DAČIĆU, UHAPSI NIKOLIĆA!

Treba li uhapsiti Nikolića zbog prihvatanja okupacije?

  • Treba, hapsi izdajnika!

  • Ne treba, sto da ga hapsi...

  • Treba - i njega i Tadica i Vuka i Cedu!!!


Rezultati ankete su vidlјivi nakon glasanja.
Krivični zakonik Srbije

Priznavanje kapitulacije ili okupacije

Član 306

Građanin Srbije koji potpiše ili prizna kapitulaciju ili prihvati ili prizna okupaciju Srbije ili pojedinog njenog dela,
kazniće se zatvorom najmanje deset godina.

images


Tekst Kumanovskog sporazuma
KUMANOVO, 9. JUN 1999.
Član 1.
Opšte obaveze
1. Strane Sporazuma potvrđuju dokument, koji je predsednik Finske Marti Ahtisari predstavio
predsedniku Jugoslavije Slobodanu Miloševiću i koji su 3. juna odobrili srpski parlament i savezna
vlada (SRJ), uključujući razmeštaj međunarodnog civilnog i vojnog prisustva na Kosovo pod
nadzorom UN. Strane dalje primećuju da je Savet bezbednosti UN spreman da usvoji rezoluciju,
koja je predstavljena, o tom prisustvu.
2. Državne vlasti SRJ i Republike Srbije shvataju i slažu se da će međunarodne snage za
bezbednost (KFOR) biti razmeštene posle usvajanja rezolucije Saveta bezbednosti UN, pomenutoj
u paragrafu 1, i da će na Kosovu da operišu bez ometanja i sa ovlašćenjem da preduzmu sve nužne
aktivnosti za ostvarivanje i održavanje bezbednog okruženja za sve građane Kosova i da svoju
misiju obavljaju na druge naćine. Dalje prihvataju da ispune sve obaveze iz Sporazuma i da
olakšaju razmeštanje i operacije tih snaga.
3. U Sporazumu, sledeći izrazi značiće ono što opisuju ispod: a. "Strane" su potpisnici Sporazuma.
4. "Vlasti" su odgovarajući odgovorni pojedinci, institucije ili organizacije Strana.
a. "Snage SRJ" označava sve ljudstvo i organizacije SRJ i Republike Srbije koje mogu vojno da
deluju. To uključuje redovne armijske i mornaričke snage, naoružane grupe građana, udružene
paravojne grupe, vazduhoplovne snage, teritorijalnu odbranu, pograničnu policiju, obaveštajne
službe, jedinice policije - lokalne, specijalne, protiv demonstracija i antiterorističke - i bilo koju
grupu ili pojedince koje kao takve navede komandant "KFOR"-a.
b. Zona vazdušne bezbednosti (ZVB) definisana je kao zona od 25 kilometara od pokrajinske
granice Kosova prema unutrašnjosti SRJ. Ona se odnosi na vazdušni prostor iznad te zone od 25
kilometara.
v. Zona kopnene bezbednosti (ZKB) definisana je kao zona od pet kilometara od pokrajinske
granice Kosova prema unutrašnjosti SRJ. Ona se odnosi na teren unutar te zone od pet kilometara.
g. Dan stupanja na snagu (DS) definisan je kao dan potpisivanja Sporazuma. (Skraćenica "KFOR"
u tekstu se navodi u zagradi, iza "međunarodne snage za bezbednost. U prevodu samo skraćenica).
5. Ciljevi tih obaveza navedeni su ispod:
a. Da se obezbedi trajan prekid neprijateljstava, bilo kakve snage SRJ, bez prethodnog izričitog
odobrenja komandanta KFOR-a neće ni pod kojim okolnostima ući, ponovo ući niti ostati na
teritoriji Kosova, ZVB i ZKB, opisanih u paragrafu 3. Člana I. Lokalnoj policiji biće dozvoljeno da
ostane u ZKB.
Paragraf iznad ne prejudicira dogovoreni povratak osoblja SRJ i Srbije koje će biti predmet
naknadnog odvojenog sporazuma iz paragrafa 6 dokumenta pomenutog u paragrafu 1 ovog Člana.
b. Da se obezbede podrška i ovlašćenje KFOR-u, a posebno da se KFOR ovlasti da preduzme
neophodne aktivnosti, uključujući primenu nužne sile, da obezbedi ispunjavanje obaveza iz
Sporazuma i zaštitu KFOR-a i da doprinese bezbednosti okruženja međunarodnom civilnom
prisustvu za primenu i drugim organizacijama, institucijama i nevladinim organizacijama (detalji u
Aneksu B).
 
Nehat

Član 26

Krivično delo je učinjeno iz nehata kad je učinilac bio svestan da svojom radnjom može učiniti delo, ali je olako držao da do toga neće doći ili da će to moći sprečiti ili kad nije bio svestan da svojom radnjom može učiniti delo iako je prema okolnostima pod kojima je ono učinjeno i prema svojim ličnim svojstvima bio dužan i mogao biti svestan te mogućnosti.
 

images

Član 2.
Prekid neprijateljstava
1. Odmah po DS, snage SRJ uzdržaće se od svih nerpijateljskih i akata
provokacije svih vrsta protiv bilo kojeg lica na Kosovu i narediće oružanim snagama da prekinu
sve takve aktivnosti. Neće podsticati na, organizovati ili podržavati neprijateljske ili akte
provokacije.
2. Postepeno povlačenje snaga SRJ (kopno): SRJ prihvata postepeno povlačenje svih snaga SRJ sa
Kosova na lokacije u Srbiji izvan Kosova. Snage SRJ će da obeleže i raščiste minska polja, zamke
i prepreke. Kako se budu povlačile, snage SRJ raščistiće sve linije komunikacija uklanjanjem mina,
eksplozivnih zamki i postavljenih sredstava za uništavanje. Obeležiće sve granice svih minskih
polja. Ulazak i razmeštaj KFOR-a na Kosovo biće sinhronizovan. Postepeno povlačenje snaga SRJ
biće prema redosledu navedenom ispod:
a. Do DS + jedan dan, snage SRJ locirane u Zoni 3 napustiće, dogovorenim putevima, tu zonu da
demonstriraju ispunjavanje obaveza (mapa u Aneksu A Sporazuma). Kada bude verifikovano da
snage SRJ ispunjavaju obaveze iz ovog odeljka i iz paragrafa 1 ovog Člana, NATO će da
suspenduje vazdušne napade. Suspenzija biće nastavljena pod uslovom potpunog ispunjavanja
obaveza iz Sporazuma i pod uslovom da Savet bezbednosti UN usvoji rezoluciju o razmeštaju
KFOR-a dovoljno brzo da praznina može da bude izbegnuta.
b. Do DS + šest dana, sve snage SRJ na Kosovu napustiće Zonu 1. Utvrđivanje timova za vezu sa
komandantom KFOR-a u Prištini.
v. Do DS + devet dana, sve snage SRJ na Kosovu napustiće Zonu 2.
g. Do DS + 11 dana, sve snage SRJ na Kosovu napustiće Zonu 3.
d. Do DS + 11 dana, sve snage SRJ na Kosovu kompletiraće povlačenje sa Kosova na lokacije van
Kosova i ne u pet kilometara ZKB. Na kraju perioda (DS + 11 dana) visoki komandanti snaga SRJ
pismeno će da potvrde da su snage SRJ kompletirale postepeno povlačenje. Komandant KFOR-a
moze na konkretan zahtev da odobri izuzeće iz postepenog povlačenja. Kampanja bombardovanja
biće ukinuta (do tada
suspendovana) po kompletiranom povlačenju snaga SRJ prema Članu II. KFOR zadržava
ovlašćenje da, ako bude neophodno, silom obezbedi ispunjenje obaveza iz Sporazuma.
đ. Vlasti SRJ i Srbije potpuno će da sarađuju sa KFOR-om u verifikaciji povlačenja snaga sa
Kosova i iza ZVB i ZKB.
e. Oružane snage u povlačenju prema Aneksu A, odnosno u dogovorenim oblastima ili na
dogovorenim putevima, neće biti meta vazdušnih napada.
z. Do dolaska civilne misije UN, KFOR će da obezbedi adekvatnu kontrolu nad granicama SRJ na
Kosovu prema Albaniji i Makedoniji.
3. Postepeno povlačenje vazduhoplovnih i protivavionskih snaga SRJ (RV i PVO)
a. Do DS + jedan dan, nijedna letelica SRJ, sa fiksiranim krilima ili rotorom, neće leteti nad
Kosovom ili ZVB bez odobrenja komandanta KFOR-a. Svi sistemi PVO, radari, raketni sistemi
zemlja-vazduh i letelice uzdržavaće se od radarskog praćenja i svakog osvetljavanja letelica
KFOR-a nad Kosovom ili nad ZVB.
b. Do DS + tri dana, sve letelice, radari, raketni sistemi zemlja-vazduh
(uključujući ljudstvom prenosive) i protivavionska artiljerija povući će se na druge lokacije u Srbiji
izvan 25 kilometara ZVB.
v. Komandant KFOR-a kontrolisaće i koordinisaće upotrebu vazdušnog prostora nad Kosovom i
ZVB od DS. Kršenje bilo koje od gornjih odredbi, uključujući pravila i procedure komandanta
KFOR-a u upravi nad vazdušnim prostorom iznad Kosova, kao i neovlašćene letove ili aktiviranje
integrisane PVO SRJ unutar ZVB, biće meta vojne akcije KFOR-a, uključujući upotrebu nužne
sile.
Komandant KFOR-a može da prenese kontrolu normalnih civilnih
vazduhoplovnih aktivnosti odgovarajućim institucijama SRJ, da izbegne
konflikte sa vazduhoplovnim saobraćajem KFOR-a i obezbedi siguran sistem vazdušnog
saobraćaja bez zastoja. Zamišljeno je da kontrola nad civilnim vazduhoplovnim saobraćajem bude
vraćena civilnim vlastima čim to bude izvodljivo.
 
images

Član 3.
Primedbe
1. Ovaj Sporazum i pisana naređenja koja zahtevaju ispunjavanje obaveza biće prosleđeni svim
snagama SRJ.
2. Do DS + dva dana vlasti SRJ i Srbije obezbediće sledeće konkretne podatke o statusu svih snaga
SRJ:
a. Detaljne podatke, položaje i opise svih mina, neeksplodiranih projektila, eksplozivnih naprava,
sredstava za uništavanje, prepreka, zamki... fizičkih i vojnih pretnji bezbednom kretanju svog
osoblja na Kosovu koje su postavile snage SRJ.
b. Svaku dalju informaciju vojnog i aspekta bezbednosti o snagama SRJ na teritoriji Kosova ili
ZVB i ZKB koju zatraži komandant KFOR-a.
Član 4.
Formiranje Zajedničke komisije za primenu (JIC) JIC će biti formirana sa razmestanjem KFOR-a
na Kosovu prema direktivama
komandanta KFOR-a.
Član 5.
Ovlašćenje konačnog tumačenja
Ovlašćenje konaćnog tumačenja ovog Sporazuma i aspekata bezbednosti mirovnog sporazuma
imaće komandant KFOR-a. Njegove odluke obavezujuće su svim Stranama i licima.
 
images


Tekst Kumanovskog sporazuma
KUMANOVO, 9. JUN 1999.

"Tomislav Nikolić je od 1992.godine poslanik u Skupštini Srbije i jedini poslanik koji je biran u svaki saziv od 1992.godine.

U martu 1998. godine izabran je za potpredsednika Vlade Srbije. Podneo je ostavku 14.juna 1999.godine kada je u Skupštini Srbije prihvaćena odluka o dolasku stranih trupa na Kosovo, ali je tadašnji predsednik Srbije Milan Milutinović doneo uredbu po kojoj svi članovi Vlade ostaju na svojim funkcijama, pa je do 14.avgusta 1999.godine bio potpredsednik Vlade."

Slabu je funkciju obavljao baš u vreme potpisivanja ovog sporazuma koji citiraš,
a ovo od reči "ALI" pa preko reči "PA JE", pošto je info kopirana sa sajta SNS,
služi kao opravdanje .....
 
Kako ljudima nije jasno, upravo su zato i dozvolili da bude izabran,
mogli su da ga pokradu na izborima koliko god su hteli ....
Za mene je još jedino enigma, da li je unapred sve dogovorio ili je naseo ...?

Nije naseo on, nego oni koji su ga glasali.

Inace, da, ja sam rekao odmah...

Obradovao se sto ce malo i on da omasti bradu, ali, u sustini, on ti je onaj poslednji najomiljeniji pajtas za kafanskim stolom, koji na kraju ostane zadnji da mu ispostave racun za sve prethodne lumperajke i krkancije.

Nadam se da ce bar on da dobije ono sto je zasluzio.
 

Krivični zakonik Srbije

Priznavanje kapitulacije ili okupacije

Član 306

Građanin Srbije koji potpiše ili prizna kapitulaciju ili prihvati ili prizna okupaciju Srbije ili pojedinog njenog dela,
kazniće se zatvorom najmanje deset godina.

:sad2:

Kako ljudima nije jasno, upravo su zato i dozvolili da bude izabran,
mogli su da ga pokradu na izborima koliko god su hteli ....
Za mene je još jedino enigma, da li je unapred sve dogovorio ili je naseo ...?

Tačno tako. :ok:
 
Nije naseo on, nego oni koji su ga glasali.

Inace, da, ja sam rekao odmah...

Obradovao se sto ce malo i on da omasti bradu, ali, u sustini, on ti je onaj poslednji najomiljeniji pajtas za kafanskim stolom, koji na kraju ostane zadnji da mu ispostave racun za sve prethodne lumperajke i krkancije.

Nadam se da ce bar on da dobije ono sto je zasluzio
.

Brate minli ne bih ni trepnula kad ga budu čerečili što sudski što medijski , a hoće budi siguran , iako sam inače meka srca :D
 
ŠUP-ovac = trogodišnja škola učenika u privredi ...zanemarimo diplome na kilo ( rasprodaju) ...neviđeno u savremenom svetu :sad2:...i da se razumemo , nemam ništa protiv časnih zanatlija , naprotiv, al' što ne ide - ne ide.
 
Poslednja izmena od moderatora:

Back
Top