Етички кодекс у социјалној заштити

Serafim 00

Veoma poznat
Moderator
Poruka
12.938
Етички кодекси су присутни у готово свим професијама. Тим кодексима се на један начин регулише професионални морал запослених у јавном сектору, а на други начин у приватном сектору, док се на посебан начин уређује професионално и етичко поступање носилаца лиценцних професија који могу имати статус запослених у јавном сектору или обављати приватну праксу. Кодекс је базиран на принципима савесног, хуманог и стручног рада заснованог на поштовању људских права и социјалној правди. Стручни радник је дужан да поступа у складу са најбољим интересима и добробити корисника и начелима самоопредељења, партиципације, целовитог приступа кориснику, недискриминације, као и да указује на неправичну политику и праксу. Дужан је да промовише социјалну укљученост и солидарност, да поступа часно, да поштује професионалне границе и да поступа са пуном професионалном одговорношћу. Социјална одговорност, према Кодексу, подразумева да стручни радник треба да буде спреман да корисницима, колегама, руководиоцима и широј јавности образложи и оправда своје професионално мишљење, одлуке и активности. Кодекс предвиђа и обавезу сталног стручног усавршавања. У односу на кориснике, стручни радник мора да води рачуна о њиховим примарним интересима и добробити, потпуној информисаности о правима, могућностима и ризицима и да им то саопштава на прикладан начин. Стручни радник је дужан да поступа стручно и да води рачуна о сукобу интереса. Стручни радници су дужни да уважавају колеге и да поштују начела поверљивости, сарадње, развијања добрих међуљудских односа и забране злоупотребе професионалног ауторитета. Уколико има непосредна сазнања или уверење о умањеној способности или некомпетентности колеге, стручни радник је дужан да га упути да предузме одговарајуће мере, а уколико их он није предузео дужан је да предузме одговарајуће активности у складу са прописаним процедурама. Уколико има уверење да је колега поступио неетички, треба да разговара с њим, као и да предузме одговарајуће активности које је успоставила Комора, друго регулаторно тело и професионална организација.
 

Top