Динкићу кривична пријава због „државног удара

gost 186118

Veoma poznat
Poruka
10.118
БЕ­О­ГРАД – Алек­сан­дар Ву­лин, пред­сед­ник По­кре­та со­ци­ја­ли­ста, под­не­ће кри­вич­ну при­ја­ву про­тив ли­де­ра Г17 плус Мла­ђа­на Дин­ки­ћа, али и про­тив ми­ни­ста­ра из ње­го­ве стран­ке – Сне­жа­не Са­мар­џић-Мар­ко­вић, Ја­сне Ма­тић, Не­бој­ше Бра­ди­ћа и Ве­ри­це Ка­ла­но­вић.

Ву­лин ће при­ја­ву под­не­ти Ви­шем јав­ном ту­жи­ла­штву у Бе­о­гра­ду, јер је, ка­ко об­ја­шња­ва, Дин­кић као бив­ши ми­ни­стар и пот­пред­сед­ник Вла­де од­го­во­ран за из­ја­ве у ко­ји­ма твр­ди да „Ср­би­јом вла­да­ју цен­три мо­ћи ван Вла­де Ре­пу­бли­ке Ср­би­је“, и да, што се те из­ја­ве ти­че, он „сто­ји иза сва­ке сво­је ре­чи“.

– Уко­ли­ко је то тач­но, он­да је реч о др­жав­ном уда­ру. Јер, по на­шем Уста­ву Ср­би­јом је­ди­но мо­гу да вла­да­ју Вла­да и пар­ла­мент. То зна­чи да Дин­кић зна ко су ти цен­три мо­ћи и ду­жан је да то са­оп­шти. Али, та­ко­ђе, ако је све то лаж, он опет мо­ра да бу­де ка­жњен због уз­не­ми­ра­ва­ња јав­но­сти. Би­ло би до­бро да по­ли­ти­ча­ри на­у­че да вред­ну­ју оно што го­во­ре. По­кре­ту со­ци­ја­ли­ста то ја­ко сме­та и тра­жи­мо од над­ле­жног ту­жи­ла­штва да по­сту­пи по слу­жбе­ној ду­жно­сти – на­гла­ша­ва Ву­лин.

Што се ти­че оста­лих ми­ни­ста­ра из Дин­ки­ће­ве стран­ке, про­тив њих ће би­ти под­не­те при­ја­ве за­то што су чла­но­ви Вла­де ко­ји су „при­ча­ма по­твр­ди­ли из­ја­ве свог ли­де­ра“.
 

Top