Др Јован Кркобабић : Никад нисам задовољан пензијама

gost 186118

Veoma poznat
Poruka
10.118
Рад Вла­де је мо­гао да бу­де ква­ли­тет­ни­ји, али је го­ди­на за на­ма ипак има­ла до­ста по­зи­тив­них еле­ме­на­та, ка­же у ин­тер­вјуу за „Прав­ду“ др Јо­ван Кр­ко­ба­бић, пот­пред­сед­ник Вла­де и ли­дер ПУПС-а.

Да ли сма­тра­те да је Вла­да мо­гла ви­ше да по­стиг­не?

– Ра­дом Вла­де сам ре­ла­тив­но за­до­во­љан, а мо­гла је да ра­ди ква­ли­тет­ни­је.

А кад је реч о ра­сту пен­зи­ја?

– Ни­ка­да ни­сам за­до­во­љан ра­стом пен­зи­ја. Увек же­лим и ви­ше и бо­ље тој, ина­че угро­же­ној ка­те­го­ри­ји гра­ђа­на. У на­ма су­сед­ним зе­мља­ма пен­зи­је па­да­ју, а ми смо за­ко­ном га­ран­то­ва­ли три по­ве­ћа­ња пен­зи­ја то­ком 2011. го­ди­не, што укуп­но сва­ка­ко не­ће би­ти ма­ње од 10 од­сто.

Шта је про­блем у За­ко­ну о ПИО ко­ји је не­дав­но из­гла­сан у Скуп­шти­ни?

– Не по­сто­ји, ни­ти је по­сто­јао не­ка­кав про­блем у За­ко­ну о ПИО. То је, без сум­ње, нај­бла­жи за­кон о пен­зи­ја­ма у Евро­пи да­нас, са нај­ви­шим сте­пе­ном за­шти­те пра­ва за по­сто­је­ће пен­зи­о­не­ре и са нај­бла­жим усло­ви­ма за од­ла­зак у пен­зи­ју за бу­ду­ће пен­зи­о­не­ре. Ако уоп­ште ви­ди­те не­ки про­блем, он­да он ни­ка­ко ни­је у За­ко­ну, већ у не­до­вољ­ној све­сти да се свим љу­ди­ма у овој зе­мљи мо­ра обез­бе­ди­ти ре­ла­тив­но пра­ве­дан жи­вот.

Због че­га је он­да опо­зи­ци­ја да­ла по­др­шку ДС-у у ве­зи са тим за­ко­ном, про­тив ко­га је био ПУПС?

– Ко­ли­ко знам, опо­зи­ци­ја уоп­ште ни­је гла­са­ла за За­кон, али је тач­но да је ПУПС по­др­жао све аманд­ма­не ко­ји су ишли у ко­рист пен­зи­о­не­ра. Ина­че, исти­не ра­ди, тре­ба ре­ћи да су по­сто­ја­ле не­ке по­ли­тич­ке игре око овог за­ко­на, јер мно­ги­ма та­ко благ си­стем ни­је од­го­ва­рао. А зах­те­ви за усва­ја­ње не­ких по­зи­тив­них аманд­ма­на би­ли су са­мо ма­ска за оно пр­во.

Да ли сте за­до­вољ­ни од­но­си­ма у вла­да­ју­ћој ко­а­ли­ци­ји?

– Од­но­си у вла­да­ју­ћој ко­а­ли­ци­ји су до­ста ко­рект­ни.

Има ли про­сто­ра за на­ја­вље­ну ре­кон­струк­ци­ју Вла­де? Због че­га се у по­след­ње вре­ме све ви­ше чу­ју из­ја­ве да до ре­кон­струк­ци­је не­ће ни до­ћи?

– Увек има про­сто­ра за успе­шни­је и ра­ци­о­нал­ни­је по­сло­ва­ње. То под­ра­зу­ме­ва да и са­став Вла­де мо­же би­ти ра­ци­о­нал­ни­ји и успе­шни­ји. По­сма­тра­но кроз ту при­зму, сва­ка­ко да има и про­сто­ра за ре­кон­струк­ци­ју Вла­де. А да ли ће је и би­ти, на то ће ути­ца­ти са­мо два фак­то­ра: по­ли­тич­ка во­ља ко­а­ли­ци­о­них парт­не­ра и мо­ме­нат у ко­ме тре­ба да се из­вр­ши­ти ре­кон­струк­ци­ја.

Да ли су мо­гу­ћи из­бо­ри у 2011. го­ди­ни?

– Ло­ги­чан од­го­вор би био да су из­бо­ри мо­гу­ћи. Ме­ђу­тим, пре­вре­ме­ни из­бо­ри би са­мо ком­пли­ко­ва­ли усло­ве жи­во­та и раз­во­ја у овој зе­мљи, ко­ји ина­че ни­су сјај­ни.

Сла­же­те ли се са зах­те­вом СНС-а да тре­ба про­ме­ни­ти Устав ка­ко би се сма­њи­ли тро­шко­ви та­ко што би се број по­сла­ни­ка пре­по­ло­вио?

– Овој зе­мљи је сва­ка­ко по­тре­бан бо­љи и пре­ци­зни­ји Устав од по­сто­је­ћег. Али, у овом тре­нут­ку Устав ни­ка­ко не би­смо сме­ли ме­ња­ти.

Шта оче­ку­је­те од пред­сто­је­ћих пре­го­во­ра из­ме­ђу Бе­о­гра­да и При­шти­не?

– Ако уоп­ште до пре­го­во­ра и до­ђе, они ће би­ти и те­шки и не­из­ве­сни. А што се ти­че спрем­но­сти на­шег пре­го­ва­рач­ког ти­ма – то је пра­во пи­та­ње за њих.

Ско­чи па ре­ци хоп

По­сто­ји ли мо­гућ­ност да по­сле на­ред­них из­бо­ра уђе­те у ко­а­ли­ци­ју са СНС-ом или су то са­мо но­ви­нар­ске спе­ку­ла­ци­је?

– Ко ће са ким би­ти у ко­а­ли­ци­ји за­ви­си­ће од мно­го фак­то­ра, а пр­ви је, ујед­но и онај нај­ва­жни­ји и ко­ји ва­жи за све по­ли­тич­ке пар­ти­је ко­је уче­ству­ју на из­бо­ри­ма, а ко­ји гла­си „пр­во ско­чи, па он­да ре­ци хоп“.

http://www.pravda.rs/2011/01/05/nikad-nisam-zadovoljan-penzijama/
 
Рад Вла­де је мо­гао да бу­де ква­ли­тет­ни­ји, али је го­ди­на за на­ма ипак има­ла до­ста по­зи­тив­них еле­ме­на­та, ка­же у ин­тер­вјуу за „Прав­ду“ др Јо­ван Кр­ко­ба­бић, пот­пред­сед­ник Вла­де и ли­дер ПУПС-а.

Да ли сма­тра­те да је Вла­да мо­гла ви­ше да по­стиг­не?

– Ра­дом Вла­де сам ре­ла­тив­но за­до­во­љан, а мо­гла је да ра­ди ква­ли­тет­ни­је.

А кад је реч о ра­сту пен­зи­ја?

– Ни­ка­да ни­сам за­до­во­љан ра­стом пен­зи­ја. Увек же­лим и ви­ше и бо­ље тој, ина­че угро­же­ној ка­те­го­ри­ји гра­ђа­на. У на­ма су­сед­ним зе­мља­ма пен­зи­је па­да­ју, а ми смо за­ко­ном га­ран­то­ва­ли три по­ве­ћа­ња пен­зи­ја то­ком 2011. го­ди­не, што укуп­но сва­ка­ко не­ће би­ти ма­ње од 10 од­сто.

Шта је про­блем у За­ко­ну о ПИО ко­ји је не­дав­но из­гла­сан у Скуп­шти­ни?

– Не по­сто­ји, ни­ти је по­сто­јао не­ка­кав про­блем у За­ко­ну о ПИО. То је, без сум­ње, нај­бла­жи за­кон о пен­зи­ја­ма у Евро­пи да­нас, са нај­ви­шим сте­пе­ном за­шти­те пра­ва за по­сто­је­ће пен­зи­о­не­ре и са нај­бла­жим усло­ви­ма за од­ла­зак у пен­зи­ју за бу­ду­ће пен­зи­о­не­ре. Ако уоп­ште ви­ди­те не­ки про­блем, он­да он ни­ка­ко ни­је у За­ко­ну, већ у не­до­вољ­ној све­сти да се свим љу­ди­ма у овој зе­мљи мо­ра обез­бе­ди­ти ре­ла­тив­но пра­ве­дан жи­вот.

Због че­га је он­да опо­зи­ци­ја да­ла по­др­шку ДС-у у ве­зи са тим за­ко­ном, про­тив ко­га је био ПУПС?

– Ко­ли­ко знам, опо­зи­ци­ја уоп­ште ни­је гла­са­ла за За­кон, али је тач­но да је ПУПС по­др­жао све аманд­ма­не ко­ји су ишли у ко­рист пен­зи­о­не­ра. Ина­че, исти­не ра­ди, тре­ба ре­ћи да су по­сто­ја­ле не­ке по­ли­тич­ке игре око овог за­ко­на, јер мно­ги­ма та­ко благ си­стем ни­је од­го­ва­рао. А зах­те­ви за усва­ја­ње не­ких по­зи­тив­них аманд­ма­на би­ли су са­мо ма­ска за оно пр­во.

Да ли сте за­до­вољ­ни од­но­си­ма у вла­да­ју­ћој ко­а­ли­ци­ји?

– Од­но­си у вла­да­ју­ћој ко­а­ли­ци­ји су до­ста ко­рект­ни.

Има ли про­сто­ра за на­ја­вље­ну ре­кон­струк­ци­ју Вла­де? Због че­га се у по­след­ње вре­ме све ви­ше чу­ју из­ја­ве да до ре­кон­струк­ци­је не­ће ни до­ћи?

– Увек има про­сто­ра за успе­шни­је и ра­ци­о­нал­ни­је по­сло­ва­ње. То под­ра­зу­ме­ва да и са­став Вла­де мо­же би­ти ра­ци­о­нал­ни­ји и успе­шни­ји. По­сма­тра­но кроз ту при­зму, сва­ка­ко да има и про­сто­ра за ре­кон­струк­ци­ју Вла­де. А да ли ће је и би­ти, на то ће ути­ца­ти са­мо два фак­то­ра: по­ли­тич­ка во­ља ко­а­ли­ци­о­них парт­не­ра и мо­ме­нат у ко­ме тре­ба да се из­вр­ши­ти ре­кон­струк­ци­ја.

Да ли су мо­гу­ћи из­бо­ри у 2011. го­ди­ни?

– Ло­ги­чан од­го­вор би био да су из­бо­ри мо­гу­ћи. Ме­ђу­тим, пре­вре­ме­ни из­бо­ри би са­мо ком­пли­ко­ва­ли усло­ве жи­во­та и раз­во­ја у овој зе­мљи, ко­ји ина­че ни­су сјај­ни.

Сла­же­те ли се са зах­те­вом СНС-а да тре­ба про­ме­ни­ти Устав ка­ко би се сма­њи­ли тро­шко­ви та­ко што би се број по­сла­ни­ка пре­по­ло­вио?

– Овој зе­мљи је сва­ка­ко по­тре­бан бо­љи и пре­ци­зни­ји Устав од по­сто­је­ћег. Али, у овом тре­нут­ку Устав ни­ка­ко не би­смо сме­ли ме­ња­ти.

Шта оче­ку­је­те од пред­сто­је­ћих пре­го­во­ра из­ме­ђу Бе­о­гра­да и При­шти­не?

– Ако уоп­ште до пре­го­во­ра и до­ђе, они ће би­ти и те­шки и не­из­ве­сни. А што се ти­че спрем­но­сти на­шег пре­го­ва­рач­ког ти­ма – то је пра­во пи­та­ње за њих.

Ско­чи па ре­ци хоп

По­сто­ји ли мо­гућ­ност да по­сле на­ред­них из­бо­ра уђе­те у ко­а­ли­ци­ју са СНС-ом или су то са­мо но­ви­нар­ске спе­ку­ла­ци­је?

– Ко ће са ким би­ти у ко­а­ли­ци­ји за­ви­си­ће од мно­го фак­то­ра, а пр­ви је, ујед­но и онај нај­ва­жни­ји и ко­ји ва­жи за све по­ли­тич­ке пар­ти­је ко­је уче­ству­ју на из­бо­ри­ма, а ко­ји гла­си „пр­во ско­чи, па он­да ре­ци хоп“.

http://www.pravda.rs/2011/01/05/nikad-nisam-zadovoljan-penzijama/

nazadnjaci pukli ste nacisto kad ni omladina pups-a nece sa vamaz:ddm:,jel kolega forumas vodio ovaj dubokoumni razgovor sa metuzalemom:zcool:
 

Back
Top