Isus Hrist - Bozji Sin (Biblijski dokazi)

aeternum

Elita
Poruka
20.808
Biblija nam otkriva Istinu o Isusu.
On je temelj nase hriscanske vere.
Vera u Boga podrazumeva i veru u Isusa Hrista kao Bozjeg Sina.
Evo sta Biblija kaze o Isusu Hristu:

U Bibliji se za Isusa kaze da je BOZJI SIN. To je Bog JHVH posvedocio.

Takodje se I za Isusa kaze da je sin covecji…
A Isus u Bibliji ima mnoge titule koje ga objasnjavaju njega I njegovu ulogu…
Kao na primer knez mira itd..

Nigde nije nazvan niti STVORITELJEM SVEGA sto samo pripada Bogu JEHOVI
Niti SVEMOCIM BOGOM sto je samo Jehova Bog.

Dakle Bozja rec, Bog, kaze da je ISUS BOZJI SIN.

A Bog JEHOVA JE JEDAN BOG, JEDINI SVEMOCNI, JEDINI BOG STOVRITELJ,
TVORAC CELOG UNIVERZUMA i svih inteligentnih stvorenja, andjela i ljudi
Jehova Bog je JEDINI "oduvek i zauvek" besmrtan je i zivi u vecnosti

Otkrivenje 4:11
11 “Jehova, Bože naš, dostojan si primiti slavu, čast i moć jer ti si sve stvorio i tvojom je voljom sve postalo i stvoreno je.”
ON JE SVE STVORIO sto implicira da je stovrio I svog SINA Isusa Hrista…
ISUS je sin jer je u korelaciji sa svojim OCEM Bogom JEHOVOM, njegov je sin jer je stvoren od strane Boga OCA.…
ISUSA je BOG STVORIO.


ISUS HRIST JE BOZJI SIN

Tako za njega kaze Bozja Rec, tj Bog
preko svoje pisane reci Biblije...
Isus je prvorodjeni i jedinorodjeni Bozji Sin
Sto znaci da je Bog njega prvog stvorio, PRVO i direktno
a sve ostalo je stvarao preko Isusa...


Zato je Isus nas posrednik do Boga.
To je zapisano u Kolosanima

Kolosanima 1:14-16
15 Он (Isus ) је slika nevidljivog Boga, prvenac svega sto je stvoreno.
16 Јеr је preko njega sve bilo stvoreno na nebesima i na zemlji, vidljivo i nevidljivo,
bilo da su to prestoli ili uprave ili poglavarstva ili vlasti.
Sve je stvoreno preko njega i za njega.
17 Оn je pre svega drugog i sve je preko njega postalo.


ili Kološanima 1:15 On je slika nevidljivog Boga, prvorođenac svega što je stvoreno
prvorodjenac ili prvorodjeni


dakle tako kaze Bozja rec
jasno pise za Isusa da je
početak Božjih dela stvaranja
Otkrivenje 3:14
prvenac svega sto je stvoreno Kolosanima 1:15
a preko njega je sve ostalo stvoreno... Kolosanima 1:15


Posto pise da je Prvi stvoren ili rodjen on ne moze biti Bog Stvoritelj
koji je jedini JHVH Bog Jehova
takodje neko da bi bio rodjen mora da je prvo stvoren.
Bozji Sin koga je Bog poslao

Jovan 17:3
3 A da bi dobili večni život, treba da dobro upoznaju tebe, jedinog pravog Boga, i onoga koga si poslao, Isusa Hrista.
Jovan 3:16
„Jer Bog je toliko voleo svet da je dao svog jedinorođenog Sina,
da niko ko iskazuje veru u njega ne bude uništen, nego da ima večni život


1 Jovanova 4:9
9 Bog je pokazao ljubav prema nama tako što je poslao svog jedinorođenog Sina+ u svet da preko njega dobijemo život

Jer jedan je Bog, i jedan posrednik između Boga i ljudi, čovek Isus Hristos (1. Timotiju 2:5)
Jovan 14:28 Reci ISUSA HRISTA
28 Čuli ste da sam vam rekao: ’Odlazim i vratiću se kod vas.‘ Ako me volite, radovaćete se što odlazim kod Oca,

jer Otac je veći od mene.
 
Biblijski citati koji govore da je Isus Bozji Sin


Nikada Isus nije rekao za sebe da je Bog ili svemoguci Bog.
Isus rekao za sebe : "Ja sam Bozji Sin." Matej 27:43
Bog je sa neba tri puta posvedocio da je Isus Bozji Sin.


1. Kušač mu se približi i reče mu: Ako si Sin Božji, zapovedaj da se ovo kamenje pretvori u hlebove. (Matej 4:3)
2. i reče mu: Ako si Sin Božji, skoči dole, jer je napisano: "Anđelima svojim zapovediće za te, i oni će tebe na ruke uzeti, da gde nogom svojom za kamen ne zapneš." (Matej 4:6)
3. Oni koji bejahu u lađi približiše se Isusu i pokloniše mu se, govoreći: Zaista si ti Sin Božji! (Matej 14:33)
4. Prvosveštenik mu reče: Zaklinjem te živim Bogom da nam kažeš jesi li ti Hristos, sin Božji. (Matej 26:63)
5. i govoreći: Ti koji hram razvaljuješ i za tri dana opet sagrađuješ, pomozi sad sam sebi! Ako si Sin Božji, siđi s krsta! (Matej 27:40)
6. Centurion i oni koji s njim čuvahu Isusa, pošto videše kako se zemlja zatrese i šta bi, obuze veliki strah, i oni rekoše: Ovo je zaista bio Sin Božji! (Matej 27:54)
7. I dusi nečisti, kad ga viđahu, pripadahu k njemu i vikahu: Ti si Sin Božji! (Marko 3:11)
8. Kad centurion koji stajaše prema njemu vide kako izdahnu, reče: Ovaj je čovek zaista bio Sin Božji! (Marko 15:39)
9. Anđeo joj odgovori: Duh Sveti doći će na te, i sila Najvišega oseniće te. Zato i sveto dete koje će se od tebe roditi nazvaće se sin Božji. (Luka 1:35)
10. Reče mu đavao: Ako si Sin Božji, zapovedaj ovome kamenu da postane hleb. (Luka 4:3)
11. Đavo ga odvede još u Jerusalim, postavi ga na vrh hrama, i reče mu: Ako si Sin Božji, skoči odavde dole, (Luka 4:9)
12. Iz mnogih iziđoše i zli duhovi vičući i govoreći: Ti si Sin Božji! Ali im on zaprećivaše, i ne davaše im da govore, jer oni znadijahu da je on Hristos. (Luka 4:41)
13. Svi rekoše: Ti li si dakle Sin Božji? A on im reče: Vi kažete, jesam. (Luka 22:70)
14. I ja videh i zasvedočih da je on Sin Božji. (Jovan 1:34)
15. Natanailo odgovori i reče mu: Ravi!, Ti si Sin Božji, ti si kralj Izrailjev. (Jovan 1:49)
16. i mi verovasmo i poznasmo da si ti Hristos, Sin Božji. (Jovan 6:69)
17. kako vi govorite onome koga Otac posveti i posla na svet: Hulu govoriš! I to zato što rekoh: Ja sam Sin Božji? (Jovan 10:36)
18. Kad to Isus ču, reče: Ova bolest nije na smrt, nego na slavu Božju, da se proslavi Sin Božji s nje. (Jovan 11:4)
19. Reče mu ona: Da, Gospode! Verujem da si ti Hrist, Sin Božji, koji je trebao da dođe na svet. (Jovan 11:27)
20. a ova su napisana da verujete da Isus jeste Hristos, sin Božji, i da, verujući, imate život u imenu njegovom. (Jovan 20:31)
21. Filip mu reče: Ako veruješ od svega srca svoga, možeš. A evnuh odgovori: Verujem da je Isus Hristos Sin Božji. (Dela 8:37)
22. i odmah je propovedao po sinagogama da je Isus Sin Božji. (Dela 9:20)
23. Jer sin Božji, Isus Hristos, koga propovedasmo vama ja, Silvan i Timotej, ne bi "da i ne", nego u njemu bi "da". (2. Korinćanima 1:19)
24. nauči se - i ako je Sin Božji bio - poslušanju, po onome što podnese, (Jevrejima 5:8)
25. Ko počini greh od đavola je, jer đavo greši od početka. Sin se Božji zato javi da uništi dela Đavolja. (1. Jovanova 3:8)
26. Ko prizna da je Isus Sin Božji, Bog u njemu stoji i on u Bogu. (1. Jovanova 4:15)
27. Ko je koji svet pobedi, osim onoga koji veruje da je Isus Sin Božji? (1. Jovanova 5:5)
28. A znamo da Sin Božji dođe i dade nam razum da poznamo Boga istinitoga, i da budemo u istinitom Sinu njegovom Isusu Kristu. On je koji je istiniti Bog i život večni. (1. Jovanova 5:20)
29. Anđelu Tijatirske Crkve napiši: Evo šta govori Sin Božji, koji ima oči kao plamen ognjeni, i noge kao usjali bakar. (Otkrivenje 2:18)
30. Ja vam kažem: koji god prizna mene pred ljudima, priznaće i Sin čovečji njega pred anđelima Božjim; (Luka 12:8)
31. On se uzdao u Boga; neka mu pomogne sad, ako ga voli, jer govoraše: "Ja sam Sin Božji". (Matej 27:43)
Jovan 3:16 Jer Bog toliko ljubi svet, da je Sina svoga jedinorođenoga dao, da ni jedan koji u njega veruje ne propadne, nego da ima život večni.
Jovan 17:3 A život je večni u tome da tebe poznaju, tebe, jedinoga istinitoga Boga, i onoga koga si ti poslao, Isusa Hrista.
Sve je meni predao Otac moj, i niko ne zna za Sina do Otac, niti Oca ko zna do Sin i ako kome Sin hoće objaviti. (Matej 11:27)
Simon Petar odgovori: Ti si Hristos, Sin Boga živoga. (Matej 16:16)
: A danu tome i o času niko ne zna, ni anđeli nebeski, ni Sin, nego Otac sam. : (Matej 24:36)
Sam Bog je sa neba posvedocio nakon Isusovog krstenja u vodi…da je ISUS njegov SIN

Svedocanstvo Boga da je Isus njegov Sin, tj Sin Bozji...


I gle, glas s nebesa progovori: Ovo je sin moj ljubljeni, u kome je moje blagovoljenje. (Matej 3:17)
Dok on još govoraše, oblak sjajan zakloni ih, i, gle, ču se glas iz oblaka koji reče: Ovo je Sin moj ljubljeni, na kome je moje blagovoljenje; njega poslušajte! (Matej 17:5)
I ču se glas s nebesa koji progovori: Ti si sin moj ljubljeni, u kome je moje blagovoljenje! (Marko 1:11)
I dođe oblak te ih zakloni, i iziđe glas iz oblaka: Ovo je Sin moj ljubljeni, njega poslušajte! (Marko 9:7)
i siđe na nj Duh Sveti u telesnom obliku kao golub, i ču se glas s neba koji progovori: Ti si Sin moj ljubljeni, u tebi je moje blagovoljenje! (Luka 3:22)
Jer on primi od Boga Oca čast i slavu kad dođe k njemu glas: "Ovo je sin moj ljubljeni, u kome je moje blagoslovljenje." (2. Petrova 1:17)
 
Znacaj ISUSOVE ZRTVE za covecanstvo

Bog nas spasava - izbavlja od nasledjenog greha i smrti - u buducnosti
da bi smo dobili vecni zivot.
Bog nas spasava preko otkupne zrtve Isusa Hrista
na temelju koje dobijamo vecni zivot.

Jovan 3:16 16 Jer je Bog toliko voleo svet, da je Sina svoga jedinorođenoga dao, da ni jedan koji u njega veruje ne propadne, nego da ima život večni.
Bog je dao svog Sina - Isusa Hrista - KOJI JE OTKUPNA ZRTVA


Rimljanima 6:23
23 Jer je plata za greh smrt, a dar Božji je život večni u Isusu Hristu, Gospodu našemu.

a bez svoje zasluge su opravdani milošću njegovom, otkupom koji je u Isusu Hristu. (Rimljanima 3:24)

Jer Sin čovečji ( Isus Hrist ) nije došao da mu služe, nego da služi, i da da život svoj u otkup za mnoge. (Marko 10:45)

Rimljanima 5:8 "A Bog nam je pokazao svoju ljubav tako što je Hrist, dok smo još bili grešnici, umro za nas."

1 Jovanova 4:9 " U ovom se ljubav Božja očitovala na nama: Bog je poslao svog jedinorođenog Sina u svet da bismo preko njega dobili život.Na temelju Isusove zrtve imamo mogucnost izbavljenja od ropstva greha i smrti
Mogucnost vecnog zivota
i Uskrsenja u vecni zivot.

Psalam 37
29 Pravednici će naslediti zemlju, i živeće na njoj doveka.
Psalam 37
9 Jer će se istrebiti koji čine zlo, a koji čekaju Gospoda naslediće zemlju.

Ono sto mnogi ne znaju da je Bozja namera za covecanstvo vecni zivot na Zemlji
Bog ce nas u buducnosti dovesti do savrsenstva i omoguci nam vecni zivot na Zemlji...
A one koji su umrli vaskrsnuce na Zemlji i dace im savrsenost da i oni mogu da zive vecno...
 
Po Judaizmu, samo Bog moze da oprasta grehe, kako Isus moze da oprasta grehe, jedini logicki sled je da je Isus - Bog.
Jevanđelje po Mateju 18
18 Jer vam kažem zaista: šta god svežete na zemlji biće svezano na nebu, i šta god razrešite na zemlji biće razrešeno na nebu.

Kojima oprostite grehe, oprostiće im se; i kojima zadržite, zadržaće se (Ivan.20:21-23).

https://najozbiljnijiozbiljniistraz...0/05/tko-moze-oprastati-grijehe-covjecanstvu/
mada jahvini svjedoci kazu da su farseji to pogresno shvatili, da samo bog moze da oprasta grehe, vidimo moze i koga god Hristos delegira

sutra da bude sveopste vaskrsenje, opet ce reci, ama to je onaj Sin Coveciji, kakav Bog? pise lepo COVECIJI, Njega i cekamo... sto jes-jes, ne zameram ja to svedocima
 
Jevanđelje po Mateju 18
18 Jer vam kažem zaista: šta god svežete na zemlji biće svezano na nebu, i šta god razrešite na zemlji biće razrešeno na nebu.

Kojima oprostite grehe, oprostiće im se; i kojima zadržite, zadržaće se (Ivan.20:21-23).

https://najozbiljnijiozbiljniistraz...0/05/tko-moze-oprastati-grijehe-covjecanstvu/
mada jahvini svjedoci kazu da su farseji to pogresno shvatili, da samo bog moze da oprasta grehe, vidimo moze i koga god Hristos delegira
Ma nesumnjivo je logican sled da je Isus Bog, tu nema spora. JS su nesto izmedju Judaizma i Hriscanstva, a nisu ni jedno
ni drugo. Judaisti ne priznaju Isusa, jer je i njima jasno, da ako ga priznaju, on mora biti Bog. :heart:
 
Ma nesumnjivo je logican sled da je Isus Bog, tu nema spora. JS su nesto izmedju Judaizma i Hriscanstva, a nisu ni jedno
ni drugo. Judaisti ne priznaju Isusa, jer je i njima jasno, da ako ga priznaju, on mora biti Bog. :heart:
ja ipak imam jevandjeosku argumentaciju da se nije moralo insistirati, i kako i sam Hristos upotrebljava dva konteksta: Sin Coveciji SUDI i Sin Boziji VASKRSAVA -ajde sta bi vise hteli?
to je uradjeno da se ocrni moja stranka, i Jevsevije Kesarijski, malo bilo samaranje Arija

nema se sta zameriti aeternum, stihovi stoje 90-95% sigurno, mozda tek ponesto, ali velikom vecinom argumentuje

to nije trebalo da se radi u nikeji, da je njihov rimski carev Isus veci od naseg, jer nas kaze da je Otac veci
 
Poslednja izmena:
to nije trebalo da se radi u nikeji, da je njihov rimski carev Isus veci od naseg, jer nas kaze da je Otac veci
I onda se desava velika prevara, uvaljuju nam lazno otkrivenje cak! jer im je Njihov Isus uzurpartor Prestola Bozijeg, a u stvari se radi o antihristu!
OTK. 3,21 Onome koji pobedi daću da sedi sa mnom na prestolu mome, kao i ja što pobedih i sedoh sa ocem mojim na prestolu njegovom.
  • MATEJ 20,23 ... ALI SESTI MENI S DESNE I S LEVE STRANE, NIJE MOJE DA DAM, NEGO KOJIMA JE PRIPREMIO OTAC MOJ.

Dok Rim ustolicuje antihrista, i gleda i nas da prevari, sekte sa Mihajlom nastoje da svrgnu Gospoda nasega, kao da ce Mihajlu da se poloze svi neprijatelji pod noge, a ne Sinu Covecijem, tj. Bozijem.
Dakle, imamo totalnu perverziju!
Posle su samo nastavljali jos vise provocirajuci sa Andrejom Kesarijskim da je Lucifer, i onim da je Knez ovoga sveta, sabirajuci sebi SUD.
pa dok se napravi obracun, Jer je vreme da se pocne sud od kuce Božije; ako li se najpre od vas pocne, kakav ce biti posledak onima što se protive Božijem jevandelju? - Prva Petrova poslanica 4
 
Poslednja izmena:
Ovo su Biblijski dokazi da su Otac i Sin jedno:

9. Исус му рече: Толико сам времена с вама и ниси ме познао, Филипе? Ко је
видио мене, видио је Оца: па како ти говориш: Покажи нам Оца?

10. Зар не вјерујеш да сам ја у Оцу и Отац у мени? Ријечи које вам ја говорим
не говорим од самога себе, него Отац који пребива у мени он твори дјела.

A ovo su dokazi prepravljanja Biblije od strane jehovinih svedoka:

Isus mu je na to rekao: „Toliko vremena sam s vama, a ti me, Filipe, još nisi upoznao?
Ko je video mene, video je i Oca.+ Zašto onda kažeš: ’Pokaži nam Oca‘?
Zar ne veruješ da sam ja u jedinstvu sa Ocem i da je Otac u jedinstvu sa mnom?+
Ono što vam ja govorim ne govorim sam od sebe, nego Otac koji ostaje u jedinstvu sa
mnom čini svoja dela preko mene.

Tako su samovoljno neke reči promenili, neke nadodali, da bi svoju dogmu opravdali.
 
Biblija ne otkriva samo Isusovu prirodu, već i našu:

У онај дан знаћете ви да сам ја у Оцу своме. и ви у мени, и ја у вама.

Ali i to su prepravili.

Tog dana ćete razumeti da sam ja u jedinstvu sa svojim Ocem, vi u jedinstvu sa mnom i ja u jedinstvu s vama.

Utešitelja, Duha Svetoga su nazvali u svojoj Bibliji pomoćnikom.
krsti se.gif


Tako da stvarno ne razumem o kakvim dokazima Biblijskim se može razgovarati
sa jehovninim svedocima, kada su oni prepravili sve u njoj i prilagodili je svojoj
dogmi.
 
38. Ако ли творим, ако мени и не верујете, делима мојим верујте,
да познате и верујете да је Отац у мени и ја у Њему.

I ovo su prepravili.

38. Ali ako to činim, čak i ako ne verujete meni, verujte tim delima,
da razumete i verujete da je Otac u jedinstvu sa mnom i ja u jedinstvu sa Ocem.

Kako verovati ljudima kojima ni Božija reč nije sveta, već je prepravljaju po svojoj
volji? :dontunderstand:
 
Dobro citaj stih i iz jovana
. И зато још више гледаху Јевреји да Га убију што не само квараше суботу него и Оцем својим називаше Бога и грађаше се једнак Богу.

I isysovi sledbenici i neprijatelji shvatili su da biti sin znaci biti bog .
Dakle da li je isys sin boziji?Da
Da li je isus bog?Da.

Ove dve fraze znace isto.I tu se slazu i neprijatelji i sledbenici.
 
Isus kao Bozji Sin je prenosio Bozju rec

Bog je samo Jedan JHVH
a hriscanstvo je ucenje BOga
koje je dobilo naziv po Hristu jer je Hrist preneo u 1 veku UCENJE BOGA -
Bozju rec

Jovan 7: 16 Isus im je odgovorio: “Ono što naučavam nije moje, nego dolazi od onoga koji me poslao

Jovan 8:28

28 Stoga je Isus rekao: “Kad podignete* Sina Čovječjeg, znat ćete da sam ja onaj koji kažem da jesam i da ništa ne činim sam od sebe. Naprotiv, ja govorim ono što me Otac naučio.

Lujo Bakotić
(LB):

28 Reče im Isus: Kad podignete Sina čovečjega, poznaćete šta sam ja, i da ništa od sebe ne činim, nego kako me nauči Otac, onako govorim.

Jovan 5
19 Isus im je na to rekao: „Istinu vam kažem, Sin ne može ništa da učini sam od sebe, nego samo ono što vidi da Otac čini.
Jer šta god Otac čini, to i Sin čini na isti način. 20 Jer Otac voli Sina i pokazuje mu sve što sam čini. Pokazaće mu i dela koja su veća od ovih, da biste se vi divili.
 
Po Judaizmu, samo Bog moze da oprasta grehe, kako Isus moze da oprasta grehe, jedini logicki sled je da je Isus - Bog.
Dakle ili ces biti Judaista, i ne priznati Isusa, ili ces biti Hriscanka, i priznati da je Isus - Bog.
Kad malo bolje razmislis, Trojstvo je logican sled razmisljanja...
Isus moze sve sto mu je Bog dao da radi... to implicira da je Isus Bozji Sin koji je poslusan Bogu.
Trojstvo je nelogicno i nema veze sa istinom o Bogu.
Ne mogu tri osobe bviti u jednoj to je lazna dogma
prema Bibliji jasno pise da je Bog JEDAN i to JHVH
Dakle Bozja rec kaze Bog je JEDAN i to je Bozanska istina

samo oni sto ne citaju sami Bibliju mogu biti zavarani tim laznim dogmama o Bogu
Jer samo u Bibliji je istina o Bogu
a tu jasno pise Bog je jedan.

U Bibliji se ne spominje trojstvo
 
Biblija nam otkriva Istinu o Isusu.
On je temelj nase hriscanske vere.
Vera u Boga podrazumeva i veru u Isusa Hrista kao Bozjeg Sina.
Evo sta Biblija kaze o Isusu Hristu:

U Bibliji se za Isusa kaze da je BOZJI SIN. To je Bog JHVH posvedocio.

Takodje se I za Isusa kaze da je sin covecji…
A Isus u Bibliji ima mnoge titule koje ga objasnjavaju njega I njegovu ulogu…
Kao na primer knez mira itd..

Nigde nije nazvan niti STVORITELJEM SVEGA sto samo pripada Bogu JEHOVI
Niti SVEMOCIM BOGOM sto je samo Jehova Bog.

Dakle Bozja rec, Bog, kaze da je ISUS BOZJI SIN.

A Bog JEHOVA JE JEDAN BOG, JEDINI SVEMOCNI, JEDINI BOG STOVRITELJ,
TVORAC CELOG UNIVERZUMA i svih inteligentnih stvorenja, andjela i ljudi
Jehova Bog je JEDINI "oduvek i zauvek" besmrtan je i zivi u vecnosti

Otkrivenje 4:11
11 “Jehova, Bože naš, dostojan si primiti slavu, čast i moć jer ti si sve stvorio i tvojom je voljom sve postalo i stvoreno je.”
ON JE SVE STVORIO sto implicira da je stovrio I svog SINA Isusa Hrista…
ISUS je sin jer je u korelaciji sa svojim OCEM Bogom JEHOVOM, njegov je sin jer je stvoren od strane Boga OCA.…
ISUSA je BOG STVORIO.


ISUS HRIST JE BOZJI SIN

Tako za njega kaze Bozja Rec, tj Bog
preko svoje pisane reci Biblije...
Isus je prvorodjeni i jedinorodjeni Bozji Sin
Sto znaci da je Bog njega prvog stvorio, PRVO i direktno
a sve ostalo je stvarao preko Isusa...


Zato je Isus nas posrednik do Boga.
To je zapisano u Kolosanima

Kolosanima 1:14-16
15 Он (Isus ) је slika nevidljivog Boga, prvenac svega sto je stvoreno.
16 Јеr је preko njega sve bilo stvoreno na nebesima i na zemlji, vidljivo i nevidljivo,
bilo da su to prestoli ili uprave ili poglavarstva ili vlasti.
Sve je stvoreno preko njega i za njega.
17 Оn je pre svega drugog i sve je preko njega postalo.


ili Kološanima 1:15 On je slika nevidljivog Boga, prvorođenac svega što je stvoreno
prvorodjenac ili prvorodjeni


dakle tako kaze Bozja rec
jasno pise za Isusa da je
početak Božjih dela stvaranja
Otkrivenje 3:14
prvenac svega sto je stvoreno Kolosanima 1:15
a preko njega je sve ostalo stvoreno... Kolosanima 1:15


Posto pise da je Prvi stvoren ili rodjen on ne moze biti Bog Stvoritelj
koji je jedini JHVH Bog Jehova
takodje neko da bi bio rodjen mora da je prvo stvoren.
Bozji Sin koga je Bog poslao

Jovan 17:3
3 A da bi dobili večni život, treba da dobro upoznaju tebe, jedinog pravog Boga, i onoga koga si poslao, Isusa Hrista.
Jovan 3:16
„Jer Bog je toliko voleo svet da je dao svog jedinorođenog Sina,
da niko ko iskazuje veru u njega ne bude uništen, nego da ima večni život


1 Jovanova 4:9
9 Bog je pokazao ljubav prema nama tako što je poslao svog jedinorođenog Sina+ u svet da preko njega dobijemo život

Jer jedan je Bog, i jedan posrednik između Boga i ljudi, čovek Isus Hristos (1. Timotiju 2:5)
Jovan 14:28 Reci ISUSA HRISTA
28 Čuli ste da sam vam rekao: ’Odlazim i vratiću se kod vas.‘ Ako me volite, radovaćete se što odlazim kod Oca,

jer Otac je veći od mene.
Ko vidi mene vidi i oca mog--Dovoljno,ko ce d a vjeruje vjerovace ko nece nece ..Gdje to pise d a je Isus oprastao grijehe ???
 
Ko vidi mene vidi i oca mog--Dovoljno,ko ce d a vjeruje vjerovace ko nece nece ..Gdje to pise d a je Isus oprastao grijehe ???
Marko 2 poglavlje

Kad se posle nekoliko dana vratio u Kapernaum, pročulo se da se nalazi u jednoj kući.2 Tamo je došlo toliko mnogo ljudi da više nije bilo mesta, čak ni pred vratima. Tada je počeo da im govori Božju reč.3 I došli su neki ljudi i doneli mu paralizovanog čoveka. Četvorica su ga nosila.4 Pošto ga zbog naroda nisu mogli doneti do Isusa, napravili su otvor na krovu iznad mesta gde je bio Isus i spustili nosila na kojima je paralizovani ležao. 5 Kad je Isus video njihovu veru, rekao je tom čoveku: „Sine, oprošteni su ti gresi.“6 A tamo su sedeli neki poznavaoci Zakona i razmišljali u svom srcu:7 „Zašto ovaj čovek tako govori? On huli na Boga. Ko može da oprašta grehe osim samog Boga?“ Isus je odmah prozreo* da tako razmišljaju, pa im je rekao: „Zašto tako razmišljate u svom srcu?9 Šta je lakše reći onom ko je paralizovan: ’Gresi su ti oprošteni‘ ili ’Ustani, uzmi nosila i hodaj‘?
10 Ali znajte da Sin čovečji ima vlast da oprašta grehe na zemlji.
Tada je rekao paralizovanom čoveku: 11 „Tebi govorim, ustani, uzmi nosila i idi kući.“ 12 I čovek je ustao, odmah uzeo nosila i izašao pred svima. Svi su se zadivili i slavili su Boga, govoreći: „Nikada nismo videli ovako nešto.“

Tacno Isus kao Bozji sin je bio blizak Ocu.
Isus sve sto je radio radio je u ime Oca.
Sto mu je Otac dao.

Jovan 7: 16 Isus im je odgovorio: “Ono što naučavam nije moje, nego dolazi od onoga koji me poslao

Jovan 8:28

28 Stoga je Isus rekao: “Kad podignete* Sina Čovječjeg, znat ćete da sam ja onaj koji kažem da jesam i da ništa ne činim sam od sebe. Naprotiv, ja govorim ono što me Otac naučio.
Jovan 5
19 Isus im je na to rekao: „Istinu vam kažem, Sin ne može ništa da učini sam od sebe, nego samo ono što vidi da Otac čini.
Jer šta god Otac čini, to i Sin čini na isti način. 20 Jer Otac voli Sina i pokazuje mu sve što sam čini. Pokazaće mu i dela koja su veća od ovih, da biste se vi divili.
 
Poslednja izmena:
Tacno Isus kao Bozji sin je bio blizak Ocu.
Isus sve sto je radio radio je u ime Oca.
Sto mu je Otac dao.
Осим што ти нису то напоменули већ чињеницу да је Христос рекао да ко види Њега види и Оца. Ко сем Бога може рећи за себе да је видјети њега једнако видјети самога Бога? То ниједно створење не би могло рећи јер би било светогрђе.
 

Marko 2:10​


Daničić-Karadžić (RDK):

10 No da znate da vlast ima Sin čovečji na zemlji opraštati grehe, (reče uzetome:)

Ivan Šarić / Rev. Đ. Martinjak (RIŠ):

10 Ali znajte, da Sin čovječji ima vlast na zemlji opraštati grijehe!"

Dimitrije Stefanović (DS):

10 Ali da vidite da Sin čovečji ima vlast opraštati grehe na zemlji - reče uzetome:

Lujo Bakotić (LB):

10 Ali da znate da vlast ima Sin čovečji na zemlji opraštati grehe, -

Aleksandar Birviš (AB):

10 Ipak, da vam pokažem da Sin Čovečiji ima vlast da na zemlji oprašta grehe. Onda reče oduzetome:

Bible in Basic English (BBE):

10 But so that you may see that the Son of man has authority for the forgiveness of sins on earth, (he said to the man,)
 

Back
Top