Ка­ко по­ста­ти ми­ни­стар и његов са­вет­ник

Moreplovka....

Aktivan član
Banovan
Poruka
1.024
Би­ти ми­ни­стар је од­го­вор­на и те­шка ду­жност. На тај по­ло­жај би тре­ба­ло да до­ла­зе људи са ве­ли­ким рад­ним и жи­вот­ним ис­ку­ством, људи од стру­ке, са од­го­ва­ра­ју­ћим знањима из де­лат­но­сти ми­ни­стар­ства на чи­је че­ло до­ла­зе.
Ко­је шко­ле тре­ба да има ми­ни­стар да би до­шао на та­ко углед­ну и од­го­вор­ну ду­жност? Да ли тре­ба не­што да зна о де­лат­но­сти на чи­је че­ло до­ла­зи? Код нас то ни­је нео­п­ход­но. Та­ко је је­дан пси­хо­лог био пр­во ми­ни­стар те­ле­ко­му­ни­ка­ци­ја а по­том и ми­ни­стар вој­ни, или је­дан ма­кро­е­ко­но­ми­ста ми­ни­стар енер­ге­ти­ке. Мо­гло би још та­квих при­ме­ра да се на­бро­ји, али нај­не­о­бич­ни­ја је про­фе­си­ја садашњег ми­ни­стра ино­стра­них по­сло­ва Ср­би­је, нај­мла­ђег ми­ни­стра у Вла­ди, Ву­ка Је­ре­ми­ћа.
Је­ре­мић за конфедерална Ср­би­ју
Чи­ме је мла­ди Вук Је­ре­мић до­ка­зао сво­ју ди­пло­мат­ску зре­лост и по­ли­тич­ку спо­соб­ност да би мо­гао рав­но­прав­но да раз­го­ва­ра са европ­ским, ру­ским и аме­рич­ким ми­ни­стри­ма ино­стра­них по­сло­ва? Шта је пре­ваг­ну­ло при­ли­ком његовог наименовања за ми­ни­стра спољних де­ла: успе­шно за­вр­ше­не сту­ди­је фи­зи­ке у ино­стран­ству, или знање ен­гле­ског, или што је био уче­ник, па по­сле и са­вет­ник садашњег пред­сед­ни­ка Ср­би­је, или срод­ство са функ­ци­о­не­ри­ма екс-ју­го­сло­вен­ске по­ли­ти­ке, бра­ћом По­зде­рац? Фи­зи­ка и ди­пло­ма­ти­ја не­ма­ју баш мно­го до­дир­них та­ча­ка, али је мо­жда мла­ди ми­ни­стар имао не­ке ул­тра­бр­зе ку­р­се­ве из ди­пло­ма­ти­је ко­ји су га “оспо­со­би­ли” за јед­но од нај­ва­жни­јих ме­ста у Вла­ди Ср­би­је. Да­нас је то и нај­од­го­вор­ни­је ме­сто,од ко­га ди­рект­но за­ви­си успе­шност пре­го­во­ра о ста­ту­су Ко­сме­та.
Да ли је садашњи ми­ни­стар ино­стра­них по­сло­ва Ср­би­је, Вук Је­ре­мић остао до­сле­дан свом некадашњем ста­ву кад је као са­вет­ник пред­сед­ни­ка Та­ди­ћа ишао по све­ту и јав­но изјављивао да је Ко­со­во и Ме­то­хи­ја срп­ска те­ри­то­ри­ја а не­зва­нич­но при не­фор­мал­ним су­сре­ти­ма тра­жио да нас (Аме­ри­кан­ци) осло­бо­де тог про­бле­ма али та­ко да се то у Ср­би­ји лак­ше про­гу­та! То је уо­ста­лом на Ја­го­дин­ској те­ле­ви­зи­ји отво­ре­но ре­као го­спо­дин Ср­ђа Триф­ко­вић ко­ји спа­да у ве­о­ма оба­ве­ште­не људе, а и жи­ви у САД, где уре­ђу­је је­дан угле­дан ча­со­пис.
Вук Је­ре­мић је ми­мо Ре­зо­лу­ци­је Скуп­шти­не Ср­би­је из­нео нај­но­ви­ју срп­ску (?) по­ну­ду Ал­бан­ци­ма. “Пред­ла­же­мо нај­ши­ру мо­гу­ћу ау­то­но­ми­ју укључујући и при­ступ свет­ској бан­ци и ММФ-у и дру­гим ме­ђу­на­род­ним фи­нан­сиј­ским ин­сти­ту­ци­ја­ма. Ср­би­ја је спрем­на да раз­ма­тра одрицање од не­ких пре­ро­га­ти­ва су­ве­ре­но­сти, да Ко­смет до­би­је не­ки вид пред­став­ни­штва у ино­стран­ству”. Ово је у уви­је­ној фор­ми сли­ка кон­фе­де­ра­ци­је Ко­со­ва и Ме­то­хи­је и Ср­би­је, оно што је последња измишљотина Со­ла­не и дру­жи­не из ЕУ. Ни­је ли по­зна­ти тај­ни став Ву­ка Је­ре­ми­ћа о решењу ста­ту­са Ко­сме­та ипак био од­лу­чу­ју­ћи за његово именовање као нај­мла­ђег ми­ни­стра у вла­ди Ср­би­је на вр­ло од­го­вор­но ме­сто ми­ни­стра спољних по­сло­ва?

На­ју­но­сни­је занимање – ми­ни­стар
У Ср­би­ји је из­гле­да нај­лак­ше, а при том на­ју­но­сни­је занимање би­ти ми­ни­стар. Има­ју по не­ко­ли­ко са­вет­ни­ка и по­моћ­ни­ка, рас­по­де­ле по­сло­ве, да­ју да им се пи­шу го­во­ри, из­ја­ве за јав­ност, а они то са­мо на­у­че на­па­мет или про­чи­та­ју. У стру­ку баш и не мо­ра­ју да се раз­у­ме­ју.
Данашњи срп­ски ми­ни­стри има­ју по пет до шест по­моћ­ни­ка и има­ју сил­не са­вет­ни­ке, укуп­но има­ју 22 са­вет­ни­ка сва­ки са пла­том до 1100 евра ме­сеч­но. По­моћ­ни­ка је ви­ше. Ми­ни­стри­ма срп­ске вла­де (укуп­но два­де­сет­два чла­на вла­де) “по­ма­же” сто­је­дан по­моћ­ник.

Ре­вол­ве­раш са­ве­ту­је Је­ре­ми­ћа

Мла­ђан Дин­кић има три­на­ест по­моћ­ни­ка и са­вет­ни­ка, а Вук Је­ре­мић се опре­де­лио за Ми­ла­на Ве­ру­о­ви­ћа, телохранитеља уби­је­ног пре­ми­је­ра Ср­би­је. У че­му ли ће то да му по­ма­же бив­ши телохранитељ? Оста­ли ми­ни­стри има­ју по јед­ног или дво­ји­цу са­вет­ни­ка. Ми­ни­стар фи­нан­си­ја има осам по­моћ­ни­ка и јед­ног са­вет­ни­ка, а пла­ни­ра да му тим бу­де још број­ни­ји. Нај­за­го­нет­ни­ји број по­моћ­ни­ка и са­вет­ни­ка има ми­ни­стар по­ли­ци­је Јо­чић, а ми­ни­стар за Ко­со­во и Ме­то­хи­ју Самарџић, има три по­моћ­ни­ка, и то­ли­ко са­вет­ни­ка да се не мо­гу на­бро­ја­ти!
Пре­ми­јер има тим од осмо­ро стручњака ко­ји га са­ве­ту­ју, а Бо­жи­дар Ђе­лић у свом ти­му са­вет­ни­ка и по­моћ­ни­ка има и глум­ца Зо­ра­на Цви­ја­но­ви­ћа. Код Дра­га­на Ђи­ла­са као је­дан од тро­је по­моћ­ни­ка, ухлебљење је на­шао и Жика (па­ук) Ан­ђел­ко­вић.
Кри­те­ри­ју­ми за из­бор по­моћ­ни­ка или са­вет­ни­ка су ве­о­ма растегљиви. Ми­ни­стар би­ра свој тим и са­мо он поставља и кри­те­ри­ју­ме за из­бор. Увек се не­ка­ко де­си да кри­те­ри­ју­ме испуњавају углав­ном пријатељи, ку­мо­ви, ро­ђа­ци, школ­ски дру­го­ви, дру­го­ви из кра­ја, итд. Нај­ва­жни­је је би­ти “до­бар” с ми­ни­стром и по мо­гућ­ству би­ти члан стран­ке из ко­је је и ми­ни­стар.
Да­кле, ко­ли­ко је са­вет­ни­ка и по­моћ­ни­ка ме­ђу на­шим ми­ни­стри­ма, Вла­да би тре­ба­ла да ра­ди бр­зо и ефи­ка­сно.
Има­ју­ћи све ово у ви­ду ис­па­да да би сва­ки ио­ле пи­смен Ср­бин са не­што ма­ло знања ен­гле­ског је­зи­ка мо­гао би­ти ми­ни­стар. Ко­је су ква­ли­фи­ка­ци­је по­треб­не да би се био ми­ни­стра не­ког ре­со­ра за­ви­си од ман­да­та­ра Вла­де. Нај­ва­жни­ји кри­те­ри­јум је ипак при­пад­ност стран­ци, а што се ти­че по­сла, већ ће се сна­ћи. Баш као у оној ша­ли кад су не­ког пи­та­ли да ли зна да сви­ра кла­вир, а он од­го­во­рио – мо­жда и знам, ни­сам про­бао! •

Пише: др Мирјана Анђелковић Лукић
 

Moreplovka....

Aktivan član
Banovan
Poruka
1.024
pa postao je tako sto su tata od jeremica, tj jeremic stariji i boris tadic opljackali 2000te godine Beopetrol, tacnije upali u tu firmu i postavili "demokratsko rukovodstvo" na celu sa Jeremicevim tatom. Onda su krali , krali, apali, apali te se tako uspostavilo trajno saveznistvo ove dve srpske porodice.

Ja sam negde procitala informaciju da ce postati direktor Nis-a, ako vec nije postao u medjuvremenu.Mislim na tatu...
 

Jerry Ropero

Poznat
Banovan
Poruka
7.375
mnoge firme su 200te opljackane a radnici pokradeni tako sto su u njih upadali teroristi iz tzv "demokratskih stranaka" i naoruzani hladnim i vatrenim oruzjem smenjivali legalno izabrana rukovodstva tih firmi i postavljali sami sebe na celne funkcije u tim preduzecima. Jedno od tih preduzeca je bio i bivsi beopetrol u kojem je tada sluzbovao tatica jeremica mladjeg . Njega su zaposeli kao deo svog "izbornog plena" boris tadic i jeremic stariji.


dobitne kombinacije pljacke drzave imovine su uglavnom isle ovim putem. prebije se legalno izabrano rukovodstvo firme ili natera da potpise da daje ostavku, izaberu sami sebe , zatim pokradu sta imaju, i zatim kad se vise ukrasti nema onda se preduzece iznosi na dobos i privatizuje se.

novog vlasnika boli uvo za ono sto je bilo pre, jer ga kupi za malu lovu, a *ebana strana u celoj prici su radnici te firme kao i drzava koja je bila vecinski vlasnik same firme.

recimo glavni kriminalac mladjan dinkic je upao u narodnu banku , glavnu finansijsku instituciju drzave, i zaposeo je "da se slucajno pare ne ukradu". to je odprilike ko kad bi vuk upao u tor sa ovcama da se pobrine da sve ovce ostanu na broju.
 
Da biste mogli da otvarate nove teme i trajno koristite svoje ime - kliknite ovde da se registrujete.

Top
  Blokirali ste reklame
Dragi prijatelju, nemojte da blokirate reklame - isključite Ad Blocker na Forumu, jer će tako mesto vaših susreta na Krstarici ostati besplatno za korišćenje.