAVANJE DOBROSUSEDSKIH ODNOSA SA KOSOVOM DA LI ĆE SRBIJA PREDVOĐENA SNS-om ODRŽAVATI TE ODNOSE ....

pitanje je VEOMA JASNO ..... mani me parola ....
 
Mozda je Kostunica obecao da ce kad dodje na vlast, vratiti Kosovo, ali nije rekao kako. Demagoski-lako, abrakadbra i eto ga. Vrlo je moguce, on je tako nekako sav potrcan, brz, hitar, ma samo da dodje na vlast (onih sest godina sto je bio ne racuna se, on ne racuna) a ja cak ni Tadica nikad nisam cula da je rekao da ce potpisati priznanje tzv. nezavisne Republike Kosovo, niti ce iko zivi to smeti uciniti (osim mozda Cedomira Jovanovica), a mitingu za prevremene izbore pridruzice se Velja Ilic i njegova NS i jos neke manje, nije jos utanaceno.
 
Mani ti mene tih parola ..... koliko je puta samo Tadić rekao da SRBIJA NIKADA NEĆE PRIZNATI NEZAVISNOST KOSOVA pa se sada spremaju da je DE FACTO priznaju ....

Dakle ZNAM JA I DA SNS neće DE JURE da prizna KOSOVO ...( putem pravnog akta) ..... ali mene interesuje da li će to DA URADI DE FACTO ....

.....znači ..... UKOLIKO USLOV DALJIH EVROPSKIH INTEGRACIJA BUDE ODRŽAVANJE DOBROSUSEDSKIH ODNOSA SA KOSOVOM DA LI ĆE SRBIJA PREDVOĐENA SNS-om ODRŽAVATI TE ODNOSE ....

pitanje je VEOMA JASNO ..... mani me parola ....
MANI SE SAM, i Kostunica se manuo, kad je bilo gusto on raspustio Vladu i pobegao.
 
MANI SE SAM, i Kostunica se manuo, kad je bilo gusto on raspustio Vladu i pobegao.

Ne kapiram zašto meni govoriš šta je činio Koštunica ... ja imam stav o kosovu koji nije kao njegov ....

E sada opoziciji koju pretenduje da predvodi SNS duguje odgovor na ovo pitanje .... nama koji smo spremni da glasamo za opoziciju koju predvodi sns , ta stranka duguje odgovor na ovo pitanje ...

Dakle JA kao i mnogi drugi smo blizu da glasamo baš za njih ..... ali NEĆU GLASATI ZA STRANKU KOJA SE NE IZJASNI VRLO JASNO DA NEĆE NI DE JURE NI DEFACTO PRIZNATI NEZAVISNOST KOSOVA ......
 
Dinar drzu gastarbajteri inace bi bio na 200 ali nece toliko da padne.

Sta nije Kostunica to su ovi sad prodali tako da njegov ekonomski model od pre nemoze vise da ide.

Da samo što to nije njegov već Dikićev i Đinđićevih eksperata .... u tu svinjariju od njegovih se umešao samo Bubalo ....
 

Back
Top