Dežurno празилук граџанство ponovo u akciji

gost 198384

Iskusan
Poruka
5.443
Menjamo prošlost da ulepšamo sadašnjost

Čak 68 odsto građana Srbije veruje u istorijsku superiornost srpskog u odnosu na druge balkanske narode (39 odsto građana Srbije veruje da su Srbi oduvek živeli na Balkanu, a 29 odsto da su svakako pre Hrvata došli na Balkan). Pored toga 63 odsto pogrešno veruje da su Solun i Beograd bili u sastavu Dušanovog carstva, 55 odsto je u zabludi da je Niš bio deo Srbije u vreme Miloša Obrenovića, a 45 odsto naivno veruje da je Dubrovnik tokom istorije bio u sastavu srpske države.

Kao da nije dovoljno što nam je budućnost neizvesna, ovi podaci dobijeni na osnovu istraživanja Beogradskog centra za ljudska prava koji su obuhvatili 1.086 punoletnih građana Srbije i objavljeni u publikaciji indikativnog naslova “Novosti iz prošlosti - Znanje, neznanje, upotreba i zloupotreba istorije”, pokazuju da nam je, paradoksalno, neizvesna i prošlost, iako je konačna i završena, dakle nepromenljiva.

- Podaci vezani za prisustvo Srba na Balkanu pre svega su dokaz nedostatka formalnog obrazovanja, potpunog podbačaja našeg školskog sistema jer deca u osnovnoj školi kao nimalo nevažnu lekciju uče kada su se Sloveni doselili na Balkan. Ostalo ukazuje na sistemske greške, na nacionalističku indoktrinaciju: mi ne samo da oduvek ovde živimo nego smo imali i jedno ogromno carstvo koje je praktično obuhvatalo ceo Balkan. Dakle, nacionalistička interpretacija istorije pobedila je naučnu intrepretaciju istorije, što je veoma opasno. Toga imate i kod drugih naroda, nisu Srbi u tome jedinstveni. Englezi tako najviše cene kralja Ričarda Lavlje Srce koje skoro i da nije živeo u Engleskoj. Njega je kao vladara koji je išao da oslobađa Hristov grob glorifikovala srednjovekovna nacionalistička literatura, i to je praktično priča o Robinu Hudu. Međutim, taj jaz između naučne i nacionalističke interpretacije istorije Srba trebalo bi da bude manji jer je tolika prevaga nacionalističke interpretacije loša pošto je duboko netačna. Grubo rečeno, imate naučne dokaze da je Zemlja okrugla, ali u društvu vlada mišljenje da je ravna ploča. Onda obrazovani pojedinac, da bi se uspešno socijalizovao, da ne bi ispao glup u društvu, počne i sami da priča da je Zemlja ravna ploča, iako sasvim sigurno zna da nije - kaže psiholog Žarko Korać.
Odgovor na pitanje ko su starosedeoci Balkana ne zna ni presvetli Žare Perika ali mu to ne smeta da razotkrije još jednu nacionalističku zaveru...


Pored zabluda u vezi sa sopstvenom istorijom, rezultati svedoče i o snažnom etnocentrizmu ispitanika, mišljenje je istoričarke Dubravke Stojanović, jedne od autorki “Novosti iz prošlosti”.

- Ispitanici uvek vide vodeću poziciju sopstvene nacije i spremni su da “naučene” podatke o prošlosti zaborave i prilagode takvom viđenju sveta. Obratite pažnju na geografske ili istorijske mape u udžbenicima. Na njima je najčešće predstavljena naša zemlja s njenim prirodnim bogatstvima, planinama, rekama, ravnicama, jezerima, svojevremeno i morem, dok se oko nas nalazi pretežno sivkasti prostor. Tako se šalje poruka da je bogati prostor naše zemlje okružen bezličnom sivom masom, samim tim manje vrednom. Takav način viđenja odnosa mi - drugi jasno otkriva obrazovni autizam koji stvara etnocentričnu predstavu o svetu u kome smo mi centralna, ako ne i jedina tačka - kaže Stojanović.

Kao ubedljivo najupečatljiviji rezultat koji tome govori u prilog, ona navodi odgovore koje su ispitanici dali na pitanje koga smatraju najznačajnijom ličnošću u istoriji sveta. Iako je bilo posebno postavljeno pitanje o najznačajnijoj ličnosti u istoriji Srbije, ubedljivo najveći procenat ispitanika kaže da su dve najznačanije svetske ličnosti Nikola Tesla (21%) i Josip Broz Tito (10%). Adolf Hitler (8%) je trećeplasirani, dok je Isus Hrist dobio samo pet odsto glasova, što je poražavajući rezultat za srpsko društvo koje sebe vidi kao vrlo religiozno.

Kakav je naš odnos prema “drugima” i koliko je podložan uticaju politike, bez obzira na istorijske činjenice, pokazuju i odgovori na pitanja “Ko je probio Solunski front?” i “Ko je stradao u Jasenovcu?”. U slučaju proboja Solunskog fronta čak 54 odsto ispitanika ispravno je odgovorilo da su u toj značajnoj vojnoj operaciji učestvovali Srbi, Francuzi i Englezi, ali je ipak čak 42 odsto građana iz tog istorijskog događaja izbacilo Francusku i Englesku, čiji su vojnici bili na tom frontu, i na njihovo mesto stavilo naše današnje saveznike – Ruse (11%) ili Grke (16%). Bilo je i 16 odsto ispitanika koji su zasluge za proboj prepustili samo Srbima.

U slučaju Jasenovca, ubedljivo najveći procenat ispitanika (66%) izjavio je da su tamo stradali Srbi, Jevreji i Romi. Još 12 odsto izjavilo je da su žrtve bili Srbi i Jevreji, dok se sedam odsto opredelilo samo za Srbe (to ukupno čini 85 odsto). Samo je 14 odsto građana među žrtvama videlo i Hrvate, odnosno dalo tačan odgovor (Srbi, Jevreji, Romi i Hrvati). Kao i prethodni primer Solunskog fronta, i slučaj Jasenovac govori o tome da se narodi s kojima su nam trenutni odnosi poremećeni ne vide i ne doživljavaju kao naši mogući saveznici ili sapatnici u bilo kom istorijskom trenutku. To svedoči o tome da su današnja merila i potrebe daleko važnija od eventualnog znanja stečenog u školi.

Ta ista žena je ovako prokomentarisala sledeće dileme:

a­ci­o­nal­na isto­ri­ja u srp­skim udž­be­ni­ci­ma mo­gla bi usko­ro da do­ži­vi re­for­mu pod okri­ljem i pre­ma pre­po­ru­ka­ma Evrop­ske uni­je, a sli­čan re­cept će se pri­me­nji­va­ti i u osta­lim dr­ža­va­ma biv­še Ju­go­sla­vi­je. Gra­đan­ski ra­to­vi, po­de­le, iz­be­gli­ce, na­ci­o­nal­na mr­žnja i NATO agresija ubu­du­će će bi­ti ta­bu te­me, ne­po­želj­ne za evro-isto­ri­ča­re. Ta­ko, po­sle je­zič­kih pre­po­ru­ka SE o upo­tre­bi ter­mi­na „maj­ka“ i slič­nih re­či, Sr­bi­ju ve­ro­vat­no oče­ku­je i uče­nje no­ve isto­ri­je.

Na­sta­va mo­der­ne isto­ri­je ju­go­i­stoč­ne Evro­pe deo je za­jed­nič­kog isto­rij­skog pro­jek­ta bal­kan­skih ze­ma­lja i či­ne je raz­li­či­ti ori­gi­nal­ni isto­rij­ski iz­vo­ri o ose­tlji­vim te­ma­ma na pod­ruč­ju Bal­ka­na.

Na ška­klji­va uče­nič­ka pi­ta­nja, na­stav­ni­ci isto­ri­je od­go­va­ra­će ne­što lak­še. No­ve isto­rij­ske či­tan­ke sa­dr­že raz­li­či­ta ob­ja­šnje­nja bal­kan­skih ra­to­va i Dru­gog svet­skog ra­ta, i tu­ma­če­nja struč­nja­ka iz ce­log re­gi­o­na.

Pri­ruč­ni­ci su ob­ja­vlje­ni na osam je­zi­ka ze­ma­lja re­gi­o­na, a nji­hov cilj je spre­ča­va­nje zlo­u­po­tre­ba isto­rij­ske gra­đe, raz­bi­ja­nje na­ci­o­nal­nih mi­to­va i pro­mo­ci­ja de­mo­krat­skih evrop­skih vred­no­sti.

Pre­ma re­či­ma Du­brav­ke Sto­ja­no­vić, isto­ri­čar­ke i ured­ni­ce dru­gog srp­skog iz­da­nja pri­ruč­ni­ka „Na­sta­ve mo­der­ne isto­ri­je ju­go­i­stoč­ne Evro­pe“, isto­ri­ja je kao na­u­ka ko­ri­šće­na za ra­to­ve i su­ko­be, a tre­ba­lo bi po­ku­ša­ti da isto­ri­ja bu­de fak­tor mi­ra i po­mi­re­nja.

To je po­dr­ška i evrop­skoj Sr­bi­ji, jer obra­zo­va­nje je osno­va mo­der­nog evrop­skog dru­štva. Za­jed­nič­ki udž­be­nik isto­ri­je je ono od če­ga tre­ba po­ći – sma­tra Sto­ja­no­vićeva.

Po njoj je dakle tabuiziranje i relativizacija genocida nad Srbima u XX veku solidan osnov za pomirenje!!!

To je bolesno.

Ako je samo ovako tendenciozna interpretacija nekakvog istraživanja u čiju metodologiju sa punim pravom sumnjam s obzirom da znam ko ga je sproveo onda je gradžanstvo zapalo u duboku krizu pošto je očito da moraju da izmišljaju nacionalističku avet i tamo gde je objektivno nema.

Meni je jasno da mnogi ljudi nisu u stanju da obuzdaju antisrpsku histeriju u sebi jer je očigledno da se samo kroz neselktivno i neosnovano pljuvanje po zemlji u kojoj žive održavaju bolesnu iluziju o svojoj intelektualnoj superiornosti u odnosu na okolinu ali zašto im režimski mediji daju prostora za ovakva bulažnjenja - teško je razumeti.

U svakom slučaju obratite pažnju na naglašenu tendencioznost u njihovim stavovima.

Za ovu Drubravku postoji i dilema KO JE STRADAO U JASENOVCU i ne vidi ništa u problematičnom i manipulativnom formulisanju upitnika! Cilj je jedan, zaborav zločina nad Srbima.
 
Poslednja izmena:
Vec smo naucili na ove dnevnopoliticke ankete sa tendencioznim pitanjima i unapred zadatim rezultatima.

Pouceni iskustvom zadnjeg gradjanskog rata kome smo bili svedoci , a u vremenu poplave raznih medija ( tv, novina, radija i neta) , suoceni smo sa ogromnim nepoznanicama dogadjaja na frontu, pol.pregovora , zakulisnih radnji.Ko sa sigurnoscu moze da zna sta se 90-ih stvarno desavalo? Kako onda uopste da istorijske cinjenice iz dalje proslosti uzimamo zdravo za gotovo, kad to ne znamo ni iz skorije proslosti?Odavno je receno da pobednik pise istoriju...kad je to danas slucaj sa svom tehnikom i vestima koje obigraju svet za par sati, sta onda da verujemo iz dalje proslosti?

Sve ovo pisem iz prostog razloga sto postavljac ankete polazi od nekih "istorijskih cinjenica" kao aksioma, a o kojima u nasem narodu vec dugo postoji oprecno uvrezeno misljenje ( prekrojena istorija) pa mi nije ni malo smesno , a jos manje posprdno nazivati ljude neznalicama , jer ne prihvataju tako isfrizirane cinjenice .

Dosta nas ima porodicne price i pamcenja rodjaka koji su preziveli Jasenovac. Ko takvom nekom moze da prica o Jasenovcu, Gradiski,Gradini, Mlaki..i dr. logorima istinitije i jasnije od same porodice? Vreme je pokazalo da se od zaborava moramo braniti pricama sa kolena na koleno, jer nas nasa drzava cesto unizava kao ljude, a pri tom je kod dela nasih "intelektualaca" formiran sindrom nepoznat u svetskim razmerama...sindrom autoshovinizma tj. mrznje prema sopstvenom narodu,kulturi..tradiciji.
 
placenici zaduzheni upravo za prepravljanje istorije, najveci olosh, ponovo ubijaju zhrtve jasenovca i ostalih groznih mesta umanjujuci njihov broj.

da ne prichamo tek o tome da su takvim delovanjem na liniji reafirmacije nacizma tj da vode nacistichku propagandu i da bi zato trebali da se nadju pod udarom zakona

al kad povezhemo da je kod nas trenutno neki pravni faktor artukovicev advokat i da je celo pravosudje zatrpano raznim mesarovickama i vekaricima - nije ni iznenadjenje. no, nichija nije doveka gorela
 
Poslednja izmena:
Aaa jesu postali naporni...Stalno se građanima nameće neka krivica prvo za Srebrenicu za koju sam ja lično i većina mojih u okruženju smatrala da je svinjarija prve vrste a onda za nesposobnost vlasti/nevladinog sektora da povata odgovorne...Što kaže jedan moj drug ljudi koji treba da promovišu ''Evropu'' u Srbiji su ljudi-roboti.Ljudi bez osećanja.
 
Vec smo naucili na ove dnevnopoliticke ankete sa tendencioznim pitanjima i unapred zadatim rezultatima.

Pouceni iskustvom zadnjeg gradjanskog rata kome smo bili svedoci , a u vremenu poplave raznih medija ( tv, novina, radija i neta) , suoceni smo sa ogromnim nepoznanicama dogadjaja na frontu, pol.pregovora , zakulisnih radnji.Ko sa sigurnoscu moze da zna sta se 90-ih stvarno desavalo? Kako onda uopste da istorijske cinjenice iz dalje proslosti uzimamo zdravo za gotovo, kad to ne znamo ni iz skorije proslosti?Odavno je receno da pobednik pise istoriju...kad je to danas slucaj sa svom tehnikom i vestima koje obigraju svet za par sati, sta onda da verujemo iz dalje proslosti?

Sve ovo pisem iz prostog razloga sto postavljac ankete polazi od nekih "istorijskih cinjenica" kao aksioma, a o kojima u nasem narodu vec dugo postoji oprecno uvrezeno misljenje ( prekrojena istorija) pa mi nije ni malo smesno , a jos manje posprdno nazivati ljude neznalicama , jer ne prihvataju tako isfrizirane cinjenice .

Dosta nas ima porodicne price i pamcenja rodjaka koji su preziveli Jasenovac. Ko takvom nekom moze da prica o Jasenovcu, Gradiski,Gradini, Mlaki..i dr. logorima istinitije i jasnije od same porodice? Vreme je pokazalo da se od zaborava moramo braniti pricama sa kolena na koleno, jer nas nasa drzava cesto unizava kao ljude, a pri tom je kod dela nasih "intelektualaca" formiran sindrom nepoznat u svetskim razmerama...sindrom autoshovinizma tj. mrznje prema sopstvenom narodu,kulturi..tradiciji.

Upravo tako. Jedino te ljude ne bih nazvao intelektualcima već promoterima jedne nakazne ideologije prerušenim u intelektualce. Jedino što njih formalno povezuje sa intelektom je što su se zapatili na katedre državnih univerziteta po partijkoj liniji.

Njihov manir jeste da svoje stavove interpretiraju kao aksiome kako si rekla i to na osnovu, u ovom slučaju, nekog potpuno besmislenog istraživanja na slučajnom uzorku!

Na ekvivalente pitanja kakva su u ovoj aketi data bolji procenat tačnih odgovora ne bi dobili nigde na svetu ali su samo pomenuti spremni da iz toga izvuku neke fatalne zaključke koji za njih znače samo jedno: da su Srbi mitomani.

Toliko tendencioznosti se ne sme potkradati nekom ko sebe promoviše kao ozbiljnog naučnika ili autoritet u struci.
 
Odgovor na pitanje ko su starosedeoci Balkana ne zna ni presvetli Žare Perika ali mu to ne smeta da razotkrije još jednu nacionalističku zaveru...
Ta ista žena je ovako prokomentarisala sledeće dileme:Po njoj je dakle tabuiziranje i relativizacija genocida nad Srbima u XX veku solidan osnov za pomirenje!!!

To je bolesno.

Ako je samo ovako tendenciozna interpretacija nekakvog istraživanja u čiju metodologiju sa punim pravom sumnjam s obzirom da znam ko ga je sproveo onda je gradžanstvo zapalo u duboku krizu pošto je očito da moraju da izmišljaju nacionalističku avet i tamo gde je objektivno nema.

Meni je jasno da mnogi ljudi nisu u stanju da obuzdaju antisrpsku histeriju u sebi jer je očigledno da se samo kroz neselktivno i neosnovano pljuvanje po zemlji u kojoj žive održavaju bolesnu iluziju o svojoj intelektualnoj superiornosti u odnosu na okolinu ali zašto im režimski mediji daju prostora za ovakva bulažnjenja - teško je razumeti.

U svakom slučaju obratite pažnju na naglašenu tendencioznost u njihovim stavovima.

Za ovu Drubravku postoji i dilema KO JE STRADAO U JASENOVCU i ne vidi ništa u problematičnom i manipulativnom formulisanju upitnika! Cilj je jedan, zaborav zločina nad Srbima.

Ja zaista ne razumem , dokle misle ovako i kad ce nekom da padne marak , il ,,,, kako se ono kaze , da pukne film . A znam odlicno da je to najgore sto moze da se desi .
NI U JEDNOJ DRUGOJ DRZAVI NE B OPSTALI NI 5 MINUTA , NITI BI JEDAN MEDIJ OBJAVIO STA TAKVE NAKAZE PISU . bAR NE U ZEMLJAMA KOJE NAS OKRUZUJU/ Niti bi ih iko citirao , iz cistog straha od posledica .
 
Poslednja izmena:
Kad se ovo prevaziđe, možemo dalje.
Moraš prvo puzati da bi znao hodati... Srbine...

Теби можда смета што Срби не пузе?
Треба знати ходати усправно, јер они који пузе не могу никога научити да хода.

Ево ти га још један... а ти настави да пузиш.
 
Kad se ovo prevaziđe, možemo dalje.
Moraš prvo puzati da bi znao hodati... Srbine...

Ти само изволи и пузи да научиш да ходаш поново! Ми срби смо одувек ишли усправно и били достојанствени и у победи и у поразу! Какав је човек који пузи пред непријатељем?
 
Ти само изволи и пузи да научиш да ходаш поново! Ми срби смо одувек ишли усправно и били достојанствени и у победи и у поразу! Какав је човек који пузи пред непријатељем?
Ono je bila metafora, stihovi jedne pesme. Za slučaj da ne znaš. To prvo.

Drugo, o uspravnom hodu Srba bi se moglo naširoko pričati. I o potrebi za tim. O dostojanstvu da pričamo? Kakvo dostojanstvo, kukate kao neke sise na Hrvatsku i rat tamo tokom devedesetih. Pogledaj samo na temama, kakav je to kompleks i kmečanje...
 
Odgovor na pitanje ko su starosedeoci Balkana ne zna ni presvetli Žare Perika ali mu to ne smeta da razotkrije još jednu nacionalističku zaveru...
Ta ista žena je ovako prokomentarisala sledeće dileme:Po njoj je dakle tabuiziranje i relativizacija genocida nad Srbima u XX veku solidan osnov za pomirenje!!!

To je bolesno.

Ako je samo ovako tendenciozna interpretacija nekakvog istraživanja u čiju metodologiju sa punim pravom sumnjam s obzirom da znam ko ga je sproveo onda je gradžanstvo zapalo u duboku krizu pošto je očito da moraju da izmišljaju nacionalističku avet i tamo gde je objektivno nema.

Meni je jasno da mnogi ljudi nisu u stanju da obuzdaju antisrpsku histeriju u sebi jer je očigledno da se samo kroz neselktivno i neosnovano pljuvanje po zemlji u kojoj žive održavaju bolesnu iluziju o svojoj intelektualnoj superiornosti u odnosu na okolinu ali zašto im režimski mediji daju prostora za ovakva bulažnjenja - teško je razumeti.

U svakom slučaju obratite pažnju na naglašenu tendencioznost u njihovim stavovima.

Za ovu Drubravku postoji i dilema KO JE STRADAO U JASENOVCU i ne vidi ništa u problematičnom i manipulativnom formulisanju upitnika! Cilj je jedan, zaborav zločina nad Srbima.

 
Dear Somebody74 ,

Potpuno si promašio temu prilaganjem ovog klipa. Ali sve je to u duhu opšte relativizacije priče o stradanju Srba.

Kao prvo, mene bole dupe za dijalog i pomirenje naroda na Balkanu tako da me ne zanima ništa u vezi bivših bratskih naroda što se ne odnosi na ono što su imali sa mojim narodom.

A moja ne mala sazanaja o zajedničkoj istoriji mi ukazuju na činjenicu da pomirenja nema niti treba da ga bude. I tu se moje interesovanje za region završava. Ne ubeđujem nikog ni u šta, samo predlažem onima koji ne veruju da se malo ozbiljnije pozabave materijom i sve će im biti jasno. Jugoslovenčićima predlažem Magnum crimen kao uvod u ovu problematiku.

Mrkalj je na ovom forumu svojevremeno puno toga citirao ali bolje je to integralno čitati.

Ako se dakle ima u vidu legat XX veka moroni koji mi dolaze sa idejama o pomirenju koje bi podrazumevalo da se Srbi odreknu stvarnosti i zaborave da ih je cirka 3 miliona potamanjeno u tom veku - to je onda nacizam, rasizam, bolest, ne znam kako da definišem takve idiotske zamisli.

Upravo zbog toga neće biti pomirenja. Ne zato što Srbi imaju previsoko mišljenje o sebi već zato što su oni koji su svoj nacionalni identitet gradili na patološkoj mržnji prema Srbima potpune nespremni da se suoče sa svojim zločinima jer ih niko od većih sila ne primorava na to pa zato i slave dan konačnog rešenja srpskog pitanja kao državni praznik. A to puno govori i o odnosu EU prema Srbiji.

E sad kada su shvatili da Danke Deutschland neće da kupuje njihove splačine i da je to tržište za njih zatvoreno malo bi da forsiraju zaborav kao u SFRJ te angažuju razne centre, akcije, NVO i ostalu mizeriju da spinuju ovde takve priče. I sve samo u cilju povratka na srpsko tržište jer drugo nemaju niti su ikada imali.

Progutamo ji još jednom taj mamac i treba da nas satru jer nismo za bolje.
 
Poslednja izmena:
Ja zaista ne razumem , dokle misle ovako i kad ce nekom da padne marak , il ,,,, kako se ono kaze , da pukne film . A znam odlicno da je to najgore sto moze da se desi .
NI U JEDNOJ DRUGOJ DRZAVI NE B OPSTALI NI 5 MINUTA , NITI BI JEDAN MEDIJ OBJAVIO STA TAKVE NAKAZE PISU . bAR NE U ZEMLJAMA KOJE NAS OKRUZUJU/ Niti bi ih iko citirao , iz cistog straha od posledica .

Pazi sad ovo. Verovatno si već video vest, nije sasvim taze ali dobro odslikava dvostruke standarde praziluk gradžanstva ovdašnjeg.

ZAŠTO 40 ODSTO HRVATA PODRŽAVA GENOCID NAD SRBIMA

Čak petina Hrvata koji su učestvovali u internet anketi zagrebačkog "Jutarnjeg lista" misli da su ustaše ubijali Židove, Srbe i Rome zato što su se pobunili protiv hrvatske države, a šestina, odnosno 15,81 odsto, smatra da su ti ljudi ubijeni zato što su bili strani element u Hrvatskoj. Da nije stravično, bilo bi duhovito i to što 5,09 posto ispitanih tvrdi da su ustaše tim ubistvima zapravo pokušale da spreče dešavanja u Vukovaru 1991. godine.
Predsednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, Sonja Biserko smatra da podaci iz ankete zagrebačkog "Jutarnjeg lista" iz koje se izvodi zaključak da čak 40 odsto Hrvata podržava ustaški genocid koji je tokom Drugog svetskog rata počinjen nad Srbima i Jevrejima, ne predstavljaju realnu sliku dešavanja u Hrvatskoj.
- Reč je o novinarskoj anketi za koju nikako ne može da se kaže da je verodostojna. Problematičan je i uzorak ispitanika, ali i činjenica da su se među anketiranima javljali uglavnom oni koji podržavaju ideju ustaštva dokse većina jednostavno nije oglasila - smatra Biserko.
Dakle kad hiljade Hrvata u javnoj anketi glorifikuje genocid to je irelevantno po mišljenju gospdže kraške gradžanke Biserko, a kad onaj muljator Vojin Dimitrijević nahvata 1000 nesrećnika i postavi im pitanja tipa Jel Solun bio u Dušanovom carstvu? pa kad oni kažu Jeste to se obzanani kao ultimativni dokaz velikosrpskih aspiracija i opasnost po stabilnost Balkana.

Hoće li ova država konačno staviti van snage tendenciozno j.ebanje naroda u glavu?
 
Aaaaaa Srpstvo!!!

Beee Sveti Sava!!!

Muuuu srpski narod!!!


Grok, Deretic je car, a Jasenovac je dokaz da treba da se cuvamo bolesnih Hrvata!!!


Posto znam da je ovo visokokvalitetni post koji pogadja sustinu, i koji na Krstarici dobija barem 50 reputacija; moram samo da vam se unapred izvinim sto necu moci da odgovorim na svaku reputaciju, jer ce ih verovatno biti puno, pa necu stici sve da procitam.

Unapred zahvalan,

Kami83.

P.S. Veceras se navija za Grin Bej, GOOO PACKERS!!!
 
Aaaaaa Srpstvo!!!

Beee Sveti Sava!!!

Muuuu srpski narod!!!


Grok, Deretic je car, a Jasenovac je dokaz da treba da se cuvamo bolesnih Hrvata!!!


Posto znam da je ovo visokokvalitetni post koji pogadja sustinu, i koji na Krstarici dobija barem 50 reputacija; moram samo da vam se unapred izvinim sto necu moci da odgovorim na svaku reputaciju, jer ce ih verovatno biti puno, pa necu stici sve da procitam.

Unapred zahvalan,

Kami83.

P.S. Veceras se navija za Grin Bej, GOOO PACKERS!!!
Hahaha, kralju. :lol:
 
Pazi sad ovo. Verovatno si već video vest, nije sasvim taze ali dobro odslikava dvostruke standarde praziluk gradžanstva ovdašnjeg.


Dakle kad hiljade Hrvata u javnoj anketi glorifikuje genocid to je irelevantno po mišljenju gospdže kraške gradžanke Biserko, a kad onaj muljator Vojin Dimitrijević nahvata 1000 nesrećnika i postavi im pitanja tipa Jel Solun bio u Dušanovom carstvu? pa kad oni kažu Jeste to se obzanani kao ultimativni dokaz velikosrpskih aspiracija i opasnost po stabilnost Balkana.

Hoće li ova država konačno staviti van snage tendenciozno j.ebanje naroda u glavu?

Nece. Ova vlast nije sposobna ni za sta , osim da se prostre kao tepih da svi pregaze preko nas...naravno ako posle toga oni mogu da stave neku kintu u svoj dzep.

Znas sta mi je najteze? Kad pomislim koliko su to male pare za koje nas oni prodaju . Sve ono sto su generacije i generacije krvarile da bi mi danas imali drzavu , neko daje za par stanova , automobila i sl. stvari. Kao da nam je drzava Bogom dana pa se prema njoj mozemo odnositi sa potpunim nemarom. Da nam preci nisu ginuli, bili bismo kao Kurdi, vecito bez drzave.

Off :

Tvoj komentar uz avatar " Dakle, sirotinja se ponovo namnožila... "

Kazu da je Drakula pokusao da resi problem sirotinje tako sto ih je sve skupio jedan dan i zapalio u nekom dvorcu. Vec sutra ..nova sirotinja se pocela pojavljivati.

( samo me asociralo, nista vise ..:) )
 

Back
Top