Дан за промене-16 Април

Сматрате ли да су антирежимски скупови оправдани (лошом економском ситуацијом) ?

  • Да

  • Не

  • Нисам сигурна/сигуран


Rezultati ankete su vidlјivi nakon glasanja.
stanje
Zatvorena za pisanje odgovora.

gost 186118

Veoma poznat
Poruka
10.118
Будући да ће бити отворено једно 10-ак истих тема, замолио бих модераторе да ову тему о 16-ом Априлу и митингу ставе као лепљиву и нека то стоји пар дана, како не бисмо писали на 15 различитих тема.

dan-za-promene.jpg


Ево неких уводних изјава :

Вучић: Спремамо велико изненађење за власт
--------------------------------------------------------------------------------

БЕ­О­ГРАД – Из­не­на­ди­ће­мо чел­ни­ке ре­жи­ма идеј­ним ре­ше­њем ко­је смо при­пре­ми­ли за ве­ли­ки ми­тинг 16. апри­ла, и уве­рен сам да ће ре­а­го­ва­ти и рас­пи­са­ти ван­ред­не пар­ла­мен­тар­не из­бо­ре – по­ру­чио је Алек­сан­дар Ву­чић, за­ме­ник пред­сед­ни­ка Срп­ске на­пред­не стран­ке.

Ка­ко је об­ја­снио, „из­не­на­ђе­ње“ не­ће угро­зи­ти лич­ну без­бед­ност ли­де­ра вла­да­ју­ће ко­а­ли­ци­је, ни­ти по­вре­ди­ти би­ло ко­га ко се у су­бо­ту, кључ­ном да­ну за про­ме­не, за­тек­не на пре­сто­нич­ким ули­ца­ма.

– Упу­ти­ће­мо им по­ну­ду ко­ју не­ће мо­ћи да од­би­ју. Ни­су ваљ­да ми­сли­ли да смо прет­ход­них да­на се­де­ли скр­ште­них ру­ку и гле­да­ли у не­бо да се Бо­рис Та­дић сми­лу­је и од­ре­ди тер­мин из­ла­ска гра­ђа­на на би­ра­ли­шта – ре­као је Ву­чић.

На пред­сто­је­ћем ми­тин­гу, до­да­је Ву­чић, оку­пи­ће се ви­ше љу­ди не­го на прет­ход­ном. Спре­мље­на је и по­себ­на ко­ре­о­гра­фи­ја, а сту­дент елек­тро­тех­ни­ке Ми­лош Миљ­ко­вић из­ве­шће пе­сму „Бу­ђе­ње“, ко­ја је ин­спи­ри­са­на не­за­до­вољ­ством мла­дих ста­њем у зе­мљи.

– Спре­мље­ни су и спо­то­ви на те­му ми­тин­га, али не мо­же­те их да ви­ди­те на те­ле­ви­зи­ји, јер су ТВ ста­ни­це ко­ји­ма смо по­ну­ди­ли да их пу­сте за ма­те­ри­јал­ну на­док­на­ду од­би­ле то да учи­не – за­вр­шио је Ву­чић.

Кри­вич­не при­ја­ве због „Те­ле­ко­ма“

СНС ће у на­ред­ним да­ни­ма под­не­ти кри­вич­не при­ја­ве про­тив чла­но­ва Вла­де и рад­не гру­пе за про­да­ју „Те­ле­ко­ма Ср­би­је“, за ко­је струч­ни тим ове пар­ти­је утвр­ди да су пре­кр­ши­ли за­кон у про­дај­ном по­ступ­ку. Пре­ми­јер Мир­ко Цвет­ко­вић из­ја­вио је но­ва по­ну­да „Те­ле­ко­ма Аустри­је“ за ку­по­ви­ну до­ма­ћег опе­ра­те­ра још ни­је сти­гла, али да ве­ру­је да ће сти­ћи у ро­ку, ко­ји ис­ти­че у уто­рак.

vucic2.jpg


......................
Нешто се иза брда ваља, видећемо шта...
 
Poslednja izmena:

gost 186118

Veoma poznat
Poruka
10.118
Маја Гојковић: Уцењује ме врх ДС-а--------------------------------------------------------------------------------

НО­ВИ САД – До­ста је би­ло, пре­вр­ше­на је сва­ка ме­ра. Оба­ве­сти­ћу ам­ба­са­до­ре Европ­ске уни­је и ми­си­је ОЕБС-а у Бе­о­гра­ду, упо­зна­ћу их са зах­те­ви­ма по­ли­тич­ких стра­на­ка, по­је­ди­них функ­ци­о­не­ра гра­да и ди­рек­то­ра јав­них пред­у­зе­ћа да дам свој ман­дат од­бор­ни­ка, иза­ђем из пар­ла­мен­та и да не уче­ству­јем у јав­ном жи­во­ту гра­да као пред­став­ник Но­во­са­ђа­на и 13.000 гла­са­ча, као и с уце­на­ма упу­ће­ним од­бор­ни­ци­ма и чла­но­ви­ма стран­ке ко­ји су за­по­сле­ни у јав­ним и јав­ним ко­му­нал­ним пред­у­зе­ћи­ма. Уце­не до­ла­зе са по­зи­ци­ја ди­рек­то­ра и пред­став­ни­ка ка­би­не­та гра­до­на­чел­ни­ка, што је тра­гич­но – ка­же у ин­тер­вјуу за „Прав­ду“ Ма­ја Гој­ко­вић, пред­сед­ни­ца На­род­не пар­ти­је и шеф од­бор­нич­ке гру­пе УРС- а у Скуп­шти­ни гра­да Но­вог Са­да.

Ко је вр­шио те при­ти­ске на вас и због че­га?

– По­сле раз­го­во­ра с ам­ба­са­до­ри­ма Европ­ске уни­је сле­ди обра­ћа­ње јав­но­сти. Озбиљ­на сам, а они ко­ји се ових да­на огла­ша­ва­ју у јав­но­сти су са­мо за јед­но­крат­ну упо­тре­бу, и то је сви­ма ја­сно осим њи­ма. У Но­вом Са­ду се до­га­ђа­ју ства­ри ко­је не иду у при­лог те­жња­ма Ср­би­је да бу­де кан­ди­дат за Европ­ску уни­ју.

Да ли је тач­но да су че­ти­ри од­бор­ни­ка и три ди­рек­то­ра на­пу­сти­ла На­род­ну пар­ти­ју и, ако је­сте, шта је пре­суд­но ути­ца­ло на та­кву од­лу­ку?

– За чла­но­ве На­род­не пар­ти­је нај­бит­ни­је је да они ко­ји су ис­кљу­че­ни из стран­ке ни­су на­пу­сти­ли функ­ци­о­нер­ска ме­ста, и то об­ја­шња­ва мно­го то­га. Раз­ло­зи за не­чи­ји од­ла­зак, а, исти­не ра­ди, има оних ко­ју су ис­кљу­че­ни из стран­ке, по­ка­за­ће се вр­ло бр­зо. Ако су све стран­ке за ула­зак у ЕУ, он­да не­ма прет­њи, уце­на, под­ми­ћи­ва­ња, ме­диј­ско-про­па­ганд­ног ра­та и фи­зич­ких на­па­да на не­ис­то­ми­шље­ни­ке.

Ре­кли сте да увек гла­са­те по са­ве­сти. Да ли ће та­ко би­ти и уко­ли­ко се не сла­же­те са од­лу­ка­ма ва­ших ко­а­ли­ци­о­них парт­не­ра?

– На­рав­но, гла­са­мо за све до­бре пред­ло­ге вла­сти и опо­зи­ци­је, као што гла­сам про­тив ка­да при­ме­тим да не­ко ме­ња име по­зо­ри­шта ста­рог 150 го­ди­на у мом гра­ду. Ако ман­дат при­па­да од­бор­ни­ку, он­да ка­ко то да не­ко да­је се­би за пра­во да ти пре­ти и тра­жи да ман­дат по­кло­ниш ве­ћи­ни. А то сам лич­но до­жи­ве­ла и имам све­до­ке, а мо­жда по­сто­ји и још не­ки до­каз, о че­му ће­мо дру­ги пут.
 

Пресретач

Buduća legenda
Poruka
36.527
Надамо се у другачијој економској политици и приближавању са Руском федерацијом.

Нисам питао чему се надаш, већ конкретно у чему ће се огледати промене?
Па како можеш да се надаш приближавању Руској Федерацији када Томислав отворено каже да нема скретања с' европског пута (алудирајући највероватније на пут у Европску унију, пошто је тремин европски шири појам)
и то у сред Брисела?
 

snejks

Elita
Poruka
17.867

Лопата је данас изјавијо да ће митинг бити готов у суботу.
То је у контрасту с његовим ранијим лупањима да ће седети на улици недељама.
Naravno 16 završavamo miting ukrašavajući ulice beograDA VAMA , A AKO BUDE tOMA **** previše i on će visiti zajedno sa Vama.
 

gost 186118

Veoma poznat
Poruka
10.118
Нисам питао чему се надаш, већ конкретно у чему ће се огледати промене?
Па како можеш да се надаш приближавању Руској Федерацији када Томислав отворено каже да нема скретања с' европског пута (алудирајући највероватније на пут у Европску унију, пошто је тремин европски шири појам)
и то у сред Брисела?
Па у проспекту СНС+НС+ОС+ПСС који је до мене дошао уочи 5-ог Априла је било пар тачака, као што је нпр. идеја о пореским олакшицама за мала предузећа у прве три године уместо досадашње праксе субвенционисаних кредита.
Дакле, новац ће се за то набавити делом тако што се престају субвенционисати потрошачки кредити.
Такође, идеја је да се део новца који се сада држи као депозит у страним банкама по ниској каматној стопи, усмери ка јефтиним кредитима за делове привреде.
Такође, СНС се залаже за флексибилнији девизни курс, уместо досадашњег прецењог који дестимулише извоз и на који се троше големи новци.
Једна од идеја СНС-а јесте и оснивање Развојне и извозне банке.
Дакле, уместо грешка социјалиста који једнакост, интервенционизам стављају испред ефикасности и грешака крајних либерала који искључују улогу државе, иде се на нов модел-слободну тржишну привреду, са одређеним ингеренцијама које остају држави али не тако да предузетнике гуши, већ управо на подстицање извоза, запослености и привредног раста.
Из СНС-а кажу да ће све ово ускоро још разрадити.

У том проспекту, који је до мене некако дошао, пише и да грађани убудуће враћали кредите по стопи којој су и узели (банке не би више зарађивале на курсним разликама). Мада, да будем искрен, нисам сигуран да је ово последње у пракси одрживо.

Што се тиче сарадње са Русијом, па ево Николић је јавно рекао да је Путину обећао да СНС неће уводити Србију у НАТО, а знамо да је и Путин рекао да за Русију европске интеграције нису проблем, а атлантске јесу.
Такође, постоји Споразум са Јединственом Русијом-
Имам и неких сазнања о сарадњи са ЈР, но, није за интернет :)
 

gost 186118

Veoma poznat
Poruka
10.118
Pa, ovo je stvarno ludilo sta vlast i opozicija rade sa narodom!!..Sludjuju narod svaki dan...
Evo, i SNS opet menja odluku, vise ne pominju stiropor i ne-razilazenje vec 16.- tog zavrsavaju miting.

Dokle Srbijo da trpis ove cionisticke marionete??..
Слажем се да би најбоље било да се појави нешто потпуно ново, дакле нови људи у новим покретима (не странкама).
 

snejks

Elita
Poruka
17.867
Opet :eek: , pa ukrasili ste ih još pre više od 2 meseca u februaru , nije valjda da vam je neki režimski lopov slučajno pobego sa bandere tada,pa morate ponovo ? :think:
Ma ja se samo nadam da će biti dovoljno se ljudi skupiti da sjebemo više ove na vlasti i da će biti dovoljno ludaka koji će povesti masu , a tada može i toma da pojede svoja govna zajedno sa tadićem.
 

bobanjov

Iskusan
Poruka
6.181
ТАДИЋЕВО СХВАТАЊЕ ДЕМОКРАТИЈЕ

Александар Павић
уторак 12 април 2011

Може се рећи да су Тадић и његова странка проваљени и од Брисела, и од Берлина, и од ЕУ. А, судећи према најновијим анкетама, проваљени су и од велике већине бирачког тела у Србији

Из чекаоница „демократске“ Француске Борис Тадић је прошле седмице у интервјуу за „Вечерње новости“ Србији пренео своје специфичне „демократске“ светоназоре. Земља која тренутно води два агресивна, неоколонијална рата на тлу Африке, која забрањује ношење бурки и протерује Цигане/Роме са своје цењене демократске територије, засигурно је земља која може да инспирише главног српског „демократу“. Ипак, док је Саркозијева агресија већином уперена споља, Тадићева је усмерена искључиво изнутра – против целокупног становништва земље.

Тако су, на пример, за Тадића, позиви на расписивање превремених избора у Србији једнаки „ултиматуму“. На страну то што се огромна већина становништва Србија сваког дана буди под стварним ултиматумом опстанка, због уништене привреде и безнађа какво у Србији није владало још од пада под Турке. Сваког дана се житељи Србије буде пред ултиматумима да се рачуни морају платити – или следи искључење. Како, и од које плате – то Тадићеву све бахатију и грабљивију државу не занима. Снађи се. Продај стан – ионако ће нови порези на имовину бити неподношљиви. Или продај себе.

Проблем је у томе што многи јесу продали себе, у најамно робље, и раде за бедне, закаснеле плате, или чак никакве плате – без права жалбе, боловања, оправданог одсуства. Али ни та продаја слободе ради опстанка исувише често није довољна да се одговори на ултиматуме оних који испостављају рачуне – истих оних који рачуне не плаћају, нити их наплаћују онима који су се највише обогатили од садашње српске несреће. Још горе, многи сматрају те који су се продали у најамно робље за „срећнике“. Јер, с обзиром да је производна и пољопривредна база ове земље уништена – и то више током претходних десет година досовске „демократије“ него током санкција 1990-их – посла има веома мало.

И сад, када људи гурнути у очај, суочени са ултиматумима српске свакодневице, траже да се нешто промени, и полажу – оправдано или не – своје наде на превремене изборе – онда их председник државе која их је и довела до просјачког штапа оптужује да му – сервирају ултиматуме!

И ту није крај. Не само да сиротиња раја Тадићу сервира ултиматуме (замислите, хоће људи да преживе, у овако важном тренутку по њега и његову странку!), него још и „вештачки изазива кризу“! , Да добро сте чули. Тражење превремених избора је, заправо, „вештачко изазивање кризе“. Штавише, то може „угрозити кандидатуру Србије“, пошто, ако хоћемо да уђемо у „демократску“ ЕУ, онда превремени избори могу бити крајње опасни. Јер, демократске земље ЕУ би могле да нам „поставе рампу на статус“.

Није ни чудо што је, пре неколико дана, чланак у Дојче велеу констатовао да Тадић „поново користи европске интеграције као главни аргумент против расписивања превремених избора“. Још јаснија је следећа констатација, у истом чланку: „Управо због покушаја ДС да монополизује процес европских интеграција, појавиле су се анализе у којима се каже да и Бриселу постаје јасно да српске власти иза приче о ЕУ прикривају корупцију и лично богаћење.“

Дакле, може се рећи да су Тадић и његова странка „проваљени“ и од Брисела, и од Берлина, и од ЕУ. А, судећи према најновијим анкетама, „проваљени су“ и од велике већине бирачког тела у Србији. Што, разуме се, не значи да ће их то натерати да се преиспитају. Напротив. Тадић је из Париза поручио да нам је „потребан национални консензус“ и – да исти „тражи од свих учесника у политичком животу“. Разуме се, као што га је „тражио“ свих ових година, а поготово у време избора, када је безочно делио нацију и претио свима који би и помислили да неко други треба да влада. Увек са неких говорница, или испред тв камера, декларативно, ултимативно.

Национални консензус се не „тражи“ – он се гради. То председник Србије очигледно не схвата. Као што не схвата ни шта је демократија. Зато је ваљда и председник Демократске странке. Мимо Устава, разуме се.

Видовдан
 

gost 261081

Poznat
Poruka
7.081
NIKOLIĆ: Miting će biti održan i završen 16. aprila
AUTOR: BETA
Beograd - Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) Tomislav Nikolić izjavio je danas da će miting SNS biti održan i završen u subotu, 16. aprila, ali je odbio da kaže kakva će biti ponuda SNS na koju će vlast morati da reaguje.

A ja pitam sta je sa svakodnevnim protestima?
 
stanje
Zatvorena za pisanje odgovora.

Top