Društvene Sportsko-rekreativne igre

NUSKMP

Zainteresovan član
Poruka
474
SPORTSKO– REKREATIVNE
IGREPostoji nedoumica,da li ovo poglavlje uopšte pripada našem izdanju.Ideja,da se Sportske igre,kao i pojedini vidovi priznatih sportova mešaju i stavljaju u isti koš sa Dominama,Kockicama,Kartama,pomalo je čudna.Međutim,nameće se pitanje:Šta je Šha,a šta Bridž?Zar to nisu već uveliko priznate sportske discipline?Bridž je prvi na listi čekanja za uvrštavanje u program Olimpijskih Igara,dok se Šahovska Olimpijada oržava ,već više d pola Veka.Upravo tu se i nameće zaključak: Društvene i Sportske Igre su nerazdvojiva celina. Dok prve razvijaju intelektualnih sposobnosti,druge zavise u prvom redu od motornih sposobnosti pojedinca.Međutim,nema uspešnog Šahiste i Bridžiste,koji ne održava fizičku kondiciju i koji neće reći,da je za uspeh na intelelktualnom planu,ona nezaobilazna.Ne kaže se bez osnova, psiho-fizičke sposobnosti čoveka.U jednom organizmu,one su jedna celina i zajedno predstavlja njegov unutrašnji potencijal,a i određuje njegove njegove osobine i karakteristike.
Ako posmatramo sa drugog aspekta,za razliku od sporta,igre predstavljaju nešto neformalno i nezvanično.Opis zvaničnog vida Sporta od strane laika,u najmanju ruku je nekoretno,bar prema hiljadama stručnjaka i specijalista,koji se bave samo tom problematikom.Međutim,ovo izdanje ne bi bilo kompletno bez Pikada,Boćanja, Kroketa.Taj najuži mogući izbor je napravljen,kako bi se čitaoci informativno upoznali sa osnovama i njihovim postojanjem.Kako iz svake te oblasti postoji i specijalizovana literatura,ovo poglavlje može biti samo oblik njene popularizacije.Površni opis ,uglavnom ide u prilog kulturnom razvoju i obaveštenosti naših čitaoca,ali i mogućnost,da su u njima eventualno pojavi želja za učlanjenjem u neki klub,ili nabavljanjem specijalizovane literature iz pojedinih oblasti.
Boćanje,Pikado,Kroket su priznati sportovi,a po neki se već dugo nalaze na proramu Mediteranskih Igara,Igrama Komovelta i slično.
Ovde je dat i opis nekih društvenih igara, čiji ishod zavisi od motornih sposobnosti igrača.
Takođe,slično je i sa Stolnim Tenisom,Golfom,Kuglanjem,ali bi u tom slučaju,ova Enciklopedija Društvenih Igara, prarasla u nešto sasvim drugo.B O Ć A NJ E

„Kugle“, „Boće“, „Balotaj“,sve su to nazivi,koji se korste za ovu igru.Boćanje je nasatlo u Francuskoj,a danas je priznat vid sporta,prilično popularan i kod nas.Po mnogima,igra se tretira lokalnog karaktera,pošto je u zemljama Mediterana,desetak puta popularnija,nego u ostalom delu Sveta.Uravo zbog toga,u programu Mediteranskih Igara je prisutno,još od samog njihovog osnivanja.
U severnim delovima Zemaljske kugle,jako veliku poularnost ima „Boćanje na Ledu“,ili kako se naziva „Karling“Ovaj sport je već poodavno na zvaničnom programu Zimskih Olimpijskih Igara.
U oblasti Mediterana,Boćanje pored sportista,jako mnogo upražnjavaju i deca,rekreativci,penzioneri..Redovno je prisutno i u životima lokalnih boema,kockara i hauardera,koji pored partije Šaha,Pokera,Bridža,odigraju i po neku partiju „Boća“.Zbog toga je vrlo često u prošlosti,zajedno sa ostalim hazardnim igrama podpadalo pod zabrane i ograničenja,pošto se vrlo često igra i u novac.Boćanje u prirodi

Takmičenje se njčešće izvodi između 2 ekipe,od kojih svaka broji po 3 člana,ali se često igra i u parove.Svaka ekipa ima po 6 Kugli svoje boje.Najčešće su u pitanju ,jedna tamna jedna svetla boja.Pored ovih 12,od kojih je svaka teška oko 800 gr. I prečnika 70 do 80 mm, u kompletu se obavezno nalazi i jedna manja,drvena Kugla dijametra 25-35 mm. „Igraće Kugle“ su najčešće metalne,često su obložene kožom (u Saksonskim zemljama),a u poslednje vreme je jako popularan i komplet za igru na pesku (plažu),koji se izrađuje od plastike i olova.Komplet obavezno mora sadržati i „Metar“.
Ovde je dat opis slobodnih partija,a za zvanična sportska takmičenja,postoje pravila Međunarodne Boćarske Federacije.
Na tlu se crta krug,prečnika oko 0,5 m.
Žrebom se određuje,koja ekipa igra prva.Jedan njen igrač baca malu Drvenu Kuglu iz nacrtanog kruga,na rastojanje 5,do 10 m,po slobodnom izboru.Ako se ne baci na propisano rastojanje,ili pak ode na neku saobraćajnicu,ili rastinje,ponovo baca ista ekipa,ali sada njen drugi igrač.Ova Kugla se naziva „Kontrolnik“.U slučaju,da ga sva 3 igrača prve ekipe bace neuspešno, pravo prvog Hoda prelazi protivnicima.
Kada se „Kontrolnik“ baci pravilno,igra može da počne.On es tokom partije ne sme dodirivati,niti se teren oko njega sme čistiti.Znači,igra se izvodi na zatečenom satnju terena,pošto je ovo „igra u prirodi“.
Prvi potez odigrava igrač iz ekipe,koja je pravilno bacila „Kontrolnik“.On baca jednu Kuglu iz Kruga,trudeći se,da ona stane što bliže Kontolniku.Svaka ekipa baca po jednu Kuglu,naizmenično.Svakome igraču pripadaju po 2 Kugle,odnosno po 3,ako se igra u parove.
Cilj svake ekipe je,da njihova Kugla na kraju tog dela igre,bude bliža, od najbliže protivničke.
Kao što je već rečeno,prvi igrač se trudi baciti Kuglu što bliže Kontrolniku,ali ga pri tome,ne sme pomeriti sa mesta.Ako se bilo kada dogodi,da Kugal udari Kontrolnik i pomeri ga,ona se eliminiše iz igre,a ostale se vraćaju u položaj,koje su imale pre tog poslednjeg bacanja.
Protivnički igrač ima sada dve mogućnosti:
-svoju baciti još bliže,ili
-izbiti protivničku Kuglu.
Kada je na potezu igrač,čija strana već ima najbližu Kuglu Kontrolniku,on bca tako, da je samo zaštiti od eventualnog protivničkog izbijanja.
Kugle se ne bacaju kao u Kuglanju,ili Bowlingu,već se šaka nalazi ispred Kugle koju baca.
Pošto se bace svih 12 Kugli,mere se njihova rastojanja od Kontrolnika i upisuju postignuti bodovi.
52830722.jpg
. a) Jedna „Tamna“ je ispred najbliže „Svetle“,pa ta ekipa dobija 1 bod.
b) Dve „Svetle“ su bliže,od najbliže „Tamne“,pa Svetla-ekipa,dobija 2 boda.
c) Tri „Svetle“ su bliže,od najbliže „Tamne“,pa njihova ekipa dobija 3 boda
d) Najbliža „Tamna“ i „Svetla“ su na jednakim rastojanjima od Kontrolnika,pa obe ekipe dobijaju po 0,5 bodova.
Uvek se računaju Kugle iste boje,koje su bliže Kontrolniku,od najbliže protivničke Kugle.Sa 12 Kugli,najveći rezultat u korist jedne ekipe može biti 6:0,ali se to može dogoditi samo slučajno.
Partija traje do 12,ili do 15 bodova.
 
Sportsko – rekreativno Boćanje

Predhodno opisana igra se odnosi na Boćanje na ulici,plaži,u prirodi,ili bilo gde,a igrači pri tome imaju samo komplet Boćarskih-Kugli.Međutim,u zemljama,gde je Boćanje priznat sport,postoje mnogobrojne profesionalne i rekreativne staze,na kojima se igra sa originalnom opremom.Red je nešto reći i o tome,a slično se izvodi i takmičenje u ovom sportu,ali o tome ovde neće biti reči.
Kugle su nešto veće,117-133 mm,težine 1,58 kg. „Kontrolnik“,koji se ovde još naziva „Džek“,teži 225-285 kg,prečnika 63 mm.Ovde se još koristi i „Prostirka“ kvadratnog oblika,dimenzija stranica oko 0,5 m.
Staza za Boćanje je dužine do 40 m,širine 5,5-5,8 m.Može biti pokrivena travom,ili šljakom.U zavisnosti od visine trave i njene vlažnosti,staze se bitno razlikuju,slično Teniskim terenima.Po nekima se Kugle kreću lakše,a po nekima teže.Po sredini staze je nacrtana Srednja Linija.

79036418.jpg
Tok same igre je sledeći:
Žrebom se određuje,ko igra prvi.Ta ekipa postavlja prostirku,na 2 m. od kraja staze. Svaki igrač se na svom potezu,mora oslanjati jednom nogom o nju.
Prvi igrač najpre baca „Džek“ po srednjoj liniji,a ovaj prilikom kretanja,ne sme udariti u bočnu ogradu.Tamo gde se zaustavi, postavlja se na Srdnju Liniju,pa igra može da počne.Ako je Džek bačen pravilno,ali pri tome priđe jako blizu kraju staze,postavlja se na 4 m. od kraja,što je i najudaljeniji njegov položaj od igrača.Naravno,kada se zaustavi ranije,biće bliži.U slučaju da Džek dotakne bočnu ivicu staze,protivnička ekipa ga baca ponovo,ali to ne znači ,da automatski dobija i pravo prvog Hoda, već kako je dogovoreno, pre početka partije.
Igrači bacaju po 4 Kugle,naizmenično.Svaka,koja ne dodirne ogradu,a udalji se od Prostirke najmanje 14,5 m, je „Živa“ i ostaje na stazi.
Ako prva Kugla dodirne Džek,ali tako,da ovaj ostane na stazi i ona sama ostaje na svom mestu,gde se zaustavila.U koliko za sledećih 30 sekundi ne bude izbijena,obeležava se kredom.Jedino tako obeležena Kugal,ne može se izbiti od strane protivnika,već se uvek vraća na svoje mesto.Ako prva Kugla ne dodirne Džek,to važi za prvu sledeću,koja to učini. Međutim, ako protivnici u kasnijoj igri izbiju Džek,igra se prekida i počinje nova Tura,bez ikakvog bodovanja za predhodne poteze.Tom prilikom se uklanja i obeležena Kugla,a oznake sa nje se brišu.
Kada igrači bace po 4 Kugle,odlaze na suprotnu stranu staze i upisuju bodove. Pobednici sada postavljaju Prostirku na toj strani,a baca se na suprotnu.Prostirka uvek mora biti na centralnoj liniji,ali sada ne obavezno na 2 m. od kraja,već po želji pobednika.Ona ne sme biti bliža od 2 m. kraju staze,ali od njega može biti udaljena,čak i do 17 m,
Igra se može izvoditi Pojedinačno,Parski,ili Ekipno,gde su u jednoj ekipi obično 3,ili više igrača.
Pojedinačna igra se odvija do 21 bod,ali se mnogo češće igra 25 Tura.Jednu Turu čini bacanje svih 8 Kugla,sa jednog,na drugi kraj staze.Sledeća Tura se izvodi u obrnutom smeru.
U Parnoj igri,po jedan igrač iz svake ekipe,baca po 4 Kugle,naravno naizmenično sa protivničkim igračem.Na drugoj strani staze su njihovi partneri,koji vrše bodovanje,a zatim igraju sa te strane staze,na suprotnu.Uobičajeno je,da se igra 21 Tura,ali sada nju čini igra u jednom i drugom smeru.
U Ekipnoj igri,svi igrači bacaju sa jedne strane,najčešće po 3 Kugle svako. Ekipna igra se često izvodi tako,što svaki član ekipe u jednoj Turi, ima pravo na samo 2 Kugle,naročito ako je tim sastavljen od više igrača.U Ekipnoj igri,partija traje 18 Tura,ali se zato u svakoj baca mnogo više Kugli.
 
P I K A D O
( D a r t s )

Pikado se kod nas pojavljuje 70-ih godina XX-og Veka i odmah postaje modno ludilo.U to vreme,kompleti za ovu igru se se mogli kupiti na svakom koraku i uskoro su bili prisutni,skoro u svakom domu.Postala je oubičajena slika po parkovima i izletištima,gde se manje skupine ljudi zabavljaju,bacanjem Pikado-strelica u metu.Vrlo brzo je u Zapadnoj Evropi postao trend,da se Darts uvodi u rstorane,kafiće,diskoteke i da odatle počinje da istiskuje,do tada neprikosnovene „Flipere“.U tom pogledu,mi smo prilično zaostajali,pošto se po ugostiteljskim objektima, Pikado kod nas pojavljuje,tek u poslednje vreme.
Pravila igre su veoma jednostavna.
Meta se postavlja na visinu 1,74 m. od tla.Obeležava se linija,na rastojanju 2,37 metara od Mete,koju igrači pri izvođenju poteza ne smeju prelaziti.
Meta se sastoji iz 4 koncentrična kruga.U radijalnim pravcima,izdeljena je na 20 segmenata,koji su obeleženi brojevima,od 1,do 20.Numeracije tih polja,istovremeno označavaju i bodove,koliko koje polje vredi.Pri tome,pogodak u spoljni krug ,donosi tačno onoliko bodova,koliko piše n tom isečku.Pogodak u drugi krug po veličini,taj broj utrostručava,a treći krug po veličini,samo ih udvostručava.Najzad,najmanji četvrti krug,nije izdeljen na segmente,naziva se „Jabuka“ i donosi 50 bodova.
000sqh.jpg
0000trw.jpg
Na slici je prikazana Meta,čije su dimenzije,oko 45-50 cm.
„b“-jedinično polje,
„c“-trojno polje,
„d“-dvojno polje,
„f“- „Jabuka“
Polje „a“ je najčešće u sastavu jediničnog polja.Međutim,po nekad se tretira kao trojno,ili kao promašaj,što zavisi od vrste igre.
Polje „e“ je u sastavu „Jabuke“,ali po negde,ono se naziva „Oko Jabuke“ i vredi samo 25 bodova.


Igra „501“

„501“ je veoma popularna Pikado-igra.Na početku partije,Svaki učesnik ima po 501 bod.Sa svakim pogotkom,igraču se otpisuje određeni broj bodova,a pobednik je onaj,koji prvi dođe do nule.
Za svakog igrača nastupa osnovni problem,kada mu se skor približi nuli.Pobeda se može ostvariti,samo tačnim Hicem.
Npr,ako igrač trenutno ima 9 bodova,ne može ostvariti pobedu sa 10,ili više.Ona mu se priznaje,samo sa pogotkom u „9“.Ako „ubije“ neki manji broj,on se i dalje oduzima od tekućeg rezultata,koji se još više približava nuli.Međutim,ako igrač pogodi npr, polje „12“,partiju nastavlja sa 12 bodova.Ako je u pitanju drugi krug po veličini,tekući rezultat će biti 36 bodova.
Jedino se sa pogotkom u „Jabuku“,partija može dobiti,bez obzira što je tekući rezultat manji od 50 bodova.Igra „301“

Ovo je varijanta Igre „501“,koja se u Zapdnoj Evropi mnogo češće upražnjava.
Svi startuju od „Nule“.Za ostvarenje rezultata „301“,neophodan je tačan pogodak. Za „ubijen“ veći broj,koji bi premašio taj skor,tekući rezultat se umanjuje,a u sledećem pokušaju,ponovo se teži dostizanju tačnog broja.
Pošto ostvari tačno „301“,igrač kreće ka „nuli“.Za konačnu pobedu,takođe mu je potreban tačan pogodak.Veća vrednost,povećava tekući rezultat.
Upravo potreba za dva tačna Hica,povećava se napetost i neizvesnost u igri,koja je ovde veoma prisutna.Igra „101“

Igra „101“ je po mnogima i najinteresantnija Pikado-igra,a za nju je poželjan veći broj igrača.Svako na svom potezu baca po jednu Strelicu,ali se često koristi i sistem,gde svako odigrava po 3 Strelice u seriji,posle čega se odmah upisuju bodovi.
Kada se postigne rezultat „101“,ide se obratno do „nule“.Rezultat od 101 bod se mora postići tačno i pri tome,obavezno pogotkom u „Dvojno Polje“.Znači,ako igrač ima tekući rezultat 95 bodova,on mora pogoditi „dvojno“ polje na segmentu „3“.Ako npr, on pogodi „17“,pisalo bi mu se 112 bodova.Sledeći rzultat se oduzima od tog,a ako se spusti ispod 101,ponovo se mora vraćati,sve kod ne ostvari konačan cilj.Ako igrač postigne tačno „1012,ali sa „jediničnim“,ili „trojnim“ poljem,piše mu se rezultat „100“ i ne računa mu se,da je postigao cilj,već i dalje kreće gore-dole,dok najzad ne ostvari tačno „101“.
Identična situacija je i u samoj završnici.Igrač dolazi do „nule“ i pri tome,po nekoliko puta prelazi i u minus,dok se ne dogodi „pravi pogodak“.Igrači se u ovoj igri vrlo brzo približe cilju,a zatim nastaje napeta borba,oko postizanja konačnoe pobede.K r i k e t

Ovaj naziv se ne odnosi na jedan od najpopularnijih Engleskih sportova i preteču,danas još popularnijeg Bejzbola,već na istoimenu igru sa Pikado-strelicama.
U ovoj igri,poeni se zarađuju samo pogotcima u polja: „15“, „16“, „17“, „18“ , „19“, „20“ i „Jabuku“ (centar).Međutim,igra je upravo i privlačna,zbog nešto složenijeg sistema osvajanja bodova.
U jednom potezu,igrač ili strana,bacaju po 3 Strelice.Da bi osvojili neke poene, neophodno je,da sve 3 Stelice dođu u isti segment (isti broj).Pri tome,jedna ili dve,mogu pogoditi i „Jabuku“,a računaju se,kao da su u istom polju sa trećom.Kada se ovo postigne,svaka Strelilca se boduje.Takođe,strana je „zavladala“ tim poljem.Npr,ako je u pitanju polje „17“,u daljem toku igre,svaka Strelica njihovog člana,koja završi u njemu,donosi po 17 bodova.Međutim,toj strani donosi 17 bodova i svaka njihova Strelica,koja završi u „Jabuci“.Kaže se,da je polje „17“ „Otvoreno“.Ta strana za njega dobija bodove,sve dok ga protivnici ne „Zatvore“.Ono se zatvara tako,što sva 3 Strelice protivničke strane,u jednom potezu moraju završiti u njemu,neka od njih može i u „Jabuci“.
U daljem toku igre,obe strane se trude „Otvoriti“ jedno od preostalih 5 polja.Ponovo,strana kojoj to pođe za rukom,dobija bodove za njegam,sve dok protivnici i njega ne „Zatvore“.
Kada se „Otvore“ i „Zatvore“ svih 6 pomenutih polja,partija je završena.Neizvesnost postoji do samoga kraja,jer bez obzira na zaostatak u bodovima,postoji realna mogućnost,da se sa poslednjim šestim poljem,to sve nadoknadi.
Pobednik je igrač ,ili strana,koaja ostvari veći broj bodova.
 
K R O K E T

Kroket je vrlostara igra,nastala u Francuskoj pre nekoliko Vekova.Prvobitan naziv igre je bio „Pel-Mel“.Početkom XIX-og Veka,prenosi se u Englesku,a odatle u SAD.Od tada nastupa period njene intenzivne popularizacije,a on se događa u nekoliko punktova,paralelno i nezavisno. Tako i danas,postoji Američko-Kanadska Federacija i Međšunarodna Federacija,sa sedištem u Londonu.Kako one međusobno nisu usaglasile pravila,postoje razlike,koje menjaju tok same igre,pa se tako i takmičenje odvija u dva odvojena Sistema.Obe varijante su profesionalne i igraju se „Na 6 Vrata“.Za to vreme,u Francuskoj je zadržana amaterska varijanta Kroketa,koja isključivo služi za zabavu i razonodu,a igra se „Na 9 Vrata“.Ovde su opisana samo osnovna pravila,a za detaljnije informacije se možete obratiti nekkom Klubu,ili samoj Federaciji,koja praktikuje,da u cilju popularizacije ovoga sporta,zainteresovanima šalje različite brošure i sve potrebne informacije.Svi nazivi su prevedeni,a originalni su izbegnuti,pošto za jednu istu stvar, ima ih i po nekoliko različitih
KOMPLET ZA IGRU : Drveni Čekić, 6 Kugla različitih boja, 2 Kočića i 6 (ili 9) Metalnih Vrata.
Kugle se Čekićem udaraju čeono,a nikako bokom.Pri nepravilnom udarcu,one se vraćaju u predhodni položaj.
Boje Kugla su uvek iste i to: Crvena,Žuta i Narandžasta („Tople Boje“), Plava , Crna i Zelena („Hladne Boje“).Hladne Kugle uvek pripadaju jednoj strani,a Tople,drugoj.Svih 6 Kugli učestvuju,jedino ako su u igri 6 igrača.U protivnom,izbacuju se Narandžasta i Zelena,pa u tom slučaju,Crvena i Žuta,igraju protiv Crne i Plave.
BROJ IGRAČA : U igri mogu učestvovati 2,4,ili 6 igrača i uvek su podeljeni, u po 2 ekipe.Ako su u ekipama po 3 igrača,svako ima svoju Kuglu i stvar je potpuno jasna.U sučaju učešća 4 igrača,ponovo je sve čisto,pošto se 2 Kugle izbacuju,pa opet ima svako svoju.Međutim, ako u igri učestvuju samo 2 igrača,svako vodi po 2 Kugle,Tople,ili Hladne.Najpre obojica odigraju sa po jednom svojom Kuglom,a zatim sa drugom.
U svakom slučaju,prva se uvek odigrava Plava,zatim sledi Crvena,Crna,Žuta,pa ako su u igri,Zelena i na kraju Narandžasta.Ovaj redosled se poštuje,pri bilo kom broju igrača.
CILJ IGRE : Provesti Kugle kroz propisana „Vrata“,sa svakkom od njih dodirnuti „Povratni Kočić“,zatim ponovo kroz „Vrata“ i na kraju,svaka mora dotaći „Finišni Kočić“. Pobednička ekipa je ona,koja ovo ostvari sa svim svojim Kuglama.


Kroket na 9 Vrata

Posmatrajući samu igru,ovo je prostiji oblik Kroketa,pa se uglavnom upražnjava u rekreativnim partijama.Negov originalan naziv je „Kroket u zadnjem Dvorištu“,ili „Kroket iza Kuće“,a pored Francuske,gde se održava kao izvorna varijanta igre,rekreativno se igra u celoj Evropi.
Igra se na polju pravougaonog oblika,dimenzija 30,5x15,25 m.
Kočići i Vrata su raspoređeni kao na slici.
00000m.jpg
Žrebom se određuje strana koja igra prva,odnosno,koja vodi Kugle sa „Hladnim Bojama“.Za početni udarac,Kugla se postavlja ispred prvih Vrata za dužinu udarnog dela Čekića. Kugla se mora provoditi kroz Vrata,po tačnom redosledu,a njena putanja je na slici prstavljena punom linijom.Sledi dodir sa „Povratnim Kočićem“,pa njen povratak,po isprekidanoj liniji na slici.Kada Kugla dotakne „Finišni Kočić“,ona je završila svoj Hod i izvodi se iz igre.
TOK IGRE : Svako u jednom potezu,udara svoju Kuglu i to ,samo jednom.Međutim,u zavisnosti od učinka,on može dobiti i dodatni udar,a on se dobija u sledećim slučajevima:
-Ako Kugla pravilno prođe kroz Vrata.
-Ako Kugla iza 7-ih Vrata,dodirne „Povratni Kočić“.
-Ako Kugla u jednom potezu,prođe odmah kroz dvoje Vrata,ili posle prolaska kroz 7-a, odmah dodirne i „Povratni Kočić“
U ovim slučajevima se dobija dodatni udarac,ali njih može biti i još dva.
Dva udara,igrač izvodi pri „Krokiranju“.To je situacija,u kojoj igrač svojom Kuglom, gađa protivničku..Prvi udarac je „Kroketni Udarac“,koji je veoma jak,a cilj mu je, da protivničku Kuglu odbaci daleko u polje,ili čak u aut.Drugi dopunski udar se izvodi tako,što igrač pokušava,da svoju Kuglu probaci kroz Vrata po redosledu,ili da je samo približi i pripremi za sledeći potez.Treba naglasiti,da posle izvođenja „Kroketnog Udarca“,izvođač ima pravo svoju Kuglu zaustaviti gaženjem nogom,u položaju,koji mu najviše odgovara.
U jednom potezu,mogu se dobiti najviše 2 dodatna udarca,bez obzira na ishod njihovog izvođenja.U slučaju da igrač koji je na potezu „Krokira“ direktno,on ima još samo jedan dodatni udarac.
Kugle se kroz Vrata probacuu u smeru strelice.
Ako protivnička Kugla,posle Kroketnog Udara proleti kroz svoja sledeća Vrata pravilno, njoj se to priznaje,kao da ju je odigrao sam protivnik.
Kugla,koja se izbaci u aut,vraa se u teren na sito mesto,gde ga je i napustila,a za dužinu udarnog dela Čekića,unutar polja.Odatle se odigrava u sledećm potezu.
Kugla koja prođe kroz sva Vrata,a ne udari u „Finišni Kočić“ ,naziva se „Razbojnik“.Igrač je „čuva“,kako bi sa njom Krokirao protivničke Kugle.U bilo kom trenutku i sa bilo koje tačke polja,ona može udariti u „Finišni Kočić“ i završiti svoj put.
 
Kroket sa 6 „Vrata“

„Kroket na 6 Vrata“ je takođe Francuska varijanta Kroketa,ali je ovde opisan njen Američki oblik,koji je jako blizak takmičarskom „Kroketu“.Samo uređenje terena dovodi do toga,da su Kugle tokom igre,bliže jedna drugoj,pa je i „Krokiranje“ češća pojava.Zbog toga se ono u ovoj varijanti ograničava.
Kada se izvede Kroketni Udarac,Kugla koja je to učinila,postaje „Mrtva“.U daljem toku igre,uključujući i dopunski udarac kji se izvodi odmah,ona više ne može „Krokirati“,sve dok se ne „Oživi“.To je ostvareno,čim pravilno prođe kroz svoja sledeća Vrata.
Nameće se zaključak,da u ovoj igri ne postoji „Razbojnik“.Čim jednom udari protivničku Kuglu,ona je „Mrtva“,pa može odmah i završiti svoj Hod udarcem u Finišni Kočić.
Ovde je zabranjeno zadržavanje Kugle nogom,prilikom izvođenja „Kroketnog Udarca“, što je u predhodnoj varijanti sastavni deo igre.
Vrata na „Igrćem Polju“ su raspoređena kao na slici:
000000rvp.jpg
Polazi se sa Starta,prolazi kroz sva Vrata i to po dva puta.Najpre se ide po punoj liniji,a zatim i po isprekidanoj.Na kraju sledi i udarac u Finišni Kočić,koji je ovde i jedini,koji se pojavljuje.
Na slici su dati neki pravilni udarci u Kroketu.
0000000ozd.jpg
00000000i.jpg

Posebno treba obratiti pažnju,da je jedini ispravan udarac,čeonim delom Čekića
000000000k.jpg
 

Back
Top