Динкић спрема кризу владе на пролеће

gost 186118

Veoma poznat
Poruka
10.118
Из­ја­ва ли­де­ра Ује­ди­ње­них ре­ги­о­на Ср­би­је Мла­ђа­на Дин­ки­ћа да је 2008. обе­ћа­вао гра­ђа­ни­ма 1.000 евра од бес­плат­них ак­ци­ја са­мо за­то да би Бо­рис Та­дић по­бе­дио на из­бо­ри­ма, пред­ста­вља увод у дис­тан­ци­ра­ње Г17 плус од вла­да­ју­ће ко­а­ли­ци­је, а пра­ва кри­за вла­де би­ће иза­зва­на на про­ле­ће.

На­и­ме, Дин­ки­ћев „на­пад“ на Та­ди­ћа мно­ге је под­се­тио на ра­ни­је сце­на­ри­је, у ко­ји­ма је Г17 на­пу­штао вла­да­ју­ћу ко­а­ли­ци­ју пред ис­тек ман­да­та ка­ко би из опо­зи­ци­је за­у­зео што бо­љу старт­ну по­зи­ци­ју за пред­сто­је­ће из­бо­ре.

– Озбиљ­не стран­ке су увек спрем­не за но­ве из­бо­ре, па та­ко и ми за из­бо­ре у про­ле­ће 2012. – ка­же за „Прав­ду“ Су­за­на Гру­бје­шић, пот­пред­сед­ни­ца Г17 плус. До­бро упу­ће­ни из­вор „Прав­де“ об­ја­шња­ва­ју да Дин­кић, за са­да, за­и­ста не же­ли да ру­ши вла­ду, већ да је овај по­тез у слу­жби про­фи­ли­са­ња Ује­ди­ње­них ре­ги­о­на Ср­би­је.

– Г17 плус и Де­мо­крат­ска стран­ка се иде­о­ло­шки и по­ли­тич­ки раз­ли­ку­ју, али је због ду­гог ко­а­ли­ци­о­ног де­ло­ва­ња та раз­ли­ка за би­рач­ко те­ло по­ста­ла не­пре­по­зна­тљи­ва, а Дин­кић би да је по­вра­ти и при­пре­ми се за из­бо­ре, ка­да год они би­ли – ка­же из­вор „Прав­де“.

Пра­ву пред­из­бор­ну кам­па­њу Дин­кић ће по­че­ти на про­ле­ће, уко­ли­ко се на про­лећ­ном за­се­да­њу Скуп­шти­не Ср­би­је не на­ђе за­кон­ски пред­лог о вра­ћа­њу имо­ви­не ло­кал­ним са­мо­у­пра­ва­ма. Пи­та­ње јав­не сво­ји­не је за Дин­ки­ће­ве „ре­ги­о­не“ и те ка­ко ва­жно у иде­о­ло­шком сми­слу, и он од те при­че не­ће од­у­ста­ти, чак ни по це­ну да то до­ве­де до кри­зе у вла­да­ју­ћој ко­а­ли­ци­ји.

– Дин­кић је на­ја­вљи­вао да ће се Пред­лог за­ко­на о по­вра­ћа­ју имо­ви­не ло­кал­ним са­мо­у­пра­ва­ма на­ћи на днев­ном ре­ду пр­ве је­се­ње сед­ни­це Скуп­шти­не ове го­ди­не. То се ни­је де­си­ло, јер су се Та­дић и Дин­кић на­го­ди­ли да при­о­ри­тет тре­ба да има­ју „европ­ски за­ко­ни“. Али, на про­ле­ће си­гур­но не­ће по­пу­сти­ти – ка­же из­вор „Прав­де“.

Осим „иде­о­ло­шки“, ка­ко би про­фи­ли­сао УРС, Дин­ки­ћу је ово пи­та­ње ва­жно и за да­ље ши­ре­ње сво­је пар­тиј­ске мре­же – ако ње­гов пред­лог за­ко­на бу­де ушао у скуп­штин­ску про­це­ду­ру и бу­де усво­јен, до­не­ће ве­ли­ку по­пу­лар­ност УРС-у, али и но­ве чла­но­ве.

ПУПС усло­вља­ва бу­џет пен­зи­ја­ма

Пар­ти­ја ује­ди­ње­них пен­зи­о­не­ра, са­зна­је „Прав­да“, усло­ви­ла је Де­мо­крат­ску стран­ку да не­ће гла­са­ти за бу­џет уко­ли­ко се не од­у­ста­не од Из­ме­на и до­пу­на За­ко­на о пен­зиј­ском и ин­ва­лид­ском оси­гу­ра­њу ко­ји­ма се за же­не уво­де по­о­штре­ни усло­ви за пен­зи­је. Уко­ли­ко ДС не при­ста­не на њи­хов услов, по­сла­ни­ци ПУПС не­ће да­ти кво­рум за сед­ни­цу, од­но­сно, не­ће уба­ци­ти сво­је по­сла­нич­ке кар­ти­це, и на тај на­чин ће оне­мо­гу­ћи­ти из­гла­са­ва­ње бу­џе­та.
 

Back
Top